Publikačná činnosť / Fakulta stavebná / 1997

   RZB
  BENČAT, Ján - STEHLÍKOVÁ, Mária
   Evaluation of the Initial Tangent Moduli (Eo, Go) by Shear Wave Propagation
   [Hodnotenie vstupného dotyčnicového modulu pomocou šírenia priečnych vĺn] /
   Ján Benčat, Mária Stehlíková. - Obr. 3, lit. 2.
   In: 14th Symposium "Danubia-Adria" on Experimental Methods in Solid
   Mechanics : Extended Summaries : Poreč 2.-4.10.1997. - Velika Gorica : Euro
   Print, 1997. - ISBN 953-96243-1-2. - S. 146-147
   (modul dotyčnicový vstupný-hodnotenie-šírenie priečných vĺn)
   Methods, results, conclusions. Technigue to determine travel times of body
   waves in geotechnical seismic testing have received little attention. Travel
   times are required to calculate shear wave velocities from ehich initial
   tangent moduli are determined. With the advent of portable signal processing
   equipment, other techniques for travel-time determination, such as
   correlation and spectral analysis, can be implement in the field, too.
  
  
   RBX
  BENČAT, Ján
   Dynamická odozva stavebných objektov vodnej nádrže Turček na účinky trhacích
   prác / Ján Benčat. - Obr. 6, fotogr. 2, lit. 5.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   348-353
   (práce trhacie-analýzy dynamické)
   Počas rokov 1993-1994 sa vykonali experimentálne skúšky na vyhodnotenie
   vplyvu trhacích prác na objekty vodnej nádrže Turček a na skalné podložie.
   Výsledky skúšok umožnili určenie pohybu základu vplyvom trhacích prác v
   blízkosti objektov, analýzu na vyhodnotenie odozvy konštrukcie na pohyb
   základu a stanovenie prípustných medzí tejto odozvy na zabránenie porušenia
   konštrukcií.
  
  
   AMG
  BITTERER, Ladislav
   Geometria koľaje / Ladislav Bitterer. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 1997. - 167 s., AH 11,13 VH 11,58 : obr. 86, tab. 7. - Lit. 45
   ISBN 80-7100-389-1
   (koľajnice-polohy geometrické)
   Definícia pojmu geometria koľaje. Prevýšenie koľaje. Vzostupnica.
   Prechodnica. Oblúk. Sklonové pomery. Výpočet dĺžok skrátených koľajníc.
   Experimentálne meranie zmien priestorového tvaru koľaje. Analýza presnosti
   bodového poľa v osi koľaje, použitého na projektovanie opravy koľaje.
   Analytické projektovanie opravy geometrickej polohy koľaje na šírej trati a
   na staničných koľajách. Metodika merania priestorového tvaru koľaje pre
   účely opravy geometrie koľaje.
  
  
   RZB
  BITTERER, Ladislav
   Zvýšenie kvality cyklických opráv železničného zvršku / Ladislav Bitterer. -
   Obr. 3, lit. 3.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt Plus, 1997. - S. 86-92
   (doprava železničná-trate železničné-modernizácia-údržba)
   Vymedzenie riešeného problému. Meranie priestorového tvaru koľaje pre účely
   cyklických opráv koľaje. Projektovanie opravy koľaje na šírej trati a na
   zhlaví.
  
  
   RBX
  BITTERER, Ladislav - CEBECAUER, Dušan
   Bakalárske štúdium geodézie v Žiline / Ladislav Bitterer, Dušan Cebecauer.
   In: Slovenský geodet a kartograf. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 35-36
   (geodézia-štúdium bakalárske-Žilinská univerzita-Stavebná fakulta)
   Informácia o štúdiu. Priebeh a obsah štúdia. Profil absolventa.
  
  
   RBX
  BITTERER, Ladislav
   Ako ďalej pri súvislých opravách koľaje na tratiach ŽSR / Ladislav Bitterer.
   - Lit. 7.
   In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 5, č. 4 (1997), s.
   125-127
   (ŽSR-trate železničné-rekonštrukcie koľaje)
   Vymedzenie riešeného problému. Potreba vykonania údržby geometrickej polohy
   koľaje a všetkých opravných prác na železničnom zvršku projektovaných
   technických parametroch. Metodika merania aktuálneho priestorového tvaru
   koľaje. Informačné systémy projekčných údajov. Riešenie dostupnosti a
   využitia údajov o GPK.
  
  
   RBX
  BITTERER, Ladislav
   Diagnostika priestorového tvaru koľaje na podrúbanom území / Ladislav
   Bitterer. - Obr. 2, lit. 9.
   In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 5, č. 2 (1997), s.
   56-58
   (geometria koľaje-diagnostika)
   Zvýšené požiadavky na diagnostiku priestorového tvaru koľaje sú v úsekoch
   koľaje na podrúbanom území. Článok prináša ukážky diagnostiky priestorového
   tvaru koľaje s počítačovou podporou.
  
  
   RBX
  BITTERER, Ladislav
   Geodézia v teórii a konštrukcii inžinierskych stavieb : Predstavujeme nového
   profesora / Ladislav Bitterer. - Fotogr. 1.
   In: Verejná správa. - č. 21 (1997), s. 26
   (Bitterer, Ladislav-profil odborný)
   Odborný profil Prof. Ing. Ladislava Bitterera, CSc. z Katedry geodézie
   Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
  
  
   AMG
  BUJŇÁK, Ján
   Navrhovanie oceľobetónových trámov / Ján Bujňák. - 1. vyd. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 1997. - 78 s., AH 5,05 VH 5,40 : obr., tab. - Lit. 82
   ISBN 80-7100-399-9
   (konštrukcie oceľobetónové-navrhovanie)
   Spriahnuté trámy, ich využitie. Zvláštnosti návrhu spriahnutých prierezov.
   Materiál spriahnutých konštrukcií. Lineárne pružná analýza spriahnutého
   trámu. Výpočet únosnosti spriahnutých prierezov podľa teórie plasticity.
   Nelineárny výpočet spriahnutých trámov. Reológia materiálu.
   Elasticko-plastický teoretický výpočet spriahnutého prierezu. Experimentálne
   overovanie spriahnutého trámu. Vplyv variability materiálu na spriahnutý
   prierez. Časovo závislý výpočet spriahnutého prierezu.
  
  
   ASK
  BUJŇÁK, Ján a kol.
   Mosty : Učebné texty na školenie vybraných pracovníkov Váhostavu a.s. Žilina
   / Ján Bujňák, Ladislav Kapasný, Katarína Šlopková, Josef Vičan, Štefan Zemko.
   - Žilina : ES ŽU, 1997. - 162 s. : obr., tab. - Lit. 49.
   (mosty)
   Mosty, vývoj, druhy a rozdelenie. Normy a predpisy. Materiál na stavbu
   mostov. Oceľové a oceľobetónové spriahnuté mosty. Mosty zo železobetónu, z
   predpätého betónu. Spodné stavby mostov. Príslušenstvo mostov. Mosty v
   prevádzke, hospodárenie, diagnostika, hodnotenie mostných objektov. Údržba
   opravy, rekonštrukcie.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján
   Postgraduate Study Actually and in Future Conditions [Súčasné postgraduálne
   štúdium a podmienky v budúcnosti] / Ján Bujňák.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 1 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-415-4. - S. 9-11
   (štúdium postgraduálne-zmeny súčasnej organizácie)
   Several measures are discussed in the paper, which are probable to improve
   the postgraduate study and to produce higher future quality research and
   educational results.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján
   Ročný a modulový kreditný systém na technických univerzitách / Ján Bujňák.
   In: Učebné plány a kreditný systém : Súľov 13.-14.2.1997. - Žilina : ES ŽU,
   1997. - S. 77-80
   (univerzity technické-vzdelávanie-systém kreditný)
   Organizácia štúdia. Ročný a modulový systém štúdia. Spôsob overovania
   vedomostí. Poznatky z pobytu na 3 francúzskych vysokých školách a pracovného
   pôsobenia na Université des Sciences at de la Technologie d'Oran a Ecole
   Nationale d'Ingenieurs de Gabes.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján - VALOVÝ, Rastislav
   Research on Structures with Encased Girders / Ján Bujňák, Rastislav Valový.
   - Obr. 6, lit. 2.
   In: Ocelové konstrukce a mosty '97 = Steel Structures and Bridges '97 : 18th
   Czecho-Slovak International Conference : Sborník = Proceedings : Brno
   28.-30.5.1997. - 1997. - S. 1-17 - 1-20
   (mosty železničné-konštrukcie)
   A efficient computer model for the structural analysis of concrete structure
   with encased girders is presented in this paper. The results of the
   analytical study were compared with test results of three specimens.
   Reasonably good correlations between analytical and experimental results
   were obtained. Also, the results showed that a substantial increase in the
   ultimate load capacity can be achieved by application of the presented
   procedure.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján
   Komplexný prístup ku kvalite v mostnom staviteľstve / Ján Bujňák. - Lit. 5.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 51-54
   (mosty-staviteľstvo-riešenia projektové-údržba-kvalita)
   Kvalita projektového riešenia mosta. Spoľahlivosť, konformita, výkon,
   trvácnosť, udržiavateľnosť, estetika. Kvalita údržby mostov.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján
   On Real Behaviour of Composite Steel and Concrete Bridges / Ján Bujňák. -
   Obr. 10, lit. 3.
   In: Konstrukcja i wyposa enie mostów : 3 ogólnopolska konferencja mostowców
   : Referaty : Wis a 18.-20.6.1997. - 1997. - S. 47-52
   (mosty oceľové-mosty betónové-konštrukcie)
   Efficient computer models for the structural analysis of a concrete
   structure with encased girders as well as composite beams are presented in
   this paper. The results of the analytical study were compared with test
   results of three specimens. Reasonably good correlations between analytical
   and experimental results were obtained. The results also show that a
   substantial increase in the ultimate load capacity can be achieved by the
   application of the presented procedure.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján
   Analýza faktorov ovplyvňujúcich únosnosť spriahnutého prierezu / Ján Bujňák.
   - Obr. 8, lit. 3.
   In: 6. vedecká konferencia : 8. sekcia Kovové a drevené konštrukcie :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - S.
   257-262
   (prierez spriahnutý-únosnosť-faktory)
   Vplyv spriahnutia na kompaktný a na nekompaktný prierez. Zmena klasifikácie
   prierezu s vystužením dosky.
  
  
   RZB
  BUJŇÁK, Ján - HURAJT, Ľubomír
   K posúdeniu konštrukcií poškodených požiarom / Ján Bujňák, Ľubomír Hurajt.
   In: 1. medzinárodná znalecká konferencia v odbore "Stavebníctvo" : Zborník :
   Vysoké Tatry november 1997. - Žilina : ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-459-6. - S.
   101-106
   (konštrukcie vystavené požiaru-posúdenie)
   Príspevok popisuje súčasné možnosti posúdenia konštrukcií vystavených
   požiaru. Na príklade budovy dokumentuje teoretické postupy.
  
  
   RBX
  BUJŇÁK, Ján
   K ohybovej únosnosti spriahnutých mostných trámov / Ján Bujňák. - Obr. 2,
   tab. 1, lit. 8.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   319-321
   (mosty spriahnuté železničné-trámy mostné spriahnuté-únosnosť ohybová)
   Príspevok charakterizuje klasický výpočet spriahnutých trámov a súčasný
   návrh metódou medzných stavov. Pre porovnanie alternatívne analyzuje
   železničné mosty súčasnej koncepcie a porovnáva ich zaťažiteľnosť.
  
  
   RBX
  BUJŇÁK, Ján
   Spriahnutý komorový most mimoriadneho rozpätia v Meissene / Ján Bujňák. -
   Obr. 6.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s. 355
   (mosty oceľobetónové spriahnuté)
   Informácie o stavbe spriahnutého komorového mosta mimoriadneho rozpätia v
   meste Meissen. Spojitý spriahnutý oceľobetónový most s piatimi poliami
   celkovej dÍžky 330 m preklenuje plavebný priestor rieky Labe poľom rozpätia
   až 108 m.
  
  
   RBX
  BUJŇÁK, Ján
   Za Prof.Ing. Ľubomírom Juríkom, CSc. / Ján Bujňák. - Fotogr.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s. 357
   (Jurík, Ľubomír-1923-1998-profily)
  
  
   ARE
  BUJŇÁK, Ján (rec.)
  

   Šertler, H. - Vičan, J.: Skutečné působení ocelových železničních mostů
   Šertler, Hynek - Vičan, Josef: Skutečné působení ocelových železničních
   mostů. Ján Bujňák.Žilina, VŠDS 1995. In: Inžinierske stavby, 45, 1997, c.
   9-10, .
   (mosty železničné oceľové-recenzie)
   Kniha je určená pracovníkom zaoberajúcim sa správou a údržbou mostov na
   všetkých úrovniach, ktorí chcú svoje rozhodnutia podriadiť aspektom čo
   najhospodárnejšieho využitia mostných konštrukcií v prevádzke. Odporúča sa
   aj poslucháčom stavebných fakúlt.
  
  
   RZB
  CILLER, Viktor
   Vplyv technického riešenia železničných stavieb na životné prostredie /
   Viktor Ciller. - Obr. 1, lit.
   In: Pozemné komunikácie a dráhy : 1. vedecká konferencie : Zborník prednášok
   : Košice 11.3.1997. - Košice - 1997. - S. 59-61
   (prostredie životné-doprava železničná-stavby železničné)
   Hodnotenie návrhov vysokorýchlostných tratí z hľadiska koncepcie železničnej
   dopravy a začlenenia sa do integrovaného celospoločenského systému a dopadu
   na životné prostredie.
  
  
   RZB
  CILLER, Viktor
   Komplexnosť výstavby dopravnej infraštruktúry z pohľadu dopravnej sústavy
   štátu / Viktor Ciller. - Lit. 3.
   In: TRANSPORT '97 : Rozvoj dopravní infrastruktury severní Moravy a Slezska
   - součast celoevropského dopravního systému : Sborník referátů : Ostrava
   29.4.-2.5.1997. - Ostrava : TU VŠB, 1997. - S. 95-98
   (doprava-sústava dopravná-výstavba dopravnej infraštruktúry-bezpečnosť
   cestovania)
   Hodnotenie komplexnosti dopravy z pohľadu cestujúceho a zo strany
   prepravcov, zameraná na koncepciu rozvoja dopravnej infraštruktúry a
   dodržania stanovených priorít.
  
  
   RZB
  CILLER, Viktor - IŽVOLT, Libor - KOREŇ, Jaroslav
   Experimentálne meranie konštrukcií podvalového podložia s netradičných
   materiálov / Viktor Ciller, Libor Ižvolt, Jaroslav Koreň. - Obr. 2, tab. 2,
   lit. 2.
   In: 6. vedecká konferencia : 9. sekcia Dopravné staviteľstvo a geotechnika :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : TU SvF, 1997. - ISBN
   80-7099-278-6. - S. 141-144
   (podložie podvalové-stavby železničné-merania experimentálne)
   Hodnotenie spôsobu spracovania vhodnosti modelových meraní s možnosťou
   použitia sledovaných netradičných materiálov do konštrukcií vrstiev
   podvalového podložia.
  
  
   RZB
  ČELKO, Ján - DECKÝ, Martin
   Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - hlukové štúdie / Ján Čelko,
   Martin Decký. - Obr. 2, tab. 10, lit. 2.
   In: Dopravné riešenie sídelných útvarov : Zborník prednášok : Žilina
   15.-16.10.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-442-1. - S. 131-138
   (doprava automobilová-prostredie životné-hluk)
   Hlukové štúdie nových diaľničných úsekov. Metodika riešenia. Požadované
   podklady pre riešenie. Sledované lokality. Diaľnica D1 Budimír - hranica SR.
   Diaľničný privádzač L. Lúčka - Žilina. Diaľnica D1 Hričovské Podhradie -
   Bytčica. Rekonštrukcia II/521 Oravský Podzámok - Bobrov. Prieťah I/50
   Handlová. Vypočítané hladiny hluku. Návrh opatrení.
  
  
   RZB
  ČELKO, Ján
   Využitie dát z nových diagnostických zariadení v systéme hospodárenia / Ján
   Čelko. - Tab. 2, lit. 4.
   In: 2. seminár Ivana Poliačka : Zborník : Bratislava 20.-21.11.1997. -
   Bratislava : KDS SvF STU, 1997. - S. 175-180
   (systém hospodárenia s vozovkou-zariadenia diagnostické)
   Popis zariadení a analýza dát. Nerovnosti. PROFILOGRAF firmy Greenwood
   Engineering Aps z Dánska. Drsnosť. Skiddometer BV 11 švédskej firmy AEC.
   Stav povrchu.
  
  
   RZB
  ČELKO, Ján - VALÚCH, Milan
   Optimalizačný systém rozdeľovania finančných prostriedkov na opravy ciest /
   Ján Čelko, Milan Valúch. - Obr. 1, lit. 5.
   In: Diaľnica '97 : 2. medzinárodná konferencia : Zborník : Bratislava
   8.-10.4.1997. - Bratislava : Slovenská cestná spoločnosť, 1997. - S. 211-216
   (opravy ciest-systém rozdeľovania finančných prostriedkov)
   Prioritný systém rozdeľovania finančných prostriedkov na opravy ciest.
   Metodika objektivizácie finančných nárokov. Rozhodovacia procedúra.
   Optimalizačný systém pre výber technológie obnovy cestnej vozovky na základe
   jej dopravno-stavebného a technického stavu. Popísané systémy a rozhodovacie
   procedúry sú spracované vo forme počítačových programov, čo umožňuje ich
   rutinné využívanie v rámci Slovenskej správy ciest pre úlohy rozhodovania o
   rozdeľovaní finančných prostriedkov pre súvislú údržbu a opravy cestných
   komunikácií.
  
  
   RZB
  ČELKO, Ján
   Vplyv diagnostiky vozoviek na kvalitu hodnotenia prevádzkovej spôsobilosti /
   Ján Čelko. - Lit. 3.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 76-80
   (vozovky-spôsobilosť prevádzková-diagnostika-kvalita hodnotenia-manažment
   kvality)
   Prevádzková spôsobilosť vozovky. Stav povrchu vozovky, nerovnosti, drsnosť.
   Kvalita získaných výsledkov. Riadenie údržby na základe diagnostiky
   prevádzkovej spôsobilosti. Manažment kvality.
  
  
   RBX
  ČELKO, Milan
   A Note on Bessel Functions [Poznámky o Besselových funkciách] / Milan Čelko.
   - Lit. 5.
   In: SOPOA : Seminar on the Orthogonal Polynomials and Other Applications =
   Seminár z Ortogonálnych Polynómov a ostatných Aplikácií : Scientific journal
   = Vedecký časopis. - Roč. 3 (1997), s. 7-10
   (funkcie Besselove-odvodenie)
   Certain estimations of functions which are expressed by means of Bessel
   functions.
  
  
   RBX
  ČELKO, Ján - GAVULOVÁ, Andrea
   Teplotný režim vozoviek s výkonnou tepelnoizolačnou vrstvou / Ján Čelko,
   Andrea Gavulová. - Obr. 4, tab. 3, lit. 2.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   334-336
   (vozovky-vrstvy tepelnoizolačné-režim teplotný)
   Príspevok popisuje použitie špeciálnych vrstiev s tepelnoizolačnými
   vlastnosťami v konštrukcii vozovky. Uvádza laboratórne zistené vlastnosti
   vrstiev, sledovanie teplotného režimu na pokusných úsekoch a počítačovú
   simuláciu použitú pre dlhodobé predpovede správania sa vozoviek pri účinku
   záporných teplôt.
  
  
   ASK
  ČELKO, Ján
   Manažovanie kvality v stavebnej údržbe : Manažment kvality v systéme
   hospodárenia s vozovkou / Ján Čelko. - Košice : TU, 1997. - 37 s. : - Lit.
   9.
   (prevádzky stavebné-manažment kvality)
   Publikácia je príkladovou štúdiou. Vznikla a bola oponovaná v rámci projektu
   PHARE TEMPUS SJEP 11025-96 DILEMA.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján - ČOREJOVÁ, Tatiana
   Bemerkungen zur einigen Probleme des Doktorandenstudiums / Ján Čorej,
   Tatiana Čorejová. - Lit. 3.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 1 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-415-4. - S. 21-24
   (štúdium doktorandské-problémy-prestavba)
   Das Doktorandenstudium ist neue Form der Vorbereitung den jungen
   Wissenschaftlern. In den Beitrag werden einige Bemerkungen zu den möglichen
   Unterrichtsformen und Präsentationen der Kenntnisse von der
   Dissertationsarbeit dargestellt.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján - GAVULOVÁ, Andrea - REMIŠOVÁ, Eva
   Variantné riešenie mimoúrovňovej križovatky v Ostrave / Ján Čorej, Andrea
   Gavulová, Eva Remišová. - Obr. 3, tab. 2, lit. 2.
   In: Dopravné riešenie sídelných útvarov : Zborník prednášok : Žilina
   15.-16.10.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-442-1. - S. 251-258
   (križovatky mimoúrovňové-Ostrava-varianty riešenia)
   Postup viackriteriálnej optimalizácie pri hľadaní optimálneho návrhu
   mimoúrovňovej križovatky. Vstupné údaje pre návrh križovatky. Návrh
   dispozičného riešenia križovatky. Posúdenie navrhovaných variantov.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján
   Vplyv teplotechnických vlastností cestných materiálov na teplotný režim
   vozoviek / Ján Čorej. - Obr. 4, tab. 3, lit. 3.
   In: Problemy trwa o ci materia ów budowlanych : Polsko-S owackie Seminarium
   : Materia y : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska,
   1997. - S. 5-11
   (staviteľstvo cestné-materiály cestné-vlastnosti
   teplotechnické-vozovky-režim teplotný)
   Základom pre exaktné posúdenie cestných vozoviek pred nepriaznivými účinkami
   premŕzania vozovkového podložia, či výpočtu teplotného režimu vozoviek najmä
   výpočtu hĺbok premŕzania je znalosť teplotechnických charakteristík
   materiálov vozovky a zeminy v jej podloži. V príspevku je zdôraznený význam
   ich exaktného stanovenia ako aj výsledky meraní teplotechnických
   charakteristík troch charakteristických druhov zemín so stanovením ich
   návrhových hodnôt.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján - DECKÝ, Martin
   Cestné vozovky z hľadiska ich funkčnej spôsobilosti / Ján Čorej, Martin
   Decký. - Obr. 2, tab. 3, lit. 3.
   In: Pozemné komunikácie a dráhy : 1. vedecká konferencia : Zborník prednášok
   : Košice 11.3.1997. - Košice : TU, 1997. - S. 16-19
   (vozovky-spôsobilosť prevádzková)
   Kritéria pre hodnotenie kvalitatívnych parametrov cestných vozoviek.
   Prevádzkové kritéria. Výkonnostné kritéria cestných vozoviek. Ďalšie
   požiadavky na vozovky cestných komunikácií.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján
   Príspevok k vodnoteplotnému režimu cestných vozoviek / Ján Čorej. - Obr. 5,
   tab. 1, lit. 7.
   In: 2. seminár Ivana Poliačka : Zborník : Bratislava 20.-21.11.1997. -
   Bratislava : KDS SvF STU, 1997. - S. 85-91
   (vozovky-režim vodnoteplotný-premŕzanie)
   Výsledky prác z jednotlivých oblasti vodnoteplotného režimu cestných
   vozoviek dosiahnuté na pracovisku autora. Jedná sa najmä o problém šírenia
   tepla vo vrstevnatých konštrukciách vozoviek, správanie sa zemín pri
   premŕzaní a dôsledky pôsobenia mrazu na vozovky.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján
   Teplotechnické vlastnosti zemín v podloží a ich vplyv na teplotný režim /
   Ján Čorej. - Obr. 4, tab. 3, lit. 3.
   In: Využitie miestnych stavebných materiálov v dopravnom staviteľstve :
   zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina 18. november
   1997. - Žilina : Vojenská fakulta Žilinskej univerzity, 1997. - ISBN
   80-88829-23-2. - S. 13-18
   (zemina-charakteristiky teplotechnické)
   Výsledky meraní teplotechnických vlastností troch druhov zemín so stanovením
   návrhových hodnôt. Vplyv teplotechnických vlastností zemín na veľkosť
   hodnoty tepelného odporu cestnej vozovky.
  
  
   RZB
  DECKÝ, Martin - BLUNÁR, Anton
   Improvement of a Double-mass Measuring Set for Evaluation of Longitudinal
   Unevennesses / Martin Decký, Anton Blunár. - Obr. 3, tab. 1, lit. 5.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 249-252
   (nerovnosti cestných vozoviek pozdĺžne-merania-zariadenia meracie)
   Die Beschreibung des technologischen Stromes für die Baerbeitung des
   Altschottermaterials. Die Verteilung der technologischen Operationen des
   technologisches Stromes. Einflu der Kontamination des Altschottermaterials
   auf die Recyclingstechnologie. Die Verteilung und Beschreibung der
   technologischen Arbeitsstellen für den Recycling des Altschottermaterials.
  
  
   RZB
  DECKÝ, Martin - ŠVEDOVÁ, Dagmar
   Prieskumy statickej dopravy - výsledok sčítania v centrálnej mestskej zóne
   Žilina / Martin Decký, Dagmar Švedová. - Obr. 3, tab. 1, lit. 2.
   In: Dopravné riešenie sídelných útvarov : Zborník prednášok : Žilina
   15.-16.10.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-442-1. - S. 39-44
   (doprava statická-prieskumy-Žilina centrálna mestská zóna-výsledky sčítania)
   Použité metódy prieskumu parkovania. Dosiahnuté výsledky sčítania. Na
   základe prezentovaných výsledkov sa ukazuje opodstatnenosť zavedenia
   organizácie parkovania v centrálnej mestskej zóne Žilina.
  
  
   RBX
  DECKÝ, Martin - BLUNÁR, Anton
   Kvantifikácia pozdÍžnych nerovností cestných vozoviek dynamickou meracou
   sústavou JP VŠDS / Martin Decký, Anton Blunár. - Obr. 5, tab. 1, lit. 7.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   341-344
   (vozovky-nerovnosť pozdÍžna-meranie)
   Výsledky výskumnej činnosti pracoviska autorov, ktorá viedla ku
   kompletizácii originálneho zariadenia (jednokolesový príves JP VŠDS) na
   meranie pozdÍžnych nerovností cestných vozoviek. Príspevok sa zaoberá
   analytickým opisom pozdÍžnych nerovností, meracích a vyhodnocovacích zostáv,
   princípom hodnotenia prostredníctvom parametra C a návrhom zmeny
   klasifikačnej stupnice.
  
  
   RZB
  DEMJAN, Ivo
   Dynamische Erwiderung der Baukonstruktion vom technischen Seismizitaet / Ivo
   Demjan. - Obr. 9, lit. 5.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 239-244
   (procesy vlnové-prostredie zeminné-modely výpočtové dynamické-konštrukcie
   stavebné-odozvy dynamické-budenia kinematické-seizmicita technická)
   Die Technische Praxis kommt im letzten Zeitraum oftmals mit einer Forderung
   feststellen Wirkungen Werkehrs an Baukonstruktionen. Mit einem Zusammenhang
   damit es its notwendig ein Problem schwingenes elastisches Mediums loesen.
   Wir entgelten bei einer teoretischen Analyse einen wirklichen Untergrund wie
   ein idealer elastischer isotroper homogenischer Halbraum. Der Untergrund hat
   nicht diese wirkliche Eigenheit, aber diese Theorie beitragt zu Grundfragen
   des schwingwenen Untergrundes loesen.
  
  
   RZB
  DIEP, Seng - ŠLOPKOVÁ, Katarína
   The Influence of Carbonization on Concrete [Vplyv karbonizácie betónu] /
   Seng Diep, Katarína Šlopková. - Obr. 2, tab. 4, lit. 3.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 217-222
   (betóny-karbonizácia)
   This paper describes the analysis of influence of concrete carbonization in
   dependence on water cement ratio, kind of concrete and exposition time of
   CO2 to the concrete, from the time of the first year till the eight years
   (1989-1997).
  
  
   RZB
  DREVENÝ, Ivan
   Bonding Between Rebars and Concrete in Corrosive Environment / Ivan Drevený.
   - Obr. 2, lit. 5.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 223-226
   (korózia výstuže-znižovanie súdržnosti
   betónu-konštrukcie-životnosť-trvanlivosť)
   In the paper are presented the results of the research work of the influence
   of chloride salts on reinforcement concrete bonding. The laboratory tests
   were made on the cube concrete samples with anchored bar.
  
  
   RZB
  DREVENÝ, Ivan - KAPASNÝ, Ladislav
   Súdržnosť betónu s výstužou v korozívnom prostredí / Ivan Drevený, Ladislav
   Kapasný. - Obr. 5, lit. 11.
   In: 6. vedecká konferencia : 10. sekcia Stavebné látky : Zborník prednášok :
   Košice 6.-8.5.1997. - Košice : TU SvF, 1997. - ISBN 80-7099-278-6. - S.
   185-190
   (betón-súdržnosť betónu s výstužou-korózia výstuže)
   Podstata súdržnosti betónu s výstužou. Proces porušovania železobetónového
   prvku. Program a výsledky skúšok. Závery a praktické využitie výsledkov.
  
  
   RZB
  ĎURČANSKÁ, Daniela
   Posudzovanie vplyvov automobilovej dopravy na životné prostredie - emisné
   štúdie / Daniela Ďurčanská. - Obr. 6, tab. 6, lit. 6.
   In: Dopravné riešenie sídelných útvarov : Zborník prednášok : Žilina
   15.-16.10.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-442-1. - S. 121-129
   (doprava automobilová-prostredie životné-znečisťovanie ovzdušia-emisie)
   Modelovanie znečisťovania ovzdušia od automobilovej dopravy. Emisná štúdia.
   Princíp hodnotenia znečistenia ovzdušia. Vplyv mestských podmienok na tvorbu
   emisií. Model jednotkového vozidla a tvorba emisií. Znečistenie ovzdušia na
   križovatke.
  
  
   RZB
  ĎURČANSKÁ, Daniela - SCHLOSSER, František
   Overenie cestných stavebných materiálov dynamickými skúškami / Daniela
   Ďurčanská, František Schlosser. - Obr. 3, tab. 2, lit. 6.
   In: Problemy trwa o ci materia ów budowlanych : Polsko-S owackie seminarium
   : Materia y : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska,
   1997. - S. 13-19
   (staviteľstvo cestné-materiály stavebné cestné-vlastnosti deformačné)
   Deformačné vlastností cestných stavebných materiálov spevnených klasickým
   asfaltovým a modifikovaným spojivom pri porovnaní cementového betónu na báze
   hydraulického spojiva a prímesí polymérových modifikátorov. Teoretické
   predpoklady vykonávaných experimentálnych meraní vyplývajú z aplikácie
   teórie väzko-pružnej látky v cestnom staviteľstve, kde navrhnuté zmesi na
   báze asfaltových spojív zodpovedajú reologickému modelu Boltzmannovej hmoty.
  
  
   RZB
  ĎURČANSKÁ, Daniela
   Posudzovanie vplyvu výstavby diaľnic na znečistenie ovzdušia / Daniela
   Ďurčanská. - Obr. 4, tab. 3, lit. 6.
   In: Diaľnica '97 : 2. medzinárodná konferencia : Zborník : Bratislava
   8.-10.4.1997. - Bratislava : Slovenská cestná spoločnosť, 1997. - S. 42-47
   (prostredie životné-diaľnice-výstavba)
   Znečisťovanie ovzdušia automobilovou dopravou. Imisné limity. Podiel
   automobilovej dopravy na produkcii exhalátov. Metodika výpočtu
   automobilového znečistenia ovzdušia používaná na Slovensku. Návrh opatrení
   na zníženie množstva produkcie škodlivín.
  
  
   RZB
  ĎURČANSKÁ, Daniela - ČELKO, Ján - KOMAČKA, Jozef
   Vizuálne prehliadky vozoviek mestských komunikácií / Daniela Ďurčanská, Ján
   Čelko, Jozef Komačka. - Tab. 2, príl. 1, lit. 7.
   In: Rozvoj dopravy v meste Košice a priľahlom regióne : Konferencia s
   medzinárodnou účasťou : Košice 11.-12.11.1997. - Košice : Magistrát mesta
   Košíc - SvF TU, 1997. - S. 215-222
   (systém hospodárenia s vozovkou-vozovky-komunikácie mestské-prehliadky
   vizuálne)
   Metodika vykonávania vizuálnych prehliadok. Poruchy, zisťované údaje o
   poruchách. Metóda vyhodnocovania. Využitie vizuálnych prehliadok vozoviek
   mestských komunikácií v praxi.
  
  
   RZB
  ĎURČANSKÁ, Daniela
   Vplyv automobilovej dopravy na stav ovzdušia v mestách / Daniela Ďurčanská.
   - Grafy 8, tab. 2, lit. 2.
   In: Environmentálne problémy miest : 2. celoštátna konferencia s
   medzinárodnou účasťou. 1. diel : Košice 13.-14. máj 1997. - Košice :
   EXPO-EDUC, 1997. - ISBN 80-232-0161-1. - S. 78-83
   (prostredie životné-doprava automobilová-stav ovzdušia v mestách)
   Metodika skúmania sledovanej oblasti. Skúmané variantné riešenia.
   Vyhodnotenie. Vplyv cestnej rýchlosti, križovatiek. Množstvo emisií.
  
  
   RBX
  ĎURČANSKÁ, Daniela - SCHLOSSER, František
   Experimentálne overenie reologických vlastností spevnených materiálov
   metódou komplexného modulu / Daniela Ďurčanská, František Schlosser. - Obr.
   4, tab. 4, lit. 10.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   337-340
   (materiály stavebné cestné-vlastnosti reologické)
   Na základe štúdia deformačných vlastností cementového betónu boli metódou
   komplexného modulu skúšané zmesi asfaltového betónu, ale aj zmesi
   cementového betónu a cementového betónu modifikovaného polymérmi.
  
  
   RZB
  FERANEC, Vladimír
   Learning Process Evaluation and Quality Development in Engineering Education
   / Vladimír Feranec. - Lit. 6.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 1 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-415-4. - S. 13-16
   (univerzity SR-Akreditačná komisia-vzdelávanie inžinierske)
   This paper discusses the issues arising from Accreditation Commission, the
   advisory body of the Slovak government (AC). The AC was created to assure
   high quality of education and research at the Slovak universities. The part
   of the paper is devoted to evaluation of quality in engineering education as
   it was presented at the World congress of engineering educators and industry
   leaders, at the UNESCO 2-5 July in Paris and SEFI annual conference '96
   Educating the engineer for lifelong learning in Vienna University of
   Technology, 11-13 September 1996.
  
  
   RZB
  FERANEC, Vladimír
   Evaluation of Quality in Engineering Education [Zvyšovanie kvality
   vzdelávania inžinierov] / Vladimír Feranec. - Lit. 3.
   In: Učebné plány a kreditný systém : Súľov 13.-14.2.1997. - Žilina : ES ŽU,
   1997. - S. 3-5
   (vzdelávanie-univerzity technické-zvyšovanie kvality)
   This paper discusses the issues from Acreditation Commission, the advisory
   body of the Slovak government (AC). The AC was created to assure high
   quality of education and research at the Slovak universities. The part of
   the paper is devoted to evaluation of quality in engineering education as
   leaders, at the UNESCO 2-5 July in Paris and SEFI annual conference '96
   Educating the engineer for lifelong learning in Vienna University of
   Technology, 11-13 September 1996.
  
  
   RZB
  FERANEC, Vladimír
   External Wind Load on Buildings and Transport Structures in Groups
   [Vonkajšie veterné zaťaženie stavebných a dopravných konštrukcií v
   skupinách] / Vladimír Feranec. - Obr. 3, lit. 4.
   In: 14th Symposium "Danubia-Adria" on Experimental Methods in Solid
   Mechanics : Poreč 2.-4.10.1997. - Velika Gorica : Euro Print, 1997. - ISBN
   953-96243-1-2. - S. 101-102
   (konštrukcie dopravné-konštrukcie stavebné-zaťaženie veterné)
   The paer gives results of local pressures in simulated winds on buildings
   and tracside structures including proximity effects. The experimental work
   was carried out at the Boundary layer wind tunnel of the Department of
   structural mechanics in the University of Žilina. Experimental techniques
   and measurements. Experimental results on buildings and trackside structure.
  
  
   RZB
  GAVULOVÁ, Andrea
   Investigation of the High Temperature Behaviour of Asphalt Concrete / Andrea
   Gavulová. - Obr. 3, lit. 3.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 279-282
   (deformácie vozoviek-teploty vysoké-zaťaženia opakované-koľaje
   vyjazdené-zariadenie na vyjazďovanie stopy JÍŠA)
   The paper deals with the problem of asphalt concrete behaviour at high
   temperatures. High temperatures and repeated loading cause permament
   deformations in the form of rutting, that mainly influence safety of
   traffic. The article deals with the factors influencing ruting, theory
   describing growth of permanent deformations at high temperatures and
   methodology of measurement by means of a new wheel tracking device JÍŠA.
  
  
   RZB
  GOMBITOVÁ, Janka
   Aktuálne pohľady k modernizácii železničných tratí SR / Janka Gombitová. -
   Tab. 4, lit. 5.
   In: Pozemné komunikácie a dráhy : 1. vedecká konferencia : Zborník prednášok
   : Košice 11.3.1997. - Košice - 1997. - S. 35-37
   (Slovenská republika-doprava železničná-modernizácia železničných tratí)
   Hodnotenie možnosti zmodernizovania železničnej trate, ktorá ponúka v
   budúcnosti európsky štandard služieb v osobnej i nákladnej doprave. Medzi
   očakávané prínosy patrí aj vplyv na zlepšenie životného prostredia. V
   blízkej budúcnosti po realizácii modernizácie vybraných železničných tratí
   alebo neskôr pri vysokorýchlostných tratiach bude veľmi zaujímavá jazdná
   doba, ktorá sa v porovnaní so súčasnosťou podstatne skráti.
  
  
   RZB
  GOMBITOVÁ, Janka
   Návrh traťových a rýchlostných parametrov v predstaničných úsekoch pri
   modernizácii ŽSR / Janka Gombitová. - Obr. 4, tab. 1, lit. 4.
   In: TRANSPORT '97 : Rozwój infrastruktury transportowej l ska i Pólnocnych
   Moraw - Cz rodkowoeuropejskiego systemu transportowego : Materia y
   konferencyjne : Ostrawa - Katowice 29.4.-6.5.1997. - Katowice : Instytut
   Transportu, 1997. - S. 177-182
   (doprava železničná-úseky predstaničné-parametre traťové-parametre
   rýchlostné)
   Výpočty traťových a rýchlostných parametrov v predstaničných úsekoch s
   možnosťou využitia nižších návrhových parametrov v oblasti rozbehu a
   zastavovania vlakových súprav. Tabuľky a grafy na základe ktorých sa tieto
   parametre dajú určiť.
  
  
   RZB
  GOMBITOVÁ, Janka - SOKOLÍKOVÁ, Marianna
   Modernizácia vybraných traťových úsekov na ŽSR z hľadiska jazdných dôb /
   Janka Gombitová, Marianna Sokolíková. - Tab. 5, lit. 1.
   In: 6. vedecká konferencia : 9. sekcia Dopravné staviteľstvo a geotechnika :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : TU SvF, 1997. - ISBN
   80-7099-278-6. - S. 95-98
   (koridory dopravné-doby jazdné-úseky traťové-modernizácia)
   Hodnotenie vybraných tratí SR skúmaných pre zaradenie do medzinárodných
   koridorov. Ich modernizácia na rýchlosť V=160 km za hodinu v čo najdlhších
   traťovým úsekoch z hľadiska konkurencie v stredoeurópskom regióne.
  
  
   RBX
  GOMBITOVÁ, Janka - IŽVOLT, Libor
   Prvé použitie systému GEOWEB pri sanácii výhybky ŽSR / Janka Gombitová,
   Libor Ižvolt. - Obr. 5, lit. 1.
   In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 5, č. 2 (1997), s.
   52-55
   (GEOWEB-systém bunkový)
   Stručný popis konštrukčného systému GEOWEB. Výsledky prieskumu podvalového
   podložia v žst Púchov. Charakteristika konštrukcie a technológie zriadenia
   pokusného úseku. Prehľad výsledkov diagnostiky sanovaného podvalového
   podložia.
  
  
   RZB
  GOMBITOVÁ, Janka - MALÍČEK, Ivan
   K výberu optimálneho variantu VRT v SR / Janka Gombitová, Ivan Malíček. -
   Obr. 2, lit. 3.
   In: Vysokorýchlostné trate : 8. medzinárodná konferencia : zborník : Žilina
   11.11.1997. - Žilina : Žilinská univerzita, 1997. - ISBN 80-7100-451-0. - S.
   127-130
   (doprava železničná-trate vysokorýchlostné-Slovenská republika)
   Projekt VRT Bratislava - Ukrajina. Grantová výskumná úloha č. G1/4148/97
   Modernizácia železničných tratí a staníc.
  
  
   APS
  GOMBITOVÁ, Janka
   Vyjadrenie k 1. návrhu zmien STN 73... "Geotextílie a geotextíliám podobné
   výrobky vo vystužených horninových konštrukciách / Janka Gombitová. - 1997.
   - 3 s.
   Uvedené sú pripomienky k predloženému návrhu STN.
  
  
   RZB
  HELOVÁ, Hedviga - HRONCOVÁ, Zora
   Stanovenie odolnosti železobetónového prierezu jestvujúceho trámu
   deterministickými a probabilistickými metódami / Hedviga Helová, Zora
   Hroncová. - Obr. 5, tab. 1, lit. 13.
   In: 6. vedecká konferencia : 7. sekcia Súčasnosť a perspektívy betónových
   konštrukcií : Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU,
   1997. - ISBN 80-7099-270-0. - S. 126-133
   (trámy-odolnosť)
   Výpočtové charakteristiky trámu z betónu značky B 250 a ocele značky 10 425
   v čase výstavby. Stanovenie odolnosti trámu v čase prestavby. Prehľad
   získaných výsledkov.
  
  
   RZB
  HOLZEROVÁ, Jaroslava
   Orientačné ukazovatele priemernej rozpočtovej ceny stavebných objektov /
   Jaroslava Holzerová. - Tab.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   86-90
   (objekty stavebné-ceny priemerné rozpočtové-ukazovatele orientačné)
   Tabuľka cenových ukazovateľov stavebných objektov. Jednotná klasifikácia
   stavebných objektov. Vlastný výpočet ceny stavebného objektu.
  
  
   RZB
  HRIC, Milan - ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Výsledky skúšok materiálov pre sanáciu betónových konštrukcií / Milan Hric,
   Katarína Šlopková. - Obr. 4, tab. 2, lit. 4.
   In: Sanácia betónových konštrukcií : Zborník prednášok zo seminára :
   Bratislava 2.-3.4.1997. - 1997. - S. 82-87
   (konštrukcie betónové-sanácia-skúšky materiálov-výsledky)
   Skúšky materiálov vytypovaných pre vytvorenie adhézneho mosta.
   Charakteristika vybraných testovaných materiálov. Popis skúšobných metód a
   experimentálnych modelov pre overenie adhéznych vlastností materiálov.
   Pevnosť v šmyku na ploche šikmej k smeru pôsobiacej sily. Pevnosť v šmyku na
   ploche rovnobežnej so smerom pôsobiacej sily. Skúšky fyzikálno-mechanických
   vlastností materiálov. Výsledky skúšok. Vyhodnotenie výsledkov skúšok.
  
  
   RZB
  HRIC, Milan
   Rekonštrukcie vedení vvn / Milan Hric. - Obr. 4, tab. 1, lit. 6.
   In: 6. vedecká konferencia : 8. sekcia Kovové a drevené konštrukcie :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - S.
   193-198
   (vedenia VVN-rekonštrukcie-diagnostika-príčiny)
   Príčiny rekonštrukcií vedení vvn. Diagnostika a statický prepočet. Príklady
   rekonštrukcie požiarov. Vhodnými rekonštrukčnými opatreniami, stanovenými na
   základe výsledkov technickej diagnostiky a statického prepočtu je možné
   zabezpečiť spoľahlivú prevádzku vvn vedení i na starších konštrukciách
   stožiarov. Po zosilení a oprave kritických miest spĺňajú tieto konštrukcie i
   požiadavky dnešných predpisov.
  
  
   RZB
  HRIC, Milan - ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Súdržnosť nového a starého betónu / Milan Hric, Katarína Šlopková. - Obr. 4,
   lit. 4.
   In: 6. vedecká konferencia : 10. sekcia Stavebné látky : Zborník prednášok :
   Košice 6.-8.5.1997. - Košice : TU SvF, 1997. - ISBN 80-7099-278-6. - S.
   179-184
   (betón-súdržnosť nového a starého betónu-materiály-vlastnosti
   adhézne-modelovanie)
   Popis skúšobných metód a experimentálnych modelov pre overenie adhéznych
   vlastností materiálov. Charakteristika vybraných testovaných materiálov.
   RETENOL1, RETONOL9, SOKRAT 2802 a 2804, DUVILAX BD 20, UZIN - PE 360,
   SP-3-ALFA, SP-3-BETA, RAVENIT HAFTBRUCKE. Vyhodnotenie výsledkov skúšok.
   Trámce. Kocky.
  
  
   RBX
  HRIC, Milan - ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Rekonštrukcie stožiarov vvn / Milan Hric, Katarína Šlopková. - Obr. 8, tab.
   2, lit. 8.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 3 (1997), s. 118-122
   (stožiare vvn-rekonštrukcia)
   Príčiny rekonštrukcií vvn. Diagnostika a statický prepočet. Stav základov.
   Skúšobné metódy na overenie adhéznych vlastností materiálov. Príklady
   rekonštrukcie stožiarov. Vhodnými rekonštrukčnými opatreniami, stanovenými
   na základe výsledkov technickej diagnostiky a statického prepočtu, možno
   zabezpečiť spoľahlivú prevádzku vvn vedení i na starších konštrukciách
   stožiarov. Po zosilnení a oprave kritických miest spĺňajú tieto konštrukcie
   i požiadavky súčasných predpisov.
  
  
   RBX
  HRIC, Milan
   NEXIS = IDA + NE - XX pod Windows : Nová generácia programov pre statikov a
   architektov / Milan Hric.
   In: Stavebný obzor slovenský. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 11
   (systémy programové pod Windows-NEXIS-ESA - Prima Win-statika-architektúra)
   Systém NEXIS (v krajinách EÚ a v niektorých ázijských krajinách z obchodných
   dôvodov distribuovaný pod názvom ESA - Prima Win) umožňuje komplexné
   statické, dynamické a stabilné riešenie priehradových konštrukcií, rámov,
   roštov, stenodoskových, škrupinových a kombinovaných konštrukcií metódou
   konečných prvkov. Základné informácie o systéme a jeho moduloch.
  
  
   MHC
  HRIC, Milan - ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Správa o diagnostike nosných konštrukcií velína rozvodne 110/22 kV
   Žilina-Rajčianka / Milan Hric, Katarína Šlopková. - Žilina : ŽU SF KSKM,
   1997.
   (konštrukcie nosné-diagnostika)
   Nedeštruktívne skúšky pevnosti betónu v tlaku - Schmidtov tvrdomer.
   Vyhľadávanie polohy výstuže - Profometer. Odvŕtanie betónovej vzorky zo
   stropnej dosky - Cedima. Stanovenie dynamického modulu pružnosti - Pundit.
   Stanovenie karbonizácie betónu. Vyhodnotenie výsledkov skúšok.
  
  
   RZB
  HRONCOVÁ, Zora
   Processing Method of Experimental Datas of Time Concrete Strength
   Relationship in the Time T to Mathematical Dimensional Correct Dependence
   [Metodika spracovania experimentálnych dát rastu pevnosti betónu sledovaného
   v čase T do matematickej dimenziálne správnej závislosti] / Zora Hroncová. -
   Obr. 1, tab. 1, lit. 7.
   In: EAN '97 : Experimental Stress Analysis : Proceeding of the 35th
   International Conference : Olomouc 4.-6.6.1997. - Olomouc : Joint Laboratory
   of Optics of Palacký University, 1997. - S. 328-333
   (pevnosť betónu-dáta experimentálne-metodika spracovania)
   Processing method of changeable concrete strenght into mathematical
   non-dimensional correct dependence. Dimensional analysis as a base for
   derivation of non-dimensional arguments. Criterial equation as mathematical
   model for experimental or theoretical datas processing to searched
   dependence. Numerical application. The method processing mathematical
   dependence is based on dimensional analysis. The method uses the SI units
   and transfers all dimensional arguments to the non-dimensional arguments.
   The resulting dependence is approximately determinated from initial
   experimental datas. The propriety of the obtained dependence is verified by
   the correlation index.
  
  
   RZB
  HŘEBAČKA, Milan
   Uplatnění pevné jízdní dráhy při modernizaci železničních tratí / Milan
   Hřebačka. - Lit. 3.
   In: 6. vedecká konferencia : 9. sekcia Dopravné staviteľstvo a geotechnika :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-278-6. - S. 113-116
   (dráha jazdná pevná-analýza-krúžky dilatačné oceľové)
   Riešenie výberu pevnej jazdnej dráhy tvorenej betónovou nosnou vrstvou s
   výhybkovými betónovými podvalmi ukotvenými k betónovej vrstve pomocou
   oceľových strmeňov a osadených pružným upevnením s oceľovými dilatačnými
   krúžkami.
  
  
   RZB
  HŘEBAČKA, Milan - ROTHMEIER, René - ŠPÁNIK, Ján
   Pevná jízdní dráha v podmínkách Českých drah a Železníc Slovenskej republiky
   / Milan Hřebačka, René Rothmeier, Ján Špánik. - Obr. 5, lit. 8.
   In: Drogi Kolejowe DK '97 : 9 Konferencja Naukowa : Kraków - Ko cielisko
   5.-7.11.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1997. - S. 75-83
   (České dráhy-ŽSR-dráhy pevné jazdné)
   Od r. 1990 sa overuje v prevádzkových podmienkach bývalých ČSD konštrukcie
   pevných jazdných dráh (dosky so špeciálnym upevnením koľajníc v žľabe. České
   dráhy a Železnice SR uvažujú použiť vo svojej sieti na koridorových a
   modernizovaných tratiach vybraný typ pevnej jazdnej dráhy predovšetkým na
   skalnom podloží v tuneloch. Modernizácia tratí a predpoklady uplatnenia
   pevnej jazdnej dráhy. Aktuálne riešenie problematiky pevnej jazdnej dráhy v
   ČD. Princíp upevnenia koľajníc s distančnými krúžkami.
  
  
   RZB
  HÚSENICOVÁ, Jarmila
   Uplatnenie demokratizačných aspektov v systéme zadávania, spracovávania,
   prejednávania a schvaľovania / Jarmila Húsenicová. - Lit. 7.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   29-41
   (plánovanie územné-aspekty demokratizačné-rozvoj sídiel-účasť obyvateľstva)
   Maximálna účasť obyvateľstva na rozvoji sídiel. Územné plánovanie má mať
   charakter výhľadový, demokratický, decentralizačný, globálno-priestorový,
   funkčný. Regionálne plánovanie. Regionálna politika, jej subjekty. Činnosti
   územného plánovania. Vzájomná prepojenosť sústavy dokumentov regionálneho
   rozvoja a územného plánovania. Úroveň koncepcií. Úroveň výkonu riadenia.
  
  
   RZB
  HÚSENICOVÁ, Jarmila
   Územná ochrana prírodného potenciálu vo vzťahu k osídleniu Dunajského
   regiónu / Jarmila Húsenicová. - Lit. 7.
   In: Dunaj - tepna Európy '97 : Zborník z medzinárodnej konferencie :
   Bratislava 5.-7.11.1997. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN
   80-233-0396-1. - S. 231-236
   (región Dunajský-potenciál prírodný-potenciál územný)
   Stav a zachovanie krajinných a ekologických daností. Stav a zachovanie
   surovinových daností. Využitie zásob podzemných vôd. Podmienky na rekreáciu,
   šport a zdravie. Posúdenie rozvoja osídlenia.
  
  
   RZB
  HÚSENICOVÁ, Jarmila
   Posudzovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v zmysle zákona č. 127/94
   Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) / Jarmila Húsenicová.
   In: O územnom plánovaní, urbanizme a stavebnom poriadku : 2. celoslovenská
   konferencia so zahraničnou účasťou : Zborník referátov : Banská Bystrica
   21.-23.5.1997. - 1997. - S. 70-73
   (dokumentácia územnoplánovacia-vplyvy na životné prostredie)
   Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Cieľ
   posudzovania. Hodnotenie návrhov rozvojových koncepcií a všeobecne záväzných
   právnych predpisov. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 85/337/EEC z
   27. 6. 1985 o posudzovaní vplyvu niektorých verejných a súkromných projektov
   na ŽP. Metodická príručka pre posudzovanie vplyvov ÚPD na regionálnej a
   sídelnej úrovni na životné prostredie v zmysle 35 ods. 1 písm. b., zákona
   č. 127/94 Z.z. vypracovaná pod gesciou MŽP SR v roku 1997.
  
  
   RZB
  IMRÍŠEK, František
   Územné plánovanie a stavebný poriadok / František Imríšek. - Lit. 2.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   49-64
   (plánovanie územné-poriadok stavebný)
   Územné plánovanie, ciele a úlohy. Územnoplánovacie podklady.
   Územnoplánovacia dokumentácia. Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej
   dokumnetácie. Územné rozhodnutie - druhy. Návrh na vydanie územného
   rozhodnutia. Územné konanie. Územné rozhodnutie - oznámenie, platnosť,
   zmena. Stavebný poriadok. Základné pojmy. Žiadosť o stavebné povolenie.
   Stavebné konanie. Stavebné povolenie. Práva účastníka stavebného konania v
   zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Ohlasovacia povinnosť.
  
  
   RZB
  IMRÍŠEK, František
   Zníženie energetickej náročnosti vybraných jednoplášťových striech
   rekonštrukciou / František Imríšek. - Obr. 3, tab. 2, lit. 1.
   In: 6. vedecká konferencia : 5. sekcia Budova a energia 2 : Zborník
   prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-272-7. - S. 123-128
   (strechy ploché-závady strešného plášťa)
   Poruchy funkčnosti plochých striech s nosnou konštrukciou strešného plášťa z
   oceľových plechov. Poukazuje na nevhodnosť použitých konkrétnych hmôt v
   strešnom plášti z hľadiska stavebno-fyzikálnych požiadaviek, na hlavné
   závady strešného plášťa a v súvislosti s tým na zníženú únosnosť nosnej
   konštrukcie.
  
  
   RZB
  IMRÍŠEK, František - SLOVÁKOVÁ, Elena
   Lowering of Unfavourable Influences on the People in the Railway Station
   with Aplication of Suitable Transparent Constructions - of Windows /
   František Imríšek, Elena Slováková. - Obr. 3, lit. 3.
   In: ACOUSTICS - High Tatras '97 : Proceedings of the 31st International
   Acoustical Conference : Štrbské Pleso september 1997. - Zvolen : TU, 1997. -
   ISBN 80-228-0632-3. - S. 106-107
   (doprava železničná-stanice železničné-pomery hlukové)
   On the base of experimental measurements, article talks about unsuitable
   working environment in the indoor spaces of railway station from the view -
   point of noise load of the workers and propose the solution of
   reconstructions with unsing the transparent constructions - of windows,
   which would secure the demands of notification n. 14/1997 Coll. about indoor
   spaces from the view-point of noise.
  
  
   RBX
  IMRÍŠEK, František
   Monitoring des Lärms in den Bahnhofgebäuden vom Standpunkt des
   Umveltschutzes / František Imríšek. - Obr. 4, tab. 1, lit. 4.
   In: Scientific Reports = Wissenschaftliche Berichte. - ISSN 1430-3698. -
   Roč. 3, č. 5 (1997), s. 97-102
   Die Eisenbahngebäude sind aus dem Standpunkt des Lärms extrem anstrengen
   weil sie meistens nicht nur in der Nähe von den Eisenbahnstrecken situiert
   sind, sondern auch in der knappen Nähe der Verkehrsstrassen und manchmal
   auch in der Nähe von den Industrieobjekten, die Lärmbelastung des Menschen
   in diesen Gebäuden wesentlich erhoehen. In Artikel ist das Beispiel
   beschrieben, das Lärmbelastung der Beamten die im Konkretobjekt arbeiten,
   auch Loesung des Problems beschrieben ist.
  
  
   RZB
  IŽVOLT, Libor
   Skúsenosti z aplikácie nových metód zvyšovania únosnosti podvalového
   podložia u ŽSR a ČD / Libor Ižvolt. - Obr. 3, tab. 3, lit. 3.
   In: TRANSPORT '97 : Rozwój infrastruktury transportowej l ska i Pólnocnych
   Moraw - Cze rodkowoeuropskiego systemu transportowego : Materia y
   konferencyjne : Ostrawa - Katowice 29.4.-6.5.1997. - Katowice : Instytut
   Transportu, 1997. - S. 217-224
   (CONSOLID-geomriežky-materiály geosyntetické)
   Výsledky zvyšovania únosnosti podvalového podložia na sanovaných traťových
   úsekoch v rámci zvyšovania traťových rýchlosti a na niektorých pokusných
   úsekoch zriadených v pôsobnosti ŽSR a ČD. Analyzované a pozorované je
   použitie nových materiálov (stabilizácia systémom CONSOLID, vystužené
   geosyntetické prvky) pre zvýšenie únosnosti zemnej pláne a podvalového
   podložia ako celku.
  
  
   RBX
  IŽVOLT, Libor - HOŠTÁKOVÁ, Regína
   Nové poznatky z experimentálneho sledovania zemín pláne stabilizovaných
   systémom CONSOLID / Libor Ižvolt, Regína Hoštáková. - Obr. 3, tab. 3.
   In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 5, č. 1 (1997), s.
   29-32
   (CONSOLID-únosnosť zemnej pláne)
   Analýza účinnosti systému CONSOLID z hľadiska experimentálneho sledovania,
   merania a skúšok in situ z pohľadu zmien únosnosti, vlhkosti a namŕzavosti,
   v porovnaní so zeminou nestabilizovanou pri zohľadnení aj časového faktoru.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav
   Súdržnosť oceľovej výstuže a betónu v korozívnom prostredí / Ladislav
   Kapasný. - Obr. 8, lit. 10.
   In: Problemy trwa o ci materia ów budowlanych = Otázky životnosti stavebných
   materiálov : Polsko-S owackie Seminarium = Poľsko-slovenský seminár :
   Materia y = Zborník : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika
   Krakowska, 1997. - S. 49-56
   (súdržnosť betónu a oceľovej výstuže-komponenty súdržnosti-korózia oceľovej
   výstuže-modelovanie)
   Podstata súdržnosti betónu a oceľovej výstuže. Jednotlivé komponenty
   súdržnosti. Podstata korózie oceľovej výstuže. Proces porušovania oceľovej
   výstuže. Skúšobné metódy a prístroje na vyhľadávanie zabudovanej výstuže s
   počiatočnou a pokročilou koróziou. Výsledky skúšok ohýbaných
   železobetónových nosníkov a kociek so zapusteným prútom výstuže. Možnosti
   modelovania korózie výstuže a predpoklady využitia modelu na stanovenie
   únosnosti železobetónového ohýbaného prvku.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav - ZEMKO, Štefan
   Diagnostika železobetónového mostného objektu ako podklad pre projekt
   sanácie / Ladislav Kapasný, Štefan Zemko. - Obr. 2, tab. 1, lit. 7.
   In: Sanácia betónových konštrukcií : Zborník prednášok zo seminára :
   Bratislava 2.-3.4.1997. - 1997. - S. 61-66
   (mosty železobetónové-diagnostika-sanácia)
   Popis objektu, priestorová úprava mosta, vrchná a spodná stavba. Súčasný
   stav objektu, vrchná a spodná stavba. Výsledky skúšok betónu a výstuže
   nosnej konštrukcie. Zhodnotenie stavebného stavu objektu a návrh opatrení.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav
   Diagnostika a skúšanie betónových konštrukcií / Ladislav Kapasný. - Obr. 7,
   lit. 10.
   In: Sanácia betónových konštrukcií : Zborník prednášok zo seminára :
   Bratislava 2.-3.4.1997. - 1997. - S. 9-17
   (konštrukcie betónové-diagnostika technická)
   Základné pojmy a ciele technickej diagnostiky. Všeobecný prístup k
   diagnostike konštrukcií. Rozdelenie a metódy technickej diagnostiky.
   Vizuálna prehliadka, vyšetrovanie betónu, výstuže a konštrukcie. Prostriedky
   technickej diagnostiky.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav
   Ultrazvuková diagnostika betónu a betónových konštrukcií / Ladislav Kapasný.
   - Obr. 1, tab. 2, lit. 9.
   In: Construmat 97 - conference about structural materials : Herľany 1997. -
   Košice : Technická univerzita, 1997. - S. 177-184
   (betón-konštrukcie betónové-diagnostika ultrazvuková)
   Výsledky diagnostiky betónu a betónových konštrukcií ultrazvukovou metódou
   prístrojom PUNDIT. Podstata UZ impulzovej metódy a spôsob určovania
   niektorých charakteristík betónu so zameraním na dynamický modul pružnosti,
   pevnosť betónu v tlaku, vyšetrovania chybných miest, porúch a trhlín betónu.
  
  
   RBX
  KAPASNÝ, Ladislav - ŠLOPKOVÁ, Katarína - ZEMKO, Štefan
   Analýza existujúcich mostov z hľadiska pôsobenia agresívnych médií /
   Ladislav Kapasný, Katarína Šlopková, Štefan Zemko. - Tab. 3, lit. 5.
   In: Silniční obzor. - ISSN 0322-7154. - Roč. 58, č. 1 (1997), s. 23-26
   (mosty-objekty mostné-účinky nepriaznivé-korózia)
   Základné charakteristiky mostných objektov. Pevnosť betónu v tlaku. Obsah
   chloridov v betóne. Výstuž nosnej konštrukcie. Analýza dosiahnutých
   výsledkov.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav - VIČAN, Josef - ZEMKO, Štefan
   Reliability-based Evaluation of Existing Bridges / Ladislav Kapasný, Josef
   Vičan, Štefan Zemko. - Obr. 1, tab. 1, lit. 7.
   In: Concrete Bridges : International Conference : Proceedings of the RILEM :
   Štrbské Pleso 22.-24.9.1997. - Bratislava : Expertcentrum, 1997. - S. 23-27
   (stavby dopravné-mosty-spoľahlivosť)
   Present state and further development perspectives of the Bidge Management
   System in Slovakia. Great attention is paid to the new approach to the
   existing brodge evaluation based on the structural reliability concept. The
   probabilistic model and major differences between evaluation of existing
   bridges and design of new ones are presented. Parameters entering the
   evaluation process, i.e. load response and structural resistance are
   analysed.
  
  
   RZB
  KAPASNÝ, Ladislav
   Stavebno-technický prieskum betónových konštrukcií a ich diagnostika /
   Ladislav Kapasný. - Obr. 9, lit. 7.
   In: Sanácia betónových konštrukcií : Odborný kurz : Zborník prednášok :
   Bratilava, Žilina, Košice 19.-21.11.1997, 26.-28.11.1997, 3.-5.12.1997. -
   1997. - S. 79-99
   (konštrukcie betónové-diagnostika-prieskum stavebno-technický)
   Rozdelenie technickej diagnostiky. Metódy diagnostiky betónových
   konštrukcií. Vizuálna prehliadka. Vyšetrovanie konštrukcie a betónu. Pevnosť
   betónu v tlaku, pevnosť v ťahu povrchových vrstiev, modul pružnosti,
   objemová hmotnosť, vlhkosť betónu, pórovitosť a priepustnosť betónu,
   karbonatácia betónu, obsah chloridov v betóne. Vyšetrovanie výstuže. Poloha,
   priemer a krytie výstuže, jej pevnosť v ťahu, stav betonárskej výstuže, stav
   predpínacej výstuže.
  
  
   RZB
  KARABINOVÁ, Mária - MIKŠÍK, Milan - ŠPÁNIK, Ján
   Overovanie nových konštrukčných prvkov železničného zvršku / Mária
   Karabinová, Milan Mikšík, Ján Špánik. - Lit. 3.
   In: Drogi Kolejowe DK '97 : 9 Konferencja Naukowa : Kraków - Ko cielisko
   5.-7.11.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1997. - S. 93-98
   (ŽSR-konštrukcie výhybiek na betónových podvaloch-upevnenia koľajníc pružné)
   Spôsoby, metodika a výsledky overovania konštrukcií výhybiek na betónových
   podvaloch a overovania vybraných typov pružného upevnenia koľajníc v
   skúšobných úsekoch železničných tratí siete ŽSR.
  
  
   OST
  KARABINOVÁ, Mária
   Streločnyje perevody na železobetonnych škalach - rezuľtaty
   ekspluatacijonnovo udostoverenija / Mária Karabinová. - 1997.
   (trate železničné)
   Odborný výklad na medzinárodnom rokovaní 5. komisie členských krajín OSŽD
   dňa 28.10.1997 v Tatranskej Štrbe.
  
  
   RZB - PRIHL - VEDEC - ANO
  KOMAČKA, Jozef
   Vzájomný vzťah medzi niektorými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami
   asfaltovej zmesi / Jozef Komačka. - Obr. 6, tab. 2, lit. 3.
   In: Problemy trwa o ci materia ów budowlanych : Polsko-S owackie Seminarium
   : Materia y = Zborník : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika
   Krakowska, 1997. - S. 57-64
   (zmesi asfaltové-staviteľstvo cestné)
   Skúšobné postupy a hodnoty stability podľa Marshalla, pevnosti v priečnom
   ťahu, pevnosti, modulu pružnosti a pretvárnosti v ťahu za ohybu a vzájomný
   vzťah medzi týmito charakteristikami pri skúšobných teplotách 5, 11, 27, 40
   a 60ůC. Výsledky sú uvedené pre polofúkaný asfalt AP 80 a modifikovaný
   asfalt APOLLOBIT MCA-S.
  
  
   RZB - ANO
  KOMAČKA, Jozef
   Vplyv modifikovaného spojiva na zmenu deformačných charakteristík a
   mechanických vlastností asfaltovej zmesi / Jozef Komačka. - Obr. 4, tab. 2,
   lit. 3.
   In: 2. seminár Ivana Poliačka : Zborník : Bratislava 20.-21.11.1997. -
   Bratislava : KDS SvF STU, 1997. - S. 116-121
   (zmesi asfaltové-vlastnosti mechanické-charakteristiky deformačné-spojivo
   modifikované)
   Výsledky laboratórnych skúšok niektorých vlastností asfaltovej zmesi, ktoré
   boli dosiahnuté pri použití asfaltov AP-80 a APOLLOBIT MCA-S. Zloženie
   skúšobnej zmesi. Stabilita podľa Marshalla. Pevnosť a modul pružnosti zo
   skúšky v priečnom ťahu.
  
  
   RZB
  KOMAČKA, Jozef
   Kvalitatívne zmeny pri hodnotení únosnosti konštrukcií cestných vozoviek v
   rámci systému hospodárenia s vozovkami / Jozef Komačka. - Obr. 1, lit. 3.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 96-99
   (vozovky-systém hospodárenia s vozovkami-únosnosť konštrukcií cestných
   vozoviek-hodnotenie-zmeny kvalitatívne)
   Analýza únosnosti konštrukcií cestných vozoviek. Algoritmus rozhodovania o
   spôsobe údržby v rámci systému hospodárenia s vozovkou. Aj napriek
   kvalitatívnym zmenám v procese analýzy únosnosti vozoviek je ešte veľa
   prvkov tejto etapy, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Najzávažnejším z
   nich sú údaje o konštrukcii vozovky, ktoré sú často neúplné a nepresné.
   Zvýšenie kvality týchto informácií výrazne prispeje ku skvalitneniu výstupov
   a tým i celého rozhodovacieho procesu pri stanovení poradia naliehavosti
   akcií.
  
  
   ARE
  KOMAČKA, Jozef (rec.)
  

   Mikolaj, J. a kol.: Systém hospodárenia s vozovkou
   Mikolaj, Ján: Systém hospodárenia s vozovkou. Jozef Komačka.Žilina, Vysoká
   škola dopravy a spojov 1996. In: Inžinierske stavby, 45, 1997, c. 9-10, .
   (manažment cestný-hospodárenie-recenzie)
   Autorský kolektív napísal túto učebnicu zameranú na cestný manažment. Je
   spracovaná tak, aby poskytla študentom vysokých škôl, výskumným pracovníkom,
   odborníkom správy ciest, projektantom, investorom a stavebným podnikateľom
   informácie o základných princípoch systemovej metódy riadenia cestného
   hospodárstva.
  
  
   RZB
  KOVÁČIK, Ondrej
   Niektoré aspekty teórie stability a teórie katastrof / Ondrej Kováčik. -
   Obr., tab., lit. 6.
   In: Riadenie v krízových situáciách : Zborník z 2. vedeckej konferencie s
   medzinárodnou účasťou : Žilina 21.-22.1-1997. - Žilina : VF, 1997. - ISBN
   80-88829-16-X. - S. 110-123
   (modelovanie matematické)
   Mnohé reálne situácie sa dajú matematicky modelovať. Dynamika sociálnych a
   vývojových procesov ostáva dynamikou so svojimi známymi zákonmi. K nim patrí
   aj popisovanie dynamických javov prostredníctvom diferenciálnych rovníc a
   ich systémov (sústav). Rozhodovací proces teda potrebuje poznať isté
   zákonitosti vývoja napr. krízového stavu) a jeho dynamiku. Model s použitím
   analytických metód vychádza lacnejšie a bezpečnejšie.
  
  
   OST
  KOVÁČIK, Ondrej
   Niektoré aspekty teórie stability a teórie katastrof /Vedecká prednáška na
   konferencii "Riadenie v krízových situáciách, Žilina 21.1.1997/ / Ondrej
   Kováčik. - 1997.
  
  
   OST
  KOVÁČIK, Ondrej
   Some Aspects of Generalized Legesque and Generalized Sobolev Spaces /Vedecká
   prednáška - Congress ISAAC'97. International Society for Analysis,
   Applications and Computation, Newark 3.-7.6.1997/ / Ondrej Kováčik. - 1997.
  
  
   RZB
  KRATOCHVÍL, Miloš
   Modifikovaná penetračná skúška / Miloš Kratochvíl. - Obr. 4.
   In: GEOTECHNIKA 97 = GEOTECHNICS 97 : Základ moderných technológií výstavby
   : Zborník : Podbanské 28.-30.5.1997. - 1997. - S. 31-32
   (skúška penetračná modifikovaná-štrky hrubé-násypy kamenisté)
   Upravená penetračná skúška špeciálne pre hrubé štrky a kamenisté násypy.
   Princíp je v tom, že penetračná tyč konštantného prierezu má za úlohu
   preraziť cestu kamenistým materiálom a následne viesť penetračnú rúrku,
   ktorej vnik už nie je rušený drvením zŕn. Ostrie rúrky je jednostranne
   zbrúsené pod tým istým uhlom ako hrot penetračnej tyče. Vnútorný priemer
   rúrky je nepatrne väčší ako vonkajšní priemer tyče. Overovacie skúšky boli
   najprv uskutočnené v laboratóriu Katedry geotechniky ŽU v Žiline. Merania in
   situ vo vedľajšej železničnej koľaji boli realizované za výluky železničnej
   premávky. Pod podvalmi bola nedostatočná hrúbka štrku, preto treba merania
   zopakovať na inom vyhovujúcom úseku železničnej trate. Merania in situ na
   kamenistom násype pre účely kontroly kvality jeho zhutnenia plánujú na
   Vodnom diele Žilina.
  
  
   RZB
  KRKOŠKA, Milan
   The Effect of Thermal Shocks Caused by Chemical Treatment on Microcracks
   Rising on Asphalt Concrete Pavements [Efekt teplotných šokov vo vozovke
   spôsobených použitím chemických rozmrazovacích materiálov] / Milan Krkoška.
   - Obr. 4, lit. 4.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 287-290
   (údržby asfaltových vozoviek zimné-materiály rozmrazovacie chemické-šoky
   teplotné vo vozovke-vznik mikrotrhlín)
   The paper deals with the problem of asphalt road winter maintenance. The
   chemical treatment used at winter maintenance cause thermal shocks in
   asphalt pavements. These sudden shocks with respect to the material
   properties can cause microcracks rising. This paper deals with the
   properties of asphalt concrete at low temperatures, factors influencing
   cracking and theories describing crack growth in asphalt concrete at low
   temperatures.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan
   Vzájomná väzba železničnej a cestnej dopravy v dopravnom uzle / Ivan Malíček.
   - Obr. 2, lit. 4.
   In: Dopravné riešenie sídelných útvarov : Zborník prednášok : Žilina
   15.-16.10.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-442-1. - S. 151-156
   (uzly dopravné-doprava cestná-doprava železničná)
   Cestná a železničná doprava v dopravnom uzle. Modernizácia železničných
   zariadení v dopravnom uzle. Nutnosť koordinácie hlavných druhov dopráv.
   Problémy cestnej dopravy SR sa v súčasnosti začali relatívne uspokojivo
   riešiť. Na renesanciu železničnej dopravy sa iba čaká.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan
   Dopravné uzly a životné prostredie / Ivan Malíček. - Obr. 3, tab. 2, lit. 3.
   In: Pozemné komunikácie a dráhy : 1. vedecká konferencia : Zborník prednášok
   : Košice 11.3.1997. - Košice - 1997. - S. 40-43
   (prostredie životné-doprava-uzly dopravné)
   Negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie. Dopravný uzol - definície.
   Porovnanie prepravy tovarov železničnou a automobilovou dopravou. Príklady
   moderného riešenia rekonštrukcie existujúcich objektov v centrách
   železničných uzlov. Pri vzájomnom porovnaní vplyvov rôznych druhov dopráv na
   životné prostredie vychádza najpriaznivejšia železničná doprava z hľadiska
   bezpečnosti, operatívnosti, rýchlosti.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan
   Poznatky z dlhodobého pozorovania netradičného upevnenia koľajníc v malých
   žľabových doskách / Ivan Malíček. - Obr. 7, tab. 1, lit. 3.
   In: TRANSPORT '97 : Rozwój infrastruktury transportowej l ska i Pólnocnych
   Moraw - Cze rodkowoeuropejskiego systemu trasportowego : Materia y
   konferencyjne : Ostrawa - Katowice 29.4.-6.5.1997. - Katowice : Instytut
   Transportu, 1997. - S. 362-367
   (koľajnice-upevnenie koľajníc netradičné)
   Zhodnotenie hlavných údajov o netradičnej konštrukcii upevnenia koľajníc na
   železobetónových doskách a výsledky takmer 7-ročného pozorovania tejto
   konštrukcie v konkrétnych prevádzkových a klimatických podmienkach na
   skúšobnom úseku.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan
   Výsledky dlhodobého pozorovania chovania sa koľaje na doskách / Ivan Malíček.
   - Obr. 6, lit.
   In: 6. vedecká konferencia : 9. sekcia Dopravné staviteľstvo a geotechnika :
   Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN 80-7099-278-6. - S.
   127-131
   (doska žľabová-upevnenie podložky PP2 pružné)
   Dlhodobé pozorovanie výškových zmien železobetónových dosiek. Hodnotenie
   porovnania intenzívneho sadania dosiek v r. 1990/91, 1992/93 a 1995/96.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan - GOMBITOVÁ, Janka
   Problematika navrhovania VRT na Slovensku / Ivan Malíček, Janka Gombitová.
   In: Budúcnosť vysokorýchlostnej dopravy na Slovensku v európskom kontexte :
   Konferencia so zahraničnou účasťou : Zborník : Stará Lesná 9.-11.10.1997. -
   Žilina : VÚD, 1997. - S. 25-37
   (doprava železničná-trate vysokorýchlostné-navrhovanie-Slovenská republika)
   Riešenie výskumnej úlohy S 13 - 533 - 001 Zvyšovanie rýchlosti dopravy v
   ČSSR v období 1.1.1972 - 31.12.1974. Ďalšou komplexnou prácou venovanou
   otázkam VRT bola Štúdia oddeľovania osobnej a nákladnej dopravy na
   železnici, ktorej prvá časť bola ukončená v r. 1983. Situácia po rozdelení
   ČSFR. Návrhy projektu VRT Bratislava - Ukrajina. Grantová výskumná úloha č.
   G1/4148/97 Modernizácia železničných tratí a staníc.
  
  
   RZB
  MALÍČEK, Ivan - GOMBITOVÁ, Janka
   Skúsenosti s odstraňovaním negatívnych vplyvov poddolovania v železničných
   staniciach / Ivan Malíček, Janka Gombitová. - Obr. 5, lit. 5.
   In: Drogi Kolejowe DK '97 : 9 Konferencja Naukowa : Kraków - Ko cielisko
   5.-7.11.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1997. - S. 169-175
   (stanice železničné-poddolovanie-odstraňovanie negatívnych vplyvov)
   Odstraňovanie negatívnych vplyvov poddolovania v železničných staniciach sa
   stáva komplexnou inžinierskou úlohou. Príspevok obsahuje poznatky získané
   autormi pri návrhoch takýchto úprav v železničnom uzle Ostrava, konkrétne v
   železničných staniciach Ostrava - Poruba (Svinov), Ostrava hl. n. - ľavé a
   pravé prednádražie a Ostrava hl. n. - banské a uhoľné nádražie. Študijné a
   projekčné práce boli uskutočnené v rokoch 1990-1997.
  
  
   APS
  MALÍČEK, Ivan
   Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. Regíny Hoštákovej / Ivan Malíček.
   - 1997.
   Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. Regíny Hoštákovej: Zvyšovanie
   únosnosti zemnej pláne železničného spodku systémom CONSOLID.
  
  
   APS
  MALÍČEK, Ivan
   Oponentský posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Miroslava Sičára /
   Ivan Malíček. - 1997.
   Oponentský posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Miroslava Sičára:
   Interakcia vozidlo - železničná trať vzhľadom na odozvu konštrukcie
   železničného zvršku.
  
  
   APS
  MALÍČEK, Ivan
   Oponentský posudok / Ivan Malíček. - 1997. - 1 s.
   (dráhy železničné)
   Oponentský posudok habilitačnej práce "Komplexné spracovanie a ďalšie
   využitie výziskového materiálu koľajového lôžka" Ing. Milana Mikšíka, CSc.
  
  
   APS
  MALÍČEK, Ivan
   Expertný posudok pre potreby výkonu štátnej expertízy pri posudzovaní
   stavebného zámeru stavby: ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača - Trnava
   pre traťovú rýchlosť 140 km/h. / Ivan Malíček. - 1997. - 2 s.
   (trate železničné-modernizácia)
  
  
   RBX
  MALÍČEK, Ivan - GOMBITOVÁ, Janka
   Sanovanie deformácií v železničných staniciach na poddolovaných územiach /
   Ivan Malíček, Janka Gombitová. - Obr. 6, lit. 5.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   327-330
   (stanice železničné-územia poddolované-deformácie-sanovanie)
   V železničných staniciach vznikajú vplyvom poddolovania smerové i výškové
   deformácie. Ich odstraňovanie sa stáva komplexnou inžinierskou úlohou.
   Obsahom príspevku sú poznatky autorov pri návrhoch odstraňovania týchto
   negatívnych vplyvov v železničnom uzle Ostrava.
  
  
   RBX
  MALÍČEK, Ivan - GOMBITOVÁ, Janka
   Problematika navrhovania VRT na Slovensku / Ivan Malíček, Janka Gombitová. -
   Tab. 1.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 15-17
   (vysokorýchlostné trate-návrhy)
   Článok sa zaoberá problématikou navrhovania vysokorýchlostných tratí na
   Slovensku.
  
  
   ASK
  MARČOKOVÁ, Mariana a kol.
   Matematika. 2 , Počtovnica pre vysoké školy technické / Mariana Marčoková,
   Iveta Vadovičová, Silvia Hyčková, Rudolf Višňovský, Ondrej Kováčik, Milan
   Čelko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 1997. - 134 s., AH 9,13 VH
   9,56 : obr., tab. - Lit. 15.
   ISBN 80-7100-455-3
   (matematika-cvičenia praktické-učebnice vysokoškolské)
   Diferenciálny počet funkcie viac premenných. Vektorová analýza. Obyčajné
   diferenciálne rovnice prvého rádu. Diferenciálne rovnice vyšších rádov.
   Kvadratické plochy. Viacrozmerné integrály.
  
  
   RBX
  MARČOKOVÁ, Mariana
   On Derivatives of Hermite Polynomials and Hermite Functions [Derivácie
   Hermitových polynómov a Hermitových funkcií] / Mariana Marčoková. - Lit. 10.
   In: SOPOA : Seminar on the Orthogonal Polynomials and Other Applications =
   Seminár z Ortogonálnych Polynómov a ostatných Aplikácií : Scientific journal
   = Vedecký časopis. - Roč. 3 (1997), s. 11-15
   (polynómy Hermitove-funkcie Hermitove-derivácie)
   The theorems derivation for an estimation of the first derivatives of the
   Hermite functions and for an estimation of zeros of these functions and also
   of zeros of the polynomials Hn(x)-xHn(x), where Hn(x), n=0,1,2... are the
   Hermite polynomials.
  
  
   OST
  MARČOKOVÁ, Mariana
   Hodnotenie kvality vzdelávania na technických univerzitách /Odborná
   prednáška na TEMPUS-EQAT, Žilina 5.-6.12.1997/ / Mariana Marčoková. - 1997.
   Hodnotenie úrovne vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti.
  
  
   RBX
  MARČOKOVÁ, Mariana
   Hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu na univerzitách v Holandsku /
   Mariana Marčoková.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline. - Roč. 15, č. 8 (1997), s.
   5-6
   (Holandsko-vzdelávanie-výskum)
   Poznatky z návštevy University of Twente, University of Groningen, Delft
   University, University of Amsterdam a VSNU-office v Ultrechte. Štruktúra
   systému vzdelávania v Holandsku, posudzovanie kvality vzdelávania,
   hodnotenie kvality výskumu.
  
  
   OST
  MARČOKOVÁ, Mariana
   Appel polynomials of some type and their zeros /Vedecká prednáška - Equadiff
   9. Conference on Differential Equations and Their Applications, Brno,
   25.-29.8.1997/ [Appelovské polynomiály rôznych typov a ich nulových bodov] /
   Mariana Marčoková. - 1997.
   (rovnice diferenciálne-polynomiály)
   Polynomials are the solutions of some first order linear differential
   equation by means of which we obtain some information about zeros of these
   polynomials.
  
  
   RZB - ABSTR
  MARČOKOVÁ, Mariana
   Appel Polynomials of Some Type and Their Zeros [Appelovské polynomiály
   niektorých typov a ich nulových hodnôt] / Mariana Marčoková.
   In: Equadiff 9 : Conference on Differential Equations and Their Applications
   : Astracts : Brno 25.-29.8.1997. - Brno : Masaryk University, 1997. - S. 204
   (rovnice diferenciálne-polynomiály)
   Polynomials are the solutions of some first order linear differential
   equations by means of which we obtain some information about zeros of these
   polynomials.
  
  
   RZB
  MARČOKOVÁ, Mariana
   Učebné plány na bakalárskom štúdiu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity z
   hľadiska matematiky / Mariana Marčoková.
   In: Hodnotenie učebných plánov : Zborník prác zo seminára v rámci programu
   TEMPUS S-JEP 11530-96 : Herľany 20--21. novembra 1997. - Košice : Ekonomická
   fakulta TU, 1997. - ISBN 80-7099-321-9. - S. 14-15
   (plány učebné-štúdium bakalárske)
   Príspevok sa zaoberá učebnými plánmi na bakalárskom štúdiu Stavebnej fakulty
   Žilinskej univerzity z hľadiska matematiky. Matematika na odbore Geodézia a
   odbore Staviteľstvo.
  
  
   MHC
  MASNÝ, Miroslav a kol.
   Pasportizácia svahových deformácií vo vzťahu k cestnej a železničnej sieti a
   k trasám hlavných produktovodov Stredoslovenského kraja a vybraných okresov
   (BJ, HN, SK, TV) Východoslovenského kraja : Čiastková záverečná správa okres
   Čadca / Miroslav Masný, Tomáš Molčan, Tibor Geldoš, Milan Slivovský, Libor
   Ižvolt, Mária Mušková. - Žilina - 1997. - 26 s.
   (svahové deformácie-pasportizácia)
   Cieľ geologických prác. Geomorfologické, hydrologické a klimatické pomery.
   Inžinierskogeologická a hydrogeologická charakteristika územia. Metodika
   prieskumu. Výsledky geologických prác a ich vyhodnotenie. Výsledky riešenia
   geologickej úlohy.
  
  
   MHC
  MASNÝ, Miroslav a kol.
   Pasportizácia svahových deformácií vo vzťahu k cestnej a železničnej sieti a
   k trasám hlavných produktovodov Stredoslovenského kraja a vybraných okresov
   (BJ, HN, SK, TV) Východoslovenského kraja : Čiastková a záverečná správa
   okres Dolný Kubín / Miroslav Masný, Peter Vrábeľ, Margita Peterková, Tibor
   Gejdoš, Milan Slivovský, Libor Ižvolt, Mária Mušková. - Žilina - 1997. - 27
   s.
   (svahové deformácie-pasportizácia)
   Geologická úloha a údaje o území. Postup riešenia geologickej úlohy.
   Výsledky geologických prác a ich vyhodnotenie. Výsledky riešenia geologickej
   úlohy.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef
   Numerical and Experimental Investigation of the Youth Bridge over the Danube
   in Bratislava [Numerické a experimentálne skúmanie Mostu mládeže cez Dunaj v
   Bratislave] / Jozef Melcer. - Obr. 7, lit. 2.
   In: 14th Symposium "Danubia-Adria" on Experimental Methods in Solid
   Mechanics : Extended Summaries : Poreč 2.-4.10.1997. - Velika Gorica : Euro
   Print, 1997. - ISBN 953-96243-1-2. - S. 119-120
   (mosty)
   Characteristics of the bridge investigated. Natural frequencies, natural
   modes and dynamic coeffecient. Experimental investigation.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef - KUCHÁROVÁ, Daniela
   Bridge Response Upon Moving Vehicles / Jozef Melcer, Daniela Kuchárová. -
   Obr. 6, lit. 7.
   In: 6. vedecká konferencia : 3. sekcia Aplikácia progresívnych metód pri
   statickej a dynamickej analýze konštrukcií : Zborník prednášok : Košice
   6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN 80-7099-275-1. - S. 119-124
   (mosty-vozidlá-modely počítačové)
   The paper deals with a method of actual bridge loading investigation. The
   possibilities of numerical simulation method are introduced. The computing
   models of bridges and vehicles are presented. The computing model of a
   bridge is considered as a system with continuously distributed mass, as a
   system with concreted masses, or created in the sense of FEM. Practical
   results of numerical dynamic analysis of Varin Bridge and comparison with
   the results of experimental investigation are presented.
  
  
   AMG
  MELCER, Jozef
   Dynamické výpočty mostov na pozemných komunikáciách / Jozef Melcer. - 1.
   vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 1997. - 287 s., AH 19,54 VH 20,02 :
   obr. 103, tab. 59. - Lit. 231.
   ISBN 80-7100-425-1
   (mosty-konštrukcie-dynamika-komunikácie pozemné-monografie)
   Súčasný stav. Vlastné kmitanie mostných konštrukcií. Metódy riešenia.
   Vlastné kmitanie niektorých významných mostných konštrukcií na Slovensku.
   Niektoré úvahy o tvorbe výpočtových modelov. Vnútorné kmitanie mostných
   konštrukcií. Výpočtové modely pre riešenie kmitania v interakčnej sústave
   vozidlo-most. Programový systém MOSTW2. Vplyv rôznych parametrov na kmitanie
   sústavy vozidlo-most. Verifikácia numerických výpočtov prostredníctvom
   experimentálnych meraní na skutočných konštrukciách. Rozbor výsledkov,
   závery a odporúčania. Vyšetrovanie mostných konštrukcií na modeloch.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef
   Dynamické výpočty diaľničných mostov / Jozef Melcer. - Obr. 6, tab., lit. 3.
   In: Diaľnica '97 : 2. medzinárodná konferencia : Zborník : Bratislava
   8.-10.4.1997. - Bratislava : Slovenská cestná spoločnosť, 1997. - S. 87-92
   (mosty diaľničné-výpočty dynamické)
   Vlastné frekvencie a tvary vlastného kmitania. Ohlas mostnej konštrukcie na
   účinky pohyblivého zaťaženia. Výpočtový model vozidla a mosta a nerovnosti
   jazdnej dráhy. Príklad výpočtu. Most Mládeže cez Dunaj. Výpočtové modely
   mosta. Vypočítané a namerané vlastné frekvencie. Dynamické súčinitele,
   hladké jazdy, jazdy cez normovú prekážku.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef
   Experimental Investigation of Varin Bridge Dynamic Response / Jozef Melcer.
   - Obr. 4, tab. 1, lit. 4.
   In: EAN '97 : Experimental Stress Analysis : Proceeding of the 35th
   International Conference : Olomouc 4.-6.6.1997. - Olomouc : Joint Laboratory
   of Optics Palacký University, 1997. - S. 328-333
   (mosty-odozva dynamická)
   A lot of bridges were tested by the Department of Structural Mechanics at
   the University of Žilina. Writhing the framework of dynamic analyses the
   numerical calculations of natural frequencies, natural modes and dynamic
   coefficients are ussually carried out. All numerically obtained results are
   veryfied by the full scale or laboratory model tests. The results of
   experimental analysis of a bridge and the comparison with the results of
   numerical analyses are presented in this paper.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef - DANĚK, Alois
   Numerical Analysis of Interaction between Structure and Vehicle / Jozef
   Melcer, Alois Daněk. - Obr. 8, lit. 2.
   In: Computer Methods in Mechanics : 13 Polish Conference : Conference
   Programme : Vol. 3 : Pozna 5.-8.5.1997. - Pozna : Politechnika Pozna ska,
   1997. - S. 877-884
   (vozidlá koľajové-trať železničná-interakcia-modely)
   For numerical analysis of interaction between structure and moving vehicle
   the program system ISV - Interaction between Structure and Vehicle is
   created. A structure is modeled by the FEM in the program NE-XX. The results
   of the fem model are geometry, topology, dynamic eigonmodes and
   eigenfrequencies, and they are used by the ISV system. The model of a
   structure is restricted to shells and beams. It is also restricted in terms
   of number of DOF and elements, which is limited by the NE-XX. The
   computation system is also very flexible for possible input of trajectory,
   types of vehicles and various roughnesses of surface. Vehicles are modeled
   by the component element method. The system can be used for road or railway
   vehicles. The loaded structure can be represented by a steel or concrete
   bridge, rails and sleepers on springs or balast, and also road or railway
   vehicles. The loaded structure can be represented by a steel or concrete
   bridge, rails and sleepers on springs or balast, and also road pavement and
   bedrock layers. The usermust take into consideration the physical character
   of the problem. The FEM discretization must be sufficiently dense to enable
   propagation of waves of the highhest frequency from loading.
  
  
   RZB
  MELCER, Jozef
   Natural Frequencies of a Highway Bridge [Vlastné kmitočty diaľničného mosta]
   / Jozef Melcer. - Obr. 5, tab. 2, lit. 3.
   In: Concrete Bridges : International Conference : Proceedings of the RILEM :
   Štrbské Pleso 22.-24.9.1997. - Bratislava : Expertcentrum, 1997. - S.
   134-139
   (mosty diaľničné-analýzy dynamické)
   Department of Structural Mechanics at the University of Žilina has paid
   attention for a long time to the problem of the numerical calculations and
   experimental investigations of highway bridges. The results of dynamic
   analysis of a highway bridge are presented in this paper.
  
  
   RZB
  MIKŠÍK, Milan
   Spôsoby využitia recyklovaného materiálu koľajového lôžka v podmienkach ŽSR
   / Milan Mikšík. - Obr. 1, tab. 2, lit. 2.
   In: STRAHOS '97 : 2. seminár traťového hospodárstva : Zborník prednášok :
   Trnava február 1997. - 1997. - S. 99-105
   (ŽSR-lôžko koľajové-materiál recyklovaný-spôsoby využitia)
   Využitie recyklovaného materiálu koľajového lôžka. Recyklované kamenivo do
   koľajového lôžka, do podkladných vrstiev podvalového podložia a do VSPP
   tratí a staníc. Povinnosti výrobcu výrobkov z recyklovaného kameniva
   koľajového lôžka.
  
  
   RBX
  MIKŠÍK, Milan - ŠPÁNIK, Ján - KARABINOVÁ, Mária
   Monitoring des Altschottermaterials von Eisenbahnstrecken / Milan Mikšík,
   Ján Špánik, Mária Karabinová. - Obr. 4, tab. 2, lit. 3.
   In: Scientific Reports = Wissenschaftliche Berichte. - ISSN 1430-3698. -
   Roč. 2, č. 3 (1997), s. 207-214
   (doprava železničná-údržba)
   Bei den Reparaturarbeiten an der Konstruktion des Schotterbettes von
   Eisenbahnstrecken (Reinigung, Umbau) entsteht gro es Quantum des Materials,
   das in die neue Produkte bearbeiten nötig ist (Recycling des
   Altschottermaterials). Die Bearbeitungstechnologie legt sich auf Grund der
   Diagnostik dieses Materials im Gebiet technischer und ökologischer
   Anforderungen des neuen Produktes fest. Den primären und wichtigen Teil der
   Diagnostik repräsentiert Monitoring des Altschottermaterials als die
   Austrittsvoraussetzung für die Klassifikation, Kodifikation, Musterung und
   Beschaffenheitsanalyse des Materials.
  
  
   MHC
  MIKŠÍK, Milan - ŠPÁNIK, Ján - KARABINOVÁ, Mária
   Návrh technických a ekologických podmienok pre dodávanie materiálu do
   konštrukcie koľajové lôžko / Milan Mikšík, Ján Špánik, Mária Karabinová. -
   Žilina : ŽU SF KŽSTH, 1997. - 18 s.
   (trate železničné-lôžko koľajové)
   Popis konštrukcie koľajového lôžka. Všeobecné, technické a ekologické
   požiadavky na materiál koľajového lôžka. Vzorkovanie materiálu koľajového
   lôžka. Dokladovanie kvality materiálu koľajového lôžka.
  
  
   MHC
  MIKŠÍK, Milan - ŠPÁNIK, Ján - KARABINOVÁ, Mária
   Návrh technických a ekologických podmienok pre dodávanie materiálu do
   konštrukcie podvalové podložie - podkladné vrstvy / Milan Mikšík, Ján Špánik
   , Mária Karabinová. - Žilina : ŽU SF KŽSTH, 1997. - 19 s.
   (trate železničné-podložie podvalové)
   Popis konštrukcie podvalového podložia. Všeobecné, technické a ekologické
   požiadavky na materiál podkladnej vrstvy konštrukcie podvalového podložia.
   Vzorkovanie materiálu podkladnej vrstvy konštrukcie podvalového podložia.
   Dokladovanie kvality materiálu podkladnej vrstvy konštrukcie podvalového
   podložia. Dokladovanie kvality realizovanej vrstvy konštrukcie podvalového
   podložia.
  
  
   OST
  MIKŠÍK, Milan
   STN 73 6360 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh
   normálneho rozchodu : druhý návrh / Milan Mikšík. - 1997. - 80 s.
   (trate železničné-projektovanie)
   Projektovanie. Stavba a prevzatie, prevádzka a údržby.
  
  
   RBX
  MIKŠÍK, Milan
   Receptúry výroby zmesného materiálu do podkladových vrstiev konštrukcie
   podvalového podložia / Milan Mikšík. - Obr. 3, tab. 2, lit. 3.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   331-333
   (trate železničné-podložie podvalové-materiály stavebné zmesné-receptúry)
   Modernizácia siete Železníc Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými
   dohodami AGC a AGTC vyžaduje aplikáciu kvalitných materiálov do jednotlivých
   konštrukčných vrstiev železničnej trate. Požiadavky na materiál do
   podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia uprednostňujú
   realizáciu tejto konštrukčnej vrstvy zo zmesného materiálu. V príspevku sú
   demonštrované reálne spôsoby výroby tohto materiálu.
  
  
   RZB - PRIHL
  MIKŠÍK, Milan
   Grundsätze der Technologie von Recycling des Altschottermaterials [Zásady
   technológie recyklácie výziskového materiálu koľajového lôžka] / Milan
   Mikšík. - Obr. 2, lit. 1.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 269-272
   (materiály výziskové-lôžka koľajové-recyklácia)
   Die Beschreibung des technologischen Stromes für die Bearbeitung des
   Altschottermaterials. Die Verteilung der technologischen Operationen des
   technologisches Stromes. Einflu der Körnung des Altschottermaterials auf
   die Recyclingstechnologie. Einflu der Kontamination des
   Altschottermaterials auf die Recyclingstechnologie. Die Verteilung und
   Beschreibung der technologischen Arbeitsstellen für den Recycling des
   Altschottermaterials.Popis technologického prúdu spracovania výziskového
   materiálu koľajového lôžka. Rozdelenie technologických operácií
   technologického prúdu. Vplyv zrnitosti výziskového materiálu koľajového
   lôžka na technológiu recyklácie. Vplyv kontaminácie výziskového materiálu na
   technológiu recyklácie. Rozdelenie a popis technologických pracovísk pre
   recykláciu výziskového materiálu koľajového lôžka.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Martin
   Probabilistic Approach to the Load Carrying Capacity Calculation / Martin
   Moravčík. - Obr. 3, lit. 4.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 199-202
   (mosty-zaťažiteľnosť-spoľahlivosť-výpočet zaťažiteľnosti-konštrukcie mostné
   trámové železobetónové-metóda Monte Carlo-SERELA program počítačový)
   The paper describes the basic criteria for structural evaluation of existing
   bridges. The probability-based concept to the calculation of lood carrying
   capacity are introduced. Approaches to the evaluation is demonstrated in the
   case of typical reinforced concrete girder bridge. Computer program SERELA
   working on the Monte Carlo simulation base was developed for that purpose.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan
   Vplyv vertikálnej tuhosti trate na jej dynamickú odozvu / Milan Moravčík. -
   Obr. 6, tab. 3, lit. 3.
   In: SETRAS '97 : Traťové stroje v teórii a v praxi : zborník prednášok 7.
   medzinárodného seminára : Žilina 8.-9.10.1997. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 1997. - ISBN 80-7100-439-1. - S. 105-110
   (tuhosť trate vertikálna-odozva dynamická-modelovanie-simulácia numerická)
   Komponenty dynamickej interakcie koľajové vozidlo - trať. Výpočtový model
   trate vo vertikálnom smere. Modelovanie premennej vertikálnej tuhosti trate.
   Niektoré výsledky numerickej simulácie. Dynamický koeficient.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Martin - MORAVČÍK, Milan
   Load Carrying Capacity Reliability Calculation of Reinforced Existing
   Bridges / Martin Moravčík, Milan Moravčík. - Obr. 8, tab. 1, lit. 5.
   In: Computer Methods in Mechanics : 13 Polish Conference : Conference
   Programme : Vol. 3 : Pozna 5.-8.5.1997. - Pozna : Politechnika Pozna ska,
   1997. - S. 917-924
   (mosty-spoľahlivosť-zaťažiteľnosť-simulácia-SERELA)
   The paper describes the basic criteria for structural evaluation of existing
   bridges. The probability based concept to the calculation of load carrying
   capacity of the bridge evaluation are introduced. Approaches to the
   evaluation is demonstrated in the case of typical reinforced concrete girder
   bridge. Computer program SERELA working on the Monte Carlo simulation base
   was developed for that purpose.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Martin
   Probabilistic Conception to the Bridge Evaluation Process / Martin Moravčík.
   - Obr. 3, lit. 4.
   In: Concrete Bridges : International Conference : Proceeding of the RILEM :
   Štrbské Pleso 22.-24.9.1997. - Bratislava : Expertcentrum, 1997. - S. 45-48
   (stavby dopravné-mosty betónové-program počítačový-SERELA)
   The basic criteria for structural evaluation of existing bridges. The
   probability-based concept to the calculation of load carrying capacity are
   introduced. Approaches to the evaluation is demonstrated in the case of
   typical reinforced concrete girder bridge. Computer program SERELA working
   on the Monte Carlo simulation base was developed for that purpose.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan - KOKOSÍK, Milan
   Zmeny vertikálnej tuhosti konštrukcie trate vplyvom jej prevádzkovania /
   Milan Moravčík, Milan Kokosík. - Obr. 5.
   In: 6. vedecká konferencia : 3. sekcia Aplikácia progresívnych metód pri
   statickej a dynamickej analýze konštrukcií : Zborník prednášok : Košice
   6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN 80-7099-275-1. - S. 187-192
   (trať železničná-konštrukcie trate-odozva trate dynamická-tuhosť vertikálna)
   Vertikálna tuhosť konštrukcie železničného zvršku má všeobecne náhodný
   charakter, čím pôsobí ako jeden zo zdrojov dynamických účinkov a ovplyvňuje
   dynamickú interakciu vozidlo - trať. Prezentované sú výsledky dlhodobého
   sledovania vývoja vertikálnej tuhosti komponentov trate - koľajnicových
   pásov, koľajnicových podkladov a štrkového lôžka, ako vstupných parametrov
   pre počítačovú simuláciu interakcie vozidlo - trať, ktorou sa objasňuje
   prenos silových účinkov vozidiel konštrukciou trate, ako aj celková
   dynamická odozva trate, resp. jej komponentov.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan
   Contribution to the Vertical Dynamic Behaviour of Railway Track / Milan
   Moravčík. - Obr. 1, tab. 3, lit. 4.
   In: Modelling and Simulation in Machinery Productions : International
   Conference : Proceedings : Púchov - Belušské Slatiny 8.-10.5.1997. - Žilina
   : ES ŽU, 1997. - S. 209-215
   (stroje traťové-odozva dynamická-modely dynamické)
   Two dynamic models of railway track are presented, one continuous and the
   other incorporating the discrete mass of the sleepers. The two technical
   aspects of the vibration analysis of the railway track are discussed - the
   effect of the mass of the vibration load and the stiffness of the rail
   supports.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan
   Interakcia koľajového roštu a štrkového lôžka na skúšobnom úseku T. Breznica
   - N. Baňa / Milan Moravčík. - Obr.
   In: STRAHOS '97 : 2. seminár traťového hospodárstva : Zborník prednášok :
   Trnava február 1997. - 1997. - S. 15-21
   (vozidlá koľajové-trať železničná-interakcia)
   Vertikálna tuhosť trate. Meranie na úseku T. Breznica - N. Baňa. Zhrnutie
   výsledkov meraní. Koľajnicové pásy. Koľajnicové podklady.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan - VIČAN, Pavel
   Vertikálna pružnosť systému upevnenia koľajnice - významný faktor životnosti
   železničného zvršku / Milan Moravčík, Pavel Vičan. - Obr. 4.
   In: TRANSPORT '97 : Rozvoj dopravní infrastruktury severní Moravy a Slezska
   - součást celoevropského dopravního systému : Sborník referátů : Ostrava
   21.4.-2.5.1997. - Ostrava : TU VŠB, 1997. - S. 137-143
   (vozidlo koľajové-trať železničná-interakcia-odozva železničného
   zvšku-odozva trate-simulácia počítačová)
   Poznatky a výstupy počítačovej simulácie dynamickej interakcie koľajové
   vozidlo - železničná trať so zameraním na odozvu železničného zvršku, ako aj
   poznatky experimentálnych meraní dynamickej odozvy v trati, ktoré využíva
   pre optimálny návrh novej konštrukcie podložky a tým ladenie pružnej väzby
   koľajnica - podval. Na základe ukončeného vývoja a testami overených
   vlastnosti týchto pružných podložiek propaguje ich využívanie v systémoch
   upevnenia koľaje k podvalom ako prvku, ktorý výrazne zlepšuje pružné
   vlastnosti systémov upevnenia a tým aj vlastnosti celej konštrukcie zvršku.
  
  
   RZB
  MORAVČÍK, Milan
   Modelling of Vehicle-Track Interaction at Low Frequencies / Milan Moravčík.
   - Obr., tab. 1, lit. 3.
   In: Inženýrská mechanika '97 = Engineering Mechanics '97 : National
   Conference with International Participation : Proceedings in 4 Volumes :
   Vol. 2 Dynamics and Vibration : Svratka 12.-15.5.1997. - Praha : AV ČR,
   1997. - ISBN 80-902227-2-2. - S. 143-148
   (trať železničná-vozidlo koľajové-interakcia-odozva dynamická-modelovanie)
   Vehicle - track vertical interaktion model. Time domain solution algorithm.
   Modelling of variable track stiffness. Simulation results. Histograms of the
   rail deflection for the uniform and Gaussian distributions for the speed 20
   and 50m/s. Histograms of the static and dynamic rail deflections for the
   uniform distribution and the Gaussian distribution.
  
  
   DDZ
  MORAVČÍK, Martin
   Metodika pravdepodobnostného výpočtu zaťažiteľnosti cestných
   železobetónových mostov : dizertačná práca / Martin Moravčík. - Žilina :
   Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 1997. - + Autoref. 20 s.
   (mosty železobetónové-zaťažiteľnosť)
   Nové pravdepodobnostné prístupy k stanoveniu zaťažiteľnosti mostných
   objektov v prevádzke. Metodika pravdepodobnostného výpočtu odolnosti a
   následne zaťažiteľnosti nosných konštrukcií simulačnou metódou monte karlo.
  
  
   RBX
  MORAVČÍK, Milan
   Vertikálna pružnosť trate - významný faktor životnosti železničného zvršku /
   Milan Moravčík. - Obr. 8, tab. 3, lit. 4.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   322-326
   (zvršok železničný-pružnosť vertikálna)
   Príspevok zhŕňa a aplikuje poznatky a výstupy počítačovej simulácie
   dynamickej interakcie koľajové vozidlo-železničná trať so zameraním na
   odozvu železničného zvršku (koľajnice, podvaly, štrkové lôžko), ako aj
   poznatky experimentálnych meraní dynamickej odozvy tratí, ktoré využíva pre
   optimálny návrh novej konštrukcie podložky pod koľajnicu a ladenie pružnej
   väzby koľajnica-podval. Na základe ukončeného vývoja a testami overených
   vlastností týchto pružných podložiek propaguje ich využívanie v systémoch
   upevnenia koľaje k podvalom ako prvku, ktorý výrazne zlepšuje pružné
   vlastnosti systémov upevnenia, a tým predlžuje životnosť celej konštrukcie
   zvršku.
  
  
   RBX
  NEVICKÝ, Viliam - KUBÍK, Ivan
   Tunel Ovčiarsko / Viliam Nevický, Ivan Kubík. - Obr. 3, tab. 1, lit. 3.
   In: Inžinierske stavby. - Roč. 45, č. 4-5 (1997), s. 191-194
   (tunely)
   Rozsiahly program výstavby diaľničnej siete na Slovensku predstavuje
   výstavbu 460 km diaľníc a 27 tunelov s celkovou dĺžkou 47,508 km. Cieľom
   príspevku je informovať o prípravných a prieskumných aktivitách pre výstavbu
   diaľničného tunela Ovčiarsko (2 185 m) a podčiarknuť dôležitosť kvalitného
   podrobného inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu pre
   diaľnicu a tunely v podmienkach slovenskej geológie.
  
  
   RBX
  PAWLICKI, Jerzy - GOMBITOVÁ, Janka - MALÍČEK, Ivan
   Geometryczne ukszta towanie torów linii du ych pr dko ci na kolejach
   slowackich i polskich / Jerzy Pawlicki, Janka Gombitová, Ivan Malíček. -
   Obr. 1, tab. 1, lit. 2.
   In: Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej. Transport z. 29. - (1997), s.
   73-81
   (doprava železničná-trate vysokorýchlostné-Slovenská
   republika-Poľsko-geometria koľaje)
   The article presents the situation of the process of developing the new
   standard STN 736360 Geometric position of the railway in a vertical and
   horizontal plane for the purposes of Slovak railway building industry. The
   passenger trains on chosen railway lines will reach the speed of 160, 140
   and 120 km/h.
  
  
   RBX
  PAWLICKI, Jerzy - IŽVOLT, Libor - SLEPECKÝ, Jaroslav
   Metodyka rozpoznavania przyczyn i klasyfikacja odkszta ce podtorza na
   modernizowanych drogach kolejowych ŽSR i PKP [Metodika prieskumu príčin a
   kategorizácia porúch na železničnom spodku modernizovaných tratí ŽSR a PKP]
   / Jerzy Pawlicki, Libor Ižvolt, Jaroslav Slepecký. - Obr. 3, tab. 1, lit. 8.
   In: Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej. Transport z. 29. - (1997), s.
   83-91
   (ŽSR-modernizácia tratí-Slovenská republika-Poľsko)
   New way of deformation classification and grading with the use of direct
   methods of geotechnical control and a diagnostic vehicle is presented in the
   article. Method of proceeding while diagnosing faults in the subgrade and
   the ways of eliminating them has also been developed.
  
  
   RZB
  POTOČEK, Karol
   Technické riešenie centrálneho zásobovania obyvateľstva vodou / Karol
   Potoček. - Obr. 2, tab. 3, lit. 1.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   77-85
   (zásobovanie vodou-riešenie technické)
   Zásobovanie vodou. Vodné zdroje. Úprava vody. Akumulácia vody. Doprava a
   distribúcia vody. Prírodná, zásobovacia, vetvená, rozvodná sieť. Objekty na
   vodovodnej sieti. Armatúrové šachty.
  
  
   RZB
  POTOČEK, Karol
   Snímač pre ovládanie prevádzky technických zariadení budov / Karol Potoček.
   - Obr. 4, tab. 1, lit. 2.
   In: 6. vedecká konferencia : 5. sekcia Budova a energia 2 : Zborník
   prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-272-7. - S. 305-310
   (snímač pre ovládanie ústredného vykurovania-riešenie technické)
   Príspevok sa zaoberá originálnym technickým riešením snímača, ktorým je
   možné ovládať prevádzku ústredného vykurovania v závislosti na klimatických
   podmienkách pôsobiacich na budovu. V článku sa popisuje konštrukčné riešenie
   takéhoto snímača.
  
  
   RZB
  POTOČEK, Karol
   The Contribution to the Analysis of Noise Tax from the Railway / Karol
   Potoček. - Obr. 3, lit. 1.
   In: ACOUSTICS - High Tatras '97 : Proceedings of the 31st International
   Acoustical Conference : Štrbské Pleso september 1997. - Zvolen : TU, 1997. -
   ISBN 80-228-0632-3. - S. 116-117
   (doprava železničná-stanice železničné-pomery hlukové-merania
   experimentálne-výsledky)
   The contribution attends to the analysis of noise tax caused with working of
   the railway. It is describeing the results of an experimental measurements
   noise conditions from one choosed section of the railway in Slovakia. The
   noticed discusion is to the possibility of noise tax reduction.
  
  
   RZB
  RATKOVSKÝ, K.V. - CHOMA, St. - KUBÍK, Ivan
   The Programm for the Development of the Motorway Network in Slovakia and the
   Construction of Tunnel Structures / K.V. Ratkovský, St. Choma, Ivan Kubík. -
   Obr. 4, tab. 1.
   In: Tunnels for People : World Tunnel Congress '97 : Proceedings : Vienna
   12.-17.4.1997. - Rotterdam : Balkema, 1997. - ISBN 90 5410 868 1. - S.
   283-288
   (Slovenská republika-doprava-sieť cestná-program rozvoja-diaľnice-tunely
   cestné)
   The hilly terrain of the Slovak Republic necessitates the building of
   several motorway tunnels when constructing its motorway network. The total
   length of these tunnels will be approx. 40 km (i.e. 80 km both ways). In the
   stage of construction, only one tunnel section is constructed for both
   traffic directions. The completion of the whole motorway network is planned
   for the end of 2005. This will require a huge organisational and
   professional effort, great financial demands and careful choice of
   appropiate tunneling technologies. This contribution gives basic information
   about motorway and motorway tunnel construction in the Slovak Republic.
  
  
   RZB
  REMIŠOVÁ, Eva
   Investigation Adhesion of Bitumen to Aggregate [Priľnavosť bitúmenu ku
   kamenivu] / Eva Remišová. - Obr. 1, lit. 3.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 283-286
   (bitúmen-kamenivo-priľnavosť-vozovky-kvalita-životnosť)
   The paper engages analysis of adhesion of bitumen binder to aggregate as
   important binder and aggregate property. Because adhesion of binder to
   aggregate influence quality and service life bitumen mixtures in road
   pavement, it's necessary to pay attention to factors that influence of
   adhesion such as type of binder, type of aggregate and aggregate surface
   properties. Success carryed out a course depends on preliminary knowledge of
   adhesion materials that are used for building. Therefore it's necessery to
   choose materials that have requisite properties and their connection resists
   negative water influence.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Kreditný systém vzdelávania na technickej univerzite / František Schlosser.
   In: Učebné plány a kreditný systém : Súľov 13.-14.2.1997. - Žilina : ES ŽU,
   1997. - S. 57-60
   (vzdelávanie-univerzity technické-systém kreditný)
   Kreditný systém. Ročníkové práce. Hodnotenie študentov. Na technických
   vysokých školách sa zavádzajú nové formy výučby a hodnotenia študentov.
   Dôraz sa kladie na samostatnú prácu študentov a spracovanie ročníkových
   projektov a diplomových prác. Nové hodnotenie študentov prostredníctvom
   kreditného systému je výhodné, ak sa docieli získanie potrebných vedomostí v
   priebehu štúdia a dopredu sa vylúčia rušivé vplyvy a umožní sa mobilita
   študentov.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Premenné parametre - vývoj priečnych nerovností / František Schlosser. -
   Obr. 1, tab. 4, lit. 8.
   In: Diaľnica '97 : 2. medzinárodná konferencia : Zborník : Bratislava
   8.-10.4.1997. - Bratislava : Slovenská cestná spoločnosť, 1997. - S. 206-210
   (vozovky-nerovnosti priečne-zariadenia meracie)
   Klasifikácia výškových nerovností prijatá na 18. cestnom svetovom kongrese v
   Bruseli. Priečne nerovnosti. Charakteristika textúry a vlny. Kvalita povrchu
   z hľadiska priečnych nerovností. Meracie zariadenie Profilograph. Namerané
   hodnoty priečnej nerovnosti.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Využitie kreditného systému vzdelávania na univerzite technického zamerania
   / František Schlosser. - Lit. 3.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 45-48
   (univerzity-vzdelávanie-systém kreditný)
   Nové formy výučby a hodnotenia študentov na technických vysokých školách.
   Prijímacie konanie. Kreditný systém štúdia a hodnotenia. Formy vzdelávania.
   Distančná forma vzdelávania. Samostatná práca študentov. Spracovanie
   ročníkových projektov a diplomových prác. Príprava na možnosť tímovej práce
   už počas štúdia.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Beurteilung der Schuljahrprojekte / František Schlosser. - Lit. 4.
   In: Ingenieur 2000 : Overinformed - Undereducated? : Referate des 26.
   internationalen Symposiums Ingenieurpädagogik '97. - Alsbach/Bergstrasse :
   Leuchtturm-Verlag, 1997. - ISBN 3-88064-273-7. - S. 177-180
   (univerzity technické-systém vzdelávania-projekty ročníkové-práce diplomové)
   Schuljahrprojekte und Diplomarbeit. Die Arbeit am Projekten auf der
   Universität Žilina.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Skúsenosti z realizácie doplňujúceho pedagogického štúdia na Žilinskej
   univerzite / František Schlosser. - Príl. 1.
   In: Zvyšovanie efektívnosti doplňujúceho pedagogického štúdia : Konferencia
   : Košice 27.5.1997. - Košice : TU Katedra inžinierskej pedagogiky, 1997. -
   S. 97-99
   (Žilinská univerzita-štúdium pedagogické doplňujúce)
   Význam doplňujúceho pedagogického štúdia. Doplňujúce pedagogické štúdium na
   Žilinskej univerzite. Stav v šk. r. 1996/97. Učebný plán DPŠ.
  
  
   RBX
  SCHLOSSER, František
   Cieľom je mobilita študentov / František Schlosser.
   In: Učiteľské noviny. - č. 17 (1997), s. 3
   (univerzity technické-projekt TEMPUS - EQATU-Education Quality Assesmental
   Technical University-semináre)
   Projekt TEMPUS - EQATU (Education Quality Assesmental Technical University)
   zameraný na hodnotenie kvality vzdelávania na technických univerzitách.
   Súľov, 13.-14.2.1997 seminár s okreuhmi rokovania: prijímacie konanie,
   učebné plány, kreditný systém vzdelávania a hodnotenia.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František - PAVČIAK, Pavol
   Využitie stabilizácie v podkladoch vozoviek / František Schlosser, Pavol
   Pavčiak. - Tab. 2.
   In: Využitie miestnych stavebných materiálov v dopravnom staviteľstve :
   zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina 18. november
   1997. - Žilina : Vojenská fakulta Žilinskej univerzity, 1997. - ISBN
   80-88829-23-2. - S. 51-55
   (vozovky-stabilizácia-materiály-zmesi)
   Návrh stabilizovaných úprav. Materiály. Zmesi. Dosiahnuté výsledky. V
   príspevku sú uvedené niektoré skúsenosti z návrhov stabilizovaných
   materiálov pre výstavbu cestných komunikácií.
  
  
   RZB
  SCHLOSSER, František
   Deformačné vlastnosti stmelených materiálov / František Schlosser. - Obr. 2,
   tab. 2, lit. 12.
   In: 2. seminár Ivana Poliačka : Zborník : Bratislava 20.-21.11.1997. -
   Bratislava : KDS SvF STU, 1997. - S. 95-100
   (materiály stmelené-vlastnosti deformačné)
   Metóda komplexného modulu tuhosti. Únava. Zmesi a výsledky meraní. Závery.
   Na základe vykonaných meraní je možné konštatovať, že: pri dynamickom
   overovaní asfaltom stmelených materiálov sa výrazne prejavuje vplyv teploty,
   pri pridaní stabilizátora boli dosiahnuté vyššie pevnostné charakteristiky a
   bola zistená vyššia odolnosť voči trvalým deformáciám, deformačné vlastnosti
   stmelených materiálov je možné overovať metódou komplexného modulu.
   Predpokladá sa vhodná kombinácia overovania deformačných vlastností
   stmelených materiálov dynamickou metódou a porovnania s dosiahnutými
   fyzikálnomechanickými vlastnosťami overovaných zmesí.
  
  
   ASK
  SCHLOSSER, František
   Qualitätmanagement : Qualitätsprüfungen in Strassenbau / František Schlosser.
   - Bratislava : STU, 1997. - 21 s. : obr. 22. - Lit. 16.
   (komunikácie cestné-výstavba)
   Qualitätsprüfungen in Strassenbau, System der Qualitätssicherung, Die
   Prüfungsmethoden für Baustoffmaterialen (in Labor und in situ), Stand der
   Prüfgerätetechnik im Strassenbau, Strassenbaubefestigungen -
   Qualitätsbewertung der Schichten und Konstruktionsysteme.
  
  
   MHC
  SCHLOSSER, František a kol.
   Stabilizácia cementom : Technologický návrh : Časť A / František Schlosser,
   Dagmar Švedová, Pavol Paučiak, Alena Labošová. - Žilina : ŽU SvF KCS, 1997.
   (komunikácie cestné-materiály stavebné)
   Vypracovanie technologického návrhu na stabilizáciu cementom. Overenie
   frakcií kameniva 0-32 Batizovce. Overenie drobných frakcií kameniva pre
   návrh technologického predpisu. Overenie vysokopecnej trosky VSŽ frakcie
   0-16.
  
  
   MHC
  SCHLOSSER, František - PAUČIAK, Pavol - KOMZALOVÁ, Ľubica
   Stabilizácia cementom S II : Preukázaná skúška / František Schlosser, Pavol
   Paučiak, Ľubica Komzalová. - Žilina : SvF KCS, 1997.
   (komunikácie cestné-materiály stavebné)
   Vypracovanie preukaznej skúšky pre stabilizáciu cementom triedy S II.
   Overenie čiary zrnitosti kameniva z lomu Svätuše. Overenie zrnitosti a
   posúdenie vhodnosti hlinitopiesčitej zeminy z lokality Dobrá frakcie 0-2 pre
   stabilizáciu.
  
  
   RZB
  SLIVOVSKÝ, Milan
   Vybrané geotechnické problémy na dopravných stavbách v SR / Milan Slivovský.
   - Obr. 2.
   In: 6. vedecká konferencia : 9. sekcia Dopravné staviteľstvo a geotechnika :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-278-6. - S. 231-235
   (stavby dopravné-problémy geotechnické)
   Problémy stability zemných telies dopravných stavieb (zárezy, násypy,
   prísypy a pod.), ktoré sa porušili a museli sa zabezpečovať, ako aj na
   novostavby (diaľnica), ktoré sa ešte len projektujú. Problémy súvisia so
   zložitými inžinierskogeologickými podmienkami. Také sú na území Zápodných
   Karpát, napr. v oblastiach mladotreťohorných sedimentov (neogénu).
   Inžinierskogeologické a geotechnické podmienky líniových stavieb v
   neogénnych masívoch. Príklad z porušených svahov zárezu v neogénnom íle.
  
  
   RZB
  SLIVOVSKÝ, Milan - POLÁČEK, Michal - TOMČÍKOVÁ, Miroslava
   Geotechnický monitoring železničného násypu v Žíranoch / Milan Slivovský,
   Michal Poláček, Miroslava Tomčíková. - Obr. 5, lit. 1.
   In: Interakcia stavieb a horninového prostredia : 3. geotechnická
   konferencia s medzinárodnou účasťou : Bratislava 18.-19.9.1997. - 1997. - S.
   255-260
   (násypy železničné-monitoring geotechnický)
   V apríli 1995 sa vytlačením ílovitého podložia porušil 15,5 m vysoký násyp
   železnice Zlaté Moravce - Lužianky pri Žíranoch. Popis porušenia.
   Rekonštrukcia násypu. Geotechnický monitoring. Sadanie podložia a vlastného
   násypu. Vztlaky a pórové tlaky.
  
  
   RZB
  SLIVOVSKÝ, Milan - MUŠKOVÁ, Mária - KAVCOVÁ, Jarmila
   Analýza štruktúry a modely porušovania stability skalnej steny odrezu št.
   cesty II/584 pri Hutách / Milan Slivovský, Mária Mušková, Jarmila Kavcová. -
   Obr. 4, tab. 1.
   In: Geotechnické sympozium : Brno 13.2.1997. - Brno : VUT, 1997. - S.
   226-231
   (komunikácie pozemné-pomery geologické)
   Pozemná komunikácia II/584. 13 km cestná preložka cez Liptovské Matiašovce -
   Huty - Zuberec. V morfologicky exponovanom a členitom teréne sa zrealizovali
   početné zárezy, odrezy, s tým spojené rozsiahle výlomové práce, zárubné a
   oporné múry, násypy, mosty, potenciálne prísypy na strmých svahoch atď.
   Vstupné údaje, geologické pomery. Diskontinuita vápencov. Modely porušovania
   stability steny.
  
  
   RZB
  SLOVÁKOVÁ, Elena
   Žiadosť o stavebné povolenie / Elena Slováková. - Obr. 3, lit. 1.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   65-69
   (povolenie stavebné)
   Žiadosť o stavebné povolenie. Projektová dokumentácia prikladaná k žiadosti
   o stavebné povolenie.
  
  
   RZB
  SLOVÁKOVÁ, Elena
   Formy účasti obyvateľstva na lokalizácii stavieb, činnosti v mestách a
   obciach / Elena Slováková. - Obr. 5.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   70-76
   (územné plánovanie-účasť obyvateľstva-formy účasti)
   Verejné vystavenie návrhov, zámerov, verejnoprospešných stavieb. Verejné
   prerokovanie s občanmi. Individuálne aktivity občanov. Ďalšie možné formy
   účasti obyvateľstva podporené zahraničnými skúsenosťami. Forma prezentácie
   dokumentácie.
  
  
   RZB
  SLOVÁKOVÁ, Elena
   Vplyv detailu okenných konštrukcií na hlukovú záťaž vybraných priestorov
   železničnej stanice / Elena Slováková. - Obr. 2, tab. 2, lit. 5.
   In: 6. vedecká konferencia : 5. sekcia Budova a energia 2 : Zborník
   prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-272-7. - S. 331-335
   (priestory železničnej stanice-záťaž hluková-konštrukcie okenné)
   Namerané hodnoty vo vybraných priestoroch železničej stanice v interiéri
   ukázali zvýšenú hlukovú záťaž na pracovníkov. Rekonštrukciou transparentných
   konštrukcií okien možno riešiť akustické problémy budov.
  
  
   RBX
  SLOVÁKOVÁ, Elena
   Der Einfluss des Details der Fensterkonstruktionen auf die Geräuschbelastung
   ausgewählter Bahnhofsräume / Elena Slováková. - Obr. 1, tab. 2, lit. 6.
   In: Scientific Reports = Wissenschaftliche Berichte. - ISSN 1430-3698. -
   Roč. 3, č. 5 (1997), s. 103-109
   (doprava železničná-stanice železničné-výstavba-rekonštrukcie)
   Der Einfluss des Details der Fensterkonstruktionen auf die Geräuschbelasung
   ausgewählter Bahnhofsräume. Die Messwerte in den ausgewehlten Bahnhofsräumen
   in Interieur zeigen die Lärmbelastung der Beamten. Nur die Rekonstruktion
   der Transparentkonstruktionen - der Fenster koennten die akustischen
   Probleme der Gebaude geloest werden.
  
  
   RZB
  SVRČEK, Ján
   Uplatnenie decentralizačných aspektov v systéme riadenia územného rozvoja /
   Ján Svrček. - Sch. 2, lit. 4.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   17-28
   (rozvoj územia-decentralizácia riadenia)
   Uplatnenie decentralizácie v rozvoji miest a obcí, resp. v rozvoji územia.
   Územné plánovanie. Stavebný poriadok obce. Stavebné odbory na úrovni kraja a
   okresu. Informačné územné systémy - úlohy a vstupy do týchto systémov.
   Decentralizačné aspekty v systéme riadenia územného rozvoja tvoria
   permanentný proces časovo neukončiteľný, meniaci sa vplyvom nových
   nečakaných okolností.
  
  
   RZB
  SVRČEK, Ján
   Odborná spôsobilosť v stavebníctve / Ján Svrček. - Tab. 1, lit. 3.
   In: Účasť obyvateľstva na riešení investičných problémov v sídlach : Zborník
   1 : Žilina 27.1.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-392-1. - S.
   45-48
   (stavebníctvo-spôsobilosť odborná)
   Požiadavka odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe vyplýva z
   46a, ods. 2 Stavebného zákona a zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. Odborná
   spôsobilosť. Výkon vybraných činností vo výstavbe. Prehľad členenia činností
   a odborov. Odborná spôsobilosť a občan - stavebník.
  
  
   RZB
  SVRČEK, Ján - SLOVÁKOVÁ, Elena
   Študijné zameranie pozemné staviteľstvo / Ján Svrček, Elena Slováková. -
   Obr. 2.
   In: Učebné plány a kreditný systém : Súľov 13.-14.2.1997. - Žilina : ES ŽU,
   1997. - S. 51-55
   (staviteľstvo pozemné-zameranie študijné-model štúdia)
   Predpoklady pre vytvorenie nového študijného zamerania. Profesionálne
   uplatnenie absolventa. Štruktúra modelu štúdia. Prehľad povinných,
   voliteľných a nepovinných predmetov.
  
  
   RZB
  SVRČEK, Ján - POTOČEK, Karol
   Analýza hlukového zaťaženia železničnej stanice / Ján Svrček, Karol Potoček.
   - Obr. 1, tab. 2, lit. 1.
   In: 6. vedecká konferencia : 5. sekcia Budova a energia 2 : Zborník
   prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - ISBN
   80-7099-272-7. - S. 377-382
   (stanice železničné-pomery hlukové-záťaž hluková)
   Výsledky experimentálnych meraní hlukových pomerov vybranej železničnej
   stanice. Uvádza sa tu diskusia k hlukovej záťaži.
  
  
   RZB
  SVRČEK, Ján
   Reálna deľba nehnuteľnosti / Ján Svrček. - Obr. 1, tab. 2, lit. 14.
   In: 1. medzinárodná znalecká konferencia v odbore "Stavebníctvo" : Zborník :
   Vysoké Tatry november 1997. - Žilina : ŽU, 1997. - ISBN 80-7100-459-6. - S.
   107-114
   (nehnuteľnosti-deľba reálna-zrušenie podielového
   spoluvlastníctva-pozemky-stavby)
   Reálna deľba nehnuteľnosti sa vyskytuje pri požiadavke zrušenia a
   vyporiadania podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti. Pre jej
   uskutočnenie musia byť splnené požiadavky právne a stavebnotechnické.
   Deliteľnosť nehnuteľnosti sa posudzuje nielen z hľadiska, či je fakticky
   možná a technicky vykonateľná, ale aj z hľadiska, či takéto rozdelenie je
   funkčne opodstatnené.
  
  
   RBX - KARENT
  SVRČEK, Ján - IMRÍŠEK, František - SLOVÁKOVÁ, Elena
   External and internal acoustic environments at railway stations / Ján Svrček
   , František Imríšek, Elena Slováková. - Obr. 4, tab. 4, lit. 3.
   In: Acustica. - ISSN 0001-7884. - Roč. 83, č. 6 (1997), 1112-1114
  
  
   RZB
  ŠERTLER, Hynek - NÁPRSTEK, Jiří - VIČAN, Josef
   Spolehlivost dopravních staveb / Hynek Šertler, Jiří Náprstek, Josef Vičan.
   - Tab. 1, lit. 13.
   In: TRANSPORT '97 : Rozvoj dopravní infrastruktury severní Moravy a Slezska
   - součást celoevropského dopravního systému : Sborník referátů : Ostrava
   29.4.-2.5.1997. - Ostrava : TU VŠB, 1997. - S. 126-136
   (stavby dopravné-spoľahlivosť-mosty kovové)
   Spoľahlivosť existujúcich oceľových materiálov konštrukcií. Trendy prístupov
   k návrhu a posúdeniu smerujúce od deterministických cez semiprobalistické k
   plne pravdepodobnostnýcm metódam. Je definovaný pojem prevádzková
   zaťažiteľnosť, opísané zvláštnosti pri posudzovaní existujúcich mostov,
   hodnoty návrhovej pravdepodobnosti poruchy, príklady riešenia. Výpočtový
   model dynamickej stochastickej odozvy železničného zvršku na prevádzkové
   zaťaženie.
  
  
   RZB
  ŠERTLER, Hynek - VIČAN, Josef
   Reliability of Existing Steel Bridges [Spoľahlivosť existujúcich oceľových
   mostov] / Hynek Šertler, Josef Vičan. - Obr. 2, tab. 1, lit. 7.
   In: Proceedings of the Eight International Conference on Steel Structures :
   Vol. 2 - Timi oara : Mirton, 1997. - S. 454-459
   (stavby dopravné-mosty kovové-spoľahlivosť)
   The research work presented in this paper has been supported by Czech Grant
   Agency, Grant No 103/97/0139 and Slovak Grant Agency, Grant No 1/1887/94.
   The basic criteria and the methodology of the assessment of existing
   bridges. The standard practice of the existing bidge evaluation in the terms
   of live load rating factor calculation is presented compared to the traffic
   load rating factor determination that is introduced in semiprobabilistic and
   fully probabilistic concept. Major differences between evaluation of
   existing brodges and assessment of newly designed ones are considered to
   define the adjested failure probability level for bridge components of the
   evaluated and regularly inspected existing bridges. Numerical application is
   presented to demonstrate described approaches.
  
  
   RZB
  ŠÍMA, Jaroslav - MIKŠÍK, Milan
   Návrh parametrov železničného oblúka z nameraných vzopätí / Jaroslav Šíma,
   Milan Mikšík. - Obr. 6, lit. 3.
   In: Wspomaganie Komputerowe Nauczania Przedmiotów Komunikacyjnych i
   Geodezyjnych na Wydzia ach Budownictwa L dowego : Materia y Seminarium :
   Cz 2 - 1997. - S. 277-282
   (kvalita geometrickej polohy koľaje-metóda priečnych posunov-SUJAZO)
   Metódy úpravy železničného oblúka. Metóda priečnych posunov. Výpočet vzopätí
   navrhovaného oblúka. Výpočet posunov. Softwarový produkt SUJAZO. Jeho popis
   a ukážka návrhu smerovej úpravy oblúka s optimalizáciou.
  
  
   RZB
  ŠIMALOVÁ, Monika - BUJŇÁK, Ján
   On Determination of Shear Connection Behaviour by PUSH Test / Monika
   Šimalová, Ján Bujňák. - Obr. 2, lit. 5.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 227-230
   (šmyk pozdĺžny-trámy oceľobetónové-pevnosť prvkov spriahnutia)
   The longitudinal shear in composite steel and concrete beams is transferred
   across the steel flange/concrete slab interface at a discrete number of
   points by individual shear connectors. The strength of the shear connection
   is tested by push specimen. The effect of test arrangement and dowel
   behaviour are described in the paper as well as correction measures.
  
  
   RZB
  ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Modelovanie degradácie betónu karbonizáciou / Katarína Šlopková. - Lit. 4.
   In: Construmat 97 - conference about structural materials : Herľany 1997. -
   Košice : Technická univerzita, 1997. - S. 185-188
   (degradácia betónu-karbonizácia-modelovanie)
   Výsledky sledovania degradácie betónu karbonizáciou. Vysvetľuje podstatu
   karbonizácie so zameraním na faktory podmieňujúce degradáciu betónu.
  
  
   RZB
  ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Dokumentácia kvality pri sanácii betónových konštrukcií / Katarína Šlopková.
   - Obr. 1, lit. 2.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 93-95
   (konštrukcie betónové-sanácie-kvalita)
   Systém riadenia kvality. Plán kvality sanácie. Príručka kvality sanácie.
   Procedúry.
  
  
   RZB
  ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Sledovanie korózie železobetónu - karbonizácia / Katarína Šlopková. - Obr.
   2, tab. 2, lit. 3.
   In: Problemy trwa o ci materia ow budowlanych : Polsko-S owackie Seminarium
   : Materia y : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska,
   1997. - S. 83-87
   (karbonizácia-železobetón-korózie)
   Sledovanie korózie železobetónu na základe vzniku karbonizácie. Faktory
   podmieňujúce degradáciu železobetónu. Modelovanie karbonizácie betónu.
   Difúzia CO2. Schopnosť spojiva viazať CO2.
  
  
   RZB
  ŠLOPKOVÁ, Katarína - HRIC, Milan
   Experimentálne výsledky sanácie betónov / Katarína Šlopková, Milan Hric. -
   Obr. 6, tab. 5, lit. 5.
   In: Problemy trwa o ci materia ow budowlanych : Polsko-S owackie Seminarium
   : Materia y : Kraków 16.-17.10.1997. - Kraków : Politechnika Krakowska,
   1997. - S. 89-97
   (betón-sanácie-súdržnosť nového a starého betónu-skúšky
   laboratórne-výsledky-mostík adhézny)
   Výsledky laboratórnych skúšok súdržnosti nového a starého betónu pomocou
   adhézneho mostíka. Popis skúšobných metód a experimentálnych modelov pre
   overenie adhéznych vlastností materiálov. Charakteristika vybraných
   testovaných materiálov. RETENOL 1, RETENOL 9, SOKRAT 2802, SOKRAT 2804,
   DUVILAX BD 20, UZIN - PE 360, SP- 3 ALFA, SP - 3 - BETA, RAVENIT HAFTBRUCKE.
   Vyhodnotenie výsledkov skúšok. Trámce. Kocky. Odolnosť voči striedavému
   mrazu.
  
  
   OST
  ŠLOPKOVÁ, Katarína
   Tematyka badaň materia ów budowlanych oraz zakres dzia no ci dydaktycznej
   realizowanych w SFTU Žilina = Problematika výskumu stavebných materiálov a
   rozsah výučby na SvF Slovenskej a Českej Republiky / Katarína Šlopková. -
   1997. - 3 s.
   (štúdium vysokoškolské-Stavebná fakulta)
   Úvodný referát o metodike výskumu na poľsko-slovenskom seminári Problemy
   trwalo ci materia ów budowlanych, Krakov 16.-17.10. 1997.
  
  
   RZB
  ŠPÁNIK, Ján - KARABINOVÁ, Mária
   Obnovy výhybiek na betónových podvaloch / Ján Špánik, Mária Karabinová. -
   Lit. 2.
   In: SETRAS '97 : Traťové stroje v teórii a v praxi : zborník prednášok 7.
   medzinárodného seminára : Žilina 8.-9.10.1997. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 1997. - ISBN 80-7100-439-1. - S. 41-44
   (výhybky-obnova-podvaly betónové-technológie kladenia výhybiek)
   Technológie kladenia výhybiek. Koľajový žeriav typu GS 100.06. Pokladač
   DESEC TL - 50 SR. Súprava PUM - UWG. Doprava zmontovaných výhybiek.
  
  
   RZB
  ŠPÁNIK, Ján - CHOVANEC, Alexej - VLACH, Alois
   Oprava úložných plôch podvalov / Ján Špánik, Alexej Chovanec, Alois Vlach. -
   Lit. 4.
   In: STRAHOS '97 : 2. seminár traťového hospodárstva : Zborník prednášok :
   Trnava február 1997. - 1997. - S. 85-90
   (podvaly drevené-regenerácia drevených podvalov-podložky
   regeneračné-frézovanie úložnej plochy-stroj frézovací)
   Hodnotenie rôznych druhov regeneračných podložiek pod podkladnice pre opravu
   úložnej plochy drevených podvalov a popis technologického postupu práce pre
   tento druh opravy s uvedením technologického postupu nového strojného
   zariadenia pre odstránenie poškodenej drevnej limity.
  
  
   RBX
  ŠPÁNIK, Ján - VLACH, Alois
   Regenerácia úložnych plôch drevených podvalov / Ján Špánik, Alois Vlach. -
   Obr. 4, lit. 4.
   In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 5, č. 1 (1997), s.
   15-17
   (podvaly drevené-regenerácia-technológia opráv-podložky
   regeneračné-zariadenia strojné-testovanie)
   Regenerácia úložnych plôch drevených podvalov pod pokladnicami. Hodnotenie
   rôznych materiálov regeneračných podložiek, vývoj a technické parametre
   stroja pre úpravu úložnej plochy, zásady technológie opráv.
  
  
   RZB
  ŠPÁNIK, Ján - VLACH, Alois
   Technológia regenerácie úložnych plôch drevených podvalov / Ján Špánik,
   Alois Vlach.
   In: Novtech '97 : novinky v technológiách : konferencia a výstava : 1. diel
   : Žilina 26.-28. november 1997. - Žilina : Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN
   80-231-0329-6. - S. 170-173
   (podvaly drevené-regenerácia úložnych plôch-technológie)
   Cieľom riešenia problematiky regenerácie úložných plôch pod podkladnicami
   drevených podvalov bolo navrhnúť vhodný druh materiálu podložky, ktorou sa
   nahradí poškodená úložná plocha a vývoj stroja pre opracovanie izolačnej
   plochy.
  
  
   APS
  ŠPÁNIK, Ján
   Lektorský posudok príspevku / Ján Špánik. - 1997.
   Lektorský posudok na: Hřebíček, Zdeněk: Výzkum účinnosti strojů pro hutnění
   a dynamickou stabilizaci kolejového lože. Príspevok do zborníka SETRAS '97.
  
  
   RZB
  ŠVEDOVÁ, Dagmar
   Winter Maintenance on Urban Roads [Zimná údržba pozemných komunikácií] /
   Dagmar Švedová.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 291-294
   (komunikácie pozemné-údržba zimná-povrchy komunikácie-značenia dopravné)
   The main purpose of roads is to lead the user to the destination of his
   journey. This must be completed with the fact that the process should be
   quick and safe. An important element from the point of view of system,
   orientation and safety of the traffic is the condition of the road surface
   and the road marking. Road marking is unambiguously specified graphic
   element creating the communication. The visibility of the road marking is
   influenced not only by the quality of the material but also by the
   technology of spreading, type and the condition of the road surface and at
   last but not least the climatic conditions during the spreading and the
   operation.
  
  
   RZB
  TIEN, Phung Manh
   Load Carrying Capacity and Reliability of the Bridge Structures [Metodika
   výpočtu zaťažiteľnosti mostných objektov s poruchami] / Phung Manh Tien. -
   Obr. 2, tab. 1, lit. 3.
   In: TRANSCOM '97 : Volume 2 : Žilina 25.-26.6.1997. - Žilina : ES ŽU, 1997.
   - ISBN 80-7100-416-2. - S. 203-206
   (objekty mostné s poruchami-výpočet zaťažiteľnosti-metodika)
   The aim of this article is to introduce the methode for the determination of
   the load carrying capacity including some failures existing on the bridge
   structures. The methode for the checking of the bridge reliability according
   to the load carrying capacity is represented in theis article too.
  
  
   RBX
  TOMETZ, Ladislav - KOVÁŘÍK, Karel - DRAHOŠ, Miroslav
   Optimálne podmienky využívania a ochrana vodného zdroja Boťany / Ladislav
   Tometz, Karel Kovářík, Miroslav Drahoš. - Obr. 5, tab. 4, lit.
   In: Podzemná voda. - ISSN 1325-1052. - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 76-84
   (voda podzemná-znečistenie-modelovanie numerické-prieskum
   hydrogeologický-zdroje náhradné-ochrana)
   Za účelom posúdenia exploatačných možností vodného zdroja Boťany, ako aj za
   účelom zistenia pomerov prúdenia podzemnej vody pri doporučenom odbere bolo
   realizované numerické modelovanie. Pre doporučený trvalý odber podzemnej
   vody bolo urobené aj modelovanie šírenia možného ropného znečistenia
   rozpusteného v povrchovej vode rieky Latorica a posúdenie prípadného
   znečistenia vodného zdroja pri ropnej havárii na predmetnom toku.
  
  
   RZB
  TOMICA, Vladimír
   Vplyv lokálneho splastizovania na únavovú životnosť stavebných konštrukcií /
   Vladimír Tomica. - Obr. 6, lit. 11.
   In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou : 5. celoštátna
   konferencia so zahraničnou účasťou : Zuberec-Roháče 2.9.-4.9.1997. - Žilina
   : Žilinská univerzita, 1997. - ISBN 80-7100-434-0. - S. 136-141
   (konštrukcie stavebné-životnosť únavová-zaťaženie premenné-vplyvy
   preťaženia-splastizovanie lokálne)
   Účinky premenného zaťaženia stavebných konštrukcií. Experimentálne overenia
   vplyvu preťaženia. Vplyv lokálnej plastizácie na zvyšovanie únavovej
   životnosti je teoreticky uplatniteľný aj na stavebných konštrukciách
   namáhaných premennými účinkami zaťaženia. Prakticky sa nerealizuje vzhľadom
   na pomerne obtiažné zabezpečovanie vlastného efektu lokálnej plastizácie.
   Môžu ale vzniknúť prípady neúmyselnej lokálnej plastizácie preťažením, napr.
   pri montáži, opravách, rekonštrukciách, zaťažovacích skúškach, v ktorých
   tento proces urýchli širenie únavových trhlín.
  
  
   RZB
  TOMICA, Vladimír
   Intervaly prohlídek konstrukcí se zaměřením na únavové trhliny / Vladimír
   Tomica. - Obr. 2, tab. 1, lit. 9.
   In: Ocelové konstrukce a mosty '97 = Steel Structures and Bridges '97 : 18th
   Czecho-Slovak International Conference : Sborník = Proceedings : Brno
   28.-30.5.1997. - 1997. - S. 4-67 - 4-72
   (konštrukcie-trhliny únavové-intervaly kontrol)
   Príspevok je zameraný na určitý rozpor v požiadavkach na únavové posúdenie a
   to pri návrhu nových konštrukcií a následných kontrolách zameraných na
   výskyt trhlín, ktorých existencia sa pri návrhu nepripúšťa. Odporúča sa
   preto proces kontrol založiť na výpočtoch vychádzajúcich zo zákona lineárnej
   lomovej mechaniky. V závažnejších prípadoch je vhodné použiť zložitejší
   pravdepodobnostný postup umožňujúci, s určitou hladinou spoľahlivosti,
   stanoviť čas prvej prehliadky a prípadných ďalších. Druhý jednoduchší postup
   umožní stanoviť čas prvej prehliadky na základe analógie Wöhlerových kriviek
   únavovej únosnosti a lineárnej lomovej mechaniky. Obmedzená platnosť tohoto
   postupu je demonštrovaná na detailoch s okrajovými trhlinami.
  
  
   RZB
  TOMICA, Vladimír - SLAVÍK, Jiří
   Životnosť ortotropných mostoviek / Vladimír Tomica, Jiří Slavík. - Obr. 1,
   tab. 1, lit. 6.
   In: 6. vedecká konferencia : 8. sekcia Kovové a drevené konštrukcie :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - S.
   147-152
   (mostovky ortotropné-životnosť)
   Ortotropná mostovka. Pravdepodobnostný výpočet termínov prehliadok
   zameraných na únavové trhliny.
  
  
   RBX
  TOMICA, Vladimír
   Effect of Local Plasticity on Fatique Resistance [Vplyv lokálneho
   splastizovania na únavovú životnosť] / Vladimír Tomica. - Obr. 11, lit. 14.
   In: Building Research Journal. - Roč. 44, č. 4 (1997), s. 253-263
   (konštrukcie stavebné-životnosť únavová-splastizovanie lokálne)
   Post weld improvement technigues may raise the fatigue resistance. The
   effects of all improvement techniques are sensitive to the method of
   application, structural details and the applied loading. The orthotropic
   steel bridge deck was chosen from civil-engineering structures as a good
   example. A random overstressing of the weld joint raises the fatique
   resistence but also may be reached the reverse result.
  
  
   RZB
  TOMICA, Vladimír
   Rekonstrukce uložení šikmých komorových konstrukcí / Vladimír Tomica. - Obr.
   5, lit. 2.
   In: Železniční mosty : Správa a výstavba : 3. ročník : Sborník příspěvků z
   konference : Praha 15.12.1997. - Praha : SUDOP - ČD, 1997. - S. 43-48
   (trať železničná-konštrukcie mostné-rekonštrukcia)
   Zistené závady. Analýza príčin nadmerných pohybov ložísk. Výmena ložísk.
  
  
   RBX
  TOMICA, Vladimír
   Podchytenie zamerateľných únavových trhlín na oceľových konštrukciách /
   Vladimír Tomica. - Obr. 5, lit. 14.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   307-310
   (konštrukcie oceľové-trhliny únavové-zameranie)
   Príspevok je zameraný na zvýšenie spoľahlivosti stavebných konštrukcií
   namáhaných premenlivým zaťažením, na ktorých sa z rôznych dôvodov môžu
   vyskytovať únavové trhliny. Prvým korok je zistenie a zameranie trhlín
   prehliadkami v časoch, keď trhlina bude mať merateľný rozmer. Termíny
   špeciálnych prehliadok sa odporúčajú stanoviť dvoma postupmi podľa
   závažnosti možných poškodení. Následné opatrenia smerujú k zabezpečeniu
   požadovanej spoľahlivosti počas zvyškovej životnosti.
  
  
   RZB
  TÓTHOVÁ, Jana
   Zabezpečenie kvality v geodetickej praxi / Jana Tóthová. - Lit. 4.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt Plus, 1997. - S. 81-85
   (geodézia-kvalita)
   Úloha a potreba zabezpečovania a hodnotenia kvality geodetických prác v
   samotnom odbore a súvisiacich geodetických činnosti v oblasti stavebných
   objektov a stavebnej údržby. Potreba začleňovania medzinárodných noriem ISO
   9000-9004 pre vytvorenie spoločného systému kvality.
  
  
   RBX
  URBAN, Vladimír
   On Expansion of Some Function in the Series of Polynomials Orthonormal in
   the Interval with Respect to Some Weight Function [Expanzia funkcie v
   sériách polynomiálnych ortonormálov v intervale s ohľadom na váhovú funkciu]
   / Vladimír Urban. - Lit. 7.
   In: SOPOA : Seminar on the Orthogonal Polynomials and Other Applications =
   Seminár z Ortogonálnych Polynómov a ostatných Aplikácií : Scientific journal
   = Vedecký časopis. - Roč. 3 (1997), s. 17-21
   (polynómy ortonormálne-funkcie)
   Expression of the n-th partial sum of the expansion of certain function in
   the series of polynomials orthonormal in the interval with respect to some
   weight function.
  
  
   RZB
  VADOVIČOVÁ, Iveta
   Geometrization of Alternation Tensor / Iveta Vadovičová. - Lit. 6.
   In: Studies of University in Žilina : mathematical - physical series : vol.
   11. - Žilina : University of Žilina, 1997. - ISBN 80-7100-460-X. - S. 55-61
   (tenzor-geometrizácia)
   An alternation tensor is expressed by means of brackets of vector fields,
   then by means of an alternation tensor the joint curvature ... of
   connections ... is defined. It is proved, that ... , where ... is the
   curvature of the connection ... and ... is the mixed curvature od
   connections ... introduced in [3].
  
  
   RBX
  VADOVIČOVÁ, Iveta
   Linear Connections on E and J1 E [Lineárne spojenia E a J1 E] / Iveta
   Vadovičová. - Lit. 3.
   In: SOPOA : Seminar on the Orthogonal Polynomials and Other Applications =
   Seminár z Ortogonálnych Polynómov a ostatných Aplikácií : Scientific journal
   = Vedecký časopis. - Roč. 3 (1997), s. 23-27
   (prvky neholonomické-spojenia druhého rádu-izomorfizmy lineárne)
   Introduction of non-holonomic element of a second order connection on a
   grupoid of linear isomorphism's among fibers of a vector bundle and an
   element of a first order connection on its first prolongation.
  
  
   RZB
  VALUCH, Milan
   Užívatelia ciest a prevádzková spôsobilosť cestnej vozovky / Milan Valuch. -
   Obr. 2.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 125-130
   (vozovky-spôsobilosť prevádzková-kvalita)
   Kvalita cestnej komunikácie. Kvalita a cena opravy resp. súvislej údržby
   vozovky. Kvalita a ekonomická efektívnosť opráv resp. súvislej údržby
   vozoviek.
  
  
   RZB
  VALUCH, Milan
   Dostatočná prevádzková spôsobilosť a výkonnosť cestnej vozovky a jej náklady
   / Milan Valuch. - Lit. 7.
   In: 2. seminár Ivana Poliačka : Zborník : Bratislava 20.-21.11.1997. -
   Bratislava : KDS SvF STU, 1997. - S. 188-193
   (komunikácie cestné-vozovky-spôsobilosť prevádzková)
   Systémové riešenie problematiky dostatočnej prevádzkovej spôsobilosti a
   výkonnosti cestnej vozovky umožňuje na úrovni celej cestnej siete poznať
   náklady spojené s reprodukciou a modernizáciou celej cestnej siete.
  
  
   RBX
  VALUCH, Milan
   Systém riešenia reprodukcie a modernizácie cestnej siete / Milan Valuch. -
   Obr. 1, lit. 7.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   345-347
   (údržba ciest-riešenie systémové)
   Cieľom systémového riešenia reprodukcie a modernizácie cestnej siete je jej
   dostatočná prevádzková spôsobilosť a výkonnosť. Rozhodujúcim vstupom do
   systému je informačný systém o cestnej sieti, ktorý spolu s ostatnými
   externými a internými prvkami umožňuje finančné vyjadrenie všetkých nákladov
   spojených s reprodukciou a modernizáciou a ich posúdenie.
  
  
   RZB
  VANGEL, Jozef
   Základné stavebné parametre pre projektovanie vysokorýchlostných tratí /
   Jozef Vangel. - Obr. 2, lit. 1.
   In: Novtech '97 : novinky v technológiách : konferencia a výstava : 1. diel
   : Žilina 26.-28. november 1997. - Žilina : Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN
   80-231-0329-6. - S. 164-169
   (doprava železničná-trate vysokorýchlostné-projektovanie-parametre stavebné)
   Výstavba vysokorýchlostných tratí - kvalitatívne a ekonomické prínosy.
   Základné vstupné parametre. Základné konštrukčné parametre.
  
  
   RZB
  VIČAN, Josef - ŠERTLER, Hynek
   Hodnocení nosných konstrukcí stávajících železničních mostů / Josef Vičan,
   Hynek Šertler. - Obr. 1, lit. 12.
   In: Ocelové konstrukce a mosty '97 = Steel Structures and Bridges '97 : 18th
   Czecho-Slovak International Conference : Sborník = Proceedings : Brno
   28.-30.5.1997. - 1997. - S. 5-41 - 5-46
   (mosty železničné-konštrukcie nosné-hodnotenie-spoľahlivosť-zaťažiteľnosť
   prevádzková)
   Návrh novej metodiky hodnotenia nosných konštrukcií existujúcich
   železničných mostov, ktorá vychádza z pravdepodobnosti koncepcie
   posudzovania ich spoľahlivosti. Za základný parameter spoľahlivosti sa
   považuje prevádzková zaťažiteľnosť. Analýza vstupných parametrov procesu
   hodnotenia existujúcich mostov. Odozva zaťaženia a odolnosť prvkov oceľových
   mostných konštrukcií.
  
  
   RZB
  VIČAN, Josef
   Systém hospodárenia s mostnými objektami v prevádzke / Josef Vičan. - Obr.
   1, tab. 1, lit. 10.
   In: QUALITY '97 : Kvalita pre prosperitu v Európskej únii : Zborník zo 17.
   konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra 21.-22.5.1997. - Košice :
   Q-Projekt plus, 1997. - S. 64-69
   (mosty-objekty mostné-Slovenská republika-hodnotenie existujúcich mostných
   objektov)
   Popis koncepcie v súčasnosti vytváraného expertného systému hospodárenia s
   mostnými objektami na pozemných komunikáciách v SR. Je predstavená celá
   koncepcia trojmodulového databázového systému s dôrazom na základný modul
   zaoberajúci sa hodnotením mostných objektov. Prezentovaná metodika
   hodnotenia vychádza z pravdepodobnostného poňatia overovania spoľahlivosti
   stavebných konštrukcií zohľadňujúceho odlišnosti existujúcich mostných
   objektov.
  
  
   RZB
  VIČAN, Josef - ŠERTLER, Hynek
   Vstupní parametry procesu hodnocení stávajících mostů / Josef Vičan, Hynek
   Šertler. - Obr. 1, lit. 11.
   In: 6. vedecká konferencia : 8. sekcia Kovové a drevené konštrukcie :
   Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU, 1997. - S.
   153-158
   (mosty-hodnotenie-konštrukcie mostné-zaťaženie prevádzkové)
   Hodnotenie existujúcich mostných konštrukcií. Experimentílne vyšetrovanie
   odozvy prevádzkového zaťaženia. Numerická aplikácia experimentálnych
   výsledkov.
  
  
   MHC
  VIČAN, Josef - BUJŇÁK, Ján
   Záznam z hlavnej prehliadky provizórneho oceľového mosta Bailey Bridge cez
   rieku Hnilec v km 5,422 cesty II/535 - v obci Mlynky / Josef Vičan, Ján
   Bujňák. - Žilina : ŽU SF KSKM, 1997. - 14 s.
   (mosty oceľové)
  
  
   MHC
  VIČAN, Josef - HRIC, Milan
   Záverečná správa o hlavnej prehliadke objektu č. 5.84 - provizórny most cez
   Váh / Josef Vičan, Milan Hric. - Žilina : ŽU SF KSKM, 1997. - 35 s.
   (mosty)
  
  
   ARE
  VIČAN, Josef (rec.)
  

   Bujňák, J.: Navrhovanie oceľobetónových trámov
   Bujňák, Ján: Navrhovanie oceľobetónových trámov. Josef Vičan.Žilina,
   Žilinská univerzita 1997. In: Inžinierske stavby, 45, 1997, c. 9-10, .
   (trámy oceľobetónové-recenzie)
   Monografia podáva súbor informácií o navrhovaní a výsledkoch výskumu
   spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Je určená poslucháčom stavebných
   fakúlt, organizáciám a technickým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú
   projektovaním a realizáciou oceľobetónových nosných sústav.
  
  
   RZB
  VIŠŇOVSKÝ, Rudolf
   Estimation of Coefficients of Diferential Equation of Certain Class of
   Hermite Polynomials [Odhad koeficientov diferenciálnej rovnice istej triedy
   Hermiteových polynómov] / Rudolf Višňovský. - Lit. 5.
   In: Studies of University in Žilina : mathematical - physical series : vol.
   11. - Žilina : University of Žilina, 1997. - ISBN 80-7100-460-X. - S. 69-76
   (polynómy Hermiteové-rovnica diferenciálna-odhad koeficientov)
   This paper deals with the estimations of sums zeros of polynomials ... ,
   which are orthonormal on the interval ..., with respect to the
   weight-function ..., where u(x) is a function satisfying some conditions.
   These estimations are used for estimation of some integrals.
  
  
   RBX
  VIŠŇOVSKÝ, Rudolf
   Estimation of Zeros and Some Properties of Coefficient of the Polynomials of
   the Certain Type [Výpočet nulových a niektorých iných vlastností
   koeficientov polynómov určitého typu] / Rudolf Višňovský. - Lit. 4.
   In: SOPOA : Seminar on the Orthogonal Polynomials and Other Applications =
   Seminár z Ortogonálnych Polynómov a ostatných Aplikácií : Scientific journal
   = Vedecký časopis. - Roč. 3 (1997), s. 29-34
   (polynómy istého javu-polynómy ortonormálne)
   Orthonormal polynomials Qn(x) in the interval E with respect to the weight
   function Q(x). For these polynomials we derive the relations for the sums of
   their zeros and some relations between coefficients of these polynomials.
  
  
   RZB
  ZEMKO, Štefan - MORAVČÍK, Martin
   Hodnotenie betónových mostov v prevádzke / Štefan Zemko, Martin Moravčík. -
   Obr. 5, lit. 4.
   In: 6. vedecká konferencia : 7. sekcia Súčasnosť a perspektívy betónových
   konštrukcií : Zborník prednášok : Košice 6.-8.5.1997. - Košice : SvF TU,
   1997. - ISBN 80-7099-270-0. - S. 89-94
   (mosty betónové-prevádzka-hodnotenie)
   Deterministický a pravdepodobnostný prístup k hodnoteniu betónových mostov.
   Numerický prístup k výpočtu zaťažiteľnosti pomocou simulačných techník.
  
  
   MHC
  ZEMKO, Štefan - VIČAN, Josef
   Správa o technickej diagnostike a statickom prepočte mosta v km 29,126 cesty
   č. 519 v Príbovciach / Štefan Zemko, Josef Vičan. - Žilina : ŽU SF KSKM,
   1997. - 33 s.
   (mosty-diagnostika technická)
  
  
   MHC
  ZEMKO, Štefan - HRONCOVÁ, Zora
   Návrh priekopového žľabu TZM 201-19 a zákrytovej dosky TZM 202-19 / Štefan
   Zemko, Zora Hroncová. - Žilina : ŽU SvF KSKM, 1997.
   (staviteľstvo železničné)
  
  
   RBX
  ZEMKO, Štefan - MORAVČÍK, Martin - KAPASNÝ, Ladislav
   Most z predpätého betónu po štyridsiatich rokoch prevádzky - stav mosta a
   návrh na jeho riešenie / Štefan Zemko, Martin Moravčík, Ladislav Kapasný. -
   Obr. 4, lit. 8.
   In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 45, č. 9-10 (1997), s.
   315-318
   (mosty betónové predpäté-diagnostika technická)
   Predpätý most po štyridsiatich rokoch prevádzky; charakteristika a súčasný
   stav mostného objektu, analýza výsledkov dlhodobého sledovania, diagnostika
   a prepočet mostného objektu ako podklad na riešenie súčasného stavu, návrh
   na rekonštrukciu: 1.variant - oprava a výmena nefunkčných častí, zosilnenie
   nosnej konštrukcie; 2.variant - výmena nosnej konštrukcie, úpravy spodnej
   stavby, úloha správcu mostného objektu v rozhodovacom procese a spracovateľa
   diagnostiky, prepočtu a odporúčaní a ich zodpovednosť za bezpečnosť dopravy
   na moste.
  
  

Späť