Publikačná činnosť / Fakulta PEDaS / 2001

   RZB - VEDEC
  ÁBEL, Marián - VACULÍK, Juraj
   Intranet a jeho prostredie / Marián Ábel, Juraj Vaculík.
   In: Komunikačné a informačné technológie : zborník príspevkov medzinárodnej
   vedeckej konferencie : Tatranské Zruby 26.-27. septembra 2001. - Liptovský
   Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001. - ISBN 80-8040-159-4. - S. 172-178
   (informačné technológie-intranetovské aplikácie)
   Contribution discus about environment of internet and intranet and its
   elements for creation application and about possibility of uses application
   for real background.
  
  
   RZB
  ACHIMSKÝ, Karol
   The European monetary system and European monetary union [Európsky peňažný
   systém a európska peňažná únia] / Karol Achimský.
   In: TEMPUS PHARE institution building IB_JEP-14380-1999. Managerial
   development of civil servants MADECISE : proceedings. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-807-9. - S. 110-114
   (systém peňažný-Európa)
  
  
   MHC
  ACHIMSKÝ, Karol a kol.
   Marketingový výskum telekomunikačného trhu / Karol Achimský, Tatiana
   Čorejová, Mária Rostášová, Blažej Kajánek, Miroslava Hodáková, Miriam
   Močková, Mariana Strenitzerová, Miroslava Suchaničová, Lucia Zemanová. -
   Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
   , 2001. - 72 s.
   (marketingový výskum-služby ST)
   Vymedzenie a ciele marketingového výskumu. Metóda, zber a spracovanie dát.
   Príprava a realizácia prieskumu. Vyhodnotenie prieskumu a profil
   respondentov.
  
  
   MHC
  ACHIMSKÝ, Karol a kol.
   Meranie doby dopravy metódou End to End : (celoštátny prieskum v oblasti
   prioritných zásielok) / Karol Achimský, Mária Rostášová, Blažej Kajánek,
   Miriam Močková, Mariana Strenitzerová, Lucia Zemanová. - Žilina : Žilinská
   univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2001. - 66 s.
   (poštové produkty-meranie kvality)
   Príprava databázy pre výber spojení. Parametre systému kvality poštových
   produktov. Meranie kvality na kontrolnej vzorke. Prioritné listové
   zásielky.. Doporučené prioritné listové zásielky.
  
  
   MHC
  ACHIMSKÝ, Karol a kol.
   Meranie doby dopravy metódou End to End : (celoštátny prieskum pre poštové
   poukážky C) / Karol Achimský, Mária Rostášová, Blažej Kajánek, Mariana
   Strenitzerová, Lucia Zemanová. - Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta
   prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2001. - 45 s.
   (poštové produkty-doba dopravy-poštové poukážky C)
   Príprava databázy pre výber spojení. Parametre systému kvality poštových
   produktov. Meranie kvality na kontrolnej vzorke. Poštové poukážky C.
   Štatistické vyhodnotenie. Návrh smernice a metodického pokynu.
  
  
   ASK
  BÁLINT, Vojtech - GREŠÁK, Pavol - NOVOTNÝ, Pavel
   Matematika. 2 / Vojtech Bálint, Pavol Grešák, Pavel Novotný. - 3. vyd. -
   Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 123 s., AH 14,41 VH 14,85 : obr., tab.
   - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-815-X
   (matematika-texty učebné)
   Neurčitý integrál. Určitý integrál. Viacrozmerný inegrál. Krivkové
   integrály. V tomto vydaní boli odstránené niektoré menšie chyby, ktoré sa
   vyskytli v 2. vydaní.
  
  
   ASK
  BÁLINT, Vojtech a kol.
   Krátky kurz teórie pravdepodobnosti s aplikačnými príkladmi / Vojtech Bálint
   , Pavol Grešák, Pavel Novotný, Milan Stacho. - 2. preprac. a rozš. vyd. -
   Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 118 s., AH 14,20 VH 14,68 : obr., tab.
   - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-871-0
   (pravdepodobosť (mat.)-teória-príklady riešené-texty učebné)
   Nové vydanie spresňuje niektoré formulácie, sú v ňom opravené chyby, je
   rozšírené o učivo o regresii, obsahuje viac cvičení. Texty okrem teoretickej
   časti obsahujú veľké množstvo riešených úloh.
  
  
   RZB - ABSTR
  BÁLINT, Vojtech
   Prvé polstoročie matematickej olympiády na Slovensku / Vojtech Bálint.
   In: 33. konferencia slovenských matematikov : Jasná pod Chopkom 22.-25.
   novembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7102-898-2. -
   S. 10
   (matematická olympiáda-Slovensko)
   Dôvody, ktoré viedli k vzniku matematickej olympiády (MO) v ČSR v roku 1951.
   Organizačná štruktúra a rozvoj súťaží MO. Kvantitatívny a kvalitatívny rast
   MO, vznik ďalších olympiád. Medzinárodné súťaže a ich vplyv na MO. Súčasný
   stav v MO, ciele pre najbližšie obdobie.
  
  
   RBX
  BÁLINT, Vojtech - KOJDJAKOVÁ, Zuzana
   Answer to one of Fishburn's questions [Odpoveď na jednu z Fishburnových
   otázok] / Vojtech Bálint, Zuzana Kojdjaková.
   In: Archivum mathematicum. - ISSN 0044-8753. - Roč. 37, č. 4 (2001), s.
   289-290
   (matematika-konštrukčne úlohy)
   Our short note gives the affirmative answer to one of Fishburn's questions.
  
  
   RBX
  BARTA, Dalibor - KENDRA, Martin
   Najlepšie vzdelanie nájde múdry človek na cestách. Exkurzia 2001 Rakúsko -
   Česko - Nemecko / Dalibor Barta, Martin Kendra. - Obr.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity. - Roč. 19, č. 5 (2001), s. 11
   (vzdelávanie-odborné exkurzie)
   V dňoch 2.-7. apríla 2001 uskutočnili Katedra koľajových vozidiel, motorov a
   zdvíhadiel a Katedra obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty
   Žilinskej univerzity odbornú exkurziu pre študentov v 12 významných
   podnikoch a výskumných a skúšobných ústavoch Rakúska a Česka. Návšteva
   Dopravného múzea v Drážďanoch. Získané poznatky.
  
  
   ASK
  BARTOŠOVÁ, Viera
   Účtovníctvo : teória a prax s aplikáciou na dopravný podnik / Viera
   Bartošová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 247 s., AH
   14,39 VH 14,94 : obr., príl., tab. - Bibliogr. s. 246-247
   ISBN 80-7100-830-3
   (podniky dopravné-systémy informačné-účtovníctvo-texty učebné)
   Problematika účtovníctva je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá časť je v
   podstate úvodom do účtovníctva ako takého a svojou štruktúrou i obsahom
   pripomína výkladový slovník základných účtovných pojmov. Je účtovníctvom v
   kocke. Všetky informácie tejto kaitoly v konečnom dôsledku smerujú k
   vyústeniu do podvojného účtovníctva podnikateľov. Druhá kapitola prináša
   samotnú metodiku podvojného účtovania, jej nástroje a ich použitie. Tretia
   kapitola oboznamuje s účtovými triedami a vytvára priestor pre širšie
   ekonomické, účtovné a daňové súvislosti. Posledná časť sa zaoberá
   účtovníctvom v súvislosti s existenciou tzv. podnikových agend.
  
  
   RZB
  BARTOŠOVÁ, Viera
   Some aspects of optimal financial structure [Niektoré aspekty optimálnej
   finančnej štruktúry] / Viera Bartošová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 3-6
   (financie-financie podnikové-riadenie finančné)
   Článok sa zaoberá niektorými aspektami vytvárania a optimalizácie finančnej
   štruktúry podniku, pričom dôraz kladie na identifikáciu faktorov
   ovplyvňujúcich štruktúru zdrojov financovania vo všeobecnosti. Sumarizuje a
   hodnotí závery, ku ktorým finančná teória dospela na základe empirických
   poznatkov získaných z praxe podnikových financií.
  
  
   RZB - VEDEC
  BARTOŠOVÁ, Viera
   Ľudský faktor v procese globalizácie alebo "iba zamyslenie" na tému
   globalizácia / Viera Bartošová. - Bibliogr.
   In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : zborník príspevkov z
   medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 13. november 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-897-4. - S. 157-160
   (globalizácia-ľudský faktor)
   This article seems to be only a reflection on human factor in the global
   world without an ambition to press it to somebody. It isn't a professional
   or strictly scientific point of view. It ins't a stand of economist,
   sociologist, psychology etc. It is only an opinion of a man beeing in the
   thick of global world.
  
  
   RZB
  BARTOŠOVÁ, Viera
   Základné pravidlá pre hodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry podniku /
   Viera Bartošová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 3-8
   (podniky-štruktúra podniku-ekonomika-finančná štruktúra podniku)
   Deciding about optimal structure of assests and debit comes under the most
   difficult problems of financial theory and practice. It ends up in a
   creation of their optimal target from according to the determining factors
   and criterions. Because each enterprise seems to be a unique organism are
   these very variable. In practice there were accepted universal principle
   which can be considered as the basic orientation in advisement about right,
   correct, optimal etc. assests - and debit structure.
  
  
   RZB - VEDEC
  BIELIKOVÁ, Alžbeta
   Priame zahraničné investície - áno, či nie ? / Alžbeta Bieliková. -
   Bibliogr.
   In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : zborník príspevkov z
   medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 13. november 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-897-4. - S. 19-21
   (investície-priame zahraničné inventície-podnikanie)
   The entrance of foreigh capital makes some advantages and disadvantages for
   domestic economics. The advantages are so expressive, tah there is velcome
   also temporary investor which moves after some years even with lower
   production costs.
  
  
   RZB
  BIELIKOVÁ, Alžbeta
   Firemná kultúra a jej využitie v praxi / Alžbeta Bieliková. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 9-12
   (firmy-firemná kultúra-firemný imidž)
   The article assumes the knowledge of material and nonmaterial presentation
   of the corporate culture both towards inside and outside of the firm and
   tries to show the connection and close ties of corporate culture and image.
  
  
   ASK - KAP
  BLUNÁR, Karol - MIHÁLIK, Igor - JANKOVSKÝ, Róbert - JENDREKOVÁ, Martina -
   SLOVÁK, Juraj

   Širokopásmové siete / Karol Blunár, Igor Mihálik, Róbert Jankovský, Martina
   Jendreková, Juraj Slovák - V Bratislave : Slovenská technická univerzita,
   2001. - S. 89-109
   (širokopásmové siete-technológie sietí-základy ATM; učebné texty)
   Širokopásmové siete. Základné požiadavky na širokopásmové siete. Technológie
   širokopásmových sietí. Základy ATM. ATM rozhrania. Signalizácia v ATM.
   Kvalita služby v ATM. Spojovanie v sieti ATM.
  
  
   RZB - VEDEC
  BRANICKÁ, Mária - SUROVEC, Pavel
   Improvement of urban passanger transport [Zlepšenie mestskej hromadnej
   dopravy] / Mária Branická, Pavel Surovec. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 103-106
   (doprava mestská hromadná-požiadavky prepravné-kvalita dopravy-systémy
   dopravné)
   Na zlepšenie úrovne mestskej hromadnej dopravy je potrebné poznať skutočné
   prepravné požiadavky a vykonať zmeny v dopravnom systéme aj v smere
   budovania integrovaných dopravných systémov. Nároky na kvalitu hromadnej
   osobnej dopravy sa stále zvyšujú. Na zabezpečenie MHD sa vyžadujú ďalšie
   finančné prostriedky, pretože tie, čo sú poskytované zo štátneho rozpočtu na
   úhradu plánovaných strát, nepostačujú. Zvyšovanie cien prináša pokles počtu
   prepravovaných osôb a dôsledkom je menší nárast tržieb, stagnujúca alebo
   zhoršujúca sa kvalita, čo môže v konečnom dôsledku tiež prispievať k
   zvyšovaniu nákladov.
  
  
   ASK
  BUČEK, Ondrej - TOMOVÁ, Anna
   Ekonomika železničnej dopravy / Ondrej Buček, Anna Tomová. - 2. preprac.
   vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 146 s., AH 11,75 VH 12,17 :
   obr., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-816-8
   (doprava železničná-ekonomika-majetok investičný-plánovanie
   strategické-manažment-texty učebné)
   Ekonomika prevádzky železničnej dopravy. Investičný majetok. Hodnotenie
   investícií. Strategické plánovanie v doprave. Riadenie a financovanie v
   železničnej doprave.
  
  
   MVS
  BUČEK, Ondrej a kol.
   Konkurencieschopný a udržateľný rast v železničnej doprave pri zachovaní
   prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality. Etapa 1: Internalizácia
   externých dopadov v dopravnej sústave pre zabezpečenie konkurencieschopnosti
   a udržateľného rastu v železničnej doprave. Etapa č. 2: Využitie výsledkov
   komputácie externých dopadov v dopravnej sústave pre zabezpečenie
   konkurencieschopnosti a udržateľného rastu v železničnej dopravezáverečná
   správa inštitucionálneho výskumu F PEDaS č. 11/2000 F PEDaS č. 11/2000 /
   Ondrej Buček, A. Bieliková, M. Bučková, Darina Chlebíková, Anna Tomová,
   Danka Harmanová, Viera Bartošová, Stanislava Záňová, Hana Molnárová, Anna
   Dolinayová, Daniel Ferenc. - Žilina : ŽU F PEDaS, 2001. - 131 s. : obr.,
   tab. - Bibliogr.
   (železničná doprava-dopravná sústava-mobilita-intermodalita)
   Definovanie trvalo udržateľného rozvoja dopravy. Analýza súčasného stavu
   mobility a intermodality. Predpoklady vývoja národnej ekonomiky a jej vplyv
   na mobilitu a intermodalitu. Stratégia internalizácie externých nákladov
   dopravy SR v súlade s trendmi EÚ. Interné náklady dopravných odborov.
   Externality v dopravných odboroch. Optimalizácia vzťahov v dopravnej
   sústave.
  
  
   RZB
  BUKOVÁ, Bibiana
   Využitie elektronického obchodovania v zasielateľstve / Bibiana Buková. -
   Grafy, obr., tab.
   In: Eurokombi 2001 : doprava a životné prostredie na prahu tretieho milénia
   : Žilina 12.6. - 13.6.2002. - Žilina : IVEPO, 2001. - ISBN 80-967358-3-7. -
   S. 98-102
   (zasielateľstvo-služby-elektronický obchod-doprava)
   Využívanie elektronického obchodu v doprave.
  
  
   RBX
  CAJCHAN, Juraj
   Systém manažérstva kvality pri preprave nebezpečných vecí / Juraj Cajchan. -
   Tab.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 2 (2001), s.
   18
   (certifikácia-systém manažérstva kvality-prostredie životné)
   Vzťah dopravy a životného prostredia nadobúda v ostatnom období v súvislosti
   s trvalo udržateľným rozvojom dopravy pevnejšie obrysy. Tejto problematike
   sa zo strany odosielateľov chemických a iných nebezpečných komodít a takisto
   zasielateľských organizácií venuje zodpovedajúca pozornosť. Súčasné dianie v
   oblasti prepravy nebezpečných vecí. Najdôležitejšie doplňujúce požiadavky
   týkajúce sa jednotlivých prvkov systému manažérstva kvality bezpečnosti pri
   preprave nebezpečných vecí. Vzájomné súvislosti medzi ISO 9002:1994, EN 12
   798 a ISO/DIS 9001:2000
  
  
   RZB
  CAJCHAN, Juraj - PONIŠČIAKOVÁ, Oľga
   Controlling in the quality managemant system according to ISO 9001:2000 /
   Juraj Cajchan, Oľga Poniščiaková. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 7-12
   (kvalita-monažérstvo kvality)
   Príspevok je venovaný problematike rozvoja systému manažérstva kvality s
   vysvetlením základných princípov a návrhom nových prvkov, vedúcich k jeho
   budovaniu.
  
  
   RZB
  CAJCHAN, Juraj
   Kvalita služby vo verejnej doprave / Juraj Cajchan. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: 5. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave : Bratislava
   21.-22. november 2001. - Bratislava : Dom techniky, 2001. - ISBN
   80-233-0470-4. - S. 144-149
   (verejná osobná doprava-kvalita služby-norma CEN/TC320/WG5)
   The systems of quality management are used in Slovak transport
   organisations, too. In order to realize the efficiency valuation the quality
   signs must be defined. This contribution presents suggestion of European
   standard design. This standard includes quality valuation of public
   passenger traffic.
  
  
   RZB - ODBOR
  CAJCHAN, Juraj
   Aplikácia zásad manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 v praxi / Juraj
   Cajchan. - Obr. - Bibliogr.
   In: Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave : 4. odborný seminár s
   medzinárodnou účasťou : zborník príspekov : Rajecké Teplice 29.-30.11.2001.
   - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-906-7. - S. 76-79
   (manažérstvo kvality-ISO 9001:2000)
   Predstavenie ôsmich zásad manažérstva kvality, na ktorých je založený
   princíp manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000. Poslednú inováciu možno
   charakterizovať ako procesnú orientáciu organizácie, resp. procesný model
   riadenia organizácie. Zameraná je na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti
   interných procesov, s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu, ktorá povedie k
   spokojnosti zákazníka a teda v konečnom dôsledku aj ku zvýšeniu
   podnikateľskej výkonnosti organizácie.
  
  
   NNR
  CAJCHAN, Juraj - RIEVAJ, Vladimír
   STN 30 0029 Základná automobilová terminológia. Údaje o vozidle.
   Terminológia / Juraj Cajchan, Vladimír Rievaj. - Bratislava : Slovenský
   ústav technickej normalizácie, 2001. - 68 s
   (terminológia-vozidlá-normy)
   Norma nahrádza STN 30 0029 z 10.4.1983 v celom rozsahu. Obsahuje termíny
   vybratých základných pojmov z odboru cestných vozidiel a podáva definície na
   ich presné určenie. Uvádza termíny v anglickom a nemeckom jazyku.
  
  
   RZB
  CENIGA, Pavel
   Main logistical activities and logistics process costs [Hlavné logistické
   činnosti a náklady v logistickom procese] / Pavel Ceniga. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 13-18
   (logistika-náklady logistické-doprava cestná)
   Príspevok sa zaoberá vymedzením hlavných logistických činností a nákladov v
   logistickom procese. Na základe súčasnej úrovne poznania danej problematiky
   charakterizuje štrnásť kľúčových logistických činností, ktoré sú nevyhnutné
   pre realizáciu plynulého toku produktov z miesta vzniku do miesta ich
   spotreby. Podobne vymedzuje a rámcovo popisuje šesť hlavných skupín položiek
   logistických nákladov s dôrazom na ich vzájomné väzby a vzťahy s kľúčovými
   logistickými činnosťami.
  
  
   RZB - VEDEC
  CENIGA, Pavel
   Characteristic of general logistical chain creation regarding logistical
   costs [Charakteristika všeobecného modelu logistického reťazca z hľadiska
   vzniku logistických nákladov] / Pavel Ceniga. - Tab. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Ekonomika a financie, Cestovný ruch, služby a
   regionálny rozvoj : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 1. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-858-5. -
   S. 28-31
   (logistika-ekonomika-zákazník-logistický reťazec-logistická sieť-synergický
   efekt-podniková logistika-logistický náklad-logistický výkon)
   The paper deals with interconnection between logistic and economics. Special
   attention is paid to general logistical chain creation regarding logistical
   costs. Relevant logistical costs are discussed.
  
  
   RZB
  CENIGA, Pavel
   Význam informácií o logistických nákladoch / Pavel Ceniga. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 13-16
   (logistika-logistické riadenie-logistické náklady)
   The paper deals with logistic costs monitoring from the point of thies
   offects wiev. It describes the effect of total costs analysis and explains
   what types of profitability reports do marketing managers receive. The paper
   includes understanting the implications method of Activity - Based Costing
   for Logistics Management, using logistic costs monitoring.
  
  
   RZB
  CISKO, Štefan - ŠVAŇA, Štefan
   Mathematical and statistical methods of costs modelling [Matematické a
   štatistické metódy modelovania nákladov] / Štefan Cisko, Štefan Švaňa. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 19-23
   (doprava cestná-náklady dopravné-analýza nákladov)
   Matematické a štatistické metódy používané pri modelovaní nákladov. Ich
   hlavnou úlohou je zabezpečiť rozdelenie nákladov na fixnú a variabilnú
   zložku. Ide o nssledovné metódy: indexová metóda, metóda najmenších
   štvorcov, metóda korelačnej analýzy, aritmetická metóda a využitie
   variátorov.
  
  
   RZB
  ČOREJ, Ján - DADO, Milan - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   About the problem of research and the technology transfer in the Slovak
   Republic [K problematike prenosu výskumu a technológie do praxe] / Ján Čorej
   , Milan Dado, Mária Rostášová. - Obr. - Bibliogr. + príloha na nosiči CD-ROM
   In: ICEE 2001 - International conference on engineering education : Oslo
   August 6-10, 2001. - 2001. - ISBN 1-58874-091-9. - S. B6-22-B6-24
   (výskum-technológie-uplatnenie v praxi)
   The paper is devoted to the problems of research work, science in Slovak
   Republic and to the transfer of technology or transfer of knowledge from
   university research centres to the praxis. The problem of resources for
   research work are dealt with from the viewpoint of international
   co-operation, national policy, etc. This is the general problem and it is
   also related with the changes in the professors life. The task of Slovak
   universities in technology transfer we present in four levels - role of the
   university and its interaction with enterprising environment, legislative
   and institutional support to technology transfer, other important facts
   influencing the success of technology transfer and the relation between
   innovation and transfer in European context.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, Tatiana - MARTINKOVIČOVÁ, Miriam
   The law the EU condition of state administrative institutions IV [Právo EÚ v
   podmienkach vládnych inštitúcií IV] / Tatiana Čorejová, Miriam
   Martinkovičová. - Bibliogr.
   In: TEMPUS PHARE institution building IB_JEP-14380-1999. Managerial
   development of civil servants MADECISE : proceedings. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-807-9. - S. 49-55
   (EÚ-programy regionálne-podmienky účasti)
   Basic information on European regional policy, structural funds, instruments
   for structural policies for pre-accession and the project management for the
   civil servants on the different managerial levels is given.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, Tatiana - MARTINKOVIČOVÁ, Miriam
   The law of the EU in condition of state administrative institutions III
   [Právo EÚ v podmienkach vládnych inštitúcií III] / Tatiana Čorejová, Miriam
   Martinkovičová. - Bibliogr.
   In: TEMPUS PHARE institution building IB_JEP-14380-1999. Managerial
   development of civil servants MADECISE : proceedings. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-807-9. - S. 46-48
   (právo EÚ-členstvo v EÚ-podmienky)
   The EU policy is discussed, namely the regional policy of EU and cross
   border co-operation, security of human rights, external relations of EU.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana - MIKUŠ, Ivan
   K metodologickým otázkam diagnostiky podniku / Tatiana Čorejová, Ivan Mikuš.
   - Obr. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná vedecká konferencia zástupcov
   poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník
   prednášok : Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita,
   2001. - ISBN 80-7100-872-9. - S. 38-40
   (diagnostika podniková-subjekty podnikateľské)
   Diagnostika a meranie jednotlivých procesov, činností, sú základom pre
   prijímanie opatrení na zlepšenie výkonnosti jednotlivých podnikateľských
   subjektov.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana - MIKUŠ, Ivan
   Globalizácia poštového trhu / Tatiana Čorejová, Ivan Mikuš. - Bibliogr.
   In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : zborník príspevkov z
   medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 13. november 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-897-4. - S. 22-25
   (pošta-poštový trh-globalizácia-Slovenská pošta)
   The paper deals with some questions of the postal industry related with
   internationalisation and globalisation process, the problems with the
   acquisition, creating the alliances, creating the global postal industry and
   discuss the relations between postal operators and another subjects on the
   express mail market (co-branded products, competition versus co-operation,
   win-win strategy etc.)
  
  
   RBX
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Riadenie zmien v telekomunikačnom podniku. Cielené postupy / Tatiana
   Čorejová, Mária Rostášová.
   In: Telekomunikácie a podnikanie. - ISSN 1335-5953. - Roč. 2001, č. 8 (2001)
   , s. 18-19
   (telekomunikačné podniky-manažérstvo zmeny)
   Uvedené sú príklady manažmentu zmien telekomunikačných a iných firiem v
   zahraničí i u nás s poukázaním na systém hodnôt a z nich vyplývajúcich
   pravidiel riadenia. Skutočným testom účinnosti manažérstva zmeny je
   schopnosť reagovať na zmenu v prostredí a prostredie zmien energicky
   zvládnuť s entuziazmom a tvorivosťou.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, Tatiana - HAJDÁKOVÁ, Jana
   On the problem of educational methods in lifelong education at the
   University of Zilina [K problematike vzdelávacích metód v celoživotnom
   vzdelávaní na Žilinskej univerzite] / Tatiana Čorejová, Jana Hajdáková. -
   Obr. - Bibliogr. + príloha na nosiči CD-ROM
   In: ICEE 2001 - International conference on engineering education : Oslo
   August 6-10, 2001. - 2001. - ISBN 1-58874-091-9. - S. 6B6-22-6B6-24
   (vzdelávacie metódy-celoživotné vzdelávanie)
   The paper deals with educational and training methods used in lifelong
   education at the university of Zilina. The methods are applied in training
   and education of managers in small and medium enterprises and also employees
   of other institutions, e.g. civil servants. The methods use the educational
   experiences, knowledge of university teachers - professors, researches and
   also the experiences, skills of managers from industry and demonstrate the
   cooperation between university and praxis. The paper includes principles of
   the lifelong educational process planning project management, three-partial
   system and experiences with applying these principles in TEMPUS MADECISE
   project oriented on the public administration and civil servants.
  
  
   RBX
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Management of changes in telecommunication company. Structured procedures
   [Riadenie zmien v telekomunikačnom podniku. Cielené postupy] / Tatiana
   Čorejová, Mária Rostášová.
   In: Telekomunikácie a podnikanie. - ISSN 1335-5953. - č. 8 (2001), s. 20-21
   (trh telekomunikácií-riadenie zmien)
   Basic principles of management of changes in telecommunication company are
   stated and further discussed.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, Tatiana
   Metódy a prostriedky diagnostiky v projektovom manažmente / Tatiana Čorejová.
   - Tab. - Bibliogr.
   In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku :
   zborník z medzinárodného seminára : Žilina 28. novembra 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-808-7. - S. 29-32
   (manažment-projektový manažment-diagnostika)
   Autorka príspevku sa zaoberá metódami a prostriedkami diagnostiky v
   projektovom manažmente. Manažment projektov je v súčasnosti ponímaný ako
   efektívny prístup k riadeniu rôznych častí a vplyvov spojených s realizáciou
   viac alebo menej komplexných sociálno-technických systémov.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ROSTÁŠOVÁ, Mária - DOLETINA, Ivan
   Umenie a veda riešenia problémov ako následný aspekt diagnostiky / Tatiana
   Čorejová, Mária Rostášová, Ivan Doletina. - Obr. - Bibliogr.
   In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku :
   zborník z medzinárodného seminára : Žilina 28. novembra 2000. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-808-7. - S. 46-49
   (diagnostika-podniková ekonomika-manažment zmien)
   Diagnostika. Pojem dynamických systémov problémov. Klinický, výskumný a
   projektový prístup k plánovaniu. Projektovo orientovaný manažér.
  
  
   RBX
  ČOREJOVÁ, Tatiana - GRUBLOVÁ, Eva - MICHALKO, Milan
   Nástroje diagnostiky podnikového okolia / Tatiana Čorejová, Eva Grublová,
   Milan Michalko. - Obr. - Bibliogr.
   In: Inovační podnikání & transfer technologií. - ISSN 1210 4612. - Roč. 9,
   č. 4 (2001), s. 29-30
   (podniková diagnostika-terapeutika)
   Nástroje podnikovej diagnostiky. Klasifikácia metód a techník využívaných v
   diagnostickom postupe. Skúsenosti z dvojročnej spolupráce dvoch
   univerzitných tímov, ktoré patria medzi hlavých nositeľov myšlienok
   podnikovej diagnostiky a terapeutiky, potvrdzujú účelnosť a efektivitu
   programu KONTAKT v rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej
   spolupráce.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ČOREJ, Ján
   Niektoré otázky komunikačnej obsluhy regiónu / Tatiana Čorejová, Ján Čorej.
   - Obr. - Bibliogr.
   In: Doprava v období globalizace : (sborník mezinárodní vědecké konference)
   : Praha, 19.3.2001. - Praha : Dopravní fakulta ČVUT Praha, 2001. - ISBN
   80-01-02 350-8. - S. 88-91
   (štátna správa-komunikačný systém-synergický efekt)
   Definovanie komunikačnej obsluhy. Synergia v komunikačných sieťach.
   Komunikačná obsluha územno-správneho celku stále zostáva zaujímavou oblasťou
   výskumu, a to po stránke definovania jej kvality, charakteristík,
   univerzálnosti či všeobecnosti. Adekvátna analýza dopadov rozvoja
   komunikačnej infraštruktúry a služieb v území resp. úrovne komunikačnej
   obsluhy bude pravdepodobne rezonovať pri riešení problémov správania sa
   jednotlivých zainteresovaných subjektov v procese jej plánovania a výstavby,
   prevádzkovania a hodnotenia.
  
  
   RZB
  ČOREJOVÁ, T. - ČOREJ, J. - STRAŠÍKOVÁ, S.
   Synergy aspects of communication systems in region [Synergické aspekty
   komunikačných systémov v regióne] / T. Čorejová, J. Čorej, S. Strašíková. -
   Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Verkehr und Mobilität in der Informationsgesellschaft : 18.
   Verkehrswissenschaftliche Tage in Dresden : Dresden 17. und 18. September
   2001. - Dresden : Technische Universität, 2001. - S. 89
   (communication-network-synergy-region)
   The paper deals with methodical issues of synergy evaluation in
   communication networks. It is based on results of the research project: "The
   model of communication service of administration unit - region", which was
   solved at the University of Žilina from 1998 to 2001 for conditions of
   Žilina region.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Trendy transferu technológií na Žilinskej univerzite / Tatiana Čorejová,
   Mária Rostášová. - Bibliogr.
   In: Telekomunikácie 2001 : procesy konvergencie v telekomunikačných
   systémoch a službách : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava
   24.-25. apríl 2001. - Bratislava : ADAPT, [2001]. - ISBN 80-968042-3-5. - S.
   230-231
   (informačné technológie-komunikačné technológie-transfer
   technológií-Žilinská univerzita)
   Príspevok sa venuje cestám prepojenia výskumnej, vývojovej a výrobnej sféry
   z pohľadu Žilinskej univerzity, najmä transferu technológií a
   informačno-komunikačných technológií.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana
   On the interaction of marketing and development of ICT [Interakcia
   marketingu a vývoja informačných a komunikačných technológií] / Tatiana
   Čorejová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Marketing 2001 : marketing in the process of globalisation in the
   beginning of the 3rd millennium : international colloquium : Zvolen, May
   16-18, 2001. - Zvolen : Technical University, 2001. - ISBN 80-228-1020-7. -
   S. 47-51
   (marketing-information and communication technology)
   Technology in general is one of the elements of marketing environment. The
   radical development of microelectronics, an information and communication
   technology has an expressive impact on the marketers' activities that are
   determined by this development. ICT are the part and the tool for
   realisation of marketing activities. The paper is devoted to the questions
   of impact of Internet on marketing techniques and electronic marketplaces.
   Technológia všeobecne je jedným z prvkov marketingového prostredia.
   Radikálny rozvoj mikroelektroniky, informačných a komunikačných technológií
   má výrazný vplyv na činnosť marketérov a sú týmto rozvojom determinovaní.
   Informačno-komunikačné technológie sa stávajú súčasťou i nástrojom
   realizácie marketingových činností. Príspevok je venovaný otázkam dopadu
   internetu na matrketingové techniky a niektorým pohľadom na elektronické
   trhy.
  
  
   RZB - VEDEC
  ČOREJOVÁ, Tatiana - ŠUSTEKOVÁ, Jana
   CRM - efektívne riadenie vzťahu so zákazníkom / Tatiana Čorejová, Jana
   Šusteková. - Obr. - Bibliogr.
   In: Trendy rozvoja teórie a praxe v obchodnom podnikaní v ére globalizácie :
   zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Mojmírovce 29.-30. november
   2001. - Bratislava : Ekonomická unibverzita, 2001. - ISBN 80-225-1476-4. -
   S. 72-77
   (stratégia CRM-informačné systémy)
   Customer Relationship Management (CRM) is a new strategy about optimising
   the relationship with customer. This approach to managing customer
   relationships, combined with insight into customer values, can help
   companies to boost consistently customer retention, increase customer
   loyalty, expand referrals, increase revenue and thereby profits per sale,
   lower direct costs by optimising distribution channels, and lower marketing
   costs through improved targeting. The paper deals with CRM architecture in
   small and medium enterprises.
  
  
   ASK - KAP
  ČUCHRAN, Ján - ČIŽMÁR, Anton - TRUNKVALTER, Milan - FORÍŠEK, Michal - RÓKA,
   Rastislav

   Transportná sieť / Ján Čuchran, Anton Čižmár, Milan Trunkvalter, Michal
   Foríšek, Rastislav Róka - V Bratislave : Slovenská technická univerzita,
   2001. - S. 30-65 : Bibliogr. odkazy
   (transportná sieť-zariadenia SDH-optické siete-učebné texty)
   Transportná sieť. Základné princípy multiplexovania pre pDH technológie.
   Základné princípy multiplexovania pre SDH technológie. Zariadenia SDH.
   Základné princípy vytvárania SDH prenosových sietí. Synchronizácia zariadení
   v SDH sieťach. Základné princípy manažmentu SDH sietí. SDH technológie v
   RR-trasách. SDH technológie v optických sieťach. Optické prenosové siete.
  
  
   ASK - KAP
  ČUCHRAN, Ján - PEŤKO, Ladislav - DADO, Milan - TURAN, Ján - RÓKA, Rastislav
  

   Optické prostriedky / Ján Čuchran, Ladislav Peťko, Milan Dado, Ján Turan,
   Rastislav Róka - V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2001. - S.
   67-88 : Bibliogr.
   (optika-optické vlákna-optické prenosové médiá; učebné texty)
   Optické prostriedky. Optické prenosové médiá. Vlastnosti optických
   prenosových médií. Výroba optických vlákien. Výstavba optických káblov v ST.
   Meranie optických prenosových médií. Pasívne optické komponenty.
  
  
   ASK - KAP
  ČUCHRAN, Ján - ČIŽMÁR, Stanislav - VACULÍK, Martin - NOŠÍK, Jozef - RÓKA,
   Rastislav

   Prístupová sieť / Ján Čuchran, Stanislav Čižmár, Martin Vaculík, Jozef
   Nošík, Rastislav Róka - V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2001.
   - S. 216-238 : Bibliogr.
   (prístupové siete-architektúra prístupových sietí-prenosové
   médiá-technológie sietí-učebné texty)
   Architektúra a štruktúry prístupových sietí. Prenosové médiá v prístupových
   sieťach. Technológie v prístupových sieťach. Medzinárodné normy, štandardy a
   odporúčania.
  
  
   MVS
  DADO, Milan a kol.
   Vedecko - technologický park Žilina. Rozvojový podnikateľský plánzáverečná
   správa vedecko-technického projektu 112/VTP/2000 / Milan Dado, Ján Čorej,
   Mária Rostášová, Ján Štefánik, Lubomír Bechný, Ján Michalík, Helena Vráblová.
   - Žilina : Žilinská univerzita, 2001.
  
  
   ASK
  DANĚK, Jan a kol.
   Kombinovaná přeprava 2 / Jan Daněk, Jan Famfulík, Jana Míková, Vladimír
   Klapita, Dušan Teichmann. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita,
   2001. - 172 s. : obr., príl., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-248-0007-1
   (kombinovaná preprava-systémy tarifné-optimalizačné
   úlohy-clo-automatizácia-informačné systémy-robotizácia)
   Technológie kombinovanej prepravy. Pôsobenie síl na zásielky a ochrana pred
   ich nepriaznivým vplyvom. Tarifné otázky v kombinovanej preprave.
   Optimalizačné problémy, colné riadenie a informačné systémy v kombinovanej
   preprave. Robotizácia manipulačných operácií v doprave.
  
  
   RZB
  DECKÝ, Martin - SLANINKA, Stanislav - BLUNAR, Anton
   The comparison of simulated and measured accelerations of quarter car
   simulation [Porovnanie simulovaných a meraných zrýchlení štvrťhodinového
   modelu osobného automobilu] / Martin Decký, Stanislav Slaninka, Anton Blunar.
   - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Studies of University in Žilina. Civil engineering series. Volume 24 -
   Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-875-3. - S. 9-20
   (automobily osobné-simulácie zrýchlení-vozovky cestné)
   Príspevok prezentuje porovnanie simulovaných zrýchlení odpruženej hmoty
   zariadenia JP VŠDS (jednokolesový vozík Vysokej školy dopravy a spojov) s
   hodnotami priamo meranými. Merania sa uskutočnili na spomaľovacích prahoch -
   CZ 8 v obci Dolný Hričov a na etalónových cestných úsekoch Brodno a
   Čičmany. Úspešná verifikácia predmetnej simulácie vytvorila podmienky pre
   objektivizáciu klasifikačnej stupnice hodnotenia pozdÍžnych nerovností
   cestných vozoviek pomocou parametra IRI.
  
  
   ASK
  DENDIS, Tomáš - KANDERA, Branislav
   Letecké prístroje. 2 / Tomáš Dendis, Branislav Kandera. - 1. vyd. - V Žiline
   : Žilinská univerzita, 2001. - 150 s., AH 8,29 VH 8,73 : obr., tab. -
   Bibliogr.
   ISBN 80-7100-824-9
   (technika lietadlová-prístroje letecké-texty učebné)
   Diaľkové elektrické prenosy. Prístroje na kontrolu zdrojov energie a
   parametrov lietadla. Elektrické systémy lietadiel. Vývoj obrazovkových
   displejov a ich využitie v kabínach civilných lietadiel.
  
  
   RZB - ODBOR
  DENDIS, Tomaš - SEDLÁČEK, Bohuslav
   Niekoľko slov o minulosti / Tomaš Dendis, Bohuslav Sedláček.
   In: Normy JAA - brána do leteckej Európy = JAA standards - gate to
   Europe-aviation : medzinárodný odborný seminár : Žilina 7.- 8.6.2001. -
   Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - S. 59-61
   (letecká doprava-vysoké školy-kvalifikácia-piloti)
   Autor príspevku spomína minulosť, ktorá má svoj význam aj v súčasnosti, kedy
   čaká katedru leteckej dopravy, resp. jej leteckú školu, mimoriadne veľa
   práce predovšetkým v spojení s prijatím ustanovení a predpisov JAA.
  
  
   RZB - VEDEC
  DUDÁČEK, Jiří - FELTOVIČ, Igor
   Decisions and scope of new technologies in urban and suburban passenger
   transport [Možnosti a využitie nových technológií v mestskej a prímestskej
   osobnej doprave] / Jiří Dudáček, Igor Feltovič. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 111-114
   (mestská hromadná doprava-nekonvenčné prostriedky dopravné-technológia MHD)
   Informácie o nekonvenčných prostriedkoch a technológiach v mestskej
   hromadnej doprave. Niektoré spomenuté technológie sú prevádzkované, niektoré
   vo fáze vývoja a niektoré stále len vo forme konceptov. Systémy ponúkajú
   možnosti pre zníženie závislosti na automobiloch, zníženie prehustenia miest
   a znečistenia ovzdušia.
  
  
   RZB
  DUDÁČEK, Jiří
   New systems of passenger transport [Nové systémy osobnej dopravy] / Jiří
   Dudáček. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 29-33
   (doprava-obsluha dopravná-doprava osobná-hromadná osobná doprava)
   Z dôvodu neustáleho vývoja spoločnosti je potrebné hľadať nové spôsoby
   dopravnej obsluhy. Také, ktoré by vyhovovali požiadavkám kladeným na
   hromadnú osobnú dopravu a zároveň poskytovali vyššiu kvalitu premiestňovania
   osôb v porovnaní s konvečnými technológiami. Systémy uvedené v príspevku sú
   jednou z ciest, ktoré môžu byť jedným z riešení situácie v osobnej doprave
   vo vnútri metropolitných oblastí.
  
  
   RZB
  DUDÁČEK, Jiří
   Vozidlový počítač ako jedna z ciest optimalizácie riadenia dopravy / Jiří
   Dudáček. - Obr. + príloha na nosiči CD-ROM.
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - 8 s.
   (hromadná osobná doprava-optimalizácia riadenia-vozidlový počítač)
   Základné informácie o systéme vozidlových počítačov a informácie o využití
   týchto počítačov pre optimalizáciu dopravy. Základom efektívneho
   operatívneho riadenia je zber informácií v mieste a čase ich vzniku. Princíp
   tohto zberu je založený na využití vozidlových počítačov umiestnených priamo
   vo vozidlách hromadnej dopravy.
  
  
   RZB - VEDEC
  DUDÁČEK, Jiří
   Systémy podielovej dopravy, carsharing / Jiří Dudáček. - Bibliogr.
   In: Věda o dopravě : sborník příspěvků. 2. díl : Praha, 6.-7. listopad 2001.
   - Praha : ČVUT, Fakulta dopravní, 2001. - ISBN 80-01-02437-7. - S. 181-189
   (podielová doprava-carsharing)
   Systémy podielovej dopravy ako nový druh osobnej dopravy majú predpoklady
   vytvoriť funkčný medzičlánok medzi individuálnou automobilovou dopravou
   (IAD) a hromadnou osobnou dopravou (HOD). Využívajú výhody obidvoch druhov
   dopráv a zároveň prinášajú pre spoločnosť široké spoločenské, ekonomické a
   environmentálne výhody ako výsledok efektívnejšieho využívania vozidiel.
   Definícia a charakteristické prvky podielovej dopravy. Systém je tvorený
   určitým počtom vozidiel, počtom účastníkov a v špecifických prípadoch aj
   koordinačným prvkom. Vzhľadom na to, o aký druh zdieľania vozidiel ide,
   rozlišujú sa dva systémy: systém carpool a systém carshare.
  
  
   RZB
  DUDÁČEK, Jiří
   Inteligentné dopravné systémy ako dôležitý prvok uplatnenia sa nových
   dopravných technológií / Jiří Dudáček. - Tab. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 17-21
   (dopravné systémy-dopravné technológie-cestná sieť-komunikačná sieť)
   V súčasnosti sa nové komunikačné a informačné technológie stávajú hnacím
   prvkom rozvoja spoločnosti ako aj všetkých odvetví výroby a služieb. Rovnako
   aj doprava ako služba reguje na túto skutočnosť. Kvalita dopravných služieb
   v aglomeráciach je obmedzovaná finančnými prostriedkami. Aj napriek ich
   celkovému nedostatku je zaznamenaný neustále sa zvyšujúci počet osobných
   automobilov. Tento trend je sprevádzaný vznikom kongescií (zápch),
   zvyšujúcim sa rizikom vzniku dopravných nehôd a znižovaním kvality životného
   prostredia. Jednou z možností vytvárania vhodných podmienok pre plynulú a
   bezpečnú prepravu osôb a vecí sa práve z dôvodu rýchleho rozvoja
   komunikačných a informačných technológií stávajú prvky inteligentných
   dopravných systémov (IDS).
  
  
   ASK - KAP
  DÚHA, Ján - MARCHEVSKÝ, Stanislav - HRUDKAY, Karol - SLOVÁK, Juraj - KUBA,
   Michal - ŽILKA, Zdeno - VOLNER, Rudolf - TRÚCHLY, Peter

   Mobilné a satelitné technológie / Ján Dúha, Stanislav Marchevský, Karol
   Hrudkay, Juraj Slovák, Michal Kuba, Zdeno Žilka, Rudolf Volner, Peter
   Trúchly - V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2001. - S. 269-288
   (mobilné technológie-satelitné technológie)
   V kapitole je spracovaná problematika mobilných a satelitných technológií.
  
  
   ASK
  DZVONÍK, Oliver - KŘÍŽ, Josef - BLAŠKO, Peter
   Ľudský faktor v letectve. Ľudská výkonnosť a jej obmedzenia / Oliver Dzvoník
   , Josef Kříž, Peter Blaško. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001.
   - 148 s., AH 9,97 VH 10,43 : obr., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-811-7
   (technika letecká-prostredie letecké-ľudský faktor)
   Pojem a význam ľudského fakotra v letectve. Základy leteckej fyziológie a
   vplyv lietania na človeka. Chyby a chybné správanie v letectve. Spracovanie
   informácií človekom. Pamäť a pozornosť pilota počas letu. Automatizovaná
   motorická činnosť - letové návyky a zručnosti. Psychická zaťaž pilota.
   Zvládnutie stresu, vplyvu únavy a spánku na organizmus. Tvorba úsudku a
   proces rozhodovania v letectve. Vplyv osobnostných kvalít členov posádky
   lietania na rozhodovanie. Výcvik leteckých posádok v problematike ľudský
   faktor. Vybrané problémy leteckej ergonómie. Optimalizácia súčinnosti
   posádky. Vplyv ľudského faktora na nehodovosť v leteckej doprave.
  
  
   RZB
  FANILOVNA SAKALOVA, Elena - JANOTOVÁ, Helena
   The problem of the Russian foreign debt to the Paris club [Problém ruského
   dlhu voči Parížskemu klubu] / Elena Fanilovna Sakalova, Helena Janotová. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 105-108
   (analýza ekonomická-MMF-ekonomika Ruska-zadÍženosť Ruska)
   Článok obsahuje ekonomickú analýzu možnosti splácania dlhu bývalého ZSSR
   nástupnickou krajinou Ruskom. Proces splácania dlhu veriteľom v podmienkach
   transformujúcej sa ekonomiky Ruska podlieha mnohým vplyvom -
   sociálno-ekonomická a politická situácia krajiny, štruktúra dlhu, situácia
   na svetových trhoch najmä ropy a ropných derivátov, spolupráca s MMF,
   postoje členov klubu G 7 a pod. Na príklade povojnového Nemecka a
   postsocialistického Poľska je demonštrovaná možná paralela riešenia
   zadĺženosti Ruska vo vzťahu k Parížskemu klubu.
  
  
   RZB - ODBOR - ABSTR
  FELTOVIČ, Igor
   Rozvoj integrovaného dopravného systému na Slovensku / Igor Feltovič.
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 18
   (integrovaný dopravný systém-verejná hromadná doprava)
   Integrovaný dopravný systém (IDS) je moderná forma dopravy a jedna z
   najprijateľnejších možností, ako zvládnuť proces nárastu požiadaviek na
   dopravu vo väčších mestách, s rešpektovaním potrieb občana a ochrany
   životného prostredia. Je založený na zlučovaní dopravných výkonov viacerých
   dopravcov (MHD, ŽSR, SAD) do jedného dopravného systému, pri zabezpečovaní
   dopravnej obsluhy územia s harmonizovaným cestovným poriadkom a prepravnými
   podmienkami. V rámci IDS je cestujúcemu umožnené cestovať na jeden cestovný
   doklad ľubovoľným dopravným prostriedkom zapojeným v systéme. Cieľom IDS je
   ponúknuť atraktívnu a dôstojnú verejnú hromadnú prepravu pre všetky skupiny
   osôb i návštevníkov mesta.
  
  
   RBX
  GNAP, Jozef - PAĽOVÁ, Miriam
   Problematika obnovy vozidlového parku v pravidelnej autobusovej doprave /
   Jozef Gnap, Miriam Paľová. - Tab. - Bibliogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 14-17
   (doprava autobusová-park vozidlový)
   Problematika obnovy vozidlového parku v podnikoch autobusovej dopravy v SR.
   Na základe dôkladnej analýzy bolo zistené, že vzhľadom na nesystematickú
   obnovu vozidlového parku od r. 1991 bude ohrozené fungovanie verejnej
   pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy v najbližších rokoch.
  
  
   RZB - VEDEC
  GNAP, Jozef
   Logistika a nové požiadavky na cestnú dopravu / Jozef Gnap. - Obr., tab. -
   Bibliogr.
   In: Logisticko-distribučné systémy : medzinárodná vedecká konferencia :
   zborník referátov : Zvolen, máj 2001. - Zvolen : Technická univerzita, 2001.
   - ISBN 80-968494-6-8. - S. 67-72
   (logistika-zasielateľstvo-doprava nákladná cestná-služby prepravné-cyklus
   zákazníckej objednávky)
   Prioritnou úlohou zasielateľských a dopravných firiem je prepraviť podľa
   požiadaviek zákazníkov ich zásielky v správnom čase, na správne miesto, v
   požadovanej kvalite, za zodpovedajúcu cenu. Cyklus zákazníckej objednávky a
   nové požiadavky na dopravcov. Progresívny systém vybavovania objednávok
   umožňuje skrátiť celkový cyklus objednávky. Nové požiadavky na cestnú
   dopravu.
  
  
   RBX
  GNAP, Jozef
   Logistika a poistenie zodpovednosti zasielateľa / Jozef Gnap.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 8 (2001), s.
   18
   (zasielateľstvo-logistika-technológie informačné)
   Nové úlohy pre dopravné a zasielateľské firmy. Modernú dopravu
   charakterizuje výrazný rozvoj komplexných logistických riešení šitých na
   mieru špecifickým potrebám jednotlivých zákazníkov - to všetko za výraznej
   podpory informačných technológií. Uvedenou problematikou sa zaoberal odborný
   seminár Logistika a poistenie zodpovednosti zasielateľa, ktorý sa uskutočnil
   dňa 26. apríla 2001 v Rajeckých Tepliciach.
  
  
   RZB - VEDEC
  GNAP, Jozef
   Možnosti a predpoklady uplatnenia ekonomického cestovného v osobnej verejnej
   doprave / Jozef Gnap. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Doprava v období globalizace : (sborník mezinárodní vědecké konference)
   : Praha, 19.3.2001. - Praha : Dopravní fakulta ČVUT Praha, 2001. - ISBN
   80-01-02 350-8. - S. 92-96
   (doprava osobná hromadná-politika tarifná-ceny ekonomické)
   Cieľom tarifnej politiky štátu je zosúladiť možnosti dopravnej ponuky s
   reálnym prepravným dopytom v sociálnych, hospodárskych a environmentálnych
   súvislostiach. Tvorba ceny v hromadnej osobnej doprave. Vzťah medzi rastom
   taríf a objemom tržieb. Nákladový model pre stanovenie predpokladanej úrovne
   ekonomicky oprávnených nákladov zachycuje dynamiku zmeny variabilných
   nákladov a tiež dynamiku zmeny požadovaných výkonov v budúcom období.
   Vyžaduje tiež, aby variabilné náklady boli stanovené na jednotku výkonu
   čiže v Sk/km.
  
  
   RZB
  GNAP, Jozef
   Problematika zvyšovania nákladov v cestnej doprave a trvalo udržateľný
   rozvoj / Jozef Gnap. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 48-54
   (doprava cestná-trh dopravný-náklady-efektívnosť podnikania)
   V ostatných rokoch sa neustále zvyšujú náklady na prevádzku cestnej dopravy.
   Ide najmä o náklady na pohonné hmoty, ale v Slovenskej republike aj fixné
   náklady, ktoré dopravca veľmi ťažko môže ovplyvniť (cestná daň, správne
   poplatky za prepravné povolenia, diaľničné známky, atď). Na druhej strane sa
   ceny za prepravu v nákladnej cestnej doprave výrazne nezvyšujú ani v
   hromadnej osobnej doprave. Načrtnutý je možný vývoj v tejto oblasti a
   možnosti riešenia pre dopravcov.In recent years the operating costs in road
   transport have been still increasing. They are especially costs of fuels,
   but in Slovak Republic also fixed costs, which hardly can be influenced by
   forwarder (road tax, administrative fees for transportation licenses,
   highway marks etc.). On the other hand the prices in freight road transport
   and also in mass passenger transport are not markedly increasing. The
   conclusion of the paper outlines the future progres in this area and
   existing solutions for forwarders.
  
  
   RZB
  GNAP, Jozef
   Logistika a nové úlohy pre zasielateľov a cestných dopravcov / Jozef Gnap.
   In: LOADO 2001 - Logistika & doprava : 1. medzinárodná konferencia : zborník
   vedeckých prác : Vysoké Tatry June, 6th - 8th 2001. - Košice : Technická
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7099-584-X. - S. 41-44
   (dopravcovia cestné-zasielatelia-logistika)
   Autor príspevku sa zaoberá logistikou a novými úlohami pre zasielateľov a
   cestných dopravcov. V súčasnej dobe je už aj v podmienkach Slovenskej
   republiky možno zaznamenať zvyšovanie požiadaviek zo strany najmä
   zaharničných firiem a obchodných reťazcov na cestných dopravcov najmä z
   hľadiska dodržiavania dodacích lehôt s presnosťou na hodiny. Menia sa cykly
   zákazníckych objednávok, resp. uspokojenie potrieb zákazníkov si vyžaduje od
   dopravcov a zasielateľov nové prístupy k prepravám a iné riešenie.
  
  
   RZB
  GNAP, Jozef
   K problematike financovania výkonov vo verejnom záujme v hromadnej osobnej
   doprave v mestských aglomeráciách / Jozef Gnap. - Tab. - Bibliogr.
   In: Doprava v mestských aglomeráciách : zborník z 3. celoštátnej konferencie
   so zahraničnou účasťou : Žilina 25.-26. október 2001. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-881-8. - S. 261-265
   (verejná hromadná doprava-prepravné výkony-osobná doprava)
   Verejná hromadná doprava osôb je vo väčšine európskych štátov oblasťou, v
   ktorej pretrváva záujem štátu alebo regiónov na usmerňovanie jej ďalšieho
   rozvoja a to z dôvodov jej strategického významu, vplyvu na ostatné odvetvia
   národného hospodárstva, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia pred
   neúmerným nárastom individuálneho motorizmu. Otázka definovania výkonov vo
   verejnom záujme a ich financovania je veľmi dôležitá najmä z hľadiska
   udržania súčasného podielu hromadnej dopravy na celkovom prepravnom výkone v
   osobnej doprave v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky (SR).
   Príspevok je zameraný na aspekty tejto problematiky.
  
  
   RZB - ODBOR
  GNAP, Jozef
   Vzdelávanie v cestnej doprave a jeho význam pre dopravné organizácie / Jozef
   Gnap. - Bibliogr.
   In: Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave : 4. odborný seminár s
   medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov : Rajecké Teplice 29.-30.11.2001.
   - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-906-7. - S. 70-75
   (cestná doprava-dopravné organizácie-vzdelávanie)
   Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a
   spojov Žilinskej univerzity vytvorila a ďalej buduje systém vzdelávania v
   cestnej doprave a zasielateľstve, ktorý zodpovedá novým podmienkám na
   slovenskom, ale tiež európskom dopravnom trhu. Cieľom je zabezpečiť v
   spolupráci s profesnými zväzmi vzdelávanie v oblasti cestnej dopravy na
   vysokej kvalitatívnej úrovni.
  
  
   ASK
  GNAP, Jozef a kol.
   Logistika a nové úlohy pre zasielateľov / Jozef Gnap, Jozef Královenský,
   Marián Šulgan, Jozef Majerčák, Pavol Jelenek. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
   univerzita v Žiline pre Zväz zasielateľov Slovenska, 2001. - 144 s., AH 9,51
   VH 9,94 : obr., tab.- Bibliogr. s. 143-144.
   ISBN 80-7100-899-0
   (logistika-dopravcovia-zasielatelia)
   Postavenie a funkcie logistiky. Doprava a zasielateľstvo v logistických
   systémoch. Cyklus zákazníckej objednávky a nové požiadavky na zasielateľov a
   dopravcov. Logistika v zasielateľskej praxi. Zaradenie zasielateľov a
   dopravcov do logistických systémov.
  
  
   RZB
  GNAP, Jozef
   Some notes to the financing of traffic performances in public interest for
   mass passenger transport in the urban aglomerations [K problematike
   financovania výkonov vo verejnom záujme v hromadnej osobnej doprave v
   mestských aglomeráciách] / Jozef Gnap. - Tab. - Bibliogr.
   In: Transport in urban agglomerations : 3. international conference :
   Žilina, 25-26, October 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-881-8. - S. 205-209
   (verejná hromadná doprava-prepravné výkony-osobná doprava)
   In the public transport of passengers, the interest of the state or
   individual regions persists to guide its further development, particularly
   for reasons of its strategic significance for other branches of national
   economy, and also to protect the environment against disproportionate growth
   of personal utilisation of motor vehicles. There a is very important task to
   define the traffic performances in public interest and their financing from
   the point of keeping up the present days share of traffic performances in
   the urban agglomerations of Slovak Republic. The paper is fosuced on
   selected aspects of these questions.
  
  
   RZB - ODBOR
  GNAP, Jozef
   Vybrané metódy hodnotenia kvality cestných dopravcov zo strany zaielateľov a
   prepravcov / Jozef Gnap. - Tab. - Bibliogr. + príloha CD-ROM s príspevkami
   In: Kvalita dopravních a prepravních procesů a služeb : konference s
   mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice, 15.5.2001. - Pardubice :
   Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN 80-7194-342-8. - S. 23
   (zasielateľské firmy-dopravný trh-dopravné organizácie-systém manažérstva
   kvality-funkčnosť SMK-kvalita prepravy)
   Aj v Slovenskej republike po výrobných organizáciách v čoraz väčšej mire sa
   rozhodujú zasielateľské organizácie budovať systém manažérstva kvality podľa
   STN EN ISO 9001:2000. Táto nová norma ISO radu 9000 je zameraná na riadenie
   procesov a plnenie požiadaviek zákazníka a jej aplikácia vyhovuje v plnej
   miere aj pre organizácie poskytujúce služby, ktorými sú dopravné a
   zasielateľské firmy. Rozhodujúcimi dodávateľmi pre zasielateľské firmy sú
   dopravné organizácie a preto ich výber a hodnotenie zásadne ovplyvňuje
   kvalitu celej ponúkanej služby a jej rozhodujúcej časti prepravného procesu.
   Vypracovanie metód hodnotenia funkčnosti SMK a kvality poskytovaných
   služieb. Zisťovanie požiadaviek zákazníkov na kvalitu prepravy bol
   realizovaný formou dotazníka.
  
  
   ASU
  GNAP, Jozef a kol.
   Systémová komparácia ekonomických a naturálnych ukazovateľov podnikov
   autobusovej dopravy vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme na báze
   regionálneho rozlíšenia (podľa existujúcich krajov) : odborná štúdia / Jozef
   Gnap, Miriam Paľová, Miloš Poliak, Jozef Paľo.
   - Žilina : ŽU F PEDaS KCMD, 2001. - 67 s. : príl. - Bibliogr.
   (autobusová doprava-podniky-regionálne rozlíšenie-dopravná
   obslužnosť-ekonomické ukazovatele-naturálne ukazovatele)
   Regionálne rozlíšenie (podľa existujúcich krajov) podnikov autobusovej
   dopravy. Zostavenie kritérií výberu a analýza naturálnych a ekonomických
   ukazovateľov výkonov vo verejnom záujme podnikov autobusovej dopravy. Návrh
   systémovej komparácie ekonomických a naturálnych ukazovateľov podnikov
   autobusovej dopravy vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme na báze
   regionálneho rozlíšenia. Hľadanie závislosti ekonomických a vybraných
   naturálnych ukazovateľov podnikov autobusovej dopravy vo vzťahu k výkonom vo
   verejnom záujme na báze regionálneho rozlíšenia.
  
  
   RBX
  GNAP, Jozef
   Cyklus zákazníckej objednávky a nové požiadavky na dopravcov a zasielateľov
   / Jozef Gnap. - Tab.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 9 (2001), s.
   17
   (cestná nákladná doprava-logistické
   systémy-dopravcovia-zasielatelia-zákaznícke objednávky-dodacie lehoty)
   V súčasnosti sa zvyšujú nároky na cestných dopravcov a zasielateľov hlavne z
   hľadiska dodržiavania dodacích lehôt s presnosťou na hodiny. Menia sa cykly
   zákazníckych objednávok, resp. uspokojenie potrieb zákazníkov si vyžaduje od
   dopravcov a zasielateľov nové prístupy k prepravám a iné riešenia.
  
  
   ASK
  GNAP, Josef
   Kalkulace a cenotvorba v silniční dopravě : učební text kvalifikačního kurzu
   celoživotního vzdělávání / Josef Gnap. - 1. vyd. - Trnávka : GARANTRANS,
   2001. - 107 s.
   (cestná doprava-kalkulácia-cenotvorba)
   Vybrané problémy vo vzťahu ku kalkulácii nákladov a tvorbe ceny v cestnej
   doprave. Charakteristika vlastných nákladov, základné členenie a vzťahy ku
   kalkulácii vlastných nákladov. Kalkulačný systém. Možnosti využitia taríf na
   oceňovanie výkonov v cestnej doprave. Ďalšie vybrané zásady pre tvorbu ceny.
  
  
   RZB - ODBOR
  GNAP, Jozef
   Zasielateľstvo / Jozef Gnap.
   In: Slovensko 2001 : doprava, zasielateľstvo, komunikácia. - Považská
   Bystrica : Spoločnosť tpe, 2001. - ISBN 80-968331-2-X. - S. 38
   (zasielateľstvo-doprava-firmy-služby)
   Postavenie zasielateľa v trhovej ekonomike. Aktuálne problémy spojené s
   fungovaním tejto koncesovanej živnosti.
  
  
   RZB - VEDEC
  HÁMOŠ, Peter - MAJERČÁK, Jozef
   Trendy v riadení dodávateľsko-zásobovacích reťazcov / Peter Hámoš, Jozef
   Majerčák. - Bibliogr.
   In: Logisticko-distribučné systémy : medzinárodná vedecká konferencia :
   zborník referátov : Zvolen, máj 2001. - Vo Zvolene : Technická univerzita,
   2001. - ISBN 80-968494-6-8. - S. 85-88
   (logistika-toky informačné-trendy logistické)
   The above trends seem to confirm that there is still plenty to do to improve
   supply chain performance. Information Technology is the greatest
   opportunity, yet the subject of the skepticism. It seems evident at this
   stage that there is no "killer supply chain strategy", every company will
   have to craft its own, and refine it by trial and error method. Above all,
   if the supply chain community is to deliver on the promise, we will all have
   to do a much better job of training the executive team and committing to
   palpable results. Otherwise, the money will go to the silver-tongued
   marketer who promised 2 more points in market share.
  
  
   RZB
  HANÁK, Peter
   The marketing audit [Marketingový audit] / Peter Hanák.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 43-46
   (audit marketingový-spoločnosti letecké-stratégia marketingová)
   Článok sa zaoberá hlavnými problémami marketingového auditu. Je možné
   rozdeliť ho do troch základných častí: marketingový audit vonkajšie
   prostredia, marketingový audit vnútorného prostredia leteckej spoločnosti a
   marketingový audit marketingovej stratégie spoločnosti.
  
  
   MVS
  HARMANOVÁ, Danka a kol.
   Legislatívne zabezpečenie dopravnej politiky v železničnej doprave, číslo
   úlohy ZEO RVT 2-1-1priebežná etapová správa ZEO RVT 2-1-1 / Danka Harmanová,
   Slávka Hartelová, Eva Križanová, Milan Kováč, Ján Kurinec, Vladimír Klapita,
   Anna Achimská. - Žilina : Výskumný a vývojový ústav železníc, 2001. - 32 s.
   : príl.
   (železničná doprava-dopravná politika-dokumenty EÚ-transformačné zákony)
   Smery a nástroje Európskej únie v spoločnej dopravnej politike v roku 2001.
   Prehľad základných dokumentov EÚ v roku 2001 k železničnej doprave.
   Aproximácia práva z hľadiska prístupových rokovaní.
  
  
   RZB - ODBOR
  HAVEL, Karel
   Výcvik riadiacich letovej prevádzky na ŽU / Karel Havel. - Bibliogr.
   In: Normy JAA - brána do leteckej Európy = JAA standards - gate to
   Europe-aviation : medzinárodný odborný seminár : Žilina 7.- 8.6.2001. -
   Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - S. 23-25
   (riadiaci letovej prevádzky-základný
   výcvik-predprevádzkovývýcvik-prevádzkový výcvik)
   Príspevok popisuje skutočnú a plánovanú štruktúru výcviku na Žilinskej
   univerzite. Pri výcviku sa plne využívajú dokumenty Eurocontrol. Ich úlohou
   je harmonizovať výcvik riadiacich letovej prevádzky v celej oblasti štátov
   ECAC na určitej minimálne nutnej úrovni. Táto minimálna úroveň odborných
   znalostí riadiacich je nutná pre splnenie licenčných požiadaviek a zároveň
   je príslušným spôsobom plnenia regulačných požiadaviek na bezpečnosť
   uvedených v "Safety regulatory Requirement for ATM Services Personnel".
  
  
   RZB - VEDEC
  HODÁKOVÁ, Miroslava
   Globalizácia v telekomunikačnom sektore a informačných technológiách /
   Miroslava Hodáková. - Bibliogr.
   In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : zborník príspevkov z
   medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 13. november 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-897-4. - S. 192-194
   (globalizácia-informačné technológie-telekomunikačný sektor)
   The globalization in sector of telecommunications and information
   technologies is more intensive shown than in other areas. The company's
   effort is to ensure competitive position on global market. It constains to
   combine the companies with strategic partners and also brings negative
   effects as creating of oligopoly and monopoly position of companies.
  
  
   RZB
  HODÁKOVÁ, Miroslava
   Vplyv globalizácie v informačných technológiách na regióny / Miroslava
   Hodáková. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 23-26
   (globalizácia-informačné technológie-komunikačné technológie)
   Forwardness of country is nearly close with development of new information
   technolgies and their application in practice. Influence of globalization in
   information technologies on countries is possible to follow up through
   facilities of household with IT and connections to Internet.
  
  
   RZB
  HOLLAREK, Tomáš
   Dopravnoinžinierske metódy pre skvalitňovanie cestnej a mestskej dopravy v
   území / Tomáš Hollarek. - Obr. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 55-60
   (metódy dopravnoinžinierske-procesy dopravné-procesy prepravné-modelovanie)
   Využívanie moderných dopravnoinžinierskych postupov a metód pri riešení
   súčasných dopravných problémov v území. Ako veľmi vhodné a potrebné sa javí
   komplexné modelovanie prepravného a dopravného procesu v území, čo umožňuje
   objektívne posudzovanie možných variantov riešenia daného problému a na
   základe stanoveného poradia cieľov aj ich komplexné vyhodnotenie. Tým sa
   odstráni najväčší súčasný nedostatok, ktorým je často subjektívne, príp. až
   neodborné riešenie daného problému.Der Beitrag beschäftigt sich mit dem
   Problem der Ausnutzung moderner verkehrsplanerischer Methoden bei den
   Lösungen der derzeitigen Verkehrsproblemen. ls sehr geeignet und
   erforderlich zeigt sich die komplexe Modelierung der Verkehrsprozesse im
   Planungsraum. Das ermöglicht eine objektive Beurteilung des Problems und der
   vorgelegten Lösungsvarianten. Auf Grund der festgesetzten Rangordnung der
   Ziele kann man die Varianten komplex auswerten. Damit kann der grösste
   jetzige Mangel, eine subjektive, oft sogar unfachliche Lösung des Problems
   beseitigt werden.
  
  
   RZB
  HRUBEC, František - CAJCHAN, Juraj
   Vývoj a skúšanie pneumatík v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja /
   František Hrubec, Juraj Cajchan. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 67-73
   (doprava cestná-rozvoj-pneumatiky-parametre bezpečnostné-náklady
   prevádzkové)
   Otázkam rozvoja cestnej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie je zo
   strany spoločnosti venovaná náležitá pozornosť. Ide predovšetkým o otázky
   ekológie a bezpečnosti, ktorým je prisúdené prioritné postavenie.
   Zabezpečnenie týchto prvkov je však podmienené splnením stanovených
   špecifikácií týkajúcich sa infraštruktúry, technickej úrovne nových vozidiel
   a technického stavu vozidiel v prevádzke. Príspevok z hľadiska potreby
   zabezpečenia týchto priorít pojednáva o významnom prvku výbavy cestných
   vozidiel, ktorým sú pneumatiky. Problematika zabezpečenia požadovaných
   bezpečnostných parametrov pneumatík, ich overovanie a znižovanie
   prevádzkových nákladov.Development of road transport seems to be very
   important question in contemporary conditions of globalization. The most
   important are ecology and safety.Ensuring of these elements depends on
   realising defined specifications related to infrastructure, technical level
   of new vehicles and technical level of running vehicles. The article deals
   with important element of road vehicles outfit - tyres. Assurance of
   required safety parameters of tyres, verification and overhead costs
   reduction are the main topic of the article.
  
  
   AMG
  JANOTOVÁ, Helena - FARKAŠOVÁ, Viera
   Manažérska etika a komunikácia v podnikaní : vybrané kapitoly / Helena
   Janotová, Viera Farkašová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. -
   115 s., AH 5,92 VH 6,32 : obr., tab. - Bibliogr. s. 111-115
   ISBN 80-7100-814-1
   (manažment podnikový-etika manažérska-komunikácia profesionálna-monografie)
   Uplatňovanie zásad a princípov etiky a komunikácie v manažérskej praxi je
   predpokladom efektívneho riadenia a fungovania organizácie ako aj celkovej
   úspešnosti manažéra. Monografia má iterdisciplinárny charakter. Prelínajú sa
   v nej poznatky z teórie riadenia, ekonomiky, aplikovanej podnikateľskej
   etiky a aplikovanej psychológie.
  
  
   RZB - VEDEC
  KADUCOVÁ, Stanislava
   Strategická vízia a priorita ŽSR - zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov /
   Stanislava Kaducová. - Tab. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Manažment, Obchod a marketing, Kvantitatívne
   metódy a informatika : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 2. diel : Račkova dolina, 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-859-3. -
   S. 31-36
   (ŽSR-zdroje ľudské-riadenie strategické)
   The Railways of Slovak Republic have to elaborate four strategic priorities,
   whose topic is the strategy of saving the development of human sources.
   Personnel's qualification and effiency raising belong to the strategic
   destination. This means to establish the integrated system of personnel's
   ZSR education, to improve personnel's activity, develop sociable destination
   of ZSR and to reinforce wage motivation, too.
  
  
   RZB - ODBOR
  KADUCOVÁ, Stanislava
   Hodnotenie zamestnancov ŽSR / Stanislava Kaducová. - Príloha na nosiči
   CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice,
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 35
   (zdroje ľudské-zamestnanci ŽSR-riadenie-činnosť personálna)
   Funkcie, zásady, metódy a základné úlohy hodnotenia zamestnancov ŽSR.
  
  
   RZB
  KALAŠOVÁ, Alica
   Nový Európsky navigačný systém - rozšírenie možností ITS / Alica Kalašová. -
   Obr. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 88-93
   (dopravné inžinierstvo-cestné inžinierstvo-inteligentné dopravné
   systémy-navigačné systémy)
   Základná úloha dopravného a cestného inžinierstva je poskytovať informácie
   účastníkom dopravného procesu v predstihu. Popis inteligentných dopravných
   systémov - IDS, ktoré napomáhajú efektívne využívať cestnú a mestskú
   komunikačnú sieť pri použití informačných, komunikačných a riadiacich
   technológií. Popis používaných navigačných systémov so zameraním na
   novovybudovaný európsky systém Galileo.One possibility of transport and road
   engineering is to provide the participants of traffic with information in
   advance. This can be done through intelligent trafic systems - ITS. Modern
   technology of ITS is navigation and surveillance of vehicles. Information
   about position is important for driver himself, who wants to know where he
   is and if he follows his particular route and if he has right direction to
   the destination. On the other hand the operator-controller can determine
   position of each vehicle and can optimize service of vehicle fleet. In the
   next part I describe used navigation systems and newly developed european
   system Galileo.
  
  
   RZB
  KALAŠOVÁ, Alica
   Aplikácia inteligentných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave /
   Alica Kalašová. - Obr. - Bibliogr.
   In: 5. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave : Bratislava
   21.-22. november 2001. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 2001. - ISBN
   80-233-0470-4. - S. 44-49
   (dopravné systémy-osobná doprava-dopravná obsluha-MHD)
   In recent years we can notice a decrease in interest in city public
   transport. That is why with ITS applications, we should try to make city
   public transport more attractive for general public. In my contribution I
   concentrated on tropical problems of personal public transport as preference
   and progressive information systems that I schematically described.
  
  
   RZB
  KALAŠOVÁ, A. - KANDERA, A. - KEVICKÝ, D.
   Prínos GNSS k rozvoju ITS v cestnej doprave / A. Kalašová, A. Kandera, D.
   Kevický. - Bibliogr.
   In: ITS '01 Praha : sborník konference "Bezpečně, plynule a včas" : Praha
   31. květen - 1. červen 2001. - Praha : Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
   2001. - ISBN 80-238-7171-4. - S. 92-97
   (cestná doprava-globálne navigačné systémy)
   Popis globálnych navigačných systémov, ktorých využitie dnes naberá
   obrovských rozmerov. Spojené štáty americké zlepšujú šírenie signálu GPS
   širokoplošným diferenčným systémom WAAS. Európa sa do budovania GNSS
   zapojila projektom EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System),
   čo je rozšírený európsky navigačný systém a vytvára samostatný globálny
   satelitný navigačný systém Galileo, korý bude kontrolovaný súkromným
   sektorom. Japonsko vytvára geostacionárne rozšírenie pokrytia diferenčným
   signálom nazvaným MTSAT Satellite Based Aumentation System (MSAS). Komplexný
   pohľad na systém vodič-vozidlo-prostredie možno zahrnúť pod pojem ITS
   (Inteligent Transportation Systems), ktorý je tiež známy ako IVHS
   (Inteligent Vehicle Higway Systems).
  
  
   RBX
  KEJÍKOVÁ, Anna - MOLNÁROVÁ, Hana
   Rate of tariff calculation model for inland wagon loads [Modelovanie ceny vo
   vnútroštátnej preprave vozňových zásielok] / Anna Kejíková, Hana Molnárová.
   - Obr.
   In: Informačný spravodaj ŽD [Čína]. - ISSN 1509-6335. - č. 4-5 (2001), s.
   25-26
   (vnútroštátna preprava-vozňové zásielky-ceny)
  
  
   RBX
  KEJÍKOVÁ, Anna - MOLNÁROVÁ, Hana
   Modell zur Berechnung des Tarifsatzes für Wagenladungssendungen im Inland
   [Modelovanie ceny vo vnútroštátnej preprave vozňových zásielok] / Anna
   Kejíková, Hana Molnárová. - Obr.
   In: Zeitschrift der OSSHD. - ISSN 0208-8691. - Roč. 44, č. 4-5 (2001), s.
   25-26
   (preprava vnútroštátna-zásielky vozňové-ceny)
  
  
   RBX
  KEJÍKOVÁ, Anna - MOLNÁROVÁ, Hana
   Modeľ rasčeta tarifnoj stavki pri povagonnoj otpravke gruza vnutri strany
   [Modelovanie ceny vo vnútroštátnej preprave vozňových zásielok] / Anna
   Kejíková, Hana Molnárová. - Obr.
   In: Bjulleteň OSŽD. - ISSN 0208-869X. - Roč. 44, č. 4-5 (2001), s. 25-26
   (vnútroštátna preprava-zásielky vozňové-modelovanie ceny)
  
  
   RZB
  KEJÍKOVÁ, Anna - ADAMICOVÁ, Eva
   Výklad k zákonu č. 164/1996 Z. z. o dráhach - komentár. 2/1 / Anna Kejíková,
   Eva Adamicová.
   In: Doprava : SEPI "V" - aktualizácia č. 36. - Žilina : Systém ekonomických
   a právnych informácií, 2001. - ISBN 80-88961-16-5. - 47 s.
   (železničná doprava-zákony)
  
  
   RZB
  KENDERA, Branislav - DENDIS, Tomáš
   Virtual retinal display (VRD) / Branislav Kendera, Tomáš Dendis. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 61-64
   (systém VRD-doprava letecká)
   Článok pojednáva o systéme VRD, o jeho technických aspektoch ako aj o jeho
   možnom využití v letectve.
  
  
   RZB - VEDEC
  KENDRA, Martin - BARTA, Dalibor
   Der Einfluss der Rationalisierung des Personenmassenverkehrs auf die Umwelt
   / Martin Kendra, Dalibor Barta. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transort and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 63-66
   (doprava-racionalizácia dopravy-doprava osobná)
   The first part of this paper deals with basic principles of rationalization
   of regional passenger traffic and the influence of the traffic on the
   environment. In the following part there are some applications how the
   rationalization of the regional passenger traffic can reduce its negative
   effect on environment.
  
  
   RZB - ODBOR
  KENDRA, Martin
   Racionalizácia regionálnej osobnej hromadnej dopravy / Martin Kendra. -
   Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice,
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 36
   (doprava hromadná osobná-racionalizácia-poriadok cestovný taktový)
   Význam racionalizácie v osobnej doprave. Integrovaný taktový cestovný
   poriadok. Súčasný stav regionálnej osobnej hromadnej dopravy. Návrh nového
   riešenia regionálnej osobnej hromadnej dopravy. Ekonomické dôsledky
   racionalizácie.
  
  
   RZB
  KENDRA, Martin
   Problémy regionálnej osobnej dopravy v Slovenskej republike / Martin Kendra.
   - Bibliogr.
   In: Doprava a region 2001 : sborník příspěvků konference : Děčín 5. října
   2001. - 2001. - 2 s.
   (regionálna osobná doprava-dopravná obslužnosť-sieť dopravná-SR)
   Uvedené sú problémy, ktoré sa vyskytujú pri cestovaní v rámci jedného
   regiónu. Je dôležité prehodnotiť súčasný prístup k regionálnej doprave na
   Slovensku. Znižovaním dopravných výkonov alebo rušením niektorých
   regionálnych tratí sa môže prísť o veľké množstvo cestujúcich, čo sa môže
   premietnuť aj do zníženia počtu cestujúcich na hlavných celoštátnych
   tratiach. Zo skúsenosti zo zahraničia vyplýva, že získať späť zákazníka,
   alebo obnoviť zrušenú regionálnu trať je omnoho náročnejšie ako ich strata
   či zrušenie.
  
  
   RZB
  KENDRA, Martin
   Problémy integrácie regionálnej osobnej dopravy / Martin Kendra. - Bibliogr.
   In: 5. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave : Bratislava 21.-
   22.november 2001. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 2001. - ISBN
   80-233-0470-4. - S. 58-60
   (osobná doprava-regionálna osobná doprava-dopravná integrácia-dopravné
   systémy)
   A long-term deficit and problems of financing in the regional public
   passenger traffic call for changes in operating organisation. Experiences in
   foreign countries prove that the best solution is integration of kinds of
   transport. In this article you can find some information about problems
   which we have to handle to be able to implement integrated system in the
   regional public passenger traffic.
  
  
   RBX
  KENDRA, Martin
   V suchozemskom prístave / Martin Kendra. - Fotogr.
   In: Ž semafor. - Roč. 11, č. 23 (2001), s. 7
   (prekladisko Záhony-odborná exkurzia)
   Praktické overenie teoreticky získaných vedomostí si vyskúšali študenti
   tretieho ročníka odboru Železničná doprava Fakulty prevádzky a ekonomiky
   dopravy a spojov Žilinskej univerzity, pre ktorých bola učená odborná
   exkurzia v prekladisku Záhony v Maďarskej republike. Študenti videli
   previazanie nákladného vozňa z normálneho na široký rozchod, množstvo
   dopravných a manipulačných zariadení, ako aj technológiu prekládky rôznych
   druhov tovaru.
  
  
   RBX
  KENDRA, Martin
   Odborná exkurzia / Martin Kendra.
   In: Ž semafor. - Roč. 11, č. 21 (2001), s. 12
   (železničná doprava-odborné exkurzie)
   Katedra železničnej dopravy (KŽD) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a
   spojov Žilinskej univerzity v spolupráci so ŽSR zorganizovala v dňoch
   17.-21. októbra 2001 tematický zájazd do Poľskej republiky. Odborné exkurzie
   boli zamerané na prehliadku najväčších železničných uzlov v Poľsku, návštevy
   zriaďovacej stanice a osobných železničných staníc.
  
  
   RBX
  KENDRA, Martin
   Odborná exkurzia v suchozemskom prístave prekladisko Záhony / Martin Kendra.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline. - Roč. 19, č. 9-10 (2001), s.
   16
   (železničná doprava-prekladisko Záhony-odborná exkurzia)
   23. novembra sa uskutočnila odborná exkurzia v prekladisku Záhony v
   Maďarskej republike. Zúčastnili sa jej študenti 3. ročníka odboru železničná
   doprava Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.
   Zameraná bola na technológiu dopravy vozňových zásielok v medzinárodnej
   preprave pri prechode medzi železničnými správami s rôznym rozchodom koľají.
  
  
   RBX
  KENDRA, Martin
   Ďalšia vydarená spoločná akcia ŽSR a ŽU. Niekoľko dní na PKP / Martin Kendra.
   - Obr.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity. - Roč. 19, č. 8 (2001), s. 7
   (železničná doprava-odborné exkurzie-ŽSR-ŽU)
   V dňoch 17.-21. októbra 2001 zorganizovala Katedra železničnej dopravy
   Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v
   spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky tematický zájazd do Poľskej
   republiky. Účastníci absolvovali odborné exkurzie v mestách Wroclaw, Gdaňsk,
   Gdynia, Pozaň a Krakow. V Gdaňsku sa zúčastnili na medzinárodnom železničnom
   veľtrhu TRAKO 2001, kde boli nadviazané nové kontakty medzi školou a
   firmami, ktoré podnikajú v oblasti železničnej dopravy, mobilných
   prostriedkov a informačných a zabezpečovacích systémov.
  
  
   RBX
  KENDRA, Martin
   Probleme des regionalen Personenverkehrs in der Slowakischen Republik /
   Martin Kendra. - Bibliogr.
   In: Biuletyn Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. - Roč. 1, č. 46 (2001), 3
   s.
  
  
   RZB
  KICOVÁ, Eva
   Význam podnikovej analýzy v trhových podmienkach / Eva Kicová. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 27-34
   (trhové prostredie-ekonomika-podniková analýza)
   Market enviroment and economy development require to apply new methods
   adequate in market condition, requirements and demants in firm management.
   Economic analyse synchronise as important role here. And it is part of
   control process and influence the process. It's a source of actual,
   objective and compl informations for top management, too. Structure and
   content of economic analyse are characterise by anual firm results. Main
   source of these results are firm accounting.
  
  
   RZB - VEDEC
  KIJAŠEV, Viktor
   Automatic pilot for vessels, its parametres and its selection [Automatický
   pilot pre plavidlá, jeho parametre a výber] / Viktor Kijašev. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 75-78
   (piloty automatické-plavidlá)
   V tomto článku sú uvedené informácie o automatických pilotoch pre plavidlá.
   Princíp funkcie automatického pilota, popis jednotlivých častí a ich
   parametrov. Spôsob výberu vhodného automatického pilota podľa parametrov
   plavidla a požiadaviek užívateľa.
  
  
   MHC
  KLAPITA, Vladimír a kol.
   Marketing prepravy spešnín, marketingový prieskum vo vybraných atrakčných
   obvodoch ŽSR : E 03: Vykonávanie marketingového prieskumu a spracovanie SWOT
   analýzy / Vladimír Klapita, Danka Harmanová, Zuzana Hrudková, Emil Cvičela,
   Jozef Kremnický. - Žilina : Výskumný a vývojový ústav železníc, 2001. - 68
   s. : obr., príl., tab.
   (ŽSR-prieskum marketingový-SWOT metóda)
   Tretia etapa správy je zameraná na vykonanie marketingového prieskumu
   prepravy spešnín vo vybraných atrakčných obvodoch a spracovanie SWOT
   analýzy. Správa nadväzuje na výsledky a návrhy predchádzajúcich etáp. Údaje
   sú z podkladov TP 512. Sledované roky 1998 a 1999.
  
  
   RZB
  KLAPITA, Vladimír - MAJERČÁK, Jozef
   Uplatnenie marketingových prístupov a logistických koncepcií v podmienkách
   železníc / Vladimír Klapita, Jozef Majerčák. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 35-40
   (železnice-prepravný trh-logistika-marketing)
   The paper deals about concrete application marketing and logistic conception
   in concrete conditions railway goods transport and intermodal transport.
  
  
   MVS
  KLAPITA, Vladimír a kol.
   Zjednotenie medzinárodnej prepravy na styku dvoch prepravných režimov
   záverečná výskumná správa 032/202 - 03/2001 PEDAS / Vladimír Klapita, Milan
   Kováč, Ján Knižka, Eva Adamicová, Anna Kejíková, Bibiána Buková, Jana
   Tarabová, Ján Lopata. - Žilina : ŽU F PEDaS KŽD, 2001. - 70 s. : obr.,
   príl., tab.
   (medzinárodná železničná preprava-prepravné režimy-režim CIM-režim SMGS)
   Hlavným cieľom riešenia výskumnej úlohy bolo na základe analýzy dvoch
   rozdielnych medzinárodných železničných režimov navrhnúť možnosť ich
   zblíženia v medzinárodnej preprave. Návrhy opatrení sa týkajú ako prepravy
   vozňových zásielok, tak i prepravy nebezpečného tovaru.
  
  
   RBX
  KLEPOCH, Jaromír - ŽARNAY, Pavel
   Plavidlá pre dopravné technológie "rieka - more" / Jaromír Klepoch, Pavel
   Žarnay. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications -
   scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - č. 1
   (2001), s. 103-112
   (doprava vodná-technológie plavebné-systémy "rieka - more")
   Vnútrozemská i námorná vodná doprava sa v prímorských oblastiach pevniny i
   pribrežných častiach svetových morí a oceánov vzájomne prelínajú. Vedie to k
   ich prirodzenej vzájomnej technologickej i technickej integrácii. Táto sa v
   najväčšej možnej miere prejaví aj na dopravnom prostriedku vodnej dopravy,
   ktorou je loď, prípadne aj zostava plavidiel v rôznom technologickom
   usporiadaní. Vznikajú tak dopravno-prepravné systémy, ktoré sú súčasťou
   kombinovaných systémov vodnej dopravy označovaných ako "rieka - more". V
   týchto systémoch, okrem menších námorných lodí, ktoré sú schopné plavby aj
   do riečno-námorných prístavov nachádzajúcich sa hlboko v ústiach veľkých
   riek, možno rozlišovať dva základné varianty plavidiel typu "rieka - more".
   Inland and marine water transport intersect each other in seaside areas of
   continents as well as in off-shore parts of world seas and oceans. That
   leads to their natural technological and technical integration. In the
   largest possible extents is this shown on the water transport means, which
   is a ship or eventually also a formation of wessels in various technological
   configuration. In that way, transport systems which are a part of combined
   systems of water transport named as "river-sea", are created. In these
   systems, two basic alternatives of "river-sea" vessels can be distinguished.
  
  
   RZB
  KLIEŠTIK, Tomáš
   Kvantitatívna teória peňazí a modelové prístupy k tvorbe monetárnej politiky
   NBS / Tomáš Klieštik. - Obr. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 41-44
   (kvantitatívna teória peňazí-peniaze-makroekonómia-NBS)
   This artical negotiates a money quantity theory and modeling strategies of
   NBS towards a monetary politics with an accent to connection currency basic
   and money aggregate M2 using the money multiplier.
  
  
   RZB
  KLUBAL, Milan
   Zásadná zmena legislatívy v odpadovom hospodárstve / Milan Klubal.
   In: Železničné pozemné stavby 2001 : celoštátna konferencia so zahraničnou
   účasťou : zborník referátov : Žilina 13. - 14. septembra 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-968257-1-2. - S. 91-95
   (hospodárstvo odpadové-legislatíva-fond recyklačný)
   Príspevok sa zaoberá zásadnými zmenami legislatívy v odpadovom hospodárstve,
   novým zákonom o odpadoch (čiastka 93 č. 223/2001 Z.z.).
  
  
   RZB
  KLUBAL, Milan
   Železničná doprava ako alternatívne riešenie preťažených ciest v smere sever
   - juh na Slovensku / Milan Klubal. - Tab.
   In: Eurocombi 2001 : doprava a životného prostredie na prahu tretieho
   milénia : medzinárodná konferencia : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina :
   IVEPO, 2001. - ISBN 80-967358-3-7. - S. 110-113
   (doprava železničná-preťaženosť ciest-doprava tranzitná-emisie-prechod
   hraničný Trstená)
   Tranzitná kamiónová doprava cez Slovensko sa každoročne zvyšuje. V smere
   sever - juh cesty prekonávajú veľké výškové rozdiely. Jedným z
   najzaťaženejších miest je hraničný prechod Trstená, kde v niektorých dňoch
   je počet kamiónov a ostatných cestných vozidiel na hranici únosnosti.
   Alternatívnym riešením je použitie železničnej dopravy. Vhodnou
   alternatívou, obdobne ako v súseku Lovosice (ČD) - Drážďany (DB) použitie
   vozňov Saadkms (systém RO-LA) na trati Žilina - Čadca - Skalité - Zwardoň
   (PKP)
  
  
   RZB
  KLUBAL, Milan
   Tendencie rozvoja dopravnej sústavy / Milan Klubal. - Tab. - Bibliogr.
   In: 5. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave : Bratislava
   21.-22.november 2001. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 2001. - ISBN
   80-233-0470-4. - S. 97-101
   (dopravná sústava-rozvoj dopravy)
   As a system, the railway transportation went through 3 grades of
   development. At this time the railway transportation is in a period of
   dumping activity in many countries.
  
  
   RBX
  KLUBAL, Milan
   Ľahké vozidlá pre regionálnu dopravu / Milan Klubal. - Fotogr.
   In: Ž semafor. - Roč. 11, č. 22 (2001), s. 15
   (koľajová doprava-regionálna doprava-trakčné prostriedky)
   V októbri sa v Gdansku - Oliwe konala štvrtá medzinárodná výstava koľajovej
   dopravy TRAKO 2001, ktorú organizátori spojili s konferenciou pod názvom
   Automatika a nové technológie v koľajovej doprave. Predstavenie niektorých
   zaujímavých exponátov.
  
  
   RBX
  KLUBAL, Milan
   Novelizácia zákona sa dotýka aj ŽSR : zásadné zmeny legislatívy v odpadovom
   hospodárstve / Milan Klubal.
   In: Ž semafor. - Roč. 11, č. 22 (2001), s. 11
   (ŽSR-odpadové hospodárstvo-legislatíva-EÚ)
   Slovensko ako asociovaná krajina vo vzťahu k Európskej únii prispôsobuje
   svoje zákony jej legislatíve. EÚ prikladá odpadovému hospodárstvu veľký
   význam. V zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorý je novelizáciou zákona z
   roku 1991, bolo zohľadnených osem základných smerníc Rady, čím sa SR
   priblížila približne na 80 % legislatíve EÚ. Druhým krokom bude prijatie
   zákona o obaloch a odpadoch z obalov. Predpokladá sa, že v budúcom roku bude
   zákon 223/2001 Z.z. doplnený o zvýšené ustanovenia, ktoré zabezpečia jeho
   úplný súlad s legislatívou EÚ.
  
  
   RZB
  KNIŽKA, Ján - MAJERČÁK, Jozef
   Návrh vhodnej skladby a počtu nákladných vozňov na sieti ŽSR z pohľadu EÚ /
   Ján Knižka, Jozef Majerčák. - Obr., tab. .- Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 45-50
   (nákladné vozne-ŽSR-nákladný vozňový park-siete ŽSR)
   Responsibilities this jobs is analyse contemporary showing fleet freight
   wagons ZSR, summarise conditions on composition and honour freight wagons on
   networks ZSR from stroke european organisation and offer own application
   composition freight wagons ZSR.
  
  
   RZB - VEDEC
  KONEČNÝ, Vladimír
   Metódy hodnotenia kvality cestných dopravcov / Vladimír Konečný. - Obr.,
   tab. - Bibliogr.
   In: Věda o dopravě : sborník příspěvků. 2. díl : Praha, 6.-7. listopad 2001.
   - Praha : ČVUT, Fakula dopravní, 2001. - ISBN 80-01-02437-7. - S. 284-292
   (dopravný trh-systém manažérstva kvality-dopravné firmy)
   Aj v Slovenskej republike po výrobných organizáciách v čoraz väčšej miere sa
   rozhodujú zasielateľské organizácie budovať systém manažérstva kvality (SMK)
   podľa STN EN ISO 9001:2000. Táto nová norma ISO je zameraná na riadenie
   procesov a plnenie požiadaviek zákazníka a jej aplikácia vyhovuje v plnej
   miere aj pre organizácie poskytujúce služby, ktorými sú dopravné a
   zasielateľské firmy. Rozhodujúcimi dodávateľmi pre zasielateľské firmy sú
   dopravné organizácie, a preto ich výber a hodnotenie zásadne ovplyvňuje
   kvalitu celej ponúkanej služby a jej rozhodujúcej časti prepravného procesu.
   Vypracovanie metód hodnotenia funkčnosti SMK a kvality poskytovaných
   služieb.
  
  
   MHC
  KOVÁČ, Milan a kol.
   Návrh systémových opatrení na podporu kombinovanej dopravy : E 01:
   Zhodnotenie doterajších systémových opatrení na podporu rozvoja kombinovanej
   dopravy / Milan Kováč, Vladimír Klapita, Peter Kačala, Jozef Majerčák, Danka
   Harmanová, Jozef Strišš, Anna Achimská. - Žilina : ŽU FPEDaS KŽD, 2001. - 26
   s. : príl., tab.
   (kombinovaná doprava-systémové opatrenia-návrhy)
   Systémové opatrenia na podporu KD. Vplyv systémových opatrení na podporu KD.
   Otvorené problémy a návrhy.
  
  
   MHC
  KOVÁČ, Milan a kol.
   Návrh systémových opatrení na podporu kombinovanej dopravy : E 02:
   Uplatnenie marketingových prístupov a logistických koncepcií v daných
   podmienkach železníc / Milan Kováč, Vladimír Klapita, Peter Kačala, Jozef
   Majerčák, Danka Harmanová, Jozef Strišš, Anna Achimská. - Žilina : ŽU FPEDaS
   KŽD, 2001. - 41 s. : obr., príl.
   (ŽSR-kombinovaná doprava-marketing-logistické koncepcie)
   Analýza jestvujúceho stavu. Uplatnenie marketingových prístupov na podporu
   rozvoja kombinovanej dopravy. Uplatňovanie logistických koncepcií. Otvorené
   problémy a odporúčania.
  
  
   MVS
  KOVÁČ, Milan
   Spracovanie štúdie o legislatívnom zabezpečení dopravnej politiky v EÚ a vo
   vybraných štátoch - spolupráca na úlohe RVT číslo AE 21RVT Legislatívne
   zabezpečenie dopravnej politiky v železničnej dopraveE 01: Analýza zmien v
   legislatíve EÚ od marca 2001 a miera aproximácie z hľadiska prístupových
   rokovaní SRzáverečná výskumná správa ZOD: 18/PEDaS/2001 / Milan Kováč. -
   Žilina : ŽU F PEDaS KŽD, 2001. - 25 s.
   (dopravná politika-železničná doprava-dokumenty EÚ)
   Smery a nástroje EÚ v spoločnej dopravnej politike v roku 2001. Prehľad
   základných dokumentov EÚ od marca do 30. júla 2001 k železničnej doprave.
   Aproximácia práva z hľadiska prístupových rokovaní.
  
  
   RZB - VEDEC
  KOVÁČIKOVÁ, Martina
   Poštové ceniny a filatelistický tovar v SR a ČR / Martina Kováčiková.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 73-74
   (poštová filatelistická služba-známky poštové-ceniny poštové)
   Na území SR obchodnú činnosť, propagačnú činnosť v rámci vydávania poštových
   cenín a filatelistického tovaru vykonáva poštová filatelistická služba
   -POFIS. POFIS je v rámci organizačnej štruktúry Slovenskej pošty, š.p.
   súčasťou odšteplého závodu Technickej ústredne pôšt (TÚP). V rámci Českej
   republiky zabezpečuje všetky aktivity spojené so vznikom a výrobou poštových
   cenín a filatelistického tovaru špecializovaný odbor, ktorý je v rámci
   organizačnej štruktúry súčasťou jedného z odštepných závodov a to OZ
   Dodávateľské a obchodné služby - POSTFILA. Výrobnou a obchodnou činnosťou
   POSTFILA voľne navdäzuje na aktivity POFIS v tuzemsku a ARTIA v zahraničí.
  
  
   RZB - ODBOR
  KOVÁČIKOVÁ, Eva
   K niektorým otázkam nového zákonníka práce / Eva Kováčiková.
   In: Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave : 4. odborný seminár s
   medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov : Rajecké Teplice 29.-30.11.2001.
   - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-906-7. - S. 80-83
   (pracovné právo-zákony)
   Príspevok oboznamuje s niektorými novinkami, ktoré prináša nový
   pracovnoprávny predpis - zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce. Vymedzuje
   základné princípy, na ktorých stojí pracovnoprávny vzťah v podnikateľskej
   sfére. Osobitnú pozornosť venuje dôvodom výpovede zamestnávateľa, tak ako
   ich novo formuluje Zákonník práce.
  
  
   RZB
  KRÁLOVENSKÝ, Jozef
   Nové smery v organizácii a riadení dopravných firiem / Jozef Královenský. -
   Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 111-117
   (firmy dopravné-riadenie-organizácia-podniky fraktálové)
   Charakteristickou črtou súčasného vývoja je globalizácia svetového
   hospodárstva, ktorá si vyžaduje nové prístupy a nové prvky v systéme
   riadenia. Tendencie v riadení moderného podniku smerujú k uplatneniu
   controllingu, ktorého úlohou je pripravovať reálne informácie pre procesy
   rozhodovania a riadenia. V tejto súvislosti jednou z podstatných otázok je
   tvorba organizačnej štruktúry, ktorá rešpektuje ekonomické kritériá. Nové
   smery v organizácii a riadení firiem vyplývajú z požiadavky tímovej práce,
   plošných a pružných štruktúr, čo vedie k tvorbe fraktálových podnikov.The
   globalization of world economy that demands new approach and new components
   in system of control, is specific feature of current development.
   Application of controlling is the tendency in control of modern
   corporations. The task of controlling is preparing real information for
   processes of decision and control. The creation of organizational structure,
   which respects economic criteria, is substantial question in this respect.
   New tendency in organization and control of corporations results from
   requirement of teamwork, area, and elastic structures. It leads to creation
   of fractal corporations.
  
  
   RZB - ODBOR
  KRÁLOVENSKÝ, Jozef
   Praktické využitie controllingu v dopravnej firme / Jozef Královenský. -
   Tab. - Bibliogr.
   In: Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave : 4. odborný seminár s
   medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov : Rajecké Teplice 29.-30.11.2001.
   - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-906-7. - S. 50-58
   (firmy dopravné-marketingové plánovanie-diagnostika-controlling)
   Pojem controlling. Ciele a úlohy controllingu v jednotlivých oblastiach
   riadenia podniku. Využitie controllingu v plánovaní dopravnej firmy.
   Controllingové ukazovatele v nákladnej doprave pre stanovenie výkonu vozidla
   za časovú jednotku. Controllingové ukazovatele v osobnej doprave.
  
  
   AUC
  KRÁLOVENSKÝ, Jozef a kol.
   Postavenie dopravy v logistike / Jozef Královenský, Jozef Gnap, Jozef
   Majerčák, Marián Šulgan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. -
   203 s., AH 13,38 VH 13,82 : obr., tab. - Bibliogr. s. 201-203.
   ISBN 80-7100-888-5
   (logistický reťazec-doprava)
   Postavenie a funkcie logistiky. Doprava v logistickom systéme. Modelovanie
   logistických reťazcov podniku. Funkcie a ciele obstarávacej logistiky.
   Optimalizácia zásob. Skladovacie a manipulačné procesy. Zaradenie dopravcov
   do logistických systémov. Controllingové ukazovatele. Eurologistika.
  
  
   RZB
  KRÁLOVENSKÝ, Jozef
   Diagnostika logistického systému / Jozef Královenský. - Obr. - Bibliogr.
   In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku :
   zborník z medzinárodného seminára : Žilina 28. novembra 2001 . - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-808-7. - S. 33-45
   (diagnostika podniku-logistické systémy)
   Logistické činnosti. Druhy podnikovej logistiky. Nákupná (obstaravacia)
   logistika. Výrobná logistiky. Distribučná logistika. Požiadavky logistiky na
   dopravu. Riešenie dopravnej politiky z hľadiska logisitky. Fungovanie
   dopravných systémov. Podmienky infraštruktúry. Chovanie dopravných podnikov.
   Riadenie logistikých činností. Logistické ukazovatele.
  
  
   RZB
  KREMEŇOVÁ, Iveta
   Multidimensional development of information systems [Mnohorozmerový vývoj
   informačných systémov] / Iveta Kremeňová. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 65-71
   (technológie informačné-prostriedky Case)
   Možnosti využívania objektovo orientovaných metodológii pri
   reengineeringových postupoch zmien organizácií pomocou informačných
   technológií. Case prostriedky predstavujú silný nástroj vo všetkých fázach
   vývoja informačného systému novej štruktúry organizácie. MetaCase systémy
   (napr. MetaEdit+), na rozdiel od klasických Case systémov využívajú
   trojdňovú architektúru riadenia.
  
  
   RZB - VEDEC
  KREMEŇOVÁ, Iveta
   Key account management v podmienkach poštových operátorov / Iveta Kremeňová.
   - Obr. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 75-80
   (manažment kľúčových zákazníkov-zákaznícky servis-stratégia)
   Príspevok je zameraný na manažment kľúčových zákazníkov v oblasti balíkovej
   služby. Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna, vzhľadom na situáciu v
   sektore služieb, kde "boj o zákazníka" na liberálnom trhu je čoraz ostrejší.
   Často len vytlačenie konkurencie z odvetvia alebo zákazníckeho segmentu
   prinesie očakávaný výsledok. A práve veľkí zákazníci sú kľúčovým segmentom,
   o ktorý žiadny podnik nechce prísť, pretože predstavujú hlavné výnosy,
   najväčší zisk pre podnik, ktorého strata by znamenala oslabenie pozície na
   trhu.
  
  
   RZB - VEDEC
  KREMEŇOVÁ, Iveta - SÚLOVEC, Roman - PETRÍK, Milan
   Metacase tools for multidimensional development of information systems
   [Nástroje MetaCASE pre viacrozmerný rozvoj informačných systémov] / Iveta
   Kremeňová, Roman Súlovec, Milan Petrík. - Obr. - Bibliogr.
   In: EUNIS 2001 : proceedings of the 7th international conference of European
   university information systems : Berlin, 2001, March 28-30. - Berlin :
   Humboldt-University, 2001. - S. 134-137
   (analýza objektová-nástroje CASE-MetaCASE-systémy informačné-projekty
   systémové)
   Possibilities of reengineering application during process of making changes
   in organizations by using modelling in project of a new form of organization
   with support of information technologies are discussed.
  
  
   RZB - ANO
  KREMEŇOVÁ, Iveta - SÚLOVEC, Roman
   Uplatnenie princípov objektového modelovania pri budovaní informačných
   systémov / Iveta Kremeňová, Roman Súlovec. - Bibliogr.
   In: Tvorba softwaru 2001 : navrhování a implementace informačních systémů :
   celostátní konference : Ostrava 29.-31.5.2001. - Ostrava : Tanger, 2001. -
   ISBN 80-85988-59-3. - S. 83-88
   (informačné systémy-modelovanie)
   During the last decade the importance of object oriented modeling methods in
   the area of the information system development dramatically increased. There
   is a lot of new methods but the most known are particularly UML, Booch,
   Object Modeling Technique, OOSE, Shlaer/Mellor, Business Object Notation,
   Business Object Relation Modeling, etc. This article deals with the Unified
   Modeling Language, that could be taken as an integrating and communication
   tool in the process of informatin system development. It is a collection of
   tools used in that process. UML distinguish tools for modeling of the static
   part of the system and the dynamic one.
  
  
   RZB
  KRIŽANOVÁ, Anna - ŠULGAN, Marian
   The present day trend of the freight transport in Europe [Súčasný trend v
   nákladnej doprave v Európe] / Anna Križanová, Marian Šulgan. - Obr., tab. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 73-77
   (doprava medzinárodná-preprava-doprava nákladná-doprava kombinovaná)
   Príspevok prezentuje dnešné postavenie nákladnej dopravy v Európe s dôrazom
   na výhody kombinovanej dopravy k ostatným druhom dopravy. Uvádza najmä
   ekologické prednosti používania kombinovanej dopravy pri prepravách na
   stredné a veľké vzdialenosti a v medzinárodnej doprave.
  
  
   RBX
  KRIŽANOVÁ, Anna - ŠULGAN, Marián
   Przewóz towarów w Europie, zalety transportu l czonego = Freight transport
   in Europe, combined transport advantages [Preprava tovaru v Európe, výhody
   kombinovanej dopravy] / Anna Križanová, Marián Šulgan. - Obr., tab. -
   Bibliogr.
   In: Eksploatacja i Niezawodno . - ISSN 1507-2711. - Roč. 8, č. 1 (2001), s.
   29-33
   (preprava tovaru-doprava kombinovaná)
   The paper presents actual position of freight transport in Europe, lays
   stress upon the combined transport advantages, combined transport economic
   preferences in comparison with other transport systems, presents transport
   unit costs and ecological importance of the combined transport, express the
   share of individual modes in energy consumption and noxious substance
   emissions.
  
  
   RBX
  KRIŽANOVÁ, Anna
   Marketingový prístup k tvorbe ceny / Anna Križanová. - Tab. - Bibliogr.
   In: Finančný radca v ziskových riešeniach. - Roč. 1, č. 9 (2001), s. 12-16
   (trhová ekonomika-cenová politika)
   Cena ako vyjadrenie hodnotového systému zákazníka. Cena založená na
   psychologickom oceňovaní. Cena určená na základe cien konkurencie. Nákladový
   prístup k tvorbe ceny. Kalkulačné postupy. Metódy založené na kalkulácii
   neúplnych nákladov.
  
  
   RZB - ODBOR
  KŘÍŽ, Josef - BLAŠKO, Peter
   Bezpečnosť, účinnosť výcviku a čísla / Josef Kříž, Peter Blaško. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: Normy JAA - brána do leteckej Európy = JAA standards - gate to Europe
   aviaton : medzinárodný odborný seminár : Žilina 7.-8.6.2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - S. 15-18
   (letectvo-letecký výcvik-bezpečnosť-ľudský faktor)
   Príspevok poukazuje, ako sa v leteckej škole Žilinskej univerzity
   pedagógovia snažia nachádzať cesty k optimalizácii leteckého výcviku.
  
  
   RZB - VEDEC
  KUDLOVÁ, Katarína
   Die Arbeitsproduktivität der ŽSR [Produktivita práce v ŽSR] / Katarína
   Kudlová. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunication : [proceedings], section 4 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-849-4. - S. 215-218
   (produktivita práce-ŽSR)
   The first part of this paper deals with basic information of productivity in
   the Slovak Republic. There is some information about labour productivity of
   ŽSR in the years 1993-1998 in the following part.
  
  
   RZB
  KULICH, Rastislav - ŠTOFKOVÁ, Jana - SAHUT, Jean-Michel
   Vybrané aspekty implementácie verejných rádiotelefónnych sietí 3. generácie
   / Rastislav Kulich, Jana Štofková, Jean-Michel Sahut.
   In: T.I.S. 2001 - Telekomunikačné a informačné systémy : 9. medzinárodná
   výstava a konferencia. Zborník prednášok : Žilina 2.-3. október 2001. -
   2001. - 7 s.
   (rádiotelefónne siete-licencie)
   Vývoj a služby verejných rádiotelefónnych sietí (VRS). Prínos 3. generácie
   VRS. Efekty vyplývajúce z konkurenčného prostredia. Udeľovanie licencií na
   siete UMTS. Riziká sietí 3. generácie. Odporúčania pre SR.
  
  
   RBX
  KULICH, Rastislav - ŠTOFKOVÁ, Jana
   Využitie simulácie telekomunikačného trhu / Rastislav Kulich, Jana Štofková.
   - Obr.
   In: Telekomunikace. - ISSN 0040-2591. - Roč. 38, č. 1 (2001), s. 11-12
   (telekomunikačný trh-simulácia-vzdelávanie-telekomunikační
   operátori-marketingová politika-komunikačná politika)
   K moderným tréningovým technikám, ktoré umožňujú formovať pracovníkov v
   oblasti kooperácie, integrácie funkcií, riadenia rôznych oblastí podniku ako
   aj pri rozhodovaní v konkurenčnom prostredí, patrí simulovanie riadiacich
   procesov implementované v praxi telekomunikačných operátorov. Fakulta
   prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v spolupráci s
   INT Evry vyvíja simulačnú hru, ktorej cieľom je simulovať riadenie
   telekomunikačného operátora a správanie sa telekomunikačného trhu v sektore
   mobilnej komunikácie. Fázy projektu simulačného rozhodovania, časový
   harmonogram tréningu a použité technológie. Možnosti využitia projektu pri
   vzdelávaní manažmentu telekomunikačných spoločností ako aj študentov.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Cez Váh po nových mostoch / Dušan Lichner.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 41
   (mosty želežničné)
   Súčasťou výstavby Vodného diela Žilina bola aj úprava koryta rieky Váh s
   perspektívou jej využitia pre potreby riečnej vodnej dopravy do budúcnosti.
   Pôvodné železničné mosty cez rieku Váh, ktoré sa nachádzali v kilometri
   335,312 od začiatku trate medzi železničnými stanicami Žilina a Varín, boli
   jednosmernej sústavy so zakriveným horným pásom, osadené na oporách a dvoch
   pilieroch umiestnených v koryte rieky Váh. Vyhovieť požiadavkám budúcej
   riečnej vodnej dopravy na Váhu znamenalo vymeniť pôvodné mosty za nové,
   ktoré by boli osadené len na krajných oporách. Postup prác, zaťažovacie,
   statické a dynamické skúšky. Nové železničné mosty sú oblúkovej konštrukcie
   typu "Langrovho trámu" s rozpätím až 112 m.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Liliputánska železnica vo Viedni / Dušan Lichner.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 34
   (doprava železničná-železnica liliputánska-Viedeň)
   História a súčasnosť vlakov liliputánskej železnice, ktoré vozia
   návštevníkov zábavného parku vo viedenskom Prátri už viac ako 70 rokov.
  
  
   AMG
  LICHNER, Dušan
   Úzkokoľajky na Slovensku / Dušan Lichner. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - 277 s., AH 21,73 VH 22,33 : obr., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-900-8
   (úzkorozchodné železnice-lesné železnice-monografie)
   Zvláštnu a zaujímavú skupinu tratí železničnej siete na území Slovenska
   tvoria úzkorozchodné železnice. Tieto možno podľa administratívnej správy a
   organizácie prevádzky rozdeliť do dvoch základných skupín: železnice verejné
   a neverejné. Verejné úzkorozchodné železnice. Zrušené verejné úzkorozchodné
   železnice. Zrušené neverejné úzkorozchodné železnice. Úzkorozchodné
   železnice v slovenskom baníctve.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Po ceste I/18 okolo Žiliny / Dušan Lichner. - Obr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 4 (2001), s. 36
   (cestné motorové vozidlá-životné prostredie)
   Návrhy na zníženie škodlivách látok z prevádzky cestných motorových vozidiel
   v mestkých centrách a obytných štvrtiach. Najúčinnejším riešením sa ukázal
   odklon predovšetkým cestnej nákladnej tranzitnej dopravy z komunikácií
   prechádzajúcich historickým jadrom mesta či cez husto obývanú mestskú časť
   na jej okraj. Pre toto riešenie sa rozhodli aj predstavitelia mesta Žiliny.
   Koncepcia riešenia bola rozdelená do viacerých etáp. V predchádzajúcich
   etapách sa výstavbou estakády odklonila tranzitná nákladná doprava
   predovšetkým z ulíc Veľká okružná a Predmestská. V záverečnej etape sa
   predpokladá odklon osobnej, ale predovšetkým nákladnej tranzitnej dopravy.
   Celková stavba pod názvom "Výstavba cesty I/18 v súbehu so železnčnou traťou
   a riekou Váh, Žilina - ľavobrežná", bola rozdelená na dve hlavné etapy.
   Postup výstavby.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Po stopách Korytničky / Dušan Lichner. - Fotogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 3 (2001), s. 32-33
   (železnice-Korytnička)
   Prierez históriou úzkorozchodnej železnice z Ružomberka do kúpeľov v
   Korytnici. Pevádzka na nej bola definitívne ukončená dňa 28. septembra 1974.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Liliputánska železnica vo Viedni / Dušan Lichner. - Fotogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 34
   (železnice-Viedeň)
   História liliputánskej železnice vo Viedni.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Cez Váh po nových mostov / Dušan Lichner. - Fotogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 41
   (mosty železničné)
   Súčasťou výstavby Vodného diela Žilina bola aj úprava koryta rieky Váh.
   Vážnou prekážkou na splnenie tejto požiadavky sa stali železničné mosty, po
   ktorých prechádzala cez rieku Váh dvojkoľajná železničná trať zo Žiliny do
   Vrútok a Košíc. Pôvodné železničné mosty boli jednosmernej sústavy so
   zakriveným horným pásom, osadené na oporách a dvoch pilieroch umiestnených v
   koryte rieky Váh. Vyhovieť požiadavkám budúcej riečnej vodnej dopravy na
   Váhu znamenalo vymeniť pôvodné mosty za nové, ktoré by boli osadené len na
   krajných oporách. Postup prác, zaťažovacie, statické a dynamické skúšky.
   Uvedenie nových železničných mostov do prevádzky dňa 5. decembra 2000.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Vsadili na elektroniku / Dušan Lichner. - Fotogr.
   In: Ž semafor. - Roč. 11, č. 5 (2001), s. 19
   (železnice-preprava tovaru-elektronická koľajová váha-informačné systémy)
   Presné údaje o množstve prepravovaného tovaru, o počte prepravených osôb, sú
   pre každého prepravcu tými najdôležitejšími údajmi, od ktorých závisí jeho
   existencia a ďalší rozvoj prepravnej spoločnosti. Výpočet prepravného a
   prenos údajov o jeho výške už niekoľko desaťročí zabezpečujú informačné
   systémy postavené na báze výpočtovej techniky. Zdrojom týchto údajov aj pri
   preprave tovaru po železnici je vždy spoľahlivá a presná koľajová váha.
   Komplexné skúšky dvojmostovej elektronickej koľajovej váhy typu Venus 2, s
   váživosťou do 150 t, ktorá pracuje v režime statického aj dynamického
   váženia.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Mosty cez Váh otvorené... / Dušan Lichner. - Fotogr.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity. - Roč. 19, č. 1 (2001), s. 8, 10
   (železničné mosty-Žilina)
   Informácie o postupe výstavby, zaťažovacích statických a dynamických
   skúškach nových železničných mostov cez rieku Váh pri Žiline. Sú to mosty
   oblúkovej konštrukcie "Langrovho trámu" s rozpätím až 112 m. S takouto
   dÍžkou sa stali najväčšími mostami nielen na sieti ŽSR, ale aj na sieti
   bývalých ČSD.
  
  
   RBX
  LICHNER, Dušan
   Pod vetvami smrekov a jedlí... / Dušan Lichner.
   In: Spravodajca Žilinskej univerzity. - Roč. 19, č. 2 (2001), s. 8-9
   (lesné železnice)
   História budovania lesných železníc na Slovensku. Lesné železnice, ako
   výkonný dopravný prostriedok, prispeli významnou mierou k rozvoju
   celoštátnej dopravnej sústavy na území dnešného Slovenska a zaujímajú pevné
   miesto v histórii celkového hospodárskeho vývoja Slovenska v 20. storočí.
  
  
   MHC
  LIŠČÁK, Štefan - RIEVAJ, Vladimír
   Štúdia prepravy hliníkových čapov pre SLOVALCO, a.s. / Štefan Liščák,
   Vladimír Rievaj. - Žilina : Slovenská dopravná spoločnosť, 2001. - 16 s. :
   obr.
   (cestná doprava-dopravné služby-dopravca-prepravca-zasielateľ)
   Všeobecná problematika cestnej dopravy. Vybraná odborná terminológia.
   Zmluvné a prepravné vzťahy. Zodpovednosť dopravcu. Náhrada škôd spôsobených
   dopravcom. Poistenie v cestnej nákladnej doprave. Colná problematika v SR.
   Fixácia hliníkových čapov. Odpovede na pripomienky k analýze prepravy
   hliníkových čapov.
  
  
   RBX
  LIŠČÁK, Štefan
   Príspevok k modelovaniu preventívnych opráv cestných vozidiel v prevádzke /
   Štefan Liščák. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 11-13
   (vozidlá cestné-opravy vozidiel-opravy preventívne)
   Na základe analýzy poruchovosti vozidiel a ďalších prevádzkovo-technických
   údajov možno vytvoriť model preventívnych bežných, resp. preventívnych opráv
   a kritérií rozhodovania pri jeho aplikovaní. Tento systém riadenia opráv
   vychádza z poznania skutočných spoľahlivostných vlastností vozidiel v daných
   prevádzkových podmienkach.
  
  
   RBX
  LIŠČÁK, Štefan
   Význam a funkcia úrovne informácií o spoľahlivosti dopravných prostriedkov /
   Štefan Liščák. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications -
   scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - č. 1
   (2001), S. 53-62
   (prostriedky dopravné-spoľahlivosť prevádzková)
   Vzrastajúce požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť dopravných prostriedkov
   vyžadujú interdisciplinárny postup. Teoretické odhady spoľahlivosti závisia
   od hÍbky informácií, najmä od zákonitosti kumulácie poškodenia pri zložitých
   prevádzkových namáhaniach. Na základe kvality vstupných informácií o
   prevádzkovej spoľahlivosti dopravných prostriedkov, je možné teoretické
   úvahy o spoľahlivosti aplikačne využívať v optimalizácii technologického
   procesu prepravy.Increasing requirements on the operation reliability of
   means of transport require interdisciplinary approach. Theoretical
   estimations of reliability depend on the quality of information, mostly on
   the law of damage cumulation in case of complicated operation strain. On
   the basis of the quality of the entry information about the operation
   reliability of means of transport, it is possible to use the theoretical
   considerations about reliability in the optimisation of the technological
   process of transportation.
  
  
   RZB
  LIŠČÁK, Štefan
   Využitie diagnostiky ako podsystému spoľahlivosti v riadení autobusovej
   prevádzky / Štefan Liščák. - Obr. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 122-126
   (doprava autobusová-systém prevádzkový-zariadenia technické-podsystém
   diagnostický)
   Potreba zavedenia diagnostického podsystému do systému prevádzky technických
   zariadení technicky ľubovoľného systému práce odôvodňujú doteraz dosiahnuté
   výsledky v systémoch práce. Informácia o stave technických objektov je
   jedným zo skutočných činiteľov rozhodovania, týkajúcich sa zmeny stavu a
   fungovania ľubovoľných systémov práce.Requirement of the diagnostic
   subsystem introduction into the operation of vehicles system - buses is
   justified by the results in the systems of work. Information about the state
   of technical objects is one of the real factors of decision making related
   to changes of the state and operation of any operating system.
  
  
   RBX
  LIŠČÁK, Štefan
   Zapewnienie niezawodno ci dzia ania rodka transportu / Štefan Liščák. -
   Obr. - Bibliogr.
   In: Exsploatacja i niezawodno . - ISSN 1507-2711. - Roč. 8, č. 1 (2001), s.
   18-22
   (doprava-prostriedky dopravné)
   The fact that reliability of a product - technical object - almost
   unconditionally decreases, and without interference with the stage of the
   project it will usaully not increase; is reflected in this contribution. The
   rate of the reliability fall may be influenced by the level of operation,
   use, maintenance, service, etc. All these phenomena are also connected with
   the economic costs.
  
  
   RBX
  LIŠČÁK, Štefan - LAŠ, Pavol
   Actual situation of bus fleet renovation in conditions of the Slovak
   Republic [Aktuálna situácia v obnove autobusového parku v podmienkach SR] /
   Štefan Liščák, Pavol Laš. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Journal of Kones. Internal Combustion Engines. - ISSN 1231-4005. - Roč.
   8, č. 1-2 (2001), s. 385-395
   (doprava autobusová-vozový park-obnova)
   The paper deals with the renovation of the bus fleet of SAD (Slovak Bus
   Service). The presented renovation model is based on analysis of actual
   condition of one selected SAD vehicle fleet as well as on the data on
   renovation of the bus fleet in SR. The analysis includes the evaluation of
   the applied system of maintenance, repairs and operation reliability of
   selected type of buses, as well as the data on operation of buses and
   evaluated data on the vehicle fleet management. A simple model in which the
   whole complexity of the process is briefly shown is one of the outcomes of
   the work. The work includes an analysis of the economic aspect of the
   process of renovation.
  
  
   RZB - VEDEC
  LIŠČÁK, Štefan
   Problems and barriers in development of small and middle sized businesses in
   the field of road transportation in Slovakia / Štefan Liščák. - Bibliogr.
   In: Zarz dzanie ma ymi i rednimi przedsi biorstwami w uk adach
   konsorcjalnych i w warunkach wirtualnych : materia y konferencyjne :
   Warszawa 22-23 listopad 2001. - Warszawa : Wy sza Szko a
   Ekonomiczno-Informatyczna, 2001. - ISBN 83-916319-0-7. - S. 331-340
   The development of small and middle sized businesses in Slovakia is the
   result of change in the nature of an economic system itself. One of the
   basic prerequisites of positive economic development of any country is a
   dynamic growth of every business entity including small and middle sized
   entrepreneurship in the field of road transport.
  
  
   RBX
  LOUCKOVÁ, Jana - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   A szolgáltatásmin ség biztosítása Szlovákiában / Jana Loucková, Mária
   Rostášová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Posta. - ISSN 1419-6239. - Roč. 3, č. 6 (2001), s. 34-39
  
  
   RZB - VEDEC
  LOUČKOVÁ, Jana - ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Zákaznícka orientácia v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. / Jana Loučková,
   Mária Rostášová. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 81-86
   (marketingová koncepcia-pošta)
   The main idea of this article is to show new view of custmer satisfaction -
   Customer Vallue Strategy in application on Slovak Post. The majority of this
   paper is focused on the special methodology - project of "The Test
   Customer", which is realized in this time in postal organization.
  
  
   RZB - VEDEC
  MADLEŇÁK, Radovan
   The threats of e-commerce for postal services [Elektronický obchod hrozbou
   pre poštové služby] / Radovan Madleňák. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 147-150
   (pošta-služby-služby poštové-poštové elektronické služby)
   Súčasné trendy na trhu spolu s rýchlym rozvojom Internetu a c-businessu
   reprezentujú tradičné základné poštové služby,ktoré môžu alebo skôr musia
   byť transformované na príležitosti pre nové poštové elektronické služby. V
   tomto kontexte, by mala byť potreba vytvorenia jasnej stratégie c-businessu,
   na presné určenie týchto príležitosti a výziev, prioritou pre všetky pošty,
   ak samozrejme nechcú byť ignorované.
  
  
   RZB
  MADLEŇÁK, Radovan
   A brief history of facilities location analysis [Stručná história analýzy
   lokácie] / Radovan Madleňák. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 79-83
   (modely matematické)
   Rozhodnutia o lokácii sú dôležité z viacerých dôvodov. Vo všeobecnosti
   rozhodnutia o výbere miesta zahŕňajú veľa faktorov a preto robia tak tento
   typ rozhodovania komplexným. Tento článok rozoberá históriu tvorby takýchto
   matematických modelov, od začiatku 17. storočia až po súčasnosť.
  
  
   RZB - VEDEC
  MADLEŇÁK, Radovan
   Hrozby a príležitosti elektronického obchodu pre poštových operátorov /
   Radovan Madleňák. - Obr. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 87-90
   (obchod elektronický-pošta hybridná)
   Nové obchodné trendy. Hybridná pošta založená na službe WWW. Elektronické
   platenie a predkladanie účtov (EPPU). Elektronický obchod koncovým
   zákazníkom. Služby unifikovaných správ. Kľúčové faktory úspechu. Stratégia
   elektronického podnikania.
  
  
   RZB
  MADLEŇÁK, Radovan
   Vízie a realita elektronického podnikania / Radovan Madleňák. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 51-56
   (podnikanie-elektronické podnikanie-elektronické obchody)
   Electronic business is a term that describes the emerging way to conduct
   business and market processes using Internet technologies. This article is
   focused at the history and actual problems of the sectors of e-business.
  
  
   RZB - ODBOR
  MADLEŇÁK, Radovan
   Integrovaný prístup k problematike lokácie zariadení / Radovan Madleňák. -
   Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 47
   (lokačné modely-multikriteriálne rozhodovacie modely-lokácia prostriedkov a
   zariadení)
   Problematika integrovaného prístupu k umiestňovaniu zariadení, ktorý je
   založený na integračných analytických modeloch pre lokáciu a
   multikriteriálnych rozhodovacích modeloch. Prezentovaný je dvojfázový
   prístup pre modelovanie a analyzovanie lokačných problémov.This paper
   presents a two-phase approach to modeling and analyzing facility location
   problems. In the first the site location problem is approached through the
   application of operations research and management science models to screen
   alternatives. Once a set of alternatives has been identified, a
   multicriterial decision model is used to assist in evaluating site locations
   with respect to factors other than distance and cost.
  
  
   RZB - VEDEC
  MAJERČÁK, Jozef - HÁMOŠ, Peter
   Logistika dopravného procesu - princípy možných riešení / Jozef Majerčák,
   Peter Hámoš. - Obr. - Bibliogr.
   In: Logisticko-distribučné systémy : medzinárodná vedecká konferencia :
   zborník referátov : Zvolen, máj 2001. - Vo Zvolene : Technická univerzita,
   2001. - ISBN 80-968494-6-8. - S. 192-195
   (procesy dopravné-nová definícia logistiky-toky finančné-väzby
   socio-ekonomické-princípy riešení)
   Uvedená nová definícia logistiky a jej rozpracovanie v nasledujúcich zatiaľ
   piatich princípoch je výzvou pre jej ďalšie dopracovávanie a rozvíjanie vo
   vednej oblasti logistiky.Der Inhalt des Artikels erklärt die Prinzipien der
   Lösung für die logistische Aufgaben auf dem Gebiet des Verkehrsprozeses. Im
   Schlussteil des Artikels sind, durch diese Prinzipien, fünf praktischen
   Lösungen von Aufgaben auf dem Gebiet des Verkehrsprozeses gebildet.
  
  
   RZB
  MAJERČÁK, Jozef
   Understanding your supply chain [Dodávateľský reťazec] / Jozef Majerčák. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 85-88
   (procesy dopravné-reťazce dodávateľské)
   Príspevok poukazuje na možnosti niektorých prvkov z pohľadu komplexného
   organizovania dodávateľského reťazca s akceptáciou vzájomných väzieb a s
   dôrazom na projektové riešenie.
  
  
   RZB
  MAJERČÁK, Jozef
   Logistické prepravné reťazce v kombinovanej doprave / Jozef Majerčák. - Obr.
   - Bibliogr.
   In: Eurokombi 2001 : doprava a životné prostredie na prahu tretieho milénia
   : medzinárodná konferencia : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : IVEPO, 2001.
   - ISBN 80-967358-3-7. - S. 103-109
   (doprava-doprava kombinovaná-logistika)
   Príspevok sa zaoberá vznikom a definovaním logistického prepravného reťazca
   v kombinovanej doprave a aplikáciou štrukturálnej analýzy v ňom, definovaním
   štruktúry možných logistických reťazcov v prepravách.
  
  
   RBX
  MAJERČÁK, Jozef
   Informačný systém v doprave / Jozef Majerčák. - Obr. - Bibliogr.
   In: AT&P journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 8, č. 9 (2001), s. 67-69
   (doprava-systémy informačné)
   Informačný systém v doprave. Nový európsky navigačný systém.
  
  
   RBX
  MAJERČÁK, Jozef
   Informačné systémy v zasielateľstve / Jozef Majerčák. - Obr. - Bibliogr.
   In: AT&P journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 8, č. 9 (2001), s. 70-71
   (systémy informačné-zasielateľstvo-technológie informačné)
   Technické prostriedky používané v oblasti zasielateľstva slúžia na
   zefektívnenie služieb poskytovaných zasielateľmi ale aj na zníženmie
   nákladov spojených s touto činnosťou. Nasadenie nových technických
   prostriedkov nie je potrebné len z hľadiska modernizácie a zdokonalenia
   technológie práce zasielateľa, ale aj z dôvodu hromadného nárastu používania
   týchto systémov vo svete. Neakceptovanie tohto vývoja zo strany našich
   zasielateľov by mohlo mať za následok zavedenie postihov voči našim formám
   za používanie zastaralých metód. Z tohto dôvodu je potrebné nestratiť
   kontakt so svetovým rozvojom nových informačných technológií.
  
  
   MHC
  MAJERČÁK, Jozef
   Marketingový prieskum prepravy cestujúcich na vybraných celoštátnych a
   regionálnych dráhach / Jozef Majerčák. - Žilina : ŽU FPEDaS KŽD, 2001. - 25
   s. : obr., tab., príl.
   (ŽSR-verejná doprava-marketingový prieskum)
   Uskutočnený marketingový prieskum bola úloha zadaná Generálnym riaditeľstvom
   ŽSR, odborom stratégie ako štúdia pod číslom úlohy 070110611. Príprava
   začala koncom roka 2000, kde po dohode s Divíziou osobnej prepravy pripravil
   Výskumný a vývojový ústav železníc v Žiline možné varianty, na ktoré by bolo
   vhodné vykonať marketingové prieskumy. Z ponúkaných variantov si DOP vybrala
   ako najvhodnejší a v dnešnej dobe najaktuálnejší problém a tým je "zistenie
   názorov cestujúcej verejnosti na poskytované sociálne a komerčné zľavy a ich
   záujem o pripravované nové komerčné zľavy zo strany železníc." Po výbere
   témy sa prešlo k organizačnému zabezpešeniu marketingového prieskumu.
  
  
   ASU
  MAJERČÁK, Jozef
   Logistická štúdia dopravy Bučina, a.s. Zvolen / Jozef Majerčák.
   - Žilina : ŽU FPEDaS KŽD, 2001. - 66 s. : obr., príl., tab. - Bibliogr.
   (doprava-manipulácia s tovarom-podnik Bučina-logistická štúdia)
   Zámerom štúdie je riešenie organizovaného a použiteľného postupu v
   systematickom a koordinovanom metodickom návrhu manipulácie s materiálom a
   dopravou v rámci podniku Bučina, a.s. Návrh etáp riešenia. Rozpracovanie
   jednotlivých bodov riešenia. Návrh vstupu nákladných automobilov do Bučiny.
  
  
   OST
  MAJERČÁK, Jozef
   Logistika v systéme riadenia kvality /Vyžiadaná prednáška pre kurz Manažérov
   systémov kvality, Liptovský Ján, 23.10.2001/ / Jozef Majerčák. - 2001. - 25
   s. : obr., tab. - Bibliogr.
   (logistika-kvalita)
   Požiadavky vyspelého trhového hospodárstva. História vývoja logistiky.
   Členenie logistických systémov. Metódy a systémy aplikované v logistike.
   Logistický reťazec. Postupné kroky pri budovaní logistických reťazcov.
   Prehľad logistických technológií. Kvalita v logistike. Vymedzenie pojmu a
   obsahu kategórie nákladov na kvalitu. Logistika a controlling.
  
  
   OST
  MAJERČÁK, Jozef
   Uplatnenie marketingových prístupov a logistických koncepcií v podmienkach
   dopravy /Vyžiadaná prednáška v rámci jednodňového seminára pre manažérov
   dopravnej firmy na tému "Princípy marketingu v doprave (doprava a
   logistika)", Mojmírovce DÚV, 17.10.2001/ / Jozef Majerčák. - 2001. - 57 s. :
   príl., tab. - Bibliogr.
   (dopravné podniky-marketing-logistika)
   Uplatnenie marketingových prístupov na podporu rozvoja dopravy. Marketing
   ako prostriedok na podporu rozvoja dopravy. Doprava ako služba. Návrh na
   dosahovanie kvality služieb. Návrh propagačnej stratégie. Príloha č. 1
   obsahuje: Metódy pre rozhodovanie. Analýza vonkajšieho prostredia. Analýza
   odvetvia. Vnútorná analýza vlastnej firmy. Formulácia stratégie. Prechod
   firmy na novú statégiu. Príloha č. 2 obsahuje: Rozhodovacie kritériá o voľbe
   spôsobu prepravy a dopravcovi. Metódy zisťovania požiadaviek prepravcov a
   zasielateľov. Vypracovanie metód hodnotenia funkčnosti systému manažérstva
   kvality a kvality poskytovaných služieb.
  
  
   RZB
  MAJERČÁK, Jozef
   Využitie logistických informácií k zmene distribučného kanála / Jozef
   Majerčák. - Tab. - Bibliogr.
   In: LOGVD 2001 - logistika v doprave na prahu 21. storočia : [zborník zo 4.
   vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] : Žilina 25.10.2001. -
   Žilina : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, [2001]. -
   ISBN 80-88829-66-6. - S. 40-45
   (distribučný kanál-železničná doprava-logistika)
   Popis distribučného kanála. Využitie logistických informácií pri tvorbe
   navrhovaného distribučného kanála dokladuje zníženie celkových ročných
   nákladov oproti celkovým ročným nákladom vynaloženým na kanál používaný v
   súčasnosti.
  
  
   RZB
  MAJERČÁK, Jozef - KNIŽKA, Ján
   Návrh opatrení a práca v režimoch SMGS a CIM / Jozef Majerčák, Ján Knižka. -
   Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 57-62
   (železničná doprava-medzinárodné dohody-medzinárodná preprava)
   This paper deals about analyse of international transport of goods on
   contact two transport modes SMGS - CIM. Following analysis both transport
   systems and foreign experiences we recommend the possibilities of
   unification transport modes.
  
  
   MVS
  MAJERČÁK, Jozef - HÁMOŠ, Peter - KENDRA, Martin
   Aktuálne problémy regionálnej hromadnej osobnej dopravy v stredoslovenskom
   regiónezáverečná správa výskumnej úlohy č. 5/2001 (034/202/2001) 5/2001
   (034/202/2001) / Jozef Majerčák, Peter Hámoš, Martin Kendra. - Žilina : ŽU F
   PEDaS KŽD, 2001. - 35 s. : grafy, obr., príl., tab.
   (železničná doprava-regionálna hromadná osobná doprava-marketingový
   prieskum-región Žilina-región Zvolen)
   Touto výskumnou úlohou Katedra železničnej dopravy (KŽD) Fakulty prevádzky a
   ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity participovala na úlohe,
   ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo ŽSR, odborom stratégie ako štúdiu pod
   číslom úlohy 070110611. Marketingový prieskum bol zameraný na zistenie
   názorov cestujúcej verejnosti na poskytované sociálne a komerčné zľavy a ich
   záujem o pripravované nové komerčné zľavy zo strany železníc.
  
  
   RBX
  MÁRTON, Peter
   Projekt sanácie nákladnej dopravy DB AG pre nové tisícročie / Peter Márton.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 3 (2001), s.
   18.
   (doprava železničná)
   DB AG predstavili vo Frankfurte koncept pre nákladnú dopravu. S ním sa má
   dosiahnuť cieľ spoločnosti DB Cargo "viac tovaru na koľajnice".
  
  
   RBX
  MÁRTON, Peter
   Modernizácia zriaďovacej stanice Antwerpen Noord / Peter Márton. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 37-39
   (stanice zriaďovacie-stanica Antwerpen Noord)
   Článok sa zaoberá automatizáciou rozraďovania, ktorá umožňuje vyššiu
   hospodárnosť zriaďovacích staníc.
  
  
   RZB - ODBOR
  MÁRTON, Peter
   Zriaďovacie stanice - dôležitý článok prepravnej reťaze / Peter Márton. -
   Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice,
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 48
   (doprava železničná-stanice zriaďovacie-zásielky vozňové-kvalita posunu)
   Súčasný stav v oblasti technického vybavenia a používaných technológií pri
   preprave vozňových zásielok na železnici. Zvyšovanie výkonnosti a
   efektívnosti práce zriaďovacích staníc. Situácia v zriaďovacích staniciach
   ŽSR, ČD a PKP.
  
  
   RBX
  MÁRTON, Peter
   Seminár MAPS v Teheráne / Peter Márton.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 7 (2001), s.
   20
   (doprava železničná-preprava tovaru-koridory medzikontinentálne)
   Informácie zo 6. seminára MAPS (Management and Policy Studies), ktorý sa
   konal v Teheráne. Seminár zorganizovala Medzinárodná únia železníc (UIC) v
   spolupráci so spoločnosťou RAI (Železnice Iránskej islamskej republiky).
   Cieľom seminára bolo pripraviť celkový prehľad všetkých nevyriešených
   otázok, ktoré sa týkajú rozvoja medzikontinentálnych železničných koridorov
   pre prepravu tovaru. Rozvoj medzikontinentálnych železničných koridorov je
   jeden z prioritných projektov svetového akčného plánu UIC.
  
  
   RZB - VEDEC
  MÁRTON, Peter
   Vergleich der Verfahren für Zugbildung der Mehrgruppenzüge durch
   computerunterstützte Simulation / Peter Márton. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 67-70
   (simulácia počítačová-doprava železničná-plánovanie prevádzkových procesov)
   The paper deals with methods, which are used for formation of multiple-group
   trains and for sorting of freight wagons in railway station and with
   selection of optimal method by means of simulation tool VirtuOS.Príspevok
   podáva informaciu o možnostiach použitia počítačovej simulácie pri plánovaní
   prevádzkových procesov v železničnej doprave. Príspevok objasňuje zostavu
   skupinových vlakov
  
  
   RBX
  MÁRTON, Peter
   Bonn - prvá nefajčiarska železničná stanica v Nemecku / Peter Márton.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 17 (2001), s.
   19
   (doprava železničná-Nemecko)
   Bonnská hlavná železničná stanica je od 13. júla prvou nefajčiarskou
   stanicou v Nemecku. Zákaz fajčenia má byť testovaný ako pilotný projekt
   predbežne tri mesiace a pri priaznivom výsledku majú byť do neho zapojené
   ďalšie stanice.
  
  
   RBX
  MÁRTON, Peter
   Railion Denmark - most medzi Škandináviou a európskym kontinentom / Peter
   Márton.
   In: Dopravné noviny Transport. - ISSN 1335-7433. - Roč. 3, č. 15-16 (2001),
   s. 20
   (železničná doprava-spoločnosť Railion Denmark-prepravné služby)
   Informácie o spoločnosti Railion Denmark, ktorá plní úlohu mosta medzi
   európskou pevninou a Škandináviou a má významné postavenie v holdingu
   Railion, ktorý vznikol 1. januára 2000 ako spoločný podnik spoločností DB
   Cargo (Nemecko) a NS Cargo (Holandsko). Dánska spoločnosť DSB Gods vstúpila
   do holdingu 1. januára 2001. Dosiahnuté úspechy a perspektívy.
  
  
   RZB
  MATĚJKA, Rostislav
   Autobusové jízdní soupravy / Rostislav Matějka. - Obr. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 63-70
   (cestovné poriadky-autobusová doprava)
   The paper deals with the idea of another using of bus vehicle combinations.
   In indicates what could be chaned in busses using vehicle combinations. It
   projects the contigent proportions, weights and a figure of seat places and
   standing rooms which bus trailers would have. There are found out advantages
   and disadvantages of these vehicle combinations in final part.
  
  
   ASK
  MIKLÁŠOVÁ, Alica - SOSEDOVÁ, Jarmila
   Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy / Alica Miklášová, Jarmila
   Sosedová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 144 s., AH 13,33
   VH 13,82 : obr., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-904-0
   (dopravná politika-dopravný systém-vodná doprava-plavebné spoločnosti)
   Vodná doprava v dopravnom systéme SR. Hlavné činnosti a majetková štruktúra
   plavebnej spoločnosti. Investičná činnosť plavebnej spoločnosti. Ľudský
   faktor a odmeňovanie. Náklady, tvorba cien, tržby a hospodársky výsledok
   plavebnej spoločnosti.
  
  
   RZB - VEDEC
  MOČKOVÁ, Miriam
   Controlling - accesion of enterprise management [Controlling - prístup
   podnikového manažmentu] / Miriam Močková. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 151-154
   (finančný controlling-podnikové riadenie)
   V súvislosti so zdokonaľovaním systému riadenia podnikov v trhových
   ekonomikách sa často objavuje nový koncepčný prístup - controlling, ktorý
   napomáha racionalizácii a skvalitneniu ekonomických činností. Controlling
   označuje špecifickú koncepciu podnikového riadenia založenú na komplexnom
   informačnom a organizačnom prepojení plánovacieho a kontrolného procesu.
  
  
   RZB - VEDEC
  MOČKOVÁ, Miriam
   Zavádzanie controllingu v Slovenskej pošte, š.p. / Miriam Močková. - Obr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 105-107
   (pošta-controlling-riadenie)
   Controlling je jeden zo základných podsystémov systému riadenia s príchodom
   zahraničného kapitálu na náš trh vyžaduje stále väčšiu pozornosť, pretože
   podniky pociťujú tlak zo strany konkurencie a bez zvyšovania cien základných
   vstupov ako aj neustáleho zdokonaľovania systému vnútroného riadenia je
   nemožné v tejto súťaži uspieť.
  
  
   RZB
  MOČKOVÁ, Miriam
   Who is controller? [Kto je controller?] / Miriam Močková. - Obr., tab. -
   Bibliogr.
   In: 3rd international conference of PhD students : Miskolc 13-19 August
   2001. - Miskolc : University of Miskolc, 2001. - ISBN 963 661 480 6. - S.
   161-163
   (controlling)
   Controlling as the function of management.
  
  
   RZB - ODBOR
  MOČKOVÁ, Miriam
   Činnosť inšpekcie poštových technológií a bezpečnosti poštovej prevádzky a
   prepravy / Miriam Močková. - Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 52
   (kontrolná činnosť-poštová prevádzka a preprava-inšpekcia-bezpečnosť)
   Podmienkou kvalitného riadenia každej organizačnej zložky je kontrolný
   mechanizmus, prostredníctvom ktorého sú odhaľované nedostatky. Informácie o
   nich sú formou spätnej väzby poskytované vedeniu a vedú k zvýšeniu celkovej
   kvality organizačnej zložky. V procese má nezastupiteľnú funkciu kontrolná
   zložka každej organizácie. Platí to aj pre Slovenskú poštu, š.p. Kontrolu
   zameranú na prevádzkovú činnosť podniku zabezpečuje inšpekcia poštových
   technológií a bezpečnosti poštovej prevádzky a prepravy, ktorá je súčasťou
   vnútorného organizačného systému SP, š.p. Svoju kontrolnú činnosť zameriava
   na dodržanie technologických postupov v poštovej prevádzke a preprave v
   zmysle platných poštových pravidiel so zameraním na kvalitu poskytovaných
   služieb, bezpečnosť zásielok, zverených hodnôt a zamestnancov.The control,
   which is aimed at the operations of the Slovak Post, is made by Inspection
   of the post technology and safety in postal traffic and postal transport,
   which is the component part of the internal organization system of the
   Slovak Post. Its control activity is oriented to the observation of
   technological processes, valid postal regulations, quality of offered
   services, safety of items.
  
  
   DDZ
  MOČKOVÁ, Miriam
   Controlling v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. : písomná práca k
   dizertačnej skúške / Miriam Močková. - Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta
   prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2001. - 39 s.
   (controlling-Slovenská pošta)
   Súčasný stav controllingu doma i v zahraničí. Ciele a metódy práce. Pojem
   controlling. Funkcie, úlohy a ciele controllingu. Controller - manažér.
   Časové dimenzie controllingu. Postavenie controllingu v organizačnej
   štruktúre podniku. Dôvody aplikácie controllingu. Zavádzanie controllingu do
   podnikovej praxe. Profil Slovenskej pošty a zavádzdanie controllingu v
   Slovenskej pošte.
  
  
   RZB - VEDEC
  MOLNÁR, Imrich
   New horizons of transport modelling [Nove obzory modelovania v doprave] /
   Imrich Molnár. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 115-118
   (doprava-problémy dopravy-plánovanie dopravy)
   Zložité problémy dopravy môžu byť často riešené len použitím dopravných
   modelov. Na ich riešenie slúži i softvérový balík nazývaný OmniTrans
   používaný v oblasti dopravného plánovania. Je vyvinutý pre širokú škálu
   užívateľov od tvorcu až po študenta zaoberajúceho sa dopravným plánovaním.
  
  
   RZB
  MOLNÁR, Imrich
   European cross-border telematics [Európska cezhraničná telematika] / Imrich
   Molnár. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 89-92
   (služby telematické-zariadenie komunikačné)
   Príspevok sa zaoberá pôsobením dvoch providerov telematických služieb a ich
   záujmom poskytovať tieto služby nielen na domácom teritóriu ale naprieč
   celou Európou, neberúc do úvahy hranice krajín. Zaoberá sa prostriedkami
   zabezpečujúcimi telematické služby, rozvojom a integráciou nových
   komunikačných zariadení do tohto systému.
  
  
   RZB - VEDEC
  MOLNÁROVÁ, Hana
   Systém sledovania nákladov na divízii železničných koľajových vozidiel ŽSR /
   Hana Molnárová. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Ekonomika a financie, Cestovný ruch, služby a
   regionálny rozvoj : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 1. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-858-5. -
   S. 147-150
   (ŽSR-náklady-nákladové stredisko-výkonové číslo-systém SAP R3)
   In my contribution I deal with the costs monitoring of intradepartmental
   entity of Slovak Railways - the Division of railways tracks vehicles, I
   discuss possible improvement of this system and its next utilization.
   Sledovanie nákladov na Divízii železničných koľajových vozidiel (Divízia
   ŽKV). Charakteristika, a členenie nákladov na Divízii ŽKV. Sledovanie
   nákladov v systéme SAP R3. Metódy výpočtu fixných nákladov.
  
  
   RZB
  NOVÁK, Andrej
   ADS-B and SGMCS - future technology [ADS-B a SGMCS - budúca technológia] /
   Andrej Novák. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 93-96
   (technológia ADS-B-VKV dátové spojenie)
   Článok sa zaoberá možnosťou využitia ADS-B technológie pri sledovaní, pričom
   zo štyroch základných prenosových ciest používaných v ADS sa venuje hlavne
   VKV dátovému spojeniu.
  
  
   ASK
  NOVÁK, Andrej - ŽILKA, Zdeno
   Zabezpečovacia letecká technika : cvičenia / Andrej Novák, Zdeno Žilka. - 1.
   vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 124 s., AH 9,27 VH 9,70 : obr.,
   tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-894-X
   (letecká doprava-zabezpečovacia letecká
   technika-komunikácia-navigácia-spoľahlivosť-sledovanie)
   Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorej
   sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové
   technológie. Spločne s rozvojom civilného letectva sa tiež vyvíjalo
   zabezpečenie a riadenie leteckej prevádzky. Súčasné systémy komunikácie,
   navigácie a sledovania sa už nedokážu v plnej miere prispôsobiť rastúcim
   požiadavkám zo strany používateľov vzdušného priestoru. Pre riešenie týchto
   problémov bol zostavený pri rade ICAO výbor FANS (Future Air Navigation
   System), ktorý vypracoval novú koncepciu, ktorá je charakterizovaná
   globálnym využitím družicových systémov a najmodernejšej techniky z oblasti
   telekomunikácií a počítačovej techniky.
  
  
   RZB - VEDEC
  NOVOMESTSKÁ, Jana - PÁTEK, Peter
   Basic conceptions and propulsion of the ships for low sailing depths
   [Základná koncepcia a pohon nízkoponorových lodí] / Jana Novomestská, Peter
   Pátek. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 79-82
   (plavidlá nízkoponorové-pohon Pump-Jet-základné koncepcie)
   Základná koncepcia a hlavné rozmery nízkoponorových plavidiel šírok B=9,5m
   pre užšie európske vodné cesty. Analyzované je použitie jedno- a
   dvojvrtuľovej varianty pohonu z hľadiska potrebného výkonu a hydrodynamickej
   účinnosti. Porovnávané sú základné koncepcie pohonu s voľnými dýzovými
   vrtuľami a pohonom Pump-Jet.
  
  
   RZB - ABSTR
  NOVOTNÝ, Pavel
   O geometrii diskrétne / Pavel Novotný.
   In: 33. konferencia slovenských matematikov : Jasná pod Chopkom 22.-25.
   novembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7102-898-2. -
   S. 9-10
   (geometria)
   Formulácia mnohých problémov diskrétnej geometrie je taká jednoduchá, že jej
   porozumie aj laik, ale riešenie už také jednoduché nebýva. Súbor takých
   problémov nazvaný Poorly formulated unsolved problems of combinatorial
   geometry predložil v roku 1966 účastníkom konferencie Leo Moser. Niektoré
   problémy boli kombinatorického charakteru, iné boli ukladacie alebo
   pokrývacie. Moserova kolekcia bola podnetom pre napísanie mnohých vedeckých
   prác. Niektoré problémy boli vyriešené úplne, niektoré čiastočne, ale v
   priebehu času vznikali problémy nové. Neskôr boli publikované aktualizované
   súbory problémov s komentármi o dosiahnutých výsledkoch. K rozvoju poznania
   v tejto oblasti prispela aj skupina žilinských matematikov.
  
  
   RZB - VEDEC
  PAĽOVÁ, Miriam
   The problem of grants in public bus transport [Problém grantov vo verejnej
   autobusovej doprave] / Miriam Paľová. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 119-122
   (doprava-verejná hromadná doprava-dotácie dopravy)
   Verejná hromadná doprava osôb je oblasťou, kde vo väčšine štátov Európy
   pretrváva záujem o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja a to z dôvodov jej
   strategického významu a tiež aj nezanedbateľného vplyvu na ostatné odvetvia
   národného hospodárstva. Aj preto štát formou dotácií a reguláciou ceny v
   pravidelnej autobusovej doprave vytvára predpoklady pre jej preferenciu pred
   inými druhmi, ale hlavne dostupnosť pre široké vrstvy obyvateľstva. Práve
   problematike dotácií sa venuje uvedený príspevok.
  
  
   RZB - VEDEC
  PAĽOVÁ, Miriam
   Cena výkonov v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave a vplyv
   tarifných zliav / Miriam Paľová. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Ekonomika a financie, Cestovný ruch, služby a
   regionálny rozvoj : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 1. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-858-5. -
   S. 160-163
   (verejná doprava-autobusová doprava-tarifa-dotácie-sociálne zľavy)
   Poukázané je na niektoré problémy súvisiace s financovaním verejnej
   autobusovej dopravy. Informácie o spôsobe oceňovania výkonov v pravidelnej
   vnútroštátnej autobusovej doprave. Popísané sú základné druhy taríf, skupiny
   obyvateľstva s nárokom na sociálne a iné zľavy cestovného, údaje o
   poskytnutých dotáciách jednotlivým KÚ za posledné 3 roky, ako aj návrhy v
   tarifnej oblasti.The contribution points to some problems related with the
   financing of the public bus transport. It contains the information about the
   method of performances pricing in the regular internal bus transport. It
   describes basic types of the tariffs, the population groups with the claim
   on the social and other travelling discounts, the data about provided grants
   to particular KÚ for the last 3 years and the suggestions in the tariff
   area.
  
  
   RZB - VEDEC
  PONIŠČIAKOVÁ, Oľga
   Ekonomické riadenie v podnikoch cestnej dopravy / Oľga Poniščiaková. - Tab.
   - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Manažment, Obchod a marketing, Kvantitatívne
   metódy a informatika : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 2. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-859-3. -
   S. 64-67
   (riadenie-controlling-náklady-výkazníctvo-doprava)
   There are various types of profit management in contemporary enterprises in
   our country. Controlling is one of them. This method of management uses the
   principle of causality, in the costs area. The article provides basic
   characteristic and suggestions of using the principle of causality and
   controlling in enterprises of road transport.Cieľom každého podniku je byť
   úspešný, získať a udržať si stabilné postavenie na trhu, uspokojovať potreby
   zákazníkov, dosahovať zisk. Naplnenie týchto cieľov je náročné a vyžaduje
   nielen schopných ľudí, ale aj systém riadenia, ktorý mu toto umožní. Jedným
   z týchto systémov je controlling, ktorý sa postupne začína uplatňovať aj v
   našich podmienkach. Príspevok poskytuje základné informácie o jeho podstate,
   funkciách a možnostiach uplatnenia v podnikoch cestnej dopravy, so zameraním
   na problematiku nákladov, ako jedného z faktorov ovplyvňujúcich zisk
   podniku.
  
  
   RZB - VEDEC
  PONIŠIČAKOVÁ, Oľga
   Controlling and management [Controlling a manažment] / Oľga Ponišičaková. -
   Obr.7- Bibliogr.
   In: TRASNSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 4 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-849-4. - S. 103-106
   (controlling-manažment)
   L' activité efective des enterprises depend de systéme de gestion
   globalelement. En simultanéite, le systéme de gestion est nécessaire de
   perfectionner et adapter aux noovelle conditions. Une des éventualiés est un
   établissement de controlling á la pratique d' entreprice. Ce probléme
   appelle les nouvelle informations. L' article présenté explecite
   l'importante de controlling au systéme de gestion et fait remarquer les
   differences entre controlling et management.
  
  
   RZB
  ROSTÁŠOVÁ, Mária - BERNÁTOVÁ, Magdaléna
   Management of public administration changes [Manažment zmien v štátnej
   správe] / Mária Rostášová, Magdaléna Bernátová.
   In: TEMPUS PHARE institution building IB_JEP-14380-1999. Managerial
   development of civil servants MADECISE : proceedings. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-807-9. - S. 86-99
   (správa štátna-organizácia-manažment-zmeny)
   The problems of public administration changes are discussed.
  
  
   RZB
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Management of change in the postal organisations [Manažment zmeny v
   poštových organizáciách] / Mária Rostášová. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 97-103
   (poštové organizácie-manažment zmeny)
   Manažment zmeny sa stal veľmi aktuálnou problematikou, ktorou sa zaoberajú
   všetky organizácie, vrátane poštových organizácií na celom svete. Jeho
   uplatňovanie je podmienené nielen výberom vhodnej stratégie, ale je
   ovplyvnené mnohými externými aj internými faktormi. Tieto faktory
   zaznamenávajú práve v prostredí, v ktorom sa nachádzajú poštové organizácie,
   výrazné dimenzie. Je preto dôležitou úlohou správne ich identifikovať a
   uvažovať s nimi v rámci uplatňovania zvoleného modelu manažmentu zmien.
  
  
   RZB
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Koncepcia manažérstva kvality na báze EFQM - Európskeho modelu TQM v
   podmienkách poštového a telekomunikačného podniku / Mária Rostášová. - Tab.
   - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 71-77
   (model TQM-model EFQM-manažment kvality)
   The main objective of this article is to enable the reader to understand the
   implementations of the EFQM in postal and telecommunications forms. The EFQM
   model is filling up the saw: "Good order is foundation of all good things."
  
  
   RZB - ODBOR
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Kritický pohľad na "úspešnosť marketingu finančných inštitúcií" / Mária
   Rostášová. - Bibliogr.
   In: GEMAN 01 - "GEneral MANagement" : Mariánské Lázně 20 a 21. září 2001. -
   Plzeň : Sdružení EVIDA, 2001. - ISBN 80-90-2692-8-1. - 4 s.
   (bankový marketing-bankový produkt-konkurencieschopnosť bánk-marketingový
   mix-bankový sektor-finančný sektor-stratégia)
   Problematika uplatňovania marketingu vo finančných inštitúciách (ďalej
   banky). Pod pojmom bankový marketing sú predstavené niektoré vybrané aspekty
   teórie a praxe, t.j. ako si úspešne počínať v bankovom biznise, s cieľom
   získania podielu na bankovom trhu, resp. udržania a maximalizácie
   ekonomického efektu. Teoretické princípy sú konfrontované s postrehmi z
   praxe. Vplyv marketingu sa prejavuje v riadení bánk vo viacerých smeroch.
   Hlavnou úlohou finančnej inštitúcie je určiť potreby, požiadavky a
   preferencie cieľových skupín zákazníkov a v požadovanej miere uspokojiť ich
   požiadavky. Spolu s prvkami marketingového mixu umožňuje bankám dosiahnutie
   synergického efektu, ktorý zabezpečí rozvoj a upevnenie postavenia banky na
   trhu.
  
  
   RZB - VEDEC
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Uplatnenie franchisingu v podmienkach poštových organizácií / Mária
   Rostášová. - Bibliogr.
   In: Stratégia obchodného partnerstva v komercionalizácii produktov : VEGA
   5052 : zborník z vedeckého seminára : Bratislava január 2001. - Bratislava :
   [Ekonóm], 2001. - ISBN 80-225-1372-5. - S. 67-70
   (poštové organizácie-poštové franšízy)
   Uplatnenie franšizingu ako moderného spôsobu poskytovania služieb sa v
   poštových organizáciách zatiaľ vo svete objavuje pomerne často. Za
   predpokladu zásadnej legislatívnej zmeny, uplatnenej v poštovej organizácii
   v podmienkach Slovenskej republiky je možné pristúpiť k realizácii poštového
   franchisingu. Proces výstavby franchisingovej siete musí mať postupný
   charakter. Poštové franšízy predstavujú novú formu distribúcie poštových
   produktov.
  
  
   RZB
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Príprava budúcich manažérov v oblasti znalostného manažmentu pre ich úspešné
   uplatnenie v podnikateľskej praxi / Mária Rostášová. - Bibliogr.
   In: Znalostný manažment - kľúč k úspechu : 23. medzinárodné kolokvium :
   zborník referátov : Bratislava, 23.-24.5.2001. - Bratislava : Dom techniky
   ZSVTS, 2001. - ISBN 80-233-0443-7. - S. 168-174
   (znalostný manažment-vzdelávací proces-podnikanie)
   The article points out on the education process in management of knowledge.
   It is very important role of the universities to prepare their students for
   business practice by modern and effective management methods.
  
  
   RZB - VEDEC
  ROSTÁŠOVÁ, Mária
   Kancelária pre styk s priemyslom v Žiline a jej úloha v prepojení univerzity
   a regiónu / Mária Rostášová.
   In: Zborník vedeckých prác z Medzinárodných vedeckých dní 2001. 7. zväzok :
   Nitra, 6.-7. jún 2001. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
   2001. - ISBN 80-7137-865-8. - S. 217-222
   (kancelária pre styk s priemyslom-transfer technológií-marketingový mix)
   Článok obsahuje konkretizáciu balíka činností, ktoré vedú k úspešnej tvorbe
   a implementácii efektívnych postupov pri založení a prevádzkovaní Kancelárie
   pre styk s priemyslom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.This
   article contains the package of very concrete activities, which lead to the
   successful creation and implementation of effective steps in the foundation
   of ILO at the University of Žilina.
  
  
   RZB - VEDEC
  ROSTÁŠOVÁ, Mária - SAKALOVÁ, Elena
   Management of public administration changes [Manažment zmien vo verejnej
   správe] / Mária Rostášová, Elena Sakalová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Control of the economy: methods, model, technologies (CEMMT) : Russian
   scientific - methodical conference with international participation : Ufa
   May 23-24, 2001. - Ufa : Ufa state aviation technical university, 2001. - 7
   s.
   (verejná správa-manažment zmien)
   Model of public administratio is outlined and problems with realisation of
   changes in public administration are discussed.
  
  
   RZB - VEDEC
  SAHUT, Jean-Michel - KULICH, Rastislav
   UMTS services [Služba UMTS] / Jean-Michel Sahut, Rastislav Kulich. - Tab.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 3 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-848-6. - S. 209-213
   (služby UMTS)
   UMTS Technologie trägt ein riesiges Potential wirtschaftlicher
   M glichkeiten. Es schafft neue Quellen von Einkünfte und viele Formen, für
   dienste zu laden. Aber die endgültigen wirtschaftlichen Modelle werden noch
   nicht entschieden. Wir haben in Jugend Makt geforscht, der sehr möchtigen
   Abshnitt bidet. Während der Zeit die Durchdringung höherer Geräte und der
   Fähigkeit unter Kunden geht, es zu benutzen, steigen wird. Deswegen ist es
   gut, die Gruppe zu erfahren, die ein Bildnis der Leute innerhalb wenigen
   näcsten Jahren reflektiert.
  
  
   RZB - VEDEC
  SAKALOVA, Elena Fanilovna - SUBAJEV, Maksim Irikovič - JANOTOVÁ,
   Helena

   Globalizacija i jej vlijanie na ekonomiku Rossiji [Globalizácia a jej vplyv
   na ekonomiku Ruska] / Elena Fanilovna Sakalova, Maksim Irikovič Subajev,
   Helena Janotová. - Bibliogr.
   In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : zborník príspevkov z
   medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 13. november 2001. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-897-4. - S. 123-126
   (globalizácia-ekonomika Ruska)
   Globalisation results from the world economic development and have effects
   on all the fields of social life. This process is based on production
   internationalisation. Russia is also integrated into this process but in
   comparison with other developed economics it has own particularities that
   are related to the transformation process. Globalisation can accelerate this
   process and be useful for Russia provided that possible conflicts among
   countries and their negative consequences are to be eliminated.
  
  
   RZB
  SEDLÁČEK, Bohuslav
   Annual civil aviation report - 1999 [Výročná správa leteckej dopravy - 1999]
   / Bohuslav Sedláček. - Tab. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 109-112
   (doprava letecká)
   Letecká doprava v roku 1999 dosiahla rekordné výkony v počtu prepravených
   cestujúcich aj keď prevádzkový zisk pri porovnaní s rokom 1998 poklesol.
   Bezpečnosť leteckej dopravy zostáva prioritou číslo jeden. Počet usmrtených
   cestujúcich v dôsledku nehody pri pravidelnej leteckej doprave klesol z
   0,035 na 0,02 na 100 miliónov osobo kilometrov. Na najväčších 25 letiskách
   sveta sa prepravilo viac ako jedna tretina celosvetovej leteckej dopravy.
  
  
   RZB
  SEDLÁČEK, Bohuslav - HANÁK, Peter
   Airline advertising [Reklama leteckej dopravy] / Bohuslav Sedláček, Peter
   Hanák. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 113-118
   (doprava letecké-reklama)
   Reklama, samozrejme, nie je nič iné ako jedna z ďalších marketingových
   komunikačných metód, ktorá poskytuje leteckému dopravcovi, možnosť dať do
   povedomia svojim zákazníkom svoj produkt. Článok Airline advertising a
   zaoberá základnými činiteľmi tvorby reklamy leteckého dopravcu.
  
  
   RZB - VEDEC
  SEDLÁČKOVÁ, Anna
   Efektívne riadenie pohľadávok / Anna Sedláčková. - Obr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 131-136
   (podniky-revitalizácia podnikov-pohľadávky-manažment pohľadávok)
   Príspevok je zameraný na riešenie problematiky problémových aktív
   -pohľadávok, ktorý je jedným zo základných predpokladov revitalizácie
   podnikov a bánk v našich súčasných ekonomickýh podmienkach, kde podiel
   týchto aktivít predstavuje neuveriteľných 23 percent hrubého domáceho
   produktu.
  
  
   ASK
  SLEPECKÝ, Jaroslav - ŠTOFKOVÁ, Jana
   Vybrané kapitoly z finančného manažmentu / Jaroslav Slepecký, Jana Štofková.
   - 2. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 110 s.,
   AH 7,85 VH 8,20 : obr., tab. - Bibliogr.
   ISBN 80-7100-828-1
   (manažment finančný-trh finančný-texty učebné)
   Učebné texty obsahujú vybrané kapitoly z finančného manažmentu, najmä časti
   zaoberajúce sa finančným trhom a súvisiacimi problémami: kapitálový trh,
   oceňovanie cenných papierov, teória portfólia.
  
  
   RZB
  SOSEDOVÁ, Jarmila
   Binnenhäfen der Zukunft - vision oder wirklichkeit? / Jarmila Sosedová. -
   Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 119-120
   (prístavy-prístavy riečne-služby)
   V príspevku autorka načrtáva možnosti rozvoja systému služieb vnútrozemských
   riečných prístavov.
  
  
   RZB - VEDEC
  STACHO, Milan - SUROVEC, Pavel
   Some issues for developing passenger transport service [Niektoré otázky
   rozvoja dopravnej obsluhy] / Milan Stacho, Pavel Surovec. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 107-110
   (obsluha dopravná-systémy dopravné-doprava osobná hromadná)
   Článok na základe výsledkov riešenia výskumnej úlohy " Model komunikačnej
   obsluhy územnosprávneho celku - kraja informuje o vybraných záveroch
   potrebných pre plánovanie rozvoja hromadnej osobnej dopravy, ktorými sú
   nástroje ako modelovanie a počítačové analytické techniky. Modely by mali
   byť schopné vytvárať optimálnu dopravnú sieť, určiť najkratšie trasy
   prepravy, deľbu prepravnej práce, rozsah prepravy, porovnávať a hodnotiť
   rôzne alternatívy riešenia dopravnej obsluhy. Definuje sa tu dopravná
   obslužnosť a niektoré dôležité vstupné dáta ako je štruktúra obyvateľstva v
   závislosti od veľkostí obcí. Efektívna cesta k optimálnej dopravnej obsluhe
   územia je vytváranie integrovaných dopravných sytémov.
  
  
   RZB - ODBOR - ABSTR
  STOROŠKA, Miloslav
   Modernizácia mobilného parku SAD v SR v porovnaní s inými krajinami /
   Miloslav Storoška.
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 69
   (vozidlový park-SAD-modernizácia)
   Zhodnotenie súčasného stavu vozidlového parku v podnikoch SAD. Koncepcia
   modernizácie mobilného parku SAD v Slovenskej republike pre rok 2001 a roky
   nasledujúce. Porovnanie s niektorými príkladmi štátnej podpory vo vyspelých
   európskych krajinách a USA.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRAŠÍKOVÁ, Stanislava
   Time management as an assistant by creation and realization of own
   objectives [Hospodárenie s časom ako pomôcka pri vytváraní a uskutočňovaní
   vlastných cieľov] / Stanislava Strašíková. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunication : [proceedings], section 4 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-849-4. - S. 157-160
   (hospodárenie s časom-manažment času)
   Wenn man englische Wortbindung "Time management" in slowakische Sprache
   übersetzte, würde es Zeitführung bedeuten. Time management ist eine
   Grundlage jeder Arbeitsmetodik wie auch eine Grundlage eigenes erfolgreiches
   managements. Die Identifizierung von eigenen Zielen und von Karrierezielen
   ist ein wichtiger Ausgangspunkt, wenn man über Philohophie von time
   management spricht. Im Rahmen dieses Beitrags habe ich mich dem time
   management als Helfer bei Shaffung und Realisation eigner Ziele gewidnet.
   Wie Herr Zin Ziglar spricht: Der Mensch ohne Ziele ist wie ein Schiff ohne
   Lenkrad. Es wird durch Wasserstrom fortgerissen und nichts wird es gelenkt.
   Solches Schiff wird baldmöglichst gestrand. Ich wünsche Ihnen also
   glückliche Reise zu Ihren Zielen.
  
  
   RZB
  STRAŠÍKOVÁ, Stanislava
   Definition of time management problems as a part of self-management
   [Definícia problémov riadenia času ako súčasti sebariadenia] / Stanislava
   Strašíková. - Obr. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 121-125
   (manažment-sebariadenie-sebaplánovanie)
   Problematika riadenia času je súčasťou sebariadenia. Po zvážení vlastných
   schopností (sebaakceptovaní) začína riadenie využívania času jeho
   plánovaním. Sebauplatňovanie a dosahované úspechy závisia aj od jednej zo
   zručností - sebaplánovania. Ak by sme na základe doteraz nahromadených
   poznatkov o riadení času mali zatriediť túto problematiku v rámci
   manažmentu, mohli by sme smelo tvrdiť, že ide o manažérske zručnosti, ktoré
   možno natrénovať. V rámci sebariadenia je riadenie času súčasťou
   sebauplatňovania a táto problematika patrí do oblasti sebaplánovania.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRAŠÍKOVÁ, Stanislava
   Techniky manažmentu času pre rozvoj manažérskych zručností / Stanislava
   Strašíková. - Obr. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 145-150
   (riadenie času-techniky)
   Základným zdrojom v činnosti manažéra je jeho čas. Od schopnosti racionálne
   ho využívať podstatnou mierou závisí schopnosť zvládnuť manažérsku profesiu.
   Medzi zaujímavé poznatky patrí poznanie, že manažéri v nedostatočnej miere
   ovplyvňujú využitie svojho času. Je to sčasti spôsobené vonkajšími faktormi
   - tlakom okolností, ale do značnej miery aj tým, že manažéri si nedostatočne
   uvedomujú význam času, nepoznajú potrebu usmerňovať ho a nepoznajú metódu
   racionálneho plánovania využitia svojho času.
  
  
   RZB
  STRAŠÍKOVÁ, Stanislava
   Funkcie riadenia času / Stanislava Strašíková. - Obr. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 79-82
   (riadenie času-plánovanie-realizácia-kontrola-komunikácia)
   How we use time determines our success or lack of success in life. This
   article deals with the functions of time management and briefly describes
   how to use them best in our day-to-day activities. We can specify the six
   following functions of time management: 1. Ojectives identification. 2.
   Planing. 3. Decision making 4. Realization and organization. 5. Control. 6.
   Information and communication.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRELCOVÁ, Stanislava
   Formulating strategic marketing programs [Formulovanie strategického
   marketingového plánu] / Stanislava Strelcová. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 123-126
   (marketing-filozofia marketingová-plány strategické)
   Možnosti uplatnenia filozofie v procese tvorby strategických plánov. Aby bol
   strategický marketingový plán efektívny, musia byť splnené určité podmienky,
   napr. zhoda marketingovej strategie s podnikovým zámermi a schopnosťami.
   Manažér teda musí vytvoriť stratégiu, ktorej prispôsobí existujúce podnikové
   zdroje alebo vytvoriť novú podnikovú štruktúru na uspokojenie zvolenej
   stratégie.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRELCOVÁ, Stanislava
   Vymedzenie controllingových ukazovateľov ako podkladu pre kalkuláciu
   vlastných nákladov v cestnej doprave / Stanislava Strelcová. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Ekonomika a financie, Cestovný ruch, služby a
   regionálny rozvoj : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   koferencie doktorandov. 1. diel : Račkova dolina, 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-858-5. -
   S. 182-185
   (controlling-vlastné náklady-cestná doprava)
   Riešená je problematika návrhu controllingových ukazovateľov. Od týchto
   ukazovateľov závisí jednak úroveň tržieb pri stanovených cenách, ako aj
   úroveň vlastných nákladov, ktoré spätne ovplyvňujú použitú cenu vzhľadom k
   tomu, že pri vyššom výkone vozidla klesá podiel fixných nákladov na jednotku
   výkonu ako aj celkové jednotkové náklady.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Process management and human resources management [Riadenie procesov a
   riadenie ľudských zdrojov] / Mariana Strenitzerová. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 155-159
   (ľudské zdroje-riadenie ľudských zdrojov-manažment)
   Firma potrebuje identifikovať, organizovať a riadiť svoju sústavu procesov a
   ich rozhraní. Firma prostredníctvom sústavy procesov vytvára, zlepšuje a
   poskytuje stálu kvalitu ponúkaných produktov. Manažmentu procesov, jeho
   štruktúre, významu ako aj zlepšovaniu procesov je venovaná úvodná časť
   príspevku. Druhá časť sa zaoberá aplikáciou manažmentu procesov v oblasti
   riadenia ľudských zdrojov.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Vytvorenie modelu procesu "riadenie ľudských zdrojov" v podmienkach veľkých
   sieťových podnikov / Mariana Strenitzerová. - Obr. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 151-161
   (ľudské zdroje-ľudský faktor-riadenie ľudských zdrojov-kvalita)
   Procesne riadená organizácia je ideou organizácie, v ktorej je všetko
   podriadené dosiahnutiu finálneho výsledku v podobe realizácie kľúčového
   hodnototvorného procesu naplňajúceho poslanie firmy. V rámci tejto idey
   preberajú objekty organizačnej štruktúry zodpovednosť za realizáciu procesu
   a dodanie jeho dátového či materiálového výstupu v definovanom termíne a
   požadovanej kvalite externému, alebo internému zákazníkovi.
  
  
   RZB - VEDEC
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Diagnostický prístup v skvalitňovaní procesov personálnych činností /
   Mariana Strenitzerová. - Tab. - Bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Manažment, Obchod a marketing, Kvantitatívne
   metódy a informatika : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 2. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-859-3. -
   S. 80-87
   (diagnóza-diagnostika podniku-diagnostický test-diagnostická
   analýza-diagnostická syntéza-kvalita-hodnotenie pracovníkov)
   Vymedzenie základných pojmov z oblasti podnikovej diagnostiky, uplatnenie
   diagnostiky v oblasti riadenia ľudských zdrojov, efektívnosť diagnostického
   procesu. Nosná časť je venovaná využitiu diagnostického prístupu pri
   skvalitňovaní personálnych činností. Obsahuje postup fázovania
   diagnostického procesu pri konkrétnom výbere objektu diagnostiky, ktorým je
   jedna z personálnych činností "hodnotenie pracovníkov".The first part of the
   contribution defines basic terms from the area of the enterprise
   diagnostics, quality diagnostics and diagnostics of human resources
   management. The second part of the contribution presents the improvement of
   diagnostic approach in increasing the quality of personnel processes.
  
  
   RZB
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Balanced Scorecard a strategické mapy / Mariana Strenitzerová. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 83-88
   (strategické mapy-konkurenčné mapy)
   The Balanced Scorecard is a new management concept which helps managers at
   all levels monitor results in their key areas. The Balanced Scorecard
   includes four areas : * financial performance, * customer knowledge, *
   internal business processes, * learning and growth. This allows the
   monitoring of present performance, but also tries to capture information
   about how well the organization is positioned to perform well in the future.
  
  
   RZB
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Uplatnenie diagnostiky pri riadení ľudských zdrojov / Mariana Strenitzerová.
   - Tab. - Bibliogr.
   In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku :
   zborník z medzinárodného seminára : Žilina 28. novembra 2000. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-808-7. - S. 50-57
   (diagnostika-podniková ekonomika-manažment zmien)
   Autorka vo svojom príspevku sa zamerala na úlohu a využitie diagnostického
   prístupu pri skvalitňovaní personálnych činností. Uvádza postup fázovania
   diagnostického procesu pri konkrétnom výberu objektu diagnostiky, ktorým je
   jedna z personálnych činností a to " hodnotenie pracovníkov".
  
  
   DDZ
  STRENITZEROVÁ, Mariana
   Ľudský faktor v systéme kvality poštových a telekomunikačných služieb :
   dizertačná práca / Mariana Strenitzerová. - Žilina : Žilinská univerzita,
   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2001. - 198 s. : grafy,
   obr., príl., tab. - Bibliogr. + Autoref. 22 s.
   (poštové služby-telekomunikačné služby-ľudské zdroje)
   Kvalita a ľudský faktor. Príspevok personálneho útvaru k riadeniu kvality.
   Teoretické a metodologické východiská riadenia ľudských zdrojov. Koncepcia
   riadenia ľudských zdrojov. Nástroje manažmentu kvality zohľadňujúce ľudský
   faktor. Úloha manažmentu ľudských zdrojov pri rozvíjaní systému kvality v
   organizáciách. Cieľ a metódy práce. Vytvorenie modelu procesu v pošte a
   telekomunikáciách. Diagnostický prístup v skvalitňovaní procesov personálnch
   činností. Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce.
  
  
  SUCHANIČOVÁ, Miriam
   Neue Auffassung von Qualitätsmanagement / Miriam Suchaničová. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - S. 127-132 : Bibliogr.
   ISBN 80-7100-861-3
   (riadenie podniku-kvalita-implementácia)
   Manažment podnikov je na začiatku 21. storočia nútený zmeniť svoje
   smerovanie a chápanie pojmu "riadenie kvality podniku" v dôsledku
   zväčšujúcej sa konkurencie a v dôsledku nárastu sebavedomia zamestnancov a
   zákazníkov. Presadzovanie tohoto nového a širšieho spôsobu riadenia s
   orientáciou na želania, potreby a plnú spokojnosť zákazníkov sa vo svete
   nachádza pod pojmom Total Quality Management. A hoci ako komplexné riadenie
   kvality podniku je dokázateľne efektívnym nástrojom zlepšovania činnosti
   podniku, úžitok prinesie až po komplexnom, detailnom a dobre premyslenom
   procese implementácie.
  
  
   RZB - VEDEC
  SUCHANIČOVÁ, Miriam
   Das EFQM - Modell für Excellence / Miriam Suchaničová.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 163-168
   (EFGM-model-sektor služieb-riadenie kvality)
   EFQM-model hodnotenia podnikateľskej výnimočnosti pozostáva z 9 kritérií a
   32 subkritérií a je praktickým nástrojom organizácie na zistenie jej výskytu
   na ceste smerujúcej k výnimočnosti; napomáha spoznať medzery a následne
   podnietiť k riešeniam. Môže sa využiť pre potreby samohodnotenia,
   benchmarkingu a ako základ Európskej ceny kvality a pre európske organizácie
   predstavuje návod na zvýšenie vlastnej konkurenčnej schopnosti a pre
   identifikáciu silných a slabých stránok.The EFQM Excellence Model consists
   of 9 criteria and 32 sub-criteria and it's a practical tool to help
   organisations do this by measuring where they are on the path to Excellence;
   helping them understand the gaps and then stimulating solution. It can be
   used for Self-assessment, Benchmarking and as basis for applying for The
   European Quality Award and is a key framework for helping European
   organisations being more competetive and to discern clearly its strengths
   and areas.
  
  
   RZB - VEDEC
  SÚLOVEC, Roman - KREMEŇOVÁ, Iveta
   MetaCASE technology as a powerful modeling tool [Technológia Meta CASE ako
   účinný nástroj modelovania] / Roman Súlovec, Iveta Kremeňová. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 3 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-848-6. - S. 201-204
   (modelovanie-nástroje-technológia meta CASE)
   This article approaches the basic facts about the CASE and meta CASE
   systems, the main differences between them and the advantages of the meta
   CASE technology. A good CASE tool must be able to meet all requirements of
   users as they change. Meta CASE systems are interesting just because of
   their flexibility, namely not in the time aspect but also concerning to
   different requirements of different users - ability to meet requirements of
   large spectrum of users is achieved by supporting multiple methods and
   tools, their customisability and even facility to create user's own methods.
   The second part of this article deals with a good example of meta CASE tool
   - MetaEdit+.
  
  
   RZB
  SUROVEC, Pavel
   Predpoklady rozvoja cestnej hromadnej osobnej dopravy / Pavel Surovec. -
   Obr. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 152-157
   (doprava osobná hromadná cestná-obslužnosť dopravná-technika dopravná-systém
   cenový-integrácia dopravy)
   Predpoklady rozvoja cestnej hromadnej osobnej dopravy, ktoré umožnia
   zlepšenie úrovne dopravnej obslužnosti územia. Definovanie dopravnej
   obslužnosti z hľadiska času, priestoru a kapacity. Model voľby dopravného
   prostriedku, úvahy o cene cestovného a jej vzťahu k počtu prepravených osôb
   a celkovým tržbám. Integrácia dopravy je najdôležitejším predpokladom
   rozvoja cestnej hromadnej osobnej dopravy.The paper deals with the
   preconditions of the development of road passenger transport that can lead
   to rising the quality of transport service in regions. Transport service is
   defined from the time, space and capacity viewppont. There is the model of
   modal choice, fare consideration and its relationship with a number of
   passengers and total income in the paper. The integration of transport is
   considered as the major precondition of the development of road passenger
   transport.
  
  
  SUROVEC, Pavel
   Tools for developing passenger transport [Nástroje rozvoja osobnej dopravy]
   / Pavel Surovec. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - S. 133-136 :
   Bibliogr.
   ISBN 80-7100-861-3
   (doprava-riadenie dopravy-doprava cestná-rozvoj dopravy)
   Plánovanie a riadenie dopravy vyžaduje komplexné a efektívne nástroje.
   Verejná osobná doprava vyžaduje optimálnu tvorbu dopravnej siete a vedenia
   liniek na ne. Štát a samosprávne orgány musia vo verejnom záujme uhradiť
   preukázateľnú stratu na zabezpečenie požadovanej dopravnej obslužnosti
   územia. V článku sú na základe výskumu tvorby systému hromadnej osobnej
   dopravy prezentované nástroje rozvoja verejnej osobnej dopravy v tvorbe
   dopravnej siete.
  
  
   RZB
  SUROVEC, Pavel
   Kvalita dopravnej obsluhy územia / Pavel Surovec. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Jakost 2001 : 10. mezinárodní konference : sborník konference : Ostrava
   15.-17. května 2001. - Ostrava : Dům techniky, 2001. - D-17-D-21
   (hromadná doprava cestná-obsluha dopravná-dopravná obsluha územia)
   The quality of transport service is characterised in the term of time by a
   timetable and time destination accessibility, in the term of surface by a
   walking distance to the nearest stop, in the term of capacity by the number
   of connections. The paper deals with some issues from the research work
   "Model of transport and communication services in regions" expecially in
   rural passenger transport, it mentions relations between quality and
   economics as a relation in a passenger transport logistic chain. It mentions
   interest in transport service enssuring in regions.
  
  
   RZB
  SUROVEC, Pavel
   MHD v integrovanom dopravnom systéme / Pavel Surovec. - Obr. - Bibliogr.
   In: Doprava v mestských aglomeráciách : zborník z 3. celoštátnej konferencie
   so zahraničnou účasťou : Žilina 25.- 26. október 2001. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-881-8. - S. 75-82
   (mestská hromadná doprava-integrovaný dopravný systém)
   Mestská hromadná doprava v integrovanom dopravnom systéme. Riešenie
   dopravných problémov pri tvorbe dopravnej siete, integrovaného dopravného
   systému, preferencie hromadnej osobnej dopravy. Využitie čipových kariet vo
   vybavovaní cestujúcich.
  
  
   ASK
  SUROVEC, Pavel - SASÍNEK, Martin
   Technologie autobusové dopravy a provozování osobní silniční motorové
   dopravy : učební text kvalifikačního kurzu celživotního vzdělávání / Pavel
   Surovec, Martin Sasínek. - 1. vyd. - Trnávka : GARANTRANS, 2001. - 83 s. :
   Bibliogr.
   (autobusová doprava-technológie)
   Požiadavky na osobnú dopravu. Funkcie cestnej osobnej dopravy. Prevádzka
   autobusovej dopravy. Kvalita a systém hromadnej osobnej dopravy.
   Nepravidelná hromadná preprava osôb. Prevádzkovanie medzinárodnej
   autobusovej nepravidelnej dopravy. Európska dohoda o práci posádok v
   medzinárodnej cestnej doprave - AETR.
  
  
   RZB
  SUROVEC, Pavel
   Mass urban passenger transport in transport integrated system [MHD v
   integrovanom dopravnom systéme] / Pavel Surovec. - Obr. - Bibliogr.
   In: Transport in urban agglomerations : 3. international conference :
   Žilina, 25-26, October 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-881-8. - S. 57-63
   (mestská hromadná doprava-integrovaný dopravný systém)
   The paper deals with mass urban passenger transport in transport integrated
   system, with the solving of transport problems in network design, with
   transport integrated system, public transport preference, and with chip card
   utilising in passenger access process that makes possible to gain objective
   transport data.
  
  
   RZB
  SZILÁGYI, Mikuláš
   Pohľadávky - významná zložka majetku podniku / Mikuláš Szilágyi. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 89-94
   (pohľadávky-obchodný úver-hodnoty pohľadávok)
   The subject of debt control especially the due debts payment disability and
   insolvency and undisciplines of enterprises in slovak economy is too wide
   and complex. The contribution is a sketchy view of this subject form aspect
   of legislation acoountig and tax system, and also from aspect of debt
   valuation.
  
  
   RZB - ODBOR - ABSTR
  ŠRAMO, Ján
   Štartovanie spaľovacích motorov v zimnom období / Ján Šramo.
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře posluchačů
   doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice
   13.-14.2.2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN
   80-7194-321-5. - S. 72
   (spaľovacie motory-štartovanie-zimné obdobie-bezpečnosť jazdy)
   Stručný historický vývoj spaľovacích motorov. Princíp štartovania vznetových
   a zážihových motorov. Rozbor technických možností a prostriedkov pre
   uľahčenie štartu spaľovacích motorov. Ekonomické vyhodnotenie vrátane
   finančného vyčíslenia ohrievacích systémov. Hodnoty sú porovnané pre
   ohrievanie voľnobehom, závislým a nezávislým kúrením. Určenie základných
   optimálnych podmienok pre úspešný štart spaľovacích motorov v zimnom období.
  
  
   RZB - VEDEC
  ŠTEFANICKÁ, Andrea
   Možnosti uplatnenia marketingových aktivít v podnikoch osobnej dopravy /
   Andrea Štefanická. - bibliogr.
   In: Mladá veda 2000 : sekcie Manažment, Obchod a marketing, Kvantitatívne
   metódy a informatika : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
   konferencie doktorandov. 2. diel : Račkova dolina 7.-8. december 2000. - V
   Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-859-3. -
   S. 202-206
   (marketingové aktivity-výkonová politika-cenová politika-distribučná
   politika-komunikačná politika)
   Aplication of marketing's activities in passenger traffic firms is
   discussed. The balance between firm's profit and client's comfort is sought.
  
  
   RZB
  ŠTEFANICKÁ, Andrea
   Integrovaný komunikačný marketingový mix / Andrea Štefanická. - Obr. -
   Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 95-98
   (marketing-komunikačný mix-marketingový mix)
   Marketing is a process for transfer products between manufacturer and
   consumer. Serious achievement in marketing depeds on repetition of trade.
   The biggest problem of marketing is in invite and upkeep o consumers. One of
   the most important elements of marketing's mix is advertising. It is
   straight affects sale of products and services and largeness of turn.
  
  
   RZB
  ŠTOFKOVÁ, Jana
   Ausgewählte probleme der fiskal politik / Jana Štofková. - Bibliogr.
   In: TEMPUS PHARE institution building IB_JEP-14380-1999. Managerial
   development of civil servants MADECISE : proceedings. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-807-9. - S. 56-63
  
  
   RZB - VEDEC
  ŠTOFKOVÁ, Jana
   Vedeckovýskumná činnosť na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov /
   Jana Štofková. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 201-203
   (PEDaS-činnosť vedeckovýskumná)
   Vedeckovýskumná činnosť Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
   Žilinskej univerzity je dlhodobo orientovaná na riešenie problémov
   technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky a ekonomiky
   dopravy a spojov. Súčasťou vedeckovýskumnej činnosti je aj výchova vedeckých
   pracovníkov pre vlastnú potrebu, pre potreby rezortu dopravy, pôšt a
   telekomunikácií SR. K skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti prispieva
   spolupráca s rezortnými výskumnými ústavmi, podnikmi z oblasti dopravy, pôšt
   a telekomunikácií SR. Projekty riešené na katedre.
  
  
   RZB - VEDEC
  ŠTOFKOVÁ, Jana - ŠTOFKO, Stanislav
   Manažment kvality a spokojnosť zákazníka / Jana Štofková, Stanislav Štofko.
   - Obr. - Bibliogr.
   In: Zarz dzanie rozwojem organizacji : jako procesów i produktów. -
   Sosnowiec : Wy sza Szko a Zarz dzania i Marketingu, 2001. - ISBN
   83-915362-0-3. - S. 69-74
   (Slovenská pošta-manažérstvo kvality-poštové služby)
   Kvalita má významnú úlohu aj v poštových službách, ktoré sa vyznačujú
   svojimi špecifikami. Základný princíp EFQM (European Foundation for Quality
   Management). EFQM-model predstavuje nástroj na zabezpečenie kvality služieb
   poskytovaných svojim zákazníkom a následne umožní dosiahnuť dokonalosť
   celého podniku. Slovenská pošta, š.p. robí tiež kroky, aby po budúcom
   pristúpení k Európskej únii bola dôstojným partnerom iných poštových
   subjektov.
  
  
   RZB
  ŠTOFKOVÁ, Jana
   Wybrane problemy do analizy rynku kapita owego w Republice S owackiej / Jana
   Štofková. - Bibliogr.
   In: Wspólczesne produkty i procesy na rykach finansowych. - Bielsko-Bia a :
   Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowo ci i Finansów, 2001. - S. 65-69
  
  
   RZB - VEDEC
  ŠTOFKOVÁ, Jana
   Teoria podatkowa i polityka / Jana Štofková. - Bibliogr.
   In: Prace zespo ów naukowo-badawczych 3-2000/2001. - Bielsko-Bia a : Wy sza
   Szko a Bankowo ci i Finansów, 2001. - S. 2-11
  
  
   RZB - VEDEC
  ŠTOFKOVÁ, Jana
   Zasady harmonizacji systemu podatkowego z przepisami UE / Jana Štofková. -
   Bibliogr.
   In: Prace zespo ów naukowo-badawczych 4-2000/2001. - Bielsko-Bia a : Wy sza
   Szko a Bankowo ci i Finansów, 2001. - S. 2-11
  
  
   RZB
  ŠULGAN, Marián
   Intermodalita v doprave ako prínos k trvale udržateľnému rozvoju / Marián
   Šulgan. - Bibliogr.
   In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj : zborník príspevkov
   : Žilina 12.6.-13.6.2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-855-9. - S. 168-171
   (doprava kombinovaná-prostriedky prepravné logistické-efektívnosť)
   Aktuálnym trendom je presadzovanie takých prepravných systémov, ktoré sú z
   hľadiska nepriaznivých dopadov na životné prostredie i človeka čo
   najprijateľnejšie. Ide najmä o oblasť kombinovanej dopravy a širšie
   uplatňovanie logistických prepravných prostriedkov.The paper deals with an
   actual situation in enforcing the transport systems friendly to the
   environment and life. It means especially combined transport and logistical
   transport units application.
  
  
   AUC
  ŠULGAN, Marián - SOSEDOVÁ, Jarmila - RIEVAJ, Vladimír
   Európske dopravné koridory a Slovensko / Marián Šulgan, Jarmila Sosedová,
   Vladimír Rievaj. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 162 s.,
   AH 11,11 VH 11,57 : obr., tab. - Bibliogr. s. 160-162
   ISBN 80-7100-903-2
   (multimodálne dopravné plánovanie-multimodálne dopravné koridory-cestná
   doprava-železničná doprava-vodná doprava-letecká doprava-kombinovaná
   doprava)
   Informácie o budovaní európskych dopravných koridorov a o dnešnej situácii
   na Slovensku vo väzbe na možnosti širšieho uplatňovania multimodality v
   doprave. Učebnica poskytuje základnú predstavu o multimodálnej doprave, jej
   technickej základni a možnostiach praktického uplatnenia jednotlivých
   dopravných systémov na Slovensku i v Európe.
  
  
   RZB - VEDEC - ANO
  VACULÍK, Juraj
   Nová ekonomika a jej aspekty / Juraj Vaculík.
   In: Tvárnenie, ekológia, ekonomika 2001 : zborník prednášok a referátov z
   vedeckej konferencie : Žilina 7. júna 2001. - Žilina : Žilinská univerzita,
   2001. - ISBN 80-7100-854-0. - S. 123-127
   (podnikanie-ekonomika digitálna-ekonomika informačná)
   S nástupom internetu a sieťovej inteligencie je spojená transformácia
   všetkých oblastí nášho života. Menia sa nielen doterajšie pravidlá
   podnikania, ale tiež sociálne a štátne inštitácie. V novo sa vytvárajúcich
   podmienkach veku sieťovaej inteligencie sa rodí nový typ ekonomiky, ktorej
   rast je založený na využívaní moderných informačno-komunikačných
   technológiach a služieb.
  
  
   RZB - VEDEC - ANO
  VACULÍK, Juraj
   Bezpečnosť systémov z pohľadu štandardov / Juraj Vaculík. - Obr.
   In: Tvárnenie, ekológia, ekonomika 2001 : zborník prednášok a referátov z
   vedeckej konferencie : Žilina 7. júna 2001. - Žilina : Žilinská univerzita,
   2001. - ISBN 80-7100-854-0. - S. 128-134
   (informačné systémy-informačné zdroje-bezpečnosť systémov)
   Bezpečnosť a dostupnosť informačných zdrojov v súčasnosti nie je možné
   chápať len ako technický problém, ale ako súčinnosť technických,
   programových, organizačných, legislatívnych a ďalších opatrení. Z pohľadu
   vlastného informačného systému je možné definovať tri základné úrovne a to
   technicko-technologickú, aplikačnú a organizačnú vrstvu. Problematika
   bezpečnosti z pohľadu medzinárodných odporučení a štandardov.
  
  
   ASK - KAP
  VACULÍK, Martin - JUHÁR, Jozef - VACULÍK, Juraj - SLOVÁK, Juraj
   Telekomunikačné terminály / Martin Vaculík, Jozef Juhár, Juraj Vaculík,
   Juraj Slovák - V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2001. - S.
   (telekomunikácie-telekomunikačné terminály-digitálne terminály-učebné texty)
   Telekomunikačné terminály. Rozhrania účastníckeho prístupu. Spoločné
   vlastnosti digitálnych terminálov. Terminály hlasových služieb. Adaptácia
   rozhraní terminálov nekompatibilných s telekomunikačnou sieťou. Telematické
   terminály. Terminály prenosu úzkopásmového videosignálu.
  
  
   RZB - VEDEC - ANO
  VACULÍK, Juraj
   Aplikácia bezpečnostných mechanizmov na úroveň programového vybavenia /
   Juraj Vaculík. - Obr.
   In: Komunikačné a informačné technológie : zborník príspevkov medzinárodnej
   vedeckej konferencie : Tatranské Zruby 26.-27. septembra 2001. - Liptovský
   Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001. - ISBN 80-8040-159-4. - S. 237-243
   (informačný systém-programové vybavenie-ochrana)
   The object of contribution is to specify new and optimal mechanism for
   security of information systems. Present suggestions of solution are in area
   of protection of programe equipment, give a new view of this problem.
   Protection and security parts are specified for different levels of
   accessibility from simpler to more complicated.
  
  
   RZB - ODBOR
  VOLESKÝ, Karel
   Prečo kombinovaná doprava v SR stagnuje / Karel Voleský. - Grafy, obr. -
   Bibliogr.
   In: Žel 2001 : železnice na prelome tretieho tisícročia (4. časť) : 8.
   sympózium s medzinárodnou účasťou : zborník prednášok : Žilina 29.-30. mája
   2001. - Žilina : Žilinský vzdelávací servis, [2001]. - ISBN 80-7135-055-9. -
   S. 276-282
   (doprava kombinovaná-doprava železničná)
   Statistics shows, that the combined transport in Slovakia has stagnated.
   General reasons for the stagnation are not in technical bases of combined
   transport, but in lack of institutional advertising of progressive and
   ecological system transport. Therefore I assume that the costs of the system
   of combined transport exceed revenues and the system doesn't create profit
   that could be used for expansion of the system, which with reference to the
   area of Slovakia must have universal character.
  
  
   RZB - VEDEC
  VOLESKÝ, Karel - KENDRA, Martin - MÁRTON, Peter
   Die Beurteilung der Durchführbarkeit des Kombinierten Verkehrs RO-LA =
   Posudzovanie realizovateľnosti kombinovanej dopravy RO-LA / Karel Voleský,
   Martin Kendra, Peter Márton. - Obr. - Bibliogr.
   In: Mobilita '01 : 8th international scientific conference : Bratislava
   September, 6-7th, 2001. - Bratislava : STU, 2001. - ISBN 80-227-1565-4. - S.
   193-197
   (doprava-doprava kombinovaná-kombinovaná doprava RO-LA-železnica-cesta)
   Kombinovaná doprava v systéme železnica - cesta vyvolala veľký záujem z
   hľadiska dopravnej politiky a z pohľadu ekonomiky dopravy. Príčiny tohto
   záujmu spočívajú v jednoznačnej výhodnosti ochrany životného prostredia i v
   prednostiach kombinovanej dopravy ako integrálnej súčasti stratégie železníc
   v nákladnej preprave. Cieľom príspevku je náš pohľad na preverenie
   realizovateľnosti myšlienky prepravy cestných súprav po železnici z
   technickej, technologickej a ekonomikcej stránky.
  
  
   RZB
  WOROPAY, Maciej - MIGAWA, Klaudiusz - LIŠČÁK, Štefan
   Analýza nákladov na výmenu motorových olejov / Maciej Woropay, Klaudiusz
   Migawa, Štefan Liščák. - Obr., tab. - Bibliogr.
   In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
   univerzity v Žiline. [Zv.] 16. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-905-9. - S. 99-109
   (paliva-oleje-výmena motorových olejov-pohonné hmoty-hospodárenie)
   The paper presents considerations concerned cost analysis of motor oils
   exchange. On the basis of analysis of performed results obtained by research
   and executed in reality acknowledged that motor oils exchange is performed
   too soon and the motor oil quality is in the satisfy condition. The paper
   proposed change value performance of motor oils Work which is based on the
   real value of tribology index for fixing value on basis which can raise
   course of drive between exchanges is important to determinate chemical
   structure of in the different ways used motor oils.
  
  
   RZB - VEDEC
  ZAŤKOVÁ, Marianna
   Simulation des Betriebs der Rangierbahnh fe mit der Hilfe des Softwartools
   Virtuos / Marianna Zaťková. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 71-74
   (Virtuos-simulácia na PC-doprava koľajová)
   This article describes the simulation tool VirtuOS, which is used for
   modelling of operation in marshalling yard. In the introduction all the
   steps are defined, which are necessary for making a simulation in such
   model. Furthermore, properties of VirtuOS and also application field of this
   tool are shown. The development and architecture of VirtuOS are mentioned
   briefly at the end.
  
  
   RZB - VEDEC
  ZEMANOVÁ, Lucia - HRUDKAY, Karol
   The acquisitions of outsourcing [Akvizícia outsourcingu] / Lucia Zemanová,
   Karol Hrudkay. - Obr. - Bibliogr.
   In: TRANSCOM 2001 : 4th European conference of young research and science
   workers in transport and telecommunications : [proceedings], section 1 :
   Žilina 25-27 June 2001. - Žilina : University of Žilina, 2001. - ISBN
   80-7100-846-X. - S. 161-164
   (systémy informačné-outsourcing)
   Prudký rozvoj podnikových informačných systémov, ich čoraz väčšia
   technologická a softvérová zložitosť nútia ich používateľov aj
   telekomunikácie vynakladať nemalé zdroje na ich bezproblémový chod a
   fungovanie. Mnoho firiem preto v súčasnosti zvažuje outsourcing, teda
   zabezpečenie určitého okruhu podporných služieb externým dodávateľom. Urobiť
   outsourcingové rozhodnutia správne je však veľmi ťažké. Kľúčom k úspechu je
   pochopenie či outsourcingový proces bude prinášať zníženie cien a zvýšenie
   úrovne služieb pre zákazníka. Uplatnením outsourcingových procesov bude
   možné dosiahnuť zníženie cien a zvýšenie kvality nových i existujúcich
   telekomunikačných výkonov.
  
  
   RZB
  ZEMANOVÁ, Lucia
   Anticipating customer priorities [Predvídanie zákazníckych priorít] / Lucia
   Zemanová. - Bibliogr.
   In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and
   communications of University in Žilina. Volume 15. - Žilina : Žilinská
   univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-861-3. - S. 143-147
   (marketing-manažment-prieskum marketingový)
   Jedným z trvalých cieľov, resp. zámerov marketingového prieskumu je
   zisťovanie zákazníckych potrieb, aby vedenie mohlo pripraviť takú stratégiu,
   ktorá bude prinášať hodnoty nielen pre zákazníkov, ale i pre ňu samu.
   Príspevok je adresovaný otázkam a odporúčaniam, aké metódy použiť, kde
   hľadať nevyužitý potenciál (silu) a kde sú naše obmedzenia.
  
  
   RZB - VEDEC
  ZEMANOVÁ, Lucia
   Hodnotenie kvality služieb v pošte / Lucia Zemanová. - Tab. - Bibliogr.
   In: Postpoint 2001 : Štvrtá medzinárodná konferencia zástupcov poštových
   správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok :
   Žilina 12.-14. septembra 2001. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - ISBN
   80-7100-872-9. - S. 193-199
   (služby-kvalita-riadenie kvality)
   Kvalita poskytovaných služieb je dôležitým pozorovateľným atribútom pre
   zákazníka, keď si vyberá dodávateľa. Služby už nie sú vedľajším produktom,
   sllužby, to je produkt sám o sebe. Možno konštatovať, že všetci sa
   nachádzame v systéme riadenia kvality služieb.
  
  
   RZB
  ZEMANOVÁ, Lucia
   Význam diagnostiky kvality v pošte / Lucia Zemanová. - Bibliogr.
   In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku :
   zborník z medzinárodného seminára : Žilina 28. novembra 2000. - Žilina :
   Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-808-7. - S. 58-60
   (diagnostika-poštové služby-riadenie kvality v pošte)
   Diagnostiku v oblasti kvality poštových služieb možno definovať ako proces
   vyhľadávania problémov s kvalitou a ich príčin. Efektívnosť diagnostického
   procesu závisí do značnej miery na voľbe metód a techník diagnostikovania,
   čomu sa autorka venouje vo svojom príspevku.
  
  
   RZB - ODBOR
  ZEMANOVÁ, Lucia
   Hodnotenie kvality služieb v pošte a telekomunikáciách / Lucia Zemanová. -
   Príloha na nosiči CD-ROM
   In: Perner's contact 2001 : 2. ročník odborného semináře doktorského studia
   s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice, 13.-14.2.2001. -
   Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - ISBN 80-7194-321-5. - S. 75
   (kvalita-kritériá kvality-systém riadenia kvality)
   Pre podniky pôsobiace na poštových a telekomunikačných trhoch vrátane
   Slovenskej pošty, š.p. a Slovensých telekomunikácií, a.s. dnes platí, že na
   trhu môžu prežiť len vtedy, ak budú rešpektovať požiadavky a očakávania
   zákazníkov a k tomu musia zmeniť spôsob myslenia všetkých zamestnancov a
   zlepšovať kalitu práce. Musia zamerať služby na splnenie želaní zákazníkov.
   Služby by mali potom byť zamerané na splnenie kritérií ako sú rýchlosť,
   cenová i miestna dostupnosť, spoľahlivosť a pod. Trvalé uspokojovanie
   potrieb zákazníkov je možné dosiahnuť vybudovaním systému riadenia kvality,
   ktorý je založený na báze noriem kvality radu ISO 9000 a dopÍňaný zásadami
   komplexného manažérstva kvality.
  
  

Späť