Diplomové práce / Fakulta PEDAS / 2002

  
  
  ADAMICOVÁ, Vratislava
   Analýza povinného zmluvného poistenia vo vybraných poisťovniach.
   40 s., 2 obr., 6 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 7.
   Mičeková, Mária SKO
   Sroslík, Miloš REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel-poistenie zodpovednosti
   motoristu)
   /Nové konkurenčné subjekty na poistnom trhu. Poistné produkty. Povinné
   zmluvné poistenie vo vybraných poisťovniach./
  
  
  ADAMKA, Peter
   Koncepčná štúdia križovatiek na ťahu D2 v úseku Bratislava - Kúty.
   81 s., 11 obr., 48 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 15.
   Kocianová, Mária SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (návrh križovatiek na diaľnici)
   /Doplnenie diaľničných križovatiek na diaľnici D2 v úseku Bratislava - Kúty.
   Analýza súčasného stavu. Návrh riešenia diaľničných križovatiek na základe
   analýzy. Prognóza intenzity dopravy na uvažovaných križovatkách v r. 2005./
  
  
  ADAMKOVÁ, Denisa
   Organizácia dopravy na križovatke ulíc Košická - Na Horevaží.
   60 s., 7 obr., 31 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 5.
   Mokrý, Ivan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (tranzitná doprava-svetelná križovatka-organizácia dopravy na križovatke)
   /Návrh organizácie dopravy na križovatke ulíc Košická - Na Horevaží. Návrh
   svetelného signalizačného zariadenia na riešenej križovatke./
  
  
  ANDÓOVÁ, Renáta
   Marketingový prieskum spokojnosti v malých a stredných podnikoch s poštovými
   službami v okrese Komárno.
   66 s., 21 obr., 20 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 14.
   Paďourová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum poštových služieb)
   /Dotazníkový prieskum spokojnosti skupiny zákazníkov v okrese Komárno s
   poštovými službami. Zhodnotenie výsledkov prieskumu. Návrh opatrení na
   odstránenie niektorých nedostatkov./
  
  
  BAČA, Ľubomír
   OPohonné jednotky-multimediálna podpora výučby pre časť turbínové motory.
   87 s., 70 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   Kříž, Jozef SKO
   Kyselica, Stanislav REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (pohonné jednotky-multimediálna výučba turbínových motorov)
   /Požiadavky predpisu v časti Pohonná jednotka, oddiel turbínové motory.
   Návrh zabezpečenia výučby a inovácie s využitím multimediálnej podpory./
  
  
  BAČOVÁ, Katarína
   Reklasifikácia služieb Slovenskej pošty, š.p. a jej vplyv na zákazníkov.
   74 s., 31 obr., 29 tab., 0 graf., 17 príl., lit. 16.
   Mačuda, Jaroslav SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (reklasifikácia poštových služieb)
   /Charakteristika reklasifikácie služieb. Princípy a dôvody zavedenia
   reklasifikácie poštových služieb. Zisťovanie dopadu reklasifikácie na
   zákazníkov a množstvo podaných zásielok. Návrh komunikácie na zvýšenie
   informovanosti./
  
  
  BADO, Ján
   Metodika stanovenia štandardov dopravnej obslužnosti územia.
   59 s., 11 obr., 14 tab., 5 graf., 5 príl., lit. 11.
   Surovec, Pavol SKO
   Šulgan, Marián REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná obslužnosť-výkon vo verejnom záujme)
   /Návrh metodiky pre stanovenie dopravnej obslužnosti územia na základe
   súčasného stavu. Návrh počtu spojov vedených do jednotlivých obcí./
  
  
  BAK, Michal
   Postavenie Poštovej banky na trhu elektronických bankových služieb.
   80 s., 3 obr., 1 tab., 0 graf., 14 príl., lit. 7.
   Vaculík, Juraj SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (Internet-elektronické bankovníctvo)
   /Porovnanie Poštovej banky s konkurenčnými bankami. Určenie postavenie
   Poštovej banky na trhu. Návrh stratégie posilnenia a udržania si trhovej
   pozície zavádzaním nových služieb. Elektronické bankové služby./
  
  
  BAKIČOVÁ, Renáta
   Oceňovanie výkonov dopravno-mechanizačných prostriedkov závodu Divízia
   Slovtransgaz Senica v SPP, a.s.
   80 s., 2 obr., 11 tab., 5 graf., 6 príl., lit. 14.
   Gnap, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (oceňovanie dopravných výkonov)
   /Problematika stanovenia takého spôsobu a kalkulácie sadzieb za dopravné
   výkony, ktorý bude zabezpečovať objektívne a jednoduché oceňovanie
   dopravných výkonov v závode DSTG Senica pôsobiacom v plynárenstve./
  
  
  BALOG, Vieroslav
   Porovnanie financovania obstarania motorových vozidiel formou leasingu,
   úveru alebo vlastnými zdrojmi v podniku cestnej dopravy.
   73 s., 2 obr., 13 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 11.
   Storoška, Miloslav SKO
   Cajchan, Juraj REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (obstarávanie finančných zdrojov-leasing-úver-vlastné zdroje)
   /Analýza jednotlivých foriem financovania podniku cestnej dopravy.
   Porovnanie výhodnosti jednotlivých zdrojov ako sú:leasing, úver, vlastné
   zdroje./
  
  
  BARANOVÁ, Miroslava
   Financovanie straty z výkonov vo verejnomzáujme z hľadiska terifnej
   povinnosti v autobusovej doprave.
   67 s., 5 obr., 13 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 12.
   Paľová, Miriam SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (pravidelná autobusová doprava-výkon vo verejnom záujme)
   /Spôsoby financovania straty z výkonov vo verejnej autobusovej doprave v
   Slovenskej republike. Analýza súčasného stavu v poskytovaní dotácií
   jednotlivým podnikom SAD. Stanovenie ďalších možností financovania straty z
   výkonov vo verejnom záujme./
  
  
  BAUER, Viktor
   Poskytovanie výkonovej odmeny v závislosti na aktuálnej mesačnej záťaži a
   kvalite práce na SPP Žilina.
   68 s., 3 obr., 8 tab., 4 graf., 7 príl., lit. 15.
   Vlčanská, Jarmila SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (výkonová odmena a kvalita práce)
   /Sledovanie a hodnotenie podmienok poskytovania výkonovej odmeny na SPP
   Žilina. Návrh opatrení na zlepšenie situácie v tejto oblasti./
  
  
  BECK, Marek
   Návrh organizácie prepravných činností železnice.
   65 s., 12 obr., 1 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 12.
   Klapita, Vladimír SKO
   Kubjatková, Emília REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (organizácia prepravných činností-logistické centrá)
   /Organizácia prepravných činností v Železničnej spoločnosti, a.s. a v
   centrách logistických služieb. Globálny návrh postupu organizácie
   prepravných činností v ŽS, a.s./
  
  
  BEEROVÁ, Martina
   Rozsah služieb poskytovaných na pošte, ich vplyv na ekonomickú efektívnosť
   pošty.
   59 s., 0 obr., 4 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 14.
   Tomašíková, Oľga SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (kvalta poštových služieb; efektívnosť pošty)
   /Kvalita poštových služiev v SP, š.p.. Vývoj nákladov a výnosov .
   Hospodársky výsledok a ekonomická efektívnosť. Vyrovnávanie sa SP, šp. s
   konkurenciou./
  
  
  BEKEŠ, Stanislav
   Využitie colnej štatistiky pre analýzu prepravných prúdov v Slovenskej
   republike.
   44 s., 2 obr., 11 tab., 10 graf., 2 príl., lit. 7.
   Gnap, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (colná štatistika-prepravný prúd)
   /Definícia možnosti využitia colnej štatistiky pre analýzu prepravných
   prúdov nákladnej dopravy v SR v medzinárodnej cestnej doprave a v
   železničnej doprave. Využitie dostupných štatistických údajov na základe
   tejto analýzy a na základe údajov evidovaných colnými úradmi./
  
  
  BELKO, Peter
   Softvérový systém preventívnej a náprvnej činnosti v systémoch riadenia
   spoločnosti Ferona Slovakia, a.s.
   60 s., 14 obr., 16 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 11.
   neuv., SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (preventívna a nápravná činnosť-manažérstvo kvality-softvérový systém
   hodnotenia kvality)
   /Preventívne a nápravné činnosti v systéme manažérstva kvality v spoločnosti
   Ferona Slovakia, a.s. a ich integrácia do softvérovej formy./
  
  
  BENČEK, Andrej
   Odmeňovanie v podmienkach SPP Liptovský Mikuláš.
   75 s., 3 obr., 4 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 14.
   Kaštánek, Pavel SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (odmeňovanie zamestnancov)
   /Odmeňovanie zemestnancov ako dôležitý nástroj na motivovanie zamestnancov
   na zvýšenie efektivity a kvality práce./
  
  
  BENEDIK, pavol
   Optimalizácia dopravnej obsluhy v atrakčnom obvode trate Zbehy - Radošina s
   akceptovaním externých nákladov a zdrojov financovania.
   62 s., 3 obr., 41 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 14.
   Harmanová, Danka SKO
   Maděřič, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia dopravnej obsluhy-externé náklady-finančné zdroje)
   /Analýza dopravnej obsluhy, externých nákladov, vlastných nákladov a
   financovania jednotlivých druhov dopráv. Vytypovanie nedostatkov terajšieho
   stavu. Návrh riešenia nedostatkov do budúcnosti./
  
  
  BEREŠ, Milan
   Vybavenie a prevádzka prístavného terminálu kombinovanej prepravy.
   65 s., 4 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   Žarnay, Pavel SKO
   Šulgan, Marian REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (terminál kombinovanej dopravy)
   /Použitie matematického modulu systému hromadnej obsluhy na vytvorenie
   simulačného modelu prístavného terminálu kombinovanej dopravy./
  
  
  BERNÁTOVÁ, Katarína
   EVA - Progresívny model finančného manažmentu v podmienkach Slovenskej
   pošty.
   72 s., 19 obr., 0 graf., 2 príl., lit. 13.
   Tomová, Anna SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (ukazovateľ EVA-finančný manažment)
   /Nástroj merania podnikovej výkonnosti - ukazovateľ EVA. Stanovenie spôsobu
   jeho výpočtu. Kvantifikácia ťažkostí, ktoré môžu nastať vpri aplikácii tohto
   ukazovateľa v podmienkach slovenskej ekonomiky./
  
  
  BERNÁTOVÁ, Denisa
   Marketingový prieskum potenciálu E-business v regióne Žilina.
   71 s., 28 obr., 8 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 29.
   Tomová, Anna SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (elektronický obchod-marketingový prieskum)
   /Dotazníkový prieskum za účelom zistenia stupňa využívania elektronického
   obchodu ekonomickými subjektami v okrese Žilina v súčasnosti. Identifikácie
   perspektívy e-businessu./
  
  
  BETÁKOVÁ, Miroslava
   Optimalizácia obsluhy osobnou železničnou dopravou VÚC Trenčín.
   74 s., 3 obr., 51 tab., 14 graf., 4 príl., lit. 7.
   Jambor, Rastislav SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (autobusová doprava-železničná doprava-integrovaný doparvný systém)
   /Analýza obslužnosti VÚC Trenčín osobnou autobusovou a železničnou dopravou.
   Návrh optimálnych podmienok pre pokrytie dopravnej obslužnosti regiónu./
  
  
  BÍLCSÍKOVÁ, Alžbeta
   Inventarizácia a návrh nového dopravného značenia v Šahách na úseku cesty č.
   1/66.
   68 s., 22 obr., 43 tab., 11 graf., 2 príl., lit. 13.
   Paľo, Jozef SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravné značenie cesty)
   /Analýza súčasného stavu zvislého dopravného značenia na vybranom úseku
   cesty I/66 cez šahy. Návrh nového zvislého značenia na danom úseku./
  
  
  BINDAS, Richard
   Požiadavky predpisu JAR-FCL pre časť plánovanie a monitorovanie letu.
   87 s., 14 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 8.
   Havel, Karel SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL)
   /Návrh zabezpečenia výučby a inovácie predpisov na predpis JAR-FCL - časť
   plánovanie a monitorovanie letu./
  
  
  BIZNÁR, Ján
   Zhodnotenie možností unifikácie dopravných a návestných predpisov
   železničných správ ŽSR, ČD, BB a MÁV, z hľadiska liberalizácie prístupu na
   dopravnú infraštruktúru.
   107 s., 481 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 26.
   Harmanová, Danka SKO
   Školník, Marián REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (unifikácia dopravných predpisov)
   /Posúdenie možnosti vytvorenia jednotných medzinárodných pravidiel pre
   železničnú prevádzku. Zhodnotenie smerníc ES a legislatívy SR s ohľadom na
   liberalizáciu dopravného trhu. Návrh východísk pre vytvorenie spoločných
   návestných a dopravných predpisov pre ŽSR, ČD, BB a MÁV./
  
  
  BOLÍKOVÁ, Jana
   Ekonomické a právne aspekty založenia akciovej spoločnosti.
   42 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Cisko, Štefan SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (akciová spoločnosť a právne aspekty)
   /Súbor povinností a náležitostí nevyhnutných pre založenie, vznik a
   bezproblémovú existenciu akciovej spoločnosti. Realizácia proejktu TOMESA s
   popisom problémov spojených s podnikaním./
  
  
  BULKO, Peter
   Návrh koncepcie a ochrany životného prostredia v podmienkach SAD, š.p.
   Trenčín, o.z. Púchov.
   59 s., 1 obr., 10 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Skorka, Ivan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (autobusová doprava-ekológia a SAD)
   /Koncepcia ochrany životného prostredia v podmienkach podniku Slovenská
   autobusová doprava, š.p. Trenčín, odštepný závod Púchov./
  
  
  BURIETOVÁ, Elena
   Mediamatické aspekty vývoja telekomunikačných technológií.
   65 s., 1 obr., 12 tab., 13 graf., 1 príl., lit. 53.
   Krbaťa, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (telekomunikačné technológie-mediamatika-)
   /Prehľad vývoja informačných a komunikačných technológií a ich vplyvu a
   dôsledkov na človeka, spoločnosť a ľudskú civilizáciu. Popis nového
   interdisciplinárneho odboru - mediamatiky./
  
  
  BURYOVÁ, Gabriela
   Využitie finančného controllingu v riadení podniku.
   69 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 14.
   Cisko, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finančný controlling-rentabilita podniku)
   /Vymedzenie finančného controllingu. Charakteristika jeho funkcií a
   nástrojov. Začlenenie finančného controllingu do celkového systému
   podnikového controllingu. Pojednanie o riadení likvidity a zároveň riešení
   platobnej neschopnosti./
  
  
  BURYOVÁ, Petra
   Metodika projektu podnikateľského plánu v podniku cestnej dopravy.
   84 s., 4 obr., 8 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Cisko, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (podnikateľský plán-technicko-ekonomická štúdia podniku)
   /Proces prípravy projektu technicko-ekonomická štúdia. Zhodnotenie úlohy
   trhu, infraštruktúry, materiálovej náročnosti a dostupnosti technológie.
   Finančná analýza a možnosti získania finančných zdrojov. Metodika je
   aplikovaná na fiktívny podnik./
  
  
  CECH, radoslav
   Preprava cestovných batožín v rekreačnej oblasti Vysoké Tatry -
   marketingový prieskum.
   74 s., 2 obr., 18 tab., 13 graf., 6 príl., lit. 26.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Tarabová, Jana REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-preprava batožín)
   /Návrh zavedenia novej formy prepravy batožín v rekreačnej oblasti Vysoké
   Tatry s použitím cestnej dopravy. Vykonanie marketingového prieskumu s
   cieľom zistiť predpokladaný záujem respondentov o túto službu./
  
  
  CHACHAĽÁK, Marek
   Postavenie Štátneho dráhového úradu z hľadiska funkcie regulátora dopravy.
   65 s., 1 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 14.
   Harmanová, Danka SKO
   Chupek, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (regulácia dopravy-notifikačný úrad)
   /Posúdenie postavenia Štátneho dráhového úradu s kompetenciami
   predpokladaného regulátora dopravy po liberalizácii vstupu na železničnú
   dopravnú cestu. Návrh najprevdepodobnejšieho variantu usporiadania
   jednotlivých orgánov tak, aby bola zabezpečená zhoda s právom EÚ./
  
  
  CHMELKO, Slavomír
   Posúdenie neleteckých služieb na letisku M.R. Štefánika.
   67 s., 0 obr., 7 tab., 16 graf., 0 príl., lit. 4.
   Paulínyová, Ivana SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (neletecké služby na letisku)
   /Teoretické východiská a súčasná situácia v oblasti neleteckých služieb na
   letiskách Viedeň a Bratislava. Návrh riešenia a projekt rozvoja neleteckých
   služieb na letisku v Bratislave./
  
  
  CHOCHOLÁČEK, Jaroslav
   Pripravenosť slovenského IT trhu na využívanie technológií xDSL.
   49 s., 13 obr., 12 tab., 11 graf., 4 príl., lit. 28.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   neuvedné, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (DSL-prístupové siete-prieskum telekomunikačného trhu)
   /Problematika poskytovania, možnosti využitia a pripravenosti slovenského IT
   trhu na DSL technológie./
  
  
  CHOCHÚĽ, Andrej
   Analýza prepravných prúdov v nákladnej doprave za Žilinský VÚC.
   60 s., 8 obr., 17 tab., 11 graf., 4 príl., lit. 4.
   Gnap, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (analýza prepravných prúdov-cestná nákladná doprava)
   /Analýza prepravných prúdov v cestnej nákladnej doprave. Spracovanie
   prepravy tovaru. Realizované výkony v cestnej doprave. Váženie na hraničných
   priechodoch. Zhodnotenie intenzity nákladnej dopravy. Návrh systému zberu a
   spracovania informácií potrebných pre analýzu prepravných prúdov./
  
  
  CHUDEJ, Jozef
      61 s., 4 obr., 10 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 13.
   Hollarek, Tomáš SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (integrovaná osobná doprava-jednotný cestovný poriadok)
   /Riešenie integrovanej osobnej dopravy v Rajeckom regióne. Použitie
   moderných dopravno-inžinierskych metód pre analýzu súčasného stavu. Návrh
   technického a ekonomického riešemia osobnej dopravy južnej radiály
   žilinského okresu./
  
  
  CHVÍĽA, Dušan
   Uplatnenie medzinárodného marketingu v podmienkach telekomunikačného
   podniku.
   107 s., 15 obr., 13 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 26.
   Rostášová, Mária SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (medzinárodný marketing v telekomunikáciách-telekomunikačný produkt)
   /Medzinárodný marketing v telekomunikačných podnikoch. Vysvetlenie pojmu
   medzinárodný marketing. Analýza telekomunikačného podniku, medzinárodného
   zákazníka, medzinárodného prostredia. Návrh marketingového programu./
  
  
  CIBERÉOVÁ, Zuzana
   Možnosti uplatnenia časového manažmentu v podmienkach Slovenskej pošty, š.p.
   77 s., 38 obr., 23 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 14.
   Strašíková, Stanislava SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (časový manažment na pošte)
   /Základné princípy a prístupy k riadeniu času. Analýza využitia pracovného
   času subjektami riadenia v rámci Strediska poštovej prevádzky Žilina .
   Diagnostikovanie diskrepencií a možnosti ich riešenia./
  
  
  COGANOVÁ, Martina
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti infraštruktúry v
   regióne Žilina.
   69 s., 32 obr., 21 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 14.
   Paďourová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum infraštruktúry)
   /Marketingový prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti
   infraštruktúry. Podpora podnikania v okrese Žilina. Zhodnotenie a návrhy na
   zlepšenie podmienok rozvoja malých a stredných podnikov./
  
  
  COPLÁK, Peter
   Monitorovanie a spôsoby monitorovania priamych a spätných smerov v káblovej
   televízií.
   14 obr., 7 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 23.
   Smutný, Pavel SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (káblová televízia)
   /Internetové pripojenie prostredníctvom káblových televízií. Monitorovanie a
   meracie prostriedky na meranie parametrov prenášaných signálov./
  
  
  CRKOŇOVÁ, Miroslav
   Poloha na prekládku hromadného nákladu v riečnom prístave.
   70 s., 9 obr., 9 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 12.
   Novomeská, Jana SKO
   Hladný, Roman REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (riečny prístav-prekládka hromadného nákladu)
   /Rozpracovanie , porovnanie jednotlivých variantov dispozičného riešenia
   polohy na prekládku uhlia v riečnom prístave./
  
  
  CZIDOR, Alexander
   Preprava štrkopiesku na trase TISZAPOLGÁR - LADMOVCE.
   133 s., 39 obr., 24 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 24.
   Šlessinger, Ján SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (vodná doprava štrkopiesku-technologická linka vodnej dopravy)
   /Podrobný popis rieky z hľadiska je splavnosti na trase. Výkonové a časové
   charakteristiky. Prevádzkové náklady súčasnej technologickej linky na
   prepravu štrkopiesku. Návrh na zníženie prevádzkových nákladov. Hodnotenie
   ekonomickej efektívnosti a investícií pre potreby technologiskej linky./
  
  
  ČECHOVÁ, Miriam
   Analýza dopravnej nehodovosti na vybraných úsekoch košického kraja.
   88 s., 30 obr., 11 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 14.
   Surmánek, Miroslav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná nehodovosť)
   /Analýza dopravnej nehodovosti v Košickom kraji na vybraných úsekoch s
   kritickou nehodovosťou. Riešenie situácie v kritických úsekoch . Návrh na
   riešenie eliminácie dopravných nehôd v daných úsekoch./
  
  
  ČELKO, Milan
   Postavenie spoločnosti Opel C&S na slovenskom automobilovom trhu.
   83 s., 14 obr., 8 tab., 5 graf., 12 príl., lit. 21.
   Birnerová, Eva SKO
   Šramo, Ján REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (automobilový trh-marketing Opelu)
   /Rozbor postavenia spoločnosti Opel na slovenskom automobilovom trhu. Vývoj
   na trhu osobných a malých úžitkových automobilov u nás aj v ostatných
   európskych krajinách. Organizácia predaja a cenová politika. Predpokladaný
   vývoj trhu na Slovensku v roku 2002./
  
  
  ČERŇANSKÝ, Martin
   Analýza merania a vyhodnocovania brzdného účinku na valcových skúšobniach
   bŕzd.
   81 s., 24 obr., 0 tab., 0 graf., 5 ppríl., lit. 8.
   Ivánek, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (meranie účinku bŕzd-technická kontrola bŕzd)
   /Meranie a vyhodnocovanie brzdného účinku na valcových skúšobniach bŕzd.
   Popis skúšobných brzdných systémov. Práca v STK/ stanica technickej
   kontroly/. Poruchy brzdných systémov a spôsob ich diagnostikovania z tvaru
   brzdovej charakteristiky./
  
  
  ČIČMANEC, Marek
   Podmienky zvýšenia objemu prepravy na IV. koridore.
   78 s., 8 obr., 50 tab., 9 graf., 18 príl., lit. 12.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (preprava tovarov)
   /Podmienky zvýšenia objemu prepravy na IV. koridore. Návrhy a opatrenia pre
   zvýšenie objemu prepravy. Analýza súčasného stavu deľby prepravy. Možnosti
   presunu prepravy z cestnej dopravy na železničnú./
  
  
  ČOLLÁKOVÁ, Alena
   Návrh metodiky tvorby integrovaného dopravného systému.
   74 s., 5 obr., 2 tab., 3 graf., 7 príl., lit. 6.
   Feltovič, SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (integrovaný dopravný systém)
   /Návrh metodiky tvorby integrovaného dopravného systému./
  
  
  ČUNTALA, Marián
   Perspektívy rozvoja dopravných systémov v podmienkach integrovaného
   začleňovania SR do EÚ.
   59 s., 0 obr., 9 tab., 4 graf., 12 príl., lit. 12.
   Tomová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (rozvoj dopravných systémov-prognóza rozvoja dopravy)
   /Perspektívy rozvoja dopravných systémov v podmienkach integračného
   začleňovania Slovenskej republiky do Európskej únie. Charakteristika
   jednotlivých druhov dopráv. Význam rozvoja dopravy. Doprvná politika SR a
   EÚ. Pripravenosť SR na členstvo v EÚ./
  
  
  DANIEL, Miloš
   Požiadavky predpisu JAR-FCL pre časť Základy letu - aeroodynamika.
   175 s., 135 obr., 41 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 26.
   Tichavský, Vladimír SKO
   Beňo, Luděk REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL-aerodynamika)
   /Požiadavky JAR-FCL pre časť aerodynamika. Návrh na zebepečenie výučby a
   inovácie predpisov./
  
  
  DANIŠOVÁ, Martina
   Riadenie a financovanie železničnej dopravy.
   65 s., 1 obr., 10 tab., 3 graf., 9 príl.-, lit. 13.
   Tatranská, Mária SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (transformácia ŽSR-hospodárenie ŽSR)
   /Riadenie, plánovanie, hospodárenie a financovanie železničnej dopravy v
   období 2001. Transformácia a reštrukturalizácia ŽSR. Finančná analýza ako
   prostriedok opodstatnenia rozdelenia ŽSR na dva samostatné právne subjekty./
  
  
  DANIŠOVÁ, martina
   Riadenie a financovanie železničnej dopravy.
   65 s., 1 obr., 10 tab., 3 graf., 9 príl., lit. 13.
   Tatranská, Mária SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (transformácia ŽSR-podnikateľský plán-finančná analýza ŽSR)
   /Popis podstaty riadenia a financovania železničnej dopravy v období do
   konca roku 2001 a z teoretického hľadiska aj od 1.1.2002 v období
   transformácie a reštruktralizácie ŽSR. Využitie metód finančnej analýza s
   cieľom dokázať opodstatnenosť rozdelenia ŽSR na dva samostatné právne
   subjekty./
  
  
  DAŇKO, Rastislav
   Možnosti uplatnenia nových technológií v osobnej doprave.
   74 s., 0 obr., 5 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 25.
   Dudáček, Jiří SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (nekonvenčná doprava-nové technológie v osobnej doprave)
   /Význam, vývoj a možné uplatnenie nekonvenčných technológií v osobnej
   doprave s možným uplatnením v konkrétnych podmienkach v Slovenskej
   republike./
  
  
  DEMETEROVÁ, Nadežda
   Uplatnenie a prínosy marketingu v DPMŽ.
   75 s., 0 obr., 14 tab., 10 graf., 0 príl., lit. 9.
   Ceniga, Pavol SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (marketing v dopravnom podniku)
   /Návrh využitia marketingového mixu dopravných služieb v Dopravnom podniku
   mesta Žiliny, s.r.o v Žiline./
  
  
  DIC, Juraj
   Analýza činností a návrh racionalizačných opatrení na colnej pošte Poprad 2.
   17 s., 1 obr., 0 tab., 3 graf., 4 príl., lit 0.
   Vošček, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (colné oddelenia na pošte-činnosť colných služieb)
   /Činnosť colných oddelení Slovenských pôšt. Zefektívnenie, zjednodušenie a
   sprehľadnenie práce colných služieb na poštách./
  
  
  DIRNBACH, Rastislav
   Zisťovanie dosvitu svetlometov osobného motorového vozidla a dohľadnosti na
   chodca.
   732 s., 20 obr., 25 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 11.
   Liščák, Štefan SKO
   Kubjatko, Tibor REC
   PED, CMD, 17.04.2002
   (dosvit-dohľadnosť-svetlomet osobného auta)
   /Zisťovanie dosvitu vozidla a dohľadnosti na chodca. Osvetľovacia technika a
   jej vývojový stupeň. Technické požiadavky na svetlomety, svetlo a jeho
   fotometrické veličiny. Fyziológia ľudského vnímania informácií. Návrh
   metodiky jej merania. Experiment a vyhodnotenie./
  
  
  DOLINKOVÁ, Simona
   Posudzovanie rastu firmy na báze tržieb a vlastného kapitálu v podmienkach
   ŽS. a.s.
   67 s., 8 obr., 19 tab., 29 graf., 3 príl., lit. 17.
   Bartišová, Viera SKO
   Derkitsová, Lucia REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (tržby-vlastný kapitál)
   /Sledovanie vývoja prognózovaných tržieb a vlastného kapitálu Železničnej
   spoločnosti a.s. v rokoch 2002-2006. Sledovaný vývoj som následne
   porovnávala s rastom tržieb a vlastného kapitálu ŽSR v rokoch 1993-2001./
  
  
  DONKO, Peter
   Vývoj obchodu v podmienkach pošty.
   61 s., 0 obr., 10 tab., 4 graf., 1 príl., lit. 10.
   Boldišová, Helena SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (obstarávateľská činnosť-komerčné aktivity na poštách)
   /Predaj ochodného tovaru na poštách. Analýza súčasného stavu obchodu,
   zákazníci a konkurencia. Návrh opatrení na zlepšenie situácie na základe
   marketingového prieskumu./
  
  
  DONOVALOVÁ, Jana
   Analýza možností podnikania v podmienkach SR.
   38 s., 13 obr., 0 tab., 0 graf., 20 príl. lit. 10.
   Cisko, Štefan SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (podnikanie v podmienkach SR)
   /Analýza pojmov podnikanie a podnikateľ. Zakladateľská koncepcia podnikania.
   Zakladateľský zámer a aktivity spojené s podnikaním./
  
  
  DORČÁK, Miroslav
   Racionalizácia osobnej prepravy v gemerskom regióne.
   74 s., 4 obr., 18 tab., 3 graf., 8 príl., lit. 21.
   Štefan, Milan SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (dopravná obslužnosť územia-integrovaný dopravný systém)
   /Analýza súčasného stavu verejnej osobnej dopravy v okrese Rožňava. Návrh an
   optimalizáciu jej riešenia vychádzajúci s koordinácie autobusovej a
   železničnej dopravy. Zhodnotenie nákladovosti týchto dopráv./
  
  
  DORČIAK, Ľubomír
   Požiadavky predpisu JAR-FCL pre časť Prístrojové vybavenie - letúny.
   131 s., 100 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 15.
   Dendis, Tomáš SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL-prístrojové vybavenie lietadla)
   /Požiadavky JAR FCL pre prístrojové vybavenie a letúny. Návrh na
   zabezpečenie výučby a inováciu predpisov./
  
  
  DOVALOVÁ, Miroslava
   Marketingový prieskum cestovného ruchu v regióne Poprad-Tatry.
   89 s., 20 obr., 26 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 20.
   Štofková, Jana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum cestovného ruchu)
   /Marketingový prieskum za účelom zistenia nedostatkov v kvalite
   poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v regióne Poprad - Tatry.
   Návrh na odstránenie nedostatkov./
  
  
  DRAGÚŇ, Ján
   Návrh rozvoja cestnej siete pre Nové Zámky pomocou dopravno-plánovacieho
   modelu.
   61 s., 1 obr., 2 tab., 1 graf., 37 príl., lit. 10.
   Ripka, Igor SKO
   Huslicová, D. REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (rozvoj cestnej siete)
   /Metodika výpočtu a spracovania vstupných podkladov potrebných pre prognózu
   dopravy s využitím softvéru Visum pre modelovanie dopravno-prepravného
   procesu./
  
  
  DRAVECKÁ, Lenka
   Verejná podpora leteckých spoločností.
   72 s., 23 obr., 7 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 19.
   Švanda, Zdeněk SKO
   Novák, Andrej REC
   PED, LD, 19.05.2002
   (podpora leteckej spolčnosti)
   /Všeobecný marketing. Analýza aktivít spoločnosti. Marketing v letectve.
   Propagácia, konkurencia aodporúčania na rozvoj v leteckej doprave./
  
  
  DROBŇÁK, Ján
   Kontrola pôvodu tovaru v dovoze a vývoze.
   38 s., 9 obr., 9 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 13.
   Voleská, Irena SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (colné konanie)
   /Teória kontroly pôvodu tovaru v dovoze a vývoze. Určovanie pôvodu tovaru v
   rámci dohôd o colnej únii a dohôd o zóne voľného obchodu kontrolnými útvarmi
   v rámci Colnej správy SR. Použitie prvkov manažmentu v kontrole./
  
  
  DRUSKA, Milan
   Centralizácia skladového hospodárstva v organizovanom podniku s využitím
   informačného systému SAP R/3.
   69 s., 4 obr., 6 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 6.
   Štofková, Jana SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (skladové hospodárstvo-informačný systém SAP R/3)
   /Centralizácia skladového hospodárstva vo vybranom sieťovom podniku.
   Využitie informačného systému SAP R/3. Návrh nového systému riadenia
   skladového hospodárstva, novej organizačnej štruktúry a predpoklady jej
   fungovania./
  
  
  DULIK, Peter
   Optimalizácia poštovej prepravy v oblastnej poštovej prepravnej sieti OSC
   Liptovský Mikuláš 1.
   70 s., 56 obr., 9 tab., 0 graf., 13 príl., lit. 8.
   Sališová, Ľuba SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (optimalizácia poštovej prepravy)
   /Charakteristika poštovej siete. Optimalizačné metódy. Metódy "Rozhodovací
   graf". Návrh optimalizácie poštových cestných kurzov.
   Prevádzkovo-ekonomické vyhodnotenie návrhov./
  
  
  DURKÁČ, Tomáš
   Bezdrôtové viackanálové prepojenie LAN sietí pracovísk železničnej stanice
   Čierna nad Tisou.
   52 s., 24 obr., 3 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Udvardy Emil, SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (bezdrôtové prepojenie LAN sietí)
   /Návrh prepojenia lokálnych sietí LAN pracovísk železničnej stanice Čierna
   nad Tisou. Návrh bezdrôtového, jednokanálového a viackanálového prepojenia
   lokálnych sietí LAN./
  
  
  DYDŇANSKÝ, Pavol
   Význam pôsobenia portálov v INTERNETE.
   73 s.,
   Lazový, Ľubomír SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (portál v Internete)
   /Charakteristika portálov. Programovanie informačného portálu. Význam
   pôsobenia portálov v Internete./
  
  
  DZÚRIKOVÁ, Dana
   Návrh ekonomického modelu fungovania "informačno-predajných centier" v
   železničnej osobnej preprave.
   49 s., 1 obr., 6 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   Beňová, Ľudmila SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (informačno-predajné centrum-ekonomický model fungovania predaja)
   /Aktivity a služby ponúkané v informačno-predajnom centre /IPC/. Náklady
   výnosy a hospodársky výsledok. Financovanie centier a výpočet doby
   návratnosti investícií. Odporúčaný postup pri zriaďovaný IPC./
  
  
  DŽAVANOVÁ, Stela
   Technologický proces systémovej recyklácie a likvidácie starých vozidiel.
   70 s., 6 obr., 2 tab., 7 graf., 4 príl., lit. 14.
   Ivánek, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (recyklácia starých vozidiel)
   /Technologický proces systémovej likvidácie a recyklácie starých vozidiel./
  
  
  ĎURICOVÁ, Jana
   Analýza vlastných nákladov a možností ich znižovania v podniku NAD a.s.
   Poprad.
   72 s., 0 obr., 24 tab., 13 graf., 0 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vlastné náklady v dopravnom podniku)
   /Analýza vlastných nákladov v podniku NAD, a.s. Poprad. Návrh možností
   znižovania vybraných nákladových položiek./
  
  
  ĎURINÍKOVÁ, Andrea
   Podporné zdroje a možnosti financovania bývania na Slovensku.
   93 s., 98 obr., 14 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 36.
   Giller, SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (financovanie bývania)
   /Návrh projektu na rozšírenie informovanosti širokej verejnosti o
   možnostiach financovania bytovej výstavby a bývania na Slovensku. Vedomosti
   o tejto otázke umiestniř na www. stránku./
  
  
  ĎURIŠOVÁ, Ingrid
   Externé náklady vo vodnej doprave.
   68 s., 0 obr., 20 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 13.
   Sosedová, Jarmila SKO
   Dolinayová, Anna REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (prevádzkové náklady na vodnú dopravu)
   /Charakteristika jednotlivých druhov externalít ako sú: nehody, hluk,
   vibrácie, znečistenie ovzdušia, záber pôdy a kongescie. Hodnotenie
   ekonomických dôsledkov týchto externalít. Prehľad nástrojov na ich
   internalizáciu v jednotlivých sektoroch dopravy./
  
  
  FEDUŠOVÁ, Katarína
   Marketingový prieskum v zasielateľskej firme.
   74 s., 11 obr., 8 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 19.
   SKO
   REC
   PED, CMD, 41.30.2002
   (marketingový prieskum-zasielateľská služba)
   /Marketingový prieskum v zasielateľskej firme v Žilinskom kraji. Prepravné
   požiadavky skutočných a potenciálnych zákazníkov firmy COLSPEDIA, s.r.o.
   Žilina. Analýza konkurenčných zasielateľských firiem. Návrhy na zlepšenie
   pozície firmy na trhu./
  
  
  FEKETE, Ján
   Význam kalkulácií vlastných nákladov a tvorba cien pre riadenie dopravnej
   činnosti v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Vojany, odštepný
   závod Vojany.
   79 s., 0 obr., 8 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 14.
   Križanová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vlastné náklady-tvorba cien-riadenie dopravnej činnosti)
   /Rozbor možností na zdokonalenie súčasneho stavu operatívneho rozhodovania o
   výške vnútropodnikovej ceny uplatnením dynamickej kalkulácie vlastných
   nákladov a tvorby trhovej ceny akceptáciou konkurenčných a hospodárskych
   podmienok./
  
  
  FEKETE, Rastislav
   Prístrojové vybavenie lietadiel a jeho vplyv na zaťaženie posádky.
   67 s., 30 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 14.
   Krchniak, Jozef SKO
   Dendis, Tomáš REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (prístrojové vybavenie lietadla)
   /Vývoj prístrojového vybavenia lietadiel. Zaťaženie posádky. Ergonómia.
   Filozofia prístrojovej dosky. vývojové trendy. Nové typy zobrazení letovej
   cesty./
  
  
  FERENC, Peter
   Návrh operačného dispečingu.
   Velební, Ladislav SKO
   Maličký, Gabriel REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (návrh dispečingu)
   /Úloha operačného dispečingu leteckého prevádzkovateľa. Požiadavky na
   vybavenie operačného dispečingu. Návrh operačného dispečingu. Optimalizácia
   jeho štruktúry s ohľadom na rozsah prevádzky./
  
  
  FOGAŠOVÁ, Lenka
   Optimalizácia obsluhy osobnou železničnou dopravou VÚC Prešov.
   57 s., 6 obr., 17 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 15.
   Šarak, Ján SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (obslužnosť územia železničnou dopravou)
   /Optimalizácia obsluhy osobnou železničnou dopravou VÚC Prešov. Zhodnotenie
   súčasného stavu. Charakteristika VÚC. Analýza prepravy a prepravných prúdov
   cestujúcich na tomto území. Návrh použitia jednotlivých druhov dopravy.
   Možnosť vytvorenia integrovaného dopravného systému./
  
  
  FROLOVÁ, Martina
   Kalkulácia vlastných nákladov a ceny v zasielateľstve.
   63 s., 1 obr., 12 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 9.
   Královenský, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (kalkulácia vlastných nákladov-zasielateľské činnosti)
   /Metodika sledovania vlastných nákladov a kalkulácie ceny u zasielateľa./
  
  
  FULLOVÁ, Mária
   Ľudský faktor ako súčasť rozvoja podniku.
   51 s., 3 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 6.
   Farkašová, Viera SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (manažment a etika)
   /Príprava riadiacich pracovníkov podniku a starostlivosť o ich vzdelanostný
   rozvoj./
  
  
  FURTÁKOVÁ, Zuzana
   Využitie systému vyvážených ukazovateľov BSC v podmienkach vybraného
   podniku.
   91 s., 10 obr., 16 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 14.
   Streinitzerová, Mariana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finančná analýza-BSC -Balance ScoreCard)
   /Charakteristika metódy Balanced ScoreCard.Porovnanie tejto metódy s
   finančnou analýzou. Návrh systému ukazovateľov pre Slovenské
   telekomunikácie, a.s./
  
  
  GAJDOŠ, Michal
   Analýza prímestskej dopravy u vybraných liniek z hľadiska rentability v SAD
   Trenčín OZ Považská Bystrica.
   64 s., 6 obr., 25 tab., 6 graf., 6 príl., lit. 14.
   Bielik, Pavol SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (rentabilita prímestskej dopravy)
   /Návrhy a opatrenia na zníženie nákladov v spojení s prevádzkou prímestskej
   dopravy. Rentabilita vybraných liniek./
  
  
  GAJDOŠÍKOVÁ, Dáša
   Vernostné programy leteckých spoločností.
   77 s., 0 obr., 23 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 9.
   Švanda, Zdeněk SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (vernostný program firmy-letecká spoločnosť)
   /Marketingový prieskum vernostných programov leteckých spoločností. Systém
   porovnávania programov. Odporúčania pre ČSA./
  
  
  GAĽANOVÁ, Anna
   Možnosti použitia malokapacitných autobusov v podmienkach SAD Bardejov o.z.
   58 s., 0 obr., 18 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 6.
   Križanová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (rentabilita práce v dopravnej firme-malokapacitne autobusy)
   /Možnosti použitia malokapacitných vozidiel v podmienkach SAD Bardejov s
   ohľadom na rentabilitu prevádzky./
  
  
  GALLIK, František
   Štatistika colných priestupkov a colných deliktov na Colnom úrade v Poprade.
   42 s., 0 obr., 12 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 7.
   Bartošová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (colný priestupok-štatistika colných pochybení)
   /Štatistika colných priestupkov a colných deliktov na Colnom úrade v
   Poprade. Kvalifikované a skutkové podstaty porušenia colných predpisov.
   Odporúčanie na ktoré problémy kontrolnej činnosti pri zisťovaní colných
   priestupkov a deliktov je potrebné sa zamerať./
  
  
  GAŇA, Róbert
   Optimalizácia obsluhy osobnou železničnou dopravou VÚC Žilina.
   91 s., 3 obr., 57 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   Jambor, Rastislav SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (autobusová doprava-integrovaný dopravný systém-železničná doprava)
   /Optimalizácia dopravnej obslužnosti osobnou autobusovou a železničnou
   dopravou. Analýza možností jednotlivých dopravcov vykonávajúcich verejnú
   hromadnú dopravu. Porovnanie výsledkov analýzy. Návrh optimálnych podmienok
   dopravnej obsluhy./
  
  
  GAŠPAR, Ivan
   Požiadavky predpisu KAR-FCL pre časť "Hmotnosti a vyvažovanie.
   81 s., 70 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 16.
   Beňo, Luděk SKO
   Bugaj, Martin REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL)
   /Požiadavky predpisu JAR-FCL v časti "Hmotnosti a vyvažovanie". Návrh
   zabezpečenia výučby./
  
  
  GAVALCOVÁ, Zuzana
   Tvorba cien verejnej železničnej dopravy v podmienkach trhového
   hospodárstva.
   72 s., 1 obr., 20 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 22.
   Legény, Jozef SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (cenotvorba v železničnej doprave)
   /Tvorba cien v železničnej doprave v podmienkach trhového hospodárstva.
   Analýza metodiky tvorby cien v ŽSR vo vzťahu ku konkurencii medzi
   železnicami i jednotlivými druhmi dopráv navzájom. Popis situácie vo vývoji
   cenotvorby a výšky ceny na ŽSR./
  
  
  GAZDÍKOVÁ, Júlia
   Predpokladaný vývoj automobilizmu v Slovenskej republike.7
   70 s., 2 obr., 13 tab., 16 graf., 1 príl., lit. 34.
   Faith, Peter SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   ( prognóza vývoja automobilizmu)
   /Prognóza predpokladaného vývoja automobilizmu v Slovenskej republike.
   Formulácia troch scenárov možného rozvoja pre výhľadové obdobie do roku
   2020./
  
  
  GENČUROVÁ, Mária
   Vplyv konkurenčného prostredia na zmenu organizačnej štruktúry primárnej
   oblasti Spišská Nová Ves.
   60 s., 6 obr., 0 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 8.
   Kočiš, Imrich SKO
   neuvedné, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (organizačná štruktúra telefónnych sietí)
   /Vplyv konkurenčného prostredia na organizačnú štruktúru primárnej oblasti
   Spišská Nová Ves. Návrh novej organizačnej štruktúry./
  
  
  GERBÓC, Štefan
   Problematika motivácie a stimulácie colných orgánov.
   42 s., 0 obr., 3 tab., 1 graf., 0 príl., lit. 12.
   Bartošová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (stimulácia pracovníkov-predchádzanie korupcii-manažment colníc)
   /Problematika motivácie a stimulácie pracovníkov colných orgánov. Možnosti
   využitia motivačných a stimulačných procesov v podmienkach Colnej správy
   Slovenskej republiky so zameraním sa na predchádzanie korupcii a
   klienteôizmu./
  
  
  GOCNÍKOVÁ, Silvia
   Personálny manažment v General Trucking, a.s. Hliník nad Hronom.
   70 s., 0 obr., 6 tab., 2 graf., 3 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (personálny manažment-riadenie ľudských zdrojov)
   /Popis významu personálneho manažmentu v dopravnej firme. Rozdeleniie
   štruktúry a charakteru zamestnancov v rozsahu plánovaných personálnych
   zdrojov. Nábor zamestnancov, výber a rozvoj personalistiky./
  
  
  GOLIAN, Róbert
   Štúdia rozvoja komunikačného systému mesta Banská Bystrica spracovaná
   metódou výpočtu prepravných a dopravných vzťahov.
   74 s., 11 obr., 53 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 8.
   Hollárek, Tomáš SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (modelovanie dopravného procesu)
   /Modelovanie výhľadových dopravných vzťahov v meste Banská Bystrica. Analýza
   súčasného stavu s použitím klasického štvorstupňového dopravného modelu,
   ktorý pozostáva zo stanovenia výhľadového objemu prepravy, zo smerovania
   prepravných procesov, z deľby prepravnej práce A PRIDEĽOVANIA ZAŤAžENIA NA
   DOPRAVNé SIETE./
  
  
  GOLISOVÁ, Janka
   Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a ich
   využitie v podmienkach SP, š.p.
   67 s., 5 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (diagnostika podniku)
   /Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a ich
   využitie v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. Techniky a metódy diagnostiky
   všeobecne. Aplikácia vybraných diagnostických metód v podmienkach Slovenskej
   pošty, š.p./
  
  
  GREŠÁKOVÁ, Katarína
   Mechanizované spracovanie listových zásielok na HSC Žilina 2.
   77 s., 8 obr., 34 tab., 13 graf., 3 príl., lit. 9.
   Kajánek, Blažej SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (listové zásielky-mechanizácia na pošte)
   /Zavádzanie moderných technológií a vhodnej techniky na triedenie listových
   zásielok v hlavných spracovateľských centrách. Návrh nasadenia vhodného
   triediaceho zariadenia na triedenie listových zásielok v priestoroch HSC
   Žilina 2./
  
  
  GREXA, Radomír
   Traťová technológia na traťových úsekoch Zvolen-Šahy-Čata, Levice-Štúrovo.
   83 s., 3 obr., 56 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 8.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marian REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (dirigovaná trať-prevádzkové náklady-traťová technológia)
   /Návrh novej traťovej technológie na tratiach Zvolen - Štúrovo vzhľadom k
   súčasnému rozsahu dopravy. Charakteristiky staníc. Dopravné a prepravné
   výkony. Návrh organizácie vlakovej dopravy. Ekonomické a mimoekonomické
   aspekty./
  
  
  GROSSMANN, Juraj
   Využitie informačných technológií v termináloch kombinovanej dopravy.
   56 s., 12 obr., 6 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Voleský, Karol SKO
   Dubový, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kombinovaná doprava-informačné riadiace systémy)
   /Analýza súčasných informačných systémov v termináloch kombinovanej dopravy
   a ich kompatibilita so systémami zahraničných oprátorov kombinovanej
   dopravy. Optimalizácia súčasných riešení a zapojenie IS do celoeurópskeho
   systému./
  
  
  GROSSOVÁ, Amália
   Sledovanie doby prepravy poštových platobných dokladov v novom platobnom
   styku a jej vplyv na včasnosť spracovania poštového peňažného poukazu /PPP
   U/ - pripísanie súm PPP U a výplata v hotovosti.
   51 s., 2 obr., 9 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 6..
   Nagyová, Jana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (preprava platobných dokladov-poštový platobný styk)
   /Spracovanie a preprava platobných dokladov. Vplyv včasnosti prepravy na
   ostatné operácie a spokojnosť zákazníka. Návrh na sledovanie nepravidelností
   v preprave platobných dokladov./
  
  
  GÚCKA, Daniela
   Posúdenie úverovej spôsobilosti podnikateľského subjektu vo vybranej banke.
   64 s., 5 obr., 7 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 8.
   Mičeková, Mária SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (úverová analýza podniku-podnikateľský zámer)
   /Úverová a finančná analýza podniku./
  
  
  GURÍNOVÁ, Jana
   Návrh komunikačného napojenia priemyselného parku Púchov na nadradenú cestnú
   sieť.
   62 s., 19 obr., 10 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 11.
   Paľo, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (cestná sieť-komunikačné napojenie ciest)
   /Návrh komunikačného napojenia priemyselného parku na nadradenú cestnú sieť.
   Návrh viacerých variantných riešení. Zhodnotenie variantov. Návrh internej
   cestnej siete v priemyselnom parku./
  
  
  GUTTENOVÁ, Zuzana
   Implementácia ISM Code do podmienok námornej plavby SR.
   62 s., 1 obr., 3 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 9.
   Holčík, Fedor SKO
   Šlesinger, Ján REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (ISM Code-systém bezpečnostného manažmentu)
   /Návrh postupu implementácie ISM v plavebnej spoločnosti. Popis hlavných
   palubných riadiacich systémov s ohľadom na bezpečnú prevádzku lodí a
   prevenciu pred znečistením./
  
  
  GUŽÍKOVÁ, Dagmar
   Použitie bonitného modelu pre diagnózu firemnej kondície.
   55 s., 0 obr., 5 tab., 10 graf., 5 príl., lit. 10.
   Bartošová, Viera SKO
   Derkitsová, Lucia REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (finančná analýza podniku-bonitný model)
   /Predikovanie finančnej situácie Železničnej spoločnosti, a.s. v rokoch 2002
   až 2005. Situácia v oblasti rentability, likvidity a finančnej stability.
   Príčiny a možné dôsledky budúceho vývoja spoločnosti v trhovom prostredí./
  
  
  HARČARÍK, Jozef
   Organizácia dopravy na prieťahu cesty I/77 v Bardejove.
   77 s., 23 obr., 23 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 11.
   Kalašová, Alica SKO
   Popjak, Juraj REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia cestnej dopravy-svetelná signalizácia)
   /Návrh organizácie dopravy na prieťahu cesty 1/77 v Bardejove. Návrh
   svetelnej signalizácie na križovatkách, ktoré sú koordinované. Riešenie
   dvoch nehodových križovatiek na ulici Kellerová zavedením opatrení na
   zvýšenie pozornosti vodičov./
  
  
  HAVEL, Stanislav
   Vypracovanie výkladu organizácie údržby pre prevádzkovateľa lietadla.
   81 s., 2 obr., 0 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 5.
   Kuča, Ľubomír SKO
   Petrek, Eduard REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (údržba lietadla)
   /Politika kvality organizácie údržby lietadla prevádzkovateľom. Popis
   zariadení a miest používaných na údržbu. Postup oznamovania zmien./
  
  
  HELT, Branislav
   Vznik a spracovanie informácií pre riadenie sústavy Slovenskej republiky.
   58 s., 15 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   Vaculík, Juraj SKO
   Kišša, Peter REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (informačné a prenosové systémy-ntranet)
   /Tvorba a spracovanie informácií nevyhnutných pre riadenie elektrizačnej
   sústavy SR./
  
  
  HERIBANOVÁ, Mária
   Návrh kapacít firmy pre údržbu a opravy.
   75 s., 18 obr., 7 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 3.
   Liščák, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (údržba a opravy)
   /Návrh kapacít firmy pre údržbu a opravy v podniku Volvo Šenkovice. Analýza
   súčasného stavu. Návrh kapacity firmy. Stavebné úpravy vo firme. Návrh
   nového systému údrby a opráv./
  
  
  HERKO, Juraj
   Potreby malých a stredných podnikov v oblasti informácií a informačných
   systémov v regióne Žilina.
   77 s., 15 obr., 37 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 15.
   Paďourová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (informačný systém pre malé a stredné podniky)
   /Marketingový prieskum zameraný na malé a stredné podniky v okrese Žilina v
   oblasti využívania informácií, informačných systémov a informačných
   technológii./
  
  
  HIRSCHNEROVÁ, Nadežda
   Hodnotenie kvality bankových služieb v meste Martin z pohľadu klienta.
   57 s., 2 obr., 0 tab., 13 graf., 4 príl., lit. 13.
   Mičeková, Mária SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (kvalita bankových služieb-marketingový prieskum)
   /Analýza a zhodnotenie poskytovaných bankových služieb klientom čo do
   rozsahu, štruktúry a hlavne kvality./
  
  
  HIRVÁTHVÁ, Janka
   Prevádzkovo-ekonomické aspekty možnosti plynofikácie autobusov MHD v
   Prešove.
   61 s., 0 obr., 19 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 13.
   Janus, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (plynofikácia autobusov)
   /Prevádzkovo-ekonomické aspekty plynofikácie autobusov mestskej hromadnej
   dopravy v Prešove. Rozbor súčasného stavu v DPM Prešov. Analýza súčasného
   stavu plynofikácie autobusov v Michalovciach a v Bratislave. Variantný návrh
   plynofikácie DPM, a.s. Prešov./
  
  
  HLAVÁČ, Slavomír
   Návrh kalkulácie ceny výcviku vo vední motorových vozidiel skupiny B.
   68 s., 8 obr., 6 tab., 4 graf., 8 príl., lit. 5.
   Rievaj, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (výcvik vodičov)
   /Návrh kalkulácie ceny výcviku vodičov motorových vozidiel skupiny B. Popis
   jednotlivých činností spojených s návrh na prevádzku autoškoly./
  
  
  HLAVATÝ, Jozef
   Ekonomický prínos elektrifikácie trate Čadca-Skalité-Zwardoň.
   71 s., 2 obr., 71 tab., 2 graf., príl., 1. lit. 10.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Kubjatková, Emília REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (elektrifikácia trate-ekonomický prínos elektrifikácie)
   /Analýza prevádzky na traťovom úseku Čadca-Skalité-Zwardoň pred a po
   elektrifikácii. Ekonomické hodnotenie elektrifikácie a jej spoločenský
   prínos./
  
  
  HOJDANOVÁ, Marianna
   Optimalizácia doby pobytu širokorozchodných vozňov v stanice Maťovce.
   70 s., 6 obr., 21 tab., 13 graf., 2 príl., lit. 9.
   Klubal, Milan SKO
   Antoš, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia doby pobytu vozňa v stanici)
   /Analýza pobytu širokorozchodných vozňov v železničnej stanici Maťovce podľa
   prvkov pobytu . Návrh optimalizácie pobytu vozňov v stanici./
  
  
  HOLLÁ, Marcela
   Progresívne forma marketingovej komunikácie v podmienkach osobnej prepravy
   ŽS, a.s.
   85 s., 11 obr., 36 tab., 25 graf., 2 príl., lit. 19.
   Strišš, Jozef SKO
   Kudlová, Katarína REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketing v osobnej doprave-Železničná spoločnosť, a.s. a marketingová
   spolupráca)
   /Návrh progresívnych foriem marketingovej komunikácie v podmienkach osobnej
   prepravy ŽS, a.s. Charakteristika systému marketingovej komunikácie. Ciele a
   nástroje a popis jednotlivých foriem komunikácie. Implementácia foriem
   marketingovej komunikácie. Spracovanie záverov. Návrhy na uplatnenie
   marketingovej komunikácie v osobnej preprave./
  
  
  HOLLÁ, Nadežda
   Vývoj trhu internetových obchodov v Poľsku.
   62 s., 20 obr., 8 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (elektronický obchod-trh internetových obchodov)
   /Charakteristika elektronického obchodu. Obchodovanie prostredníctvom
   Internetu. Vývoj trhu internetových obchodov v Poľsku. Možnosti ohraničenia
   trhu poľských internetových obchodov. Hodnotenie úrovne internetových
   obchodov. Odporúčania pre subjekty pôsobiace na trhu./
  
  
  HORÁKOVÁ, Miroslava
   Finančný trh Slovenskej republiky.
   47 s., 3 obr., 8 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 5.
   Mičeková, Mária SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (finančný trh)
   /Analýza finančného trhu v Slovenskej republike. Analýza produktov Ľudovej
   banky., a.s. z hľadiska likvidity, rentability a možného rizika./
  
  
  HRABŇANSKÝ, Miloš
   Lodná preprava pri ťažbe štrkopieskov na VD Kráľová.
   80 s., 33 obr., 13 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 8.
   Šlesinger, Ján SKO
   Klepoch, Jaromír REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (lodná preprava štrkopieskov-technologiská linka)
   /Charakteristika technologickej linky používanej pri ťažbe štrkopieskov na
   vodnom diele Kráľová. Ekonomické zhodnotenie prevádzkových nákladov
   technologickej linky počas obdobia štyroch rokov. Možnosti zíženia
   prevádzkových nákladov./
  
  
  HREŇO, Marián
   Skľudnenie ulice SNP v meste Nová Dubnica.
   70 s., 12 obr., 10 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 12.
   Kušnierová, Jela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (skľudnenie dopravy v ulici)
   /Dopravné skľudnenie komunikácie SNP v meste Nová Dubnica. Vytvorenie
   prostredia pre humánnejšie podmienky pre vytváranie obytných ulíc v meste
   Nová Dubnica./
  
  
  HRICKO, Jozef
   Mechanizmus výberz pracovníkov na manažérske funkcie v podmienkach CD.
   66 s., 1 obr., 0 tab., 14 graf., 5 príl., lit. 7.
   Farkašová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (výber zamestnancov na post manažéra)
   /Konkrétny návrh realizácie prijímacieho pohovoru pre výber zamestnancov na
   manažérsku funkciu./
  
  
  HRIŇOVÁ, Anna
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti poštových a
   telekomunikačných služieb v okrese Humenné.
   96 s., 6 obr., 38 tab., 29 graf., 2 príl., lit. 16.
   Paďourová, Anna SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum telekomunikačných služieb-poštové služby)
   /Marketingový prieskum zameraný na kvalitu a využitie poštových a
   telekomunikačných služieb v činnosti malých a stredných podnikov./
  
  
  HRNČIAR, Martin
   Metodika určovania objemu batožinového priestoru osobných automobilov.
   99 s., 73 obr., 9 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 6.
   Matějka, Rostislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (osobný automobil-objem batožinového priestoru)
   /Metodika určovania objemu batožinového priestoru./
  
  
  HROMADA, Jozef
   Racionalizácia vnútrozávodovej dopravy Baumit, s.r.o. Lietavská Lúčka.
   58 s., 15 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
   Šulgan, Marian SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (skladové hospodárstvo-racionalizácia skladu)
   /Racionalizácia skladu./
  
  
  HROMUĽÁKOVÁ, Lenka
   Metodika posúdenia podnikových ťažkostí a voľba konsolidačných opatrení.
   64 s., 12 obr., 18 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 16.
   Bartošová, Viera SKO
   Molnárová, Hana REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (diagnostika finančných problémov podniku-konsolidácia financií podniku)
   /Návrh metodiky posúdenia podnikových ťažkostí a voľba konsolidačných
   opatrení. Analýza finančných problémov podniku ŽSR v rokoch 1993 až 2000.
   Potenciálne problémy vzniku ŽS, a.s. vyhodnotené na základe pomerových
   ukazovateľov./
  
  
  HUDÁKOVÁ, Juliana
   Vývoj trhu internetových obchodov v Českej republike.
   65 s., 1 obr., 16 tab., 17 graf., 1 príl., lit. 13.
   Čorejová, Tatiana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (e-commerce-internetový obchodný trh)
   /Podstata, štruktúra, výhody a nevýhody na trhu internetových obchodov.
   Hodnotenie a vývoj trhu v Českej republike. Porovnanie e-bussinesu v ČR so
   stavom internetových obchodov v Slovenskej republike a v krajinách Strednej
   Európy./
  
  
  HUDEC, Juraj
   Informačná základňa pre lodné prepravy Mohanu a Rýna.
   62 s., 5 obr., 15 tab., 0 graf., 13 príl., lit. 16.
   Žarnay, Pavel SKO
   REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (informačný systém vodnej prepravy)
   /Vytvorenie informačného systému pre automatizáciu plánovania prepráv na
   riekach Mohan a Rýn. Návrh na zlepšenie podmienok pre rýchly tok a kvalitu
   spracovania informácií, čím by sa znížili náklady a zvýšil objem
   vyprodukovaných tržieb./
  
  
  HUDEC, Radoslav
   Rozbor dopravnej nehodovosti vo vybraných lokalitách okresu Žilina.
   76 s., 34 obr., 16 tab., 21 graf., 0 príl., lit. 15.
   Zajac, Branislav SKO
   Matějka, Rostislav REC
   PED, CMD, 17.04.2002
   (dopravná nehodovosť-cestná doprava)
   /Rozbor dopravnej nehodovosti vo vybraných lokalitách okresu Žilina. Analýza
   dopravných vzťahov v tejto oblasti. Opatrenia na zníženie nehodovosti i s
   ohľadom na ekonomickú stránku./
  
  
  HUJÍKOVÁ, Katarína
   Analýza likvidity vo vybranom podniku.
   36 s., 0 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 6.
   Cisko, Štefan SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (likvidita podniku)
   /Riadenie likvidity v podniku cestnej dopravy. Analýza finančných možností
   spojených so schopnosťou uhradiť záväzky v danom objeme a čase./
  
  
  HUPKOVÁ, Lenka
   Preprava zásielok kuriér a interkuriér v žst. Košice. Marketingový prieskum.
   52 s., 1 obr., 14 tab., 12 graf., 4 príl., lit. 4.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Tarabová, Jána REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-železničná preprava zásielok-kuriér a interkurér
   zásielky)
   /Preprava zásielok kuriér a interkuriér v železničnej stanici Košice.
   Marketingový prieskum zameraný na prepravu týchto zásielok. Podmienky
   prepravy systému kuriér a interkuriér. Vyhodnotenie marketingového
   prieskumu./
  
  
  HUSZÁROVÁ, Martina
   Možnosti získania prostriedkov na bývanie na slovenskom finančnom trhu.
   35 s., 1 obr., 12 tab., 1 graf., 2 príl., lit. 6.
   Cisko, Štefan SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (hypotekárny úver-stavebné sporenie-štátny fond rozvoja bývania)
   /Zmapovanie súčasnej situácie na úverovom trhu s hlavným dôrazom na
   financovanie bývania./
  
  
  HUŤA, Marek
   Možnosti zvýšenia podielu želetničnej dopravy v relácii Slovensko - Turecko.
   48 s., 0 obr., 26 tab., 18 graf., 5 príl., lit. 12.
   Harmanová, Danka SKO
   Molko, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (medzinárodná železničná doparva)
   /Zhodnotenie podielu železničnej dopravy v relácii Slovensko - Turecko,
   Porovnanie podielu železničnej a cestnej dopravy medzi Sloevsko republikou a
   Tureckom. Zahraničný obchod medzi oboma krajinami. Návrh opatrení na
   zvýšenie podielu železničnej dopravy v danej relácii./
  
  
  ILENČÍKOVÁ, Mária
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti infraštruktúry.
   73 s., 4 obr., 39 tab., 25 graf., 6 príl., lit. 12.
   Ako, Radovan SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (infraštruktúra malých a stredných podnikov)
   /Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti infraštruktúry v
   regióne Piešťany. Zhodnotenie oblasti informačných systémov, podporných
   programov a podporných inštitúcii, telekomunikácii a dopravnej sitácie v
   regióne./
  
  
  INGELI, Igor
   Lodná preprava nafty a benzínu na reláciách Reni-Pančevo.
   103 s., 15 obr., 5 tab., 2 graf., 3 príl., lit. 13.
   Šlesinger, Ján SKO
   Sosedová, Jarmila REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (plavebné podmienky-lodná preprava benzínu)
   /Technické zabezpečenie a požiadavky pre vykonávanie prepravy surového
   benzínu a nafty na úseku Reni-Pančevo. Popis plavebných podmienok a
   náročnosť plavby na tomto úseku Dunaja. Zhodnotenie prevádzkových nákladov a
   tržieb./
  
  
  JAKOBY, Radek
   Lodná prevádzka na Bodrogu.
   61 s., 7 obr., 15 tab., 3 graf., 7 príl., lit. 12.
   Šlesinger, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (lodná prevádzka na Bodrogu)
   /Analýza východoslovenskej vodnej cesty na Bodrogu. Popis a perspektívy jej
   využitia pre účely vodnej dopravy. Zladenie medzi nákladmi na úpravu tejto
   vodnej cesty a prospechu plynúceho zo zlepšenia životného prostredia a
   zjednodušenia prepravy./
  
  
  JAKUBEKOVÁ, Denisa
   Diagnostika vonkajšieho prostredia ako podklad pre podnikateľský plán.
   56 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 20.
   Čorejová, Tatiana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (diagnostika prostredia-Porterov model-podnikateľský plán)
   /Návrh metódy a postupu pre diagnostiku vonkajšieho prostredia Slovenskej
   pošty, š.p., ako podklad pre návrh podnikateľského plánu./
  
  
  JAMBOROVÁ, Irena
   Analýza metódy obstarania investícií pre podnikateľské subjekty (leasingu).
   61 s., 0 obr., 7 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 15.
   Sedláčková, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finančný leasing)
   /Leasing ako alternatíva financovania investície do nákladného automobilu
   pre konkrétny podnikateľský subjekt. Posúdenie výhod a nevýhod leasingu.
   Analýza problematiky leasingu, právných a daňových aspektov./
  
  
  JANEČEK, Radovan
   Simulácia jazdy automobilu pri vyhýbacom manévri.
   53 s., 36 obr., 0 tab., 21 graf., 0 príl., lit. 3.
   Matějka, Rastislav SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (simulácia jazdy automobilu)
   /Simulácia pohybu vozidla pri vyhýbacom manévri. Závislosť niektorých
   základných parametrov vozidla na vznik šmyku prípadne prevrátenie
   automobilu./
  
  
  JANEČEK, Jozef
   Racionalizácia výkonu služby na pobočke colného úradu.
   83 s., 2 obr., 3 tab., 0 graf., 26 príl., lit. 10.
   Voleská, Irena SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (výkon služby-racionalizácia práce-colný úrad)
   /Použitie nástrojov kvality /Brainstormingu a Diagramu príčin a následkov/
   na identifikáciu problémov na colnej pobočke. Zhodnotenie stavu PCÚ za
   minulé obdobie. Návrh racionalizačných opatrení a ich implementácia do
   riadiaceho systému PCÚ./
  
  
  JANÍČEK, Ladislav
   Možnosti využitia informačných a komunikačných technológií vo verejnej
   správe.
   74 s., 6 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 25.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (Internet vo verejnej správe)
   /Možnosti využívania informačných a komunikačných technológií vo verejnej
   správe. Stručná charakteristika súčasného stavu. Návrh využitia Internetu vo
   verejnej správe všeobecne aj na príklade podania daňového priznania./
  
  
  JANÍKOVÁ MONIKA,
   Dopravno-inžinierske podklady pre vyhodnotenie vybraných variantov diaľnice
   D1 v oblasti Považskej Bystrice.
   72 s., 0 obr., 42 tab., 1 graf., 9 príl., lit. 14.
   Pyszková, Daniela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (hodnotenie variantov diaľnice D1)
   /Vypracovanie dopravno-inžinierskych podkladov pre vyhodnotenie variantov
   diaľnice D1, v oblasti Banskej Bystrice. Analýza cestnej dopravy v riešenej
   oblasti. Stanovenie prognózy výhľadového zaťaženia úsekov diaľnice D1 a
   ciest I/61,II/517 and II/507. Výpočet prípustnej intenzity a dopravných
   charakteristík. Vyhodnotenie variantov a výber najvhodnejšieho z
   dopravno-inžinierskeho hľadiska./
  
  
  JANKECHOVÁ, Ivana
   Analýza skladby zásielok a technológií prepravy vo vzťahu k hodnoteniu
   kvality.
   85 s., 0 obr., 12 tab., 28 graf., 8 príl., lit. 15.
   Čorejová, Tatiana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (poštové zásielky-technológia prepravy na poštách)
   /Charakteristika poštových zásielok, Popis technológií prepravy vybraných
   poštových produktov podľa kritéria "kvalita" - "doba dodania".Informácia o
   intenzite podania a dodania poštových zásielok podľa tried v SPP Žilina./
  
  
  JANOŠÍKOVÁ, Katarína
   Práca marketingu so zákazníkom Slovenskej pošty, š.p. v podmienkach SPP
   Trnava.
   78 s., 5 obr., 17 tab., 9 graf., 10 príl., lit. 12.
   Poláková, Helena SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketing na poštách)
   /Popis systému sledovania a vyhodnotenia zákazníkov v podmienkach SPPTrnava.
   Prieskum spokojnosti top zákazníkov s poskytovanými službami./
  
  
  JANUROVÁ, Ľubica
   Vodná cesta Váh - Odra.
   68 s., 8 obr., 10 tab., 0 graf., 12 príl., lit. 28.
   Maráček, Ján SKO
   Vlach, Alois REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (vodná cesta Váh-Odra-hydrotechnické riešenie)
   /Realizácia vodnej cesty Váh - Odra a jej význam pre spojenie Odra a Dunaj.
   Vodohospodárska bilancia predmetnej oblasti a hydrotechnické riešenie./
  
  
  JAROŠINEC, Peter
   Ekonomický vývoj a transformačný proces Železníc Slovenskej republiky z
   pohľadu ekonomických vzťahov.
   55 s., 0 obr., 6 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 4.
   Plecník, Miroslav SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (transformácia ŽSR-ekonomika ŽSR)
   /Analýza ekonomického vývoja ŽSR postupne od ich vzniku . Transformácia ako
   prosstriedok ozdravenia finančnej situácie. Návrh na zvýšenie úrovne
   poskytovaných služieb. Zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy
   voči ostatným dopravným odborom./
  
  
  JAŠURKOVÁ, Jana
   Návrh ďalšieho rozvoja doplnkových služieb vo vlakoch intercity a eurocity.
   80 s., 0 obr., 29 tab., 19 graf., 2 príl., lit. 6.
   Derkitsová, Lucia SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kvalita prepravných služieb-intercity-eurocity)
   /Analýza súčasnej ponuky prepravných služieb. Marketingový prieskum mienky
   cestujúcich a jeho zhodnotenie. Návrh nových doplnkových služieb. Metodika
   hodnotenia efektívnosti doplnkových služieb./
  
  
  JURÁČEK, Ivan
   Využitie reklamy a marketingového prieskumu v nástupníckych organizáciach
   ŽSR.
   63 s., 10 obr., 0 tab., 2 graf., 9 príl., lit. 8.
   Gregor, Juraj SKO
   Harmanová, Danka REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingový prieskum v ŽSR)
   /Využitie reklamy a marketingového prieskumu v ŽSR. Zistenie rezerv v
   oblasti využívania reklamy a marketingu. Návrh možností na využívanie
   reklamy, ktoré by viedli k zvýšeniu prínosu pre ŽSR a ŽS, a.s./
  
  
  KAČALA, Pavol
   Havarijné a zmluvné povinné poistenie motorových vozidiel.
   64 s., 11 obr., 17 tab., 6 graf., 3 príl., lit. 16.
   Šramo, Ján SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (poistenie motorových vozidiel)
   /Návrh niektorých postupov riešenia a hodnotenia výhodnosti poistenia
   motorových vozidiel. Možnosti zlepšenia a skvalitnenia služieb, ktoré bude
   možné aplikovať v povinnom zmluvnom a havarijnom poistení./
  
  
  KADÁŠ, Peter
   Traťová technológia na traťových úsekoch Kozárovce - Lužianky a Zlaté
   Moravce - Úľany nad Žitavou.
   80 s., 2 obr., 51 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 14.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marián REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (traťová technológia-zabezpečovacie zariadenie)
   /Posúdenie traťovej technológie na daných traťových úsekoch. Analýza
   infraštruktúry, technicko prevádzkových a ekonomických požiadaviek na daný
   rozsah dopravy. Návrh opatrení na optimálne riešenie prevádzky na
   stanovených traťových úsekoch./
  
  
  KAPOLKOVÁ, Silvia
   Rentabilita výkonov premiestňovacích činností pošty v podmienkach SPP
   Poprad.
   83 s., 14 obr., 22 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 9.
   Molnárová, Anna SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (rentabilita premiestňovacej činnosti)
   /Zhodnotenie rentability výkonov premiestňovacích činností pošty v
   podmienkach SPP Poprad. Ekonomická efektívnosť. Analýza hospodárskej
   činnosti Strediska poštovej prevádzky. Návrh možností kvantifikácie
   rentability výkonov premiestňovacej činnosti./
  
  
  KASMAN, Juraj
   Automatizácia evidencie informácií pre rozvojový projekt "skúšobný
   zákazník".
   57 s., 4 obr., 0 tab., 0 graf., 10. príl., lit. 15.
   Babiar, Milan SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (dabázový systém)
   /Návrh a vytvorenie databázovej aplikácie pre zabezpečenie automatizácie
   evidencie informácií v rozvojovom projekte SP, š.p. "Skúšobný zákazník"./
  
  
  KELEŠIOVÁ, Gabriela
   Analýza možností zvýšenia predaja vozidiel značky CITROEN v Slovenskej
   republike.
   85 s., 29 obr., 13 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 9
   Stacho, František SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (predaj vozidiel)
   /Analýza predajnej a servisnej siete značky Citroen./
  
  
  KELEŠIOVÁ, Gabriela
   Analýza možností zvýšenia predaja vozidiel značky citro n v Slovenskej
   republike.
   58 s., 9 obr., 16 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 6.
   Matějka, Rostislav SKO
   Sakal, Martin REC
   PED, CMD, 17.04.2002
   (marketing-analýza trhu automobilov)
   /Analýza predajnej a servisnej siete značky Citro n. Pozícia značky Citro
   na slovenskom trhu a jej predajnosť za minulé roky. Návrh postupov na
   zvýšenie predajnosti automobilu./
  
  
  KENTOŠ, Marek
   Optimalizácia organizácie práce na vlečke v spoločnosti TENTO Žilina, a.s.
   62 s., 19 obr., 3 tab., 3 graf., 3 príl., lit. 14.
   Majerčák, Jozef SKO
   Zavacký, Róbert REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (organizácie práce na vlečke-železničná vlečka)
   /Organizácia práce na vlečke v spoločnosti TENTO, a.s. Žilina. Možnosti
   expedície výrobkov. Spôsoby komunikácie pri obstarávaní prepravy./
  
  
  KERMIET, Vladimír
   Marketingová podpora rozvoja regiónu okres Liptovský Mikuláš.
   83 s., 34 obr., 16 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 15.
   Štofková, Jana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum podpory podnikania)
   /Marketingový prieskum zisťovania spokojnosti malých a stredných podnikov s
   infraštruktúrou a podporou podnikania. Návrhy na riešenie zistených
   nedostatkov./
  
  
  KINSKÝ, Rstislav
   Metodika merania spotreby PHM zariadením DATRON DFL3 a PIERBURG PLU
   116-H/600.
   51 s., 21 obr., 3 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 10.
   Cajchan, Juraj SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (meranie spotreby PHM-spotreba PHM cestných vozidiel)
   /Problematika spotreby PHM cestných vozidiel. Návrh metodiky merania
   spotreby PHM pre skúšobné laboratórium Katedry cestnej a mestskej dopravy
   ŽU./
  
  
  KIŠŠA, Tomáš
   Tendencie rozvoja kombinovanej dopravy v Európe a v SR.
   67 s., 4 obr., 17 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 22.
   Voleský, Karol SKO
   Kačala, Peter REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kombinovaná doprava-rozvojové tendencie kombinovanej dopravy)
   /Vyhodnotenie súčasného stavu kombinovanej dopravy /KD/. Identifikácia
   problémových miest infraštruktúry KD a možnosti ich riešenia. Rozbor oblastí
   dôležitých pre ďalší rozvoj kombinovanej dopravy. Opatrenia na zabezpečenie
   ďalšieho rozvoja kombinovanej dopravy./
  
  
  KĽAČKO, Michal
   Návrh postupov priblíženia pomocou GNSS na letisko Žilina.
   83 s., 40 obr., 26 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 12.
   Jůn, František SKO
   Dobrozemský, Marek REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (postup priblíženia lietadla-systém GPS-Navstar)
   /Analýza súčasného stavu priblíženia podľa prístrojov na letisku Žilina.
   Možnosti priblíženia podľa GNSS. Stanovenie postupu priblíženia pomocou
   systému GPS-NAVSTAR na letisku Žilina a prínos pre letidko Žilina./
  
  
  KLEJOVÁ, Karin
   Porovnávacia analýza povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel v SR.
   71 s., 0 obr., 5 tab., 3 graf., 13 príl., lit. 27.
   Poniščáková, Oľga SKO
   neuvedení, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (poistenie motorových vozidiel)
   /Problematika povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
   prevádzkou motorových vozidiel. Porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní,
   znázornený v prehľadnej tabuľke./
  
  
  KLUČÁROVÁ, Vladimíra
   Analýza uplatňovania odpisov HIMa NIM v zmysle zákona o dani z príjmov
   právnických osôb v podmienkach výrobného podniku.
   71 s., 0 obr., 24 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 20.
   Sedláčková, Anna SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (hmotný a nehmotný investičný majetok-odpisy majetku)
   /Analýza zvolených postupov odpisovania investičného majetku. Metódy
   odpisovania a dopady, ktoré vyplývajú z použitia daných metód. Návrh
   riešenia na elimináciu nežiadúcich vplyvov./
  
  
  KMEC, Ján
   Mechanizované spracovanie listových zásielok na HSC Zvolen 2.
   98 s., 11 obr., 11 tab., 12 graf., 2 príl., lit. 5.
   Pršanec, Ivan SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (mechanizované spracovanie listových zásielok-automatické triedenie listov)
   /Návrh a umiestnenie mechanizačného zariadenia na triedenie listových
   zásielok na HSC Zvolen 2./
  
  
  KOBELOVSKÁ, Jana
   Znižovanie nehodovosti v prevádzke lietadiel civilného letectva.
   70 s.,
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Tomáš, Dendis REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (civilné letectvo a nehodovosť-nehodovosť v letectve)
   /Analýza legislatívnych požiadaviek. Základné údaje o šklení a výcviku
   leteckého personálu v štátoch EÚ. Skúsenosti so zavádzaním nových predpisov
   v SR. Štruktúra databáz nehôd a incidentov. Zber údajov a podkladov pre
   tvorbu databázy./
  
  
  KOIŠ, Ján
   Analýza dopravnej nehodovosti na úseku Donovaly - Staré Hory.
   69 s., 17 obr., 2 tab., 12 graf., 8 príl., lit. 10.
   Róm, Cyril SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná nehodovosť-bezpečnosť cestnej dopravy)
   /Návrh opatrení na zníženie nehodovosti v cestnej premávke na základe
   rozboru nehodovosti na určenom úseku./
  
  
  KOJŠ, Martin
   Návrh organizácie dopravy pri vylúční prejazdu cez Námestie slobody v
   Skalici.
   70 s., 2 obr., 27 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 11.
   Kušnierová, Jela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (parkovacie miesta-organizácia doparvy)
   /Nová organizácia dopravy v centrálnej časti mesta Skalica. Analýza
   statickej dopravy v historickej časti mesta. Návrh nového miesta na
   parkovanie pokrývajúce požiadavky na parkovanie v centre mesta./
  
  
  KOLAČANSKÁ, Zuzana
   Recyklácia materiálov použitých v doprave.
   66 s., 3 obr., 9 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 4.
   Ivánek, Peter SKO
   Závodný, Ján REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (zákon o odpade-recyklácia odpadov z dopravy)
   /Recyklácia odpadových materiálov z oblasti dopravy. Riešenie krízových
   stavov, ktoré vznikli vplyvom vedecko-technického rozvoja. Návrh na
   novelizáciu zákona o odpadoch./
  
  
  KOLEDA, Michal
   Návrh systému hromadnej dopravy v aglomerácii Martin-Vrútky.
   71 s., 3 obr., 11 tab., 0 graf., 26 príl., lit. 15.
   Surovec, Pavel SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (integrovaný dopravný systém-optimalizácia autobusovej dopravy)
   /Návrh nového dopravného systému v aglomerácii Martin-Vrútky. Analýza
   súčasného stavu. Riešenie dopravného systému v troch variantoch.
   Rozpracovanie návrh modelu integrovaného dopravného systému./
  
  
  KOĽOVÁ, Andrea
   Metodika prerozdeľovania fixných nákladov v podmienkach ST, a.s.
   63 s., 3 obr., 3 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 13.
   Hodáková, SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (Slovenské telekomunikácie-tvorba cien-fixné náklady)
   /Sledovanie vstupných zdrojov potrebných na zabezpečenie výrobného procesu a
   poskytovania služieb./
  
  
  KOMADELOVÁ, Mária
   Marketingový prieskum kvality služieb v cestovnom ruchu - oblasť Piešťany.
   67 s., 0 obr., 4 tab., 18 graf., 4 príl., lit. 26.
   Štofková, Jana SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-kvalita služieb v cestovnom ruchu)
   /Dotazníkový prieskum rozsahu využívania poštových a telekomunikačných
   služieb ubytovacími zariadeniami. Zhodnotenie kvality týchto služieb. Návrh
   opatrení na zvýšenie spojkojnosti všetkých účastníkov cestovného ruchu./
  
  
  KOMAN, Jaroslav
   Podiel STK na zvýšenie technického stavu motorových vozidiel v SR.
   87 s., 5 obr., 2 tab., 1 graf., 11 príl., lit. 6.
   Liščák, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (STK vozidla-technický stav vozidla)
   /Vplyv štátnej technickej kontroly STK na lepší technický stav motorového
   vozidla v SR./
  
  
  KOPČÁK, marek
   Racionalizácia systému zásobovania v podniku Skrutkáreň-EXIM, a.s.
   72 s., 9 obr., 4 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 6.
   Šulgan, Marian SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (optimalizácia zásobovania)
   /Racionalizácia systému zásobovania v podniku. Objednávanie a dodávka
   základného materiálu v správnom okamihu a množstve.Návrh na racionálne
   riadenie zásobovacieho cyklu./
  
  
  KOREŇ, Ján
   Vplyv Košicko-bohumínskej železnice na hospodársky rozvoj Slovenska.
   63 s., 11 obr., 10 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 7.
   Lichner, Dušan SKO
   Bobáň, Juraj REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (vplyv železnice na rozvoj hospodárstva)
   /Popis Košicko-bohumínskej železnice a jej vplyv na rozvoj priľahlých
   regiónov. Zhodnotenie prevádzky na trati bývalej Košicko-bonumínskej
   železnice za rok 2000. Návrh na rozvoj tejto trate zaradenej do sústavy tzv.
   Krétskych pohovorov./
  
  
  KOREŇ, Roman
   Perspektívy rozvoja železničného uzla Vrútky vzhľadom na rozvoj priemyslu v
   Turci.
   64 s., 7 obr., 9 tab., 8 graf., 3 príl., lit. 13.
   Lichner, Dušan SKO
   Lisoň, Peter REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (vplyv železnice na rozvoj hospodárstva)
   /Perspektívy rozvoja železničného uzla Vrútky vzhľadom na rozvoj priemyslu v
   Turci. História a celkový hospodársky stav v oblasti. Návrh rozvoja
   železničného uzla Vrútky. Ekonomické zhodnotenie návrhu./
  
  
  KORMANOVÁ, daniela
   Vývoj trhu internetových obchodov v Slovenskej republike.
   65 s., 2 obr., 15 tab., 6 graf., 2 príl., lit. 12.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (e-commerce-vývoj trhu internetových obchodov)
   /Vývoj internetových obchodov v Slovenskej republike. Zhodnotenie a
   porovnanie stavu internetového trhu s predchádzajúcim rokom./
  
  
  KOVÁČ, Andraj
   Štúdia parkovania vozidiel pre mesto Nové Zámky.
   80 s., 2 obr., 64 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 18.
   Kušnierová, Jela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (parkovacia štúdia-odstavovanie vozidiel v meste)
   /Vypracovanie štúdie parkovania vozidiel pre mesto Nové Zámky. Konkrétne
   návrhy na riešenie parkovania a odstavovania automobilov na základe
   podrobnejšej analýzy v jednotlivých častiach mesta./
  
  
  KOVÁČOVÁ, Anna
   Ceniny Slovenskej republiky - známky.
   59 s., 9 obr., 1 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 7.
   Bajzík, Jerguš SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (poštové známky)
   /Analýza významu poštovej známky v budúcnosti a to z prevádzkového i
   ekonomického a filatelistického hľadiska./
  
  
  KOVÁČOVÁ, Ivana
   Komunikácia, úspech v riadení podniku.
   45 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Farkašová, Viera SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (komunikácia v riadení)
   /Ľudský faktor na pracovisku. Komunikácia a jej dôležitosť pri riadení
   podniku. Faktory ovplyvňujúce vzťahy na pracovisku./
  
  
  KOVAĽ, Maroš
   Dôsledky výstavby obchvatu na zaťaženie v križovatke ciest 1/74 a II/559 v
   Humennom.
   57 s., 16 obr., 13 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 7.
   Kušnierová, Jela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (zaťaženie križovatky)
   /Zhodnotenie situácie na križovatke pred stavbou obchvatu a zhodnotenie
   dôsledkov výstavby obchvatu na zaťaženie križovatky. Návrh zavedenia
   svetelne siggnalizačného zariadenia na uvažovanej križovatke./
  
  
  KOZLÍK, Anton
   Návrh kontajnerových relácií v obvode HSC Žilina.
   90 s., 33 obr., 6 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 5.
   Gešo, Igor SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (kontajnerizácia)
   /Prehľad o kontajnerizácii medzi HSC Žilina 2 a jednotlivými OSC. Analýza
   prevádzkových podmienok a následný návrh kontajnerových relácií./
  
  
  KRAJČIOVÁ, Katarína
   Vývoj verejne dostupných ekonomických informácií pre tvorbu obchodnej
   stratégie ŽSR v osobnej doprave.
   66 s., 0 obr., 18 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 21.
   Legény, Jozef SKO
   Dolinayová, Anna REC
   PED, ŽD, 20.04.2002
   (obchodná stratégia ŽSR)
   /Analýza a hodnotenie údajov potrebných pre tvorbu obchodnej stratégie
   železničného podniku. Návrh opatrení vedúcich k nárastu počtu zákazníkov
   osobnej železničnej dopravy./
  
  
  KRÁĽ, Pavol
   Uplatnenie a prínosy marketingu v podniku cestnej dopravy.
   100 s., 7 obr., 22 tab., 8 graf., 8 príl., lit. 10.
   Ceniga, Pavel SKO
   Královenský, Jozef REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (marketing v cestnej doprave)
   /Podstata marketingu dopravných služieb. Charakteristika dopravného trhu.
   Popis a analýza marketingového prostredia dopravnej firmy./
  
  
  KRÁLIK, Ľuboš
   Riešenie zelenej vlny na Veľkej Okružnej v Žiline.
   74 s., 27 obr., 91 tab., 12 graf., 6 príl., lit. 5.
   Kalašová, Alica SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (koordinácia signalizačných zariadení-svetelná križovatka)
   /Návrh zelenej vlny na Veľkej Okružnej v Žilina. Spracovanie dopravných
   prieskumov na jednotlivých križovatkách. Líniová koordinácia riešených
   križovatiek. Návrh signálnych plánov pre každú križovatku./
  
  
  KREITLER, Peter
   Efektívnosť pravidelnej dotovanej dopravy v podniku SAD Prešov, š.p. v
   procese transformácie na podmienky trhového hospodárstva.
   70 s., 5 obr., 22 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 9.
   Labay, Michal SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (autobusová doprava dotovaná štátom)
   /Analýza podmienok v pravidelnej autobusovej doprave, dotovanej štátom pri
   transformácii na akciovú spoločnosť./
  
  
  KRIŠPINSKÝ, Richard
   Rozbor doby pobytu širokorozchodného vozňa v železničnej stanici Čierna nad
   Tisou.
   66 s., 1 obr., 9 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 8.
   Klubal, Milan SKO
   Antoš, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (doba pobytu vozňa v stanici-optimalizácia prestoja vozňov)
   /Rozbor doby pobytu širokorozchodného vozňa v železničnej stanici Čierna nad
   Tisou. Návrh opatrení na skrátenie doby prestoja vozňov v stanici./
  
  
  KRŠKO, Peter
   Možnosti využitia čiarového kódu v podmienkach SP, š.p..
   72 s., 5 obr., 5 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 10.
   Kosťov, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (čiarový kód-Track&Trace)
   /Možnosti využitia čiarového kódu v podmienkach SP, š.p. a náčrt možností
   jeho ďalšieho využitia./
  
  
  KRUPA, Filip
   Požiadavky predpisu JAR-FCL pre časť "meteorológia".
   55 s., 70 obr., 12 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   Nedelka, Milan SKO
   Jůn, František REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL)
   /Požiadavky JAR-FCL pre predmet meteorológia. Návrh zabezpečenia výučby a
   inovácie predmetu./
  
  
  KRUPICA, Pavol
   Cenové rozhodovanie v podmienkach plavebnej spoločnosti.
   56 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Sosedová, Jarmila SKO
   REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (cenotvorva v plavebnej spoločnosti)
   /Analýza cenového rozhodovania, cenovej stratégie a tvorby cien za prepravu
   v podmienkach plavebnej spoločnosti./
  
  
  KRUŽLIAK, Ján
   Progresívne metódy diagnostiky pri zabezpečovaní prevádzky cestných
   vozidiel.
   95 s., 36 obr., 0 tab., 1 graf., 0 príl., lit. 8.
   Liščák, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (bezpečnosť cestných vozidiel-diagnostika spoľahlivosti cestných vozidiel)
   /Nové trendy v automobilovej technike so zameraním na aktívnu a pasívnu
   bezpečnosť. Prevencia dopravnej nehodovosti prostredníctvom diagnostickej
   techniky poruchovosti vozidel./
  
  
  KRYSTÝNEK, Marián
   Možnosti riešenia prístavu Čadca.
   67 s., 8 obr., 11 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 13.
   M aráček, Ján SKO
   Novomeská, Janka REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (riešenie prístavu Čadca)
   /Návrh technologického riešenia prístavu Čadca.Zhodnotenie údajov potrebných
   pre riešenie a potrebnej prekladnej mechanizácie. Splavnenie a využívanie
   Váhu, Kysuce, Čierňanky a ich zapojenie do systému EVC /Európskych vodných
   ciest/./
  
  
  KUBALA, Pavol
   Analýza leasingového trhu v SR.
   74 s., 12 obr., 31 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 12.
   Cisko, Štefan SKO
   Sroslík, Miloš REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (lízing-zdroje financovania nákupu automobilov)
   /Analýza lízingu nákladných automobilov v SR. Návrh metódy rozhodovania o
   finančných zdrojoch pre obstarávanie nákladných automobilov na podnikateľské
   účely. Rôzne pohľady na formy financovania nákupu a optimálny variant
   použitia./
  
  
  KUBOŠ, Peter
   Využitie nákladovo orientovaných modelov v optimalizácii zásob.
   54 s., 1 obr., 6 tab., 10 graf., 0 príl., lit. 4.
   Bartošová, Viera SKO
   Derkitsová, Lucia. REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia zásob-nákladovo orientovaný model)
   /Analýza stavu a skladby zásob v železničnom podniku a ich optimalizácia.
   Náčrt teoretických východísk. Definícia základných pojmov zásob a nákladov.
   Spôsoby evidencie a zmien stavu zásob. Vplyv objemu zásob na náklady./
  
  
  KUCHARČÍK, Martin
   Dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete vo
   vybranej lokalite.
   76 s., 9 obr., 5 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 10.
   Cibula, Milan SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (dostupnosť kontaktných miest)
   /Návrh kritérií na rozmiestnenie prístupových miest v súlade s požiadavkami
   na kvalitu univerzálnej poštovej služby./
  
  
  KUCHARČÍK, Ján
   Štúdia budovania širokopásmových služieb v primárnej oblasti Žilina.
   69 s., 23 obr., 7 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 28.
   Ďurko, Štefan SKO
   Majerčáková, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (prístupová siť-širokopásmové služby)
   /Problematika digitálnej účastníckej prípojky vo svete. Budovanie digitálnej
   účastníckej priípojky v primárnej oblasti Žilina vo vybraných lokalitách./
  
  
  KUČAROVÁ, Adela
   Optimálne postupy opráv plavidiel.
   113 s., 10 obr., 4 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 7.
   Kevický, Pavol SKO
   Mandl, Jiří REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (opravy plavidiel)
   /Analýza porúch plavidiel. Vytiahnutie plavidiel, ich čistenie a
   diagnostika. Oprava a renovácia plavidiel. Návrh dispozičného riešenia
   opravovne plavidiel./
  
  
  KUČEROVÁ, Renáta
   Riadenie finančných tokov - v IS module Riadenia projektov - v SAP R/3.
   62 s., 11 obr., 3 tab., 0 graf., 20 príl., lit. 7.
   Kremeňová, Iveta SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (SAP R/3-modul riadenia projektov-controlling)
   /Návrh riadenia finančných tokov v IS module Riadenia projektov v SAP R/3.
   Kompletný priebeh investičnej výstavby podniku v tomto module./
  
  
  KUNÁK, Vladimír
   Aplikácia nástrojov kvality na PPS Plaveč v rámci colného konania.
   38 s., 6 obr., 2 tab., 2 graf., 3 príl., lit. 5.
   Voleská, Irena SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (Total Quality Management-TQM-nástroje kvality)
   /Zvyšovanie kvality metódami Total Quality Management na PPS Plaveč v rámci
   colného konania v nákladnej doprave./
  
  
  KURICOVÁ, Alexandra
   Plánovanie nákladov v organizovanom podniku.
   65 s., 6 obr., 18 tab., 3 graf., 0 príl., lit. 11.
   Gabrišová, Darina SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (tvorba plánu podniku-rozpočet)
   /Vysvetlenie teórie plánovania. Praktický príklad zostavovania plánu
   nákladov./
  
  
  KURINCOVÁ, Veronika
   Štátna podpora malých a stredných podnikov.
   69 s., 5 obr., 5 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 50.
   Herčík, Marián SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (podpora podnikania)
   /Analýza podporných fondov poskytovaných štátom pre podnikateľské subjekty.
   Druhy podpôr pre malé a stredné podnikanie./
  
  
  KUSÁ, Andrea
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti poštových a
   telekomunikačných služieb v okrese Piešťany.
   81 s., 4 obr., 29 tab., 28 graf., 6 príl., lit. 24.
   Paďourová, Anna SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marektingový prieskum v poštových službách)
   /Zisťovanie potrieb malých a stredných podnikov v oblasti služieb a
   telekomunikácii využitím marketingového prieskumu. Vyhodnotenie výsledkov.
   Návrh riešení pre poskytovateľov služieb i pre zákazníkov./
  
  
  KUŠMÍREKOVÁ, Jana
   Riadenie vlastných nákladov v podnikoch SAD.
   66 s., 2 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 15.
   Poniščiaková, Oľga SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vlastné náklady v SAD-kalkulácia nákladov v dopravnom podniku)
   /Riadenie vlastných nákladov v podnikoch SAD s uplatnením controllingových
   metód. Členenie nákladov, vymedzenie controllingových ukazovateľov ako
   východisko pre kalkuláciu vlastných nákladov./
  
  
  KUŠNÍR, Marek
   Návrh zmeny trakčných prostriedkov na vybraných tratiach v čase nízkej
   frekvencie cestujúcich.
   66 s., 0 obr., 11 tab., 7 graf., 10 príl., lit. 16.
   Klubal, Milan SKO
   Šimčo, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (trakčné prostriedky-efektívnosť osobnej dopravy)
   /Zhodnotenie súčasného stavu osobnej dopravy na trati Michaľany - Bánovce
   nad Ondavou - Veľké Kapušany z pohľadu vhodnosti využívania elektrického
   rušňa radu 163 s dvomi osobnými vozňami radu Bh a jedným osobným vozňom radu
   BDs v osobných vlakoch. Návrh na zmenu súčasného stavu použitím iného typu
   elektrického koľajového vozidla. Model bvhodného koľajového vozidla a
   zhodnotenie jeho výhod v porovnaní s vozidlom používaným v súčasnosti./
  
  
  KYČIN, Rastislav
   Automatizácia práce na ekonomickom oddelení Strediska poštovej prevádzky
   Žilina.
   60 s., 3 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   neuv., SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (automatizácia poštovej prevádzky-hardware a software)
   /Automatizácia ďalších poštových prevádzok patriacich do pôsobnosti SPP
   Žilina. Návrh spracovania informácií hneď na APO pošte./
  
  
  KYSEL, Ľubomír
   Nové trendy informačných technológií pre rozvoj malej a strednej firmy.
   62 s., 19 obr., 7 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Tupý, Juraj SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (telefónna ústredňa ALCTEL)
   /Prezentácia novej telefónnej ústredne firmy ALCATEL OMNI PCX OFFICE.
   Náčrt využitia tejto technológie z hľadiska malých a stredných firiem./
  
  
  LÁBAJ, Michal
   Využitie metód Computer Fluid Dynamics pri tvarovaní trupov malých
   plavidiel.
   72 s., 28 obr., 4 tab., 24 graf., 2 príl., lit. 9.
   Kevický, Dušan SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (software pre tvarovanie trupov lodí-dynamika tekutín)
   /Možnosti využitia počítačových programov skupiny CFD( Computer Fluid
   Dynamics) pre tvarovanie trupov plavidiel./
  
  
  LABAYOVÁ, Zdenka
   Marketingový prieskum kvality služieb v turistickom ruchu v regióne Liptov.
   96 s., 33 obr., 3 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 18.
   SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (mareketingový prieskum-cestovný ruch)
   /Zhodnotenie úrovne turistického ruchu v regióne Liptov. Realizácia
   marketingového prieskumu kvality služieb v turistickom ruchu. Návrh
   opatrení./
  
  
  LABUDA, Boris
   Internalizácia externých dopadov v železničnej a cestnej nákladnej doprave.
   74 s., 2 obr., 49 tab., 22 graf., 0 príl., lit. 8.
   Buček, Ondrej SKO
   Nosáľ, Mário REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (internalizácia externých dopadov)
   /Internalizácia externých nákladov v cestnej a železničnej doprave. Analýza
   interných nákladov. Charakteristika externalít a ich vplyv na životné
   prostredie a spoločnosť. Výpočet externých nákladov a priebehy ich
   internalizácie. Hodnoty externých nákladov pre oba druhy dopravy a možnosti
   ich internalizácie./
  
  
  LACKOVÁ, Andrea
   Stanovenie hodnoty Železničnej spoločnosti, a.s. ako súčasť transformácie
   železníc v Slovenskej republike.
   51 s., 5 obr., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Tomová, Anna SKO
   Kudlová, Katarína REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (transformácia ŽSR-metódy oceňovania hodnoty podniku)
   /Systemizácia zahraničných a tuzemských prístupov k stanoveniu hodnoty
   podniku. Návrh metodiky aplikácie týchto postupov vo finančnom riadení
   Železničnej spoločnosti, a.s., v procese transformácie železníc v SR./
  
  
  LACKOVÁ, Viera
   Možnosti získavania cudzieho kapitálu podniku v podmienkach Poľnobanky.
   61 s., 0 obr., 7 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 8.
   Skaličanová, Terézia SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (návrh financovania firmy-získavanie kapitálu)
   /Analýza formy získavania kapitálu pre fiktívnu firmu. Vyhodnotenie možností
   takej spoločnosti na získanie bankového úveru v podmienkach Poľnobanky.
   Návrh financovania fiktívnej firmy./
  
  
  LACKÝ, Martin
   Návrh systému riadenia SAD, š.p. Humenné po transformácii na akciovú
   spoločnosť.
   80 s., 7 obr., 8 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 9.
   Královenský, Jozef SKO
   Bačíková, Anna REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (systém riadenia SAD-autobusová doprava-organizačná štruktúra podniku SAD)
   /Návrh systému riadenia SAD, a.s. Humenné. Analýza súčasného stavu riadenia.
   Návrh variantného riešenia organizačnej štruktúry. Návrh vnútropodnikového
   ekonomického systému./
  
  
  LAZARÁKOVÁ, Anna
   Riadenie pohľadávok z hľadiska prevencie vzniku nevymožiteľných pohľadávok.
   73 s., 7 obr., 12 tab., 14 graf., 7 príl., lit. 13.
   Bartošová, Viera SKO
   Vojtek, Anton REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (analýza pohľadávok-nevymožiteľné pohľadávky)
   /Analýza pohľadávok a problémy spojené s úverovou politikou v podmienkach
   bývalých ŽSR. Návrhy pre controlling pohľadávok./
  
  
  LECÁKOVÁ, Katarína
   Funkcia pohľadávok v rámci obežného majetku pri tvorbe hospodárskeho
   výsledku a finančnej likvidity výrobného podniku.
   94 s., 2 obr., 18 tab., 1 graf., 5 príl., lit. 28.
   Sedláčková, Anna SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (účtovné vysporiadanie pohľadávok)
   /Spôsoby účtovného a peňažne účinného vysporiadania sa s pohľadávkami z
   obchodného styku po lehote splatnosti. Aplikácia problematiky na konkrétny
   podnik. Vyjadrenie vplyvu pohľadávok na finančnú likviditu podniku./
  
  
  LIČKO, Michal
   Pohonné jednotky - multimediálna podpora výučby pre časť piestové motory.
   58 s., 58 obr., 0 tab., 0 graf., 22 príl., lit. 12.
   Kříž, Josef SKO
   Kyselica, Stanislav REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (pohonné jednotky-multimediálna podpora vyučovania)
   /Požiadavky predpisu v časti "Pohonná jednotka" oddiel "Piestové motory".
   Návrh zabezpečenia výučby a inovácie s využitím multimediálnej podpory./
  
  
  LIPTÁKOVÁ, Katarína
   Finančná analýza v podmienkach podniku AVC Čadca.
   60 s.,
   Kaštánek, Pavel SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finančná analýza podniku)
   /Finančná analýza podniku AVC, a.s. Čadca za obdobie rokou 1999-2000./
  
  
  LIŠČAKOVÁ, Renáta
   Možnosti využitia matematických metód v riadení technickej základne
   dopravnej firmy.
   77 s., 22 obr., 14 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 8.
   Laš, Pavol SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (matematické metódy v riadení)
   /Popis štatistických matematických metód použiteľných pri riadení technickej
   základne firmy. Krátka charakteristika a organizačná štruktúra firmy./
  
  
  LIŽBETIN, Ján
   Návrh linky sprevádzanej kombinovanej dopravy v relácii Šahy - Trstená.
   57 s., 7 obr., 20 tab., 1 graf., 2 príl., lit. 12.
   Kováč, Milan SKO
   Škalda, Pavel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kombinovaná doprava)
   /Návrh linky sprevádzanej kombinovanej dopravy na relácii Šahy - Trstená.
   Návrh odklonu preťaženého medzinárodného cestného ťahu juh-sever. Analýza
   vývoja kombinovanej dopravy v SR. Návrh možných variantov riešenia odklonu.
   Zhodnotenie technických podmienok zavedenia linky kombinovanej dopravy./
  
  
  LOJKA, Juraj
   Analýza vybraných indexov kapitálového trhu.
   73 s., 0 obr., 1 tab., 8 graf., 4 príl., lit. 21.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (index kapitálového trhu)
   /Konštrukcia a význam sledovania indexov kapitálového trhu./
  
  
  LUCHAVA, Andrej
   Informačná základňa pre lodné prepravy horného Dunaja.
   62 s., 16 obr., 19 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   Žarnay, Pavel SKO
   REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (informačný systém pre lodné prepravy)
   /Návrh štruktúry potrebnej údajovej základne. Riešenie základných prvkov
   procesu vybudovania automatizovaného informačného systému v systéme riadenia
   lodných prepáv horného Dunaja pr potreby divízie Riečna doprava spoločnosti
   Slovenská plavba a prístavy./
  
  
  LUKÁČ, Peter
   Trvalo udržateľný rozvoj a doprava.
   55 s., 1 obr., 23 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 18.
   Harmanová, Danka SKO
   Legény, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (dopravná politika-inteligentné dopravné systémy-spoplatňovanie
   infraštruktúry)
   /Možnosti trvalo udržateľného rozvoja dopravy. Návrh opatrení podporujúcich
   trvalo udržateľnú mobilitu. Porovnanie dopravnej politiky EÚ s dopravnou
   politikou SR. Vyhodnotenie externých nákladov železničnej a cestnej dopravy
   v SR./
  
  
  LUPTÁK, Michal
   Návrh rozmiestnenia čerpacích stanic LPG v SR.
   63 s., 11 obr., 8 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Liščák, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (čerpacia stanica zemného plynu-rozmiestnenie CNG)
   /Zhodnotenie možností na rozšírenie siete čerpacích staníc zemného plynu CNG
   pre všetky druhy dopráv./
  
  
  LYSINA, Karol
   Posudzovanie kvality letísk z pohľadu prevádzkovateľa leteckej dopravy.
   56 s., 6 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Badánik, Benedikt SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (kvalita letiska)
   /Charakteristika prevádzkovateľov leteckej dopravy. Zhodnotenie kvality
   letísk z pohľadu prevádzkovateľov leteckej dopravy./
  
  
  MAAROVÁ, Eva
   Možnosti zvyšovania kvality osobnej prepravy z pohľadu zákazníka.
   66 s., 4 obr., 25 tab., 18 graf., 7 príl., lit. 8.
   Farkašová, Viera SKO
   Škalda, Pavel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (železničná osobná preprava-kvalita prepravných služieb)
   /Možnosti zvyšovania kvality osobnej prepravy z pohľadu zákazníka. Analýza
   súčasného stavu kvality služieb. Návrh opatrení na zlepšenie kvality
   služieb./
  
  
  MACALA, pavol
   Rozbor efektívnosti systému údržby a opráv vozidiel v podniku SAD Spišská
   Nová Ves.
   78 s., 8 obr., 23 tab., 3 graf., 15 príl., lit. 6.
   Ivánek, Peter SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (cestné vozidlo-opravy a údržba automobilov)
   /Návrh metodiky na zefektívnenie systému údržby a opráv motorových vozidiel
   z hľadiska komplexného posúdenia plnenia jeho funkcií./
  
  
  MACKO, Marek
   Dopravno-inžinierske posúdenie vedenia ďiaľnice D1 v oblasti mesta Poprad.
   70 s., 3 obr., 43 tab., 2 graf., 9 príl., lit. 11.
   Hollarek, Tomáš SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (diaľnica Dl-dopravno-inžinierske hľadisko D1)
   /Dopravno-inžinierske posúdenie vedenia diaľnice D1. Určenie výhľadového
   zaťaženia posudzovaných variantov. Výpočty kapacitného posúdenia a dopravné
   charakteristiky a na ich základe výber najlepšieho variantu./
  
  
  MACKOVÁ, Gabriela
   Návrh systému organizácie a riadenia SAD, š.p. Žilina
   88 s., 16 obr., 8 tab., 3 graf., 1 príl., lit. 5.
   Královenský, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravného podniku)
   /Analýza súčasného stavu systému organizácie a riadenia dopravného podniku.
   Variantné riešenia organizačnej štruktúry a systému vnútropodnikového
   riadenia./
  
  
  MAGIC, Igor
   Postavenie SP, š.p. na vnútroštátnom trhu balíkových stužieb.
   118 s., 0 obr., 9 tab., 5 graf., 15 príl., lit. 7.
   Surová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (vnútroštátny trh balíkových služieb)
   /Zhodnotenie postavenie SP, š.p. na vnútroštátnom trhu balíkových služieb./
  
  
  MAGURA, Ľuboš
   Návrh kalkulácie ceny výcviku vodičov pre skupinu C.
   62 s., 0 obr., 34 tab., 5 graf., 6 príl., lit. 5.
   Rievaj, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vodičský výcvik-kalkulácia ceny výcviku vodičov)
   /Návrh kalkulácie ceny vodičského výcviku skupiny C. Analýza platných
   legislativnych predpisov, ktoré musí autoškola spĺňať. Zhodnotenie nákladov,
   zisku, konkrencie./
  
  
  MAJCHRÁK, Jozef
   Návrh metodiky analýzy splneného grafikonu vlakovej dopravy s využitím
   výpočtovej techniky.
   69 s., 10 obr., 9 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 13.
   Klubal, Milan SKO
   Bobáň, Juraj REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (grafikon vlakovej dopravy-informačný systém nákladnej dopravy)
   /Hodnotenie splneného grafikonu vlakovej dopravy, s využitím výpočtovej
   techniky pri zbere a spracovávaní údajov. Návrh riešenia s čo najvyšším
   využitím výpočtovej techniky a existujúcich informačných systémov./
  
  
  MAJER, Peter
   Výskum trhu a jeho využitie v podnikovej praxi ŽSR.
   64 s., 3 obr., 2 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 21.
   Legény, Jozef SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketing v podnikovej praxi)
   /Uplatnenie vybranej metódy pre prieskum trhu v železničnej doprave.
   Charakteristika prepravných tokov. Analýza požiadaviek zákazníkov na kvalitu
   prepravy. Porovnanie železničnej a cestnej dopravy z hľadiska výhod a
   nevýhod Prognóza vývoja trhu vychádzajúca z výsledkov prieskumu./
  
  
  MAJERČÁK, Peter
   Zhodnotenie odpisovania a obnovy investičného majetku v správe ZKV v Žilina.
   64 s., 2 obr., 18 tab., 14 graf., 0 príl., lit. 3.
   Sroslík, Miloš SKO
   Šulík, Štefan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (odpis investičného majetku)
   /Zhodnotenie procesu spôsobu odpisovania investičného majetku. Určenie
   stupňa opotrebenia IM. Proces obnovy IM v špecifických podmienkach Správy
   ŽKV v Žiline. Zhodnotenie obnovy opotrebených zložiek. Návrh opatrení na
   zplepšenie stavu./
  
  
  MANDÚCH, Peter
   Controlling ako podporný nástroj riadenia zmien v podniku.
   60 s., 10 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Kováčiková, Martina SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (controlling-riadenie podniku)
   /Charakteristika riadenia zmien v podniku. Funkcia ciele, postavenie
   controlingu. Postup implementácie controllingu do firmy/
  
  
  MARDIAKOVÁ, Ivana
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti poštových a
   telekomunikačných služieb v okrese Martin.
   83 s., 1 obr., 28 tab., 28 graf., 6 príl., lit. 14.
   Paďourová, Anna SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (poštové a telekomunikačné služby)
   /Metodika zisťovania potrieb malých a stredných podnikov. Analýza údajov
   získaných uskutočneným prieskumom v oblasti poštových a telekomunikačných
   služieb. Zhodnotenie prieskumu a návrh riešení./
  
  
  MARIAŠ, Daniel
   Využívanie nástrojov manažmentu kvality pri komplexnom hodnotení ŽSR a ČD.
   69 s., 5 obr., 28 tab., 35 graf., 3 príl., lit. 7.
   Voleská, Irena SKO
   Klinko, Miroslav REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (manažment kvality-komplexné hodnotenie ŽSR)
   /Využívanie nástrojov manažmentu kvality pri komplexnom hodnotení ŽSR a ČD.
   Opatrenia pre nástupnícke organizácie ŽSR, ktoré majú viesť k zvýšeniu
   efektívnosti železničnej dopravy./
  
  
  MARKO, Peter
   Metodika určovania čelnej plochy automobilu.
   64 s., 38 obr., 7 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
   Matějka, Rostislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (určovanie čelnej plochy automobilu)
   /Metodika určovania čelnej plochy automobilu./
  
  
  MARTINČEKOVÁ, Miroslava
   Návrh motivačného systému Slovenskej pošty, š.p. v rámci rozvojového
   projektu.
   67 s., 3 obr., 14 tab., 11 graf., 8 príl., lit. 16.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (motivácia pracovníkov)
   /Prehľad motivačných teórií. Analýza súčasného stavu v riadení ľudských
   zdrojov v Slovenskej pošte, š.p. Prieskum názorov zamestnancov v rámci
   rozvojového projektu "Skúšobný zákazník."/
  
  
  MARTINOVÁ, Ingrid
   Možnosti využívania špwdičného programu SPED v zasielateľskej činnosti.
   54 s., 13 obr., 0 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 2.
   Horvát, Marian SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (špedičný program -softvér pre zasielateľskú činnosť)
   /Návrh využitia výpočtovej techniky v kombinácii so špedičným softvérom.
   Porovnanie rôznych produktov a spôsobu práce klasickou papierovou metódou.
   Zhodnotenie výsledkov porovnania. Návrh využitia informačného systému SPED
   s ekonomickým softvérom PROLUC./
  
  
  MASÁROVÁ, Eva
   Pracovná motivácia, výber a hodnotenie pracovníkov pošty.
   65 s., 5 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 15.
   Prigel, Alfréd SKO
   neuvedená, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (personalistika-pracovná motivácia-hodnotenie pracovného výkonu)
   /Analýza motivačnej štruktúry pracovníkov Slovenskej pošty, š.p.. Obraz o
   motivačnej preferencii zamestnancov a ich vzťah k svojmu pracovisku. Výber a
   pracovné zaraďovanie pracovníkov. Analýza metód a postupov pri hodnotení
   pracovníkov./
  
  
  MATASOVÁ, Lenka
   Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti poštových a
   telekomunikačných služieb v okrese Žilina.
   74 s., 3 obr., 28 tab., 25 graf., 3 príl., lit. 15.
   Paďourová, Anna SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-poštové a telekomunikačné služby)
   /Prieskum potrieb malých a stredných podnikov v oblasti poštových a
   telekomunikačných služieb, realizovaný technikou osobného dopytovania. Na
   základe výsledkov sú definované všeobecné potreby týchto podnikov v skúmanej
   oblasti./
  
  
  MATEJÍKOVÁ, Iveta
   Návrh modelu regionálneho informačného centra v železničnej stanici Trenčín.
   67 s., 12 obr., 6 tab., 3 graf., 14 príl., lit. 14.
   Jambor, Rastislav SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (model informačné centrum)
   /Návrh informačného centra, ktorého hlavnou náplňou je ponuka služieb a
   poskytovanie komplexných informácií z oblasti regionálneho cestovného ruchu
   a železničnej dopravy./
  
  
  MATIJEKOVÁ, Andrea
   Základný výcvik špecialistov leteckej informačnej služby LPS SR, š.p.š
   68 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 32.
   Havel, Karel SKO
   Lamprecht, Augustín REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (letecká informačná služba)
   /Medzinárodná kancelária NOTAM. Ohlasovňa letových prevádzkových služieb.
   Publikácie a mapy. Ľudské zdroje a personálna politika. Pracovné prostredie.
   Rozvoj usporiadania letovej prevádzky./
  
  
  MAZÁK, Martin
   Riadenie vzťahov so zákazníkmi v obchodnej stratégii ŽS, a.s.
   54 s., 14 obr., 5 tab., 6 graf., 3 príl., lit. 11.
   Voleská, Irena SKO
   Slíž, Július REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (obchodná stratégia-marketing obchodných vzťahov)
   /Riadenie vzťahov so zákazníkmi v obchodnej stratégii ŽS, a.s. . Uplatnenie
   nástrojov CRM v preprave spešnín na základe teoretických a praktických
   poznatkov získaných zo súčasného trhového prostredia. Návrh služieb
   zameraných na potreby zákazníkov a na upevnenie postavenia ZS, a.s na
   konkurenčnom trhu./
  
  
  MAZÚROVÁ, Zuzana
   Tvorba podnikateľského plánu pre poskytnutie úverových zdrojov.
   71 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 13 príl., lit. 8.
   Lovišková, Viktória SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finančná analýza-podnikateľský plán-úverový program)
   /Spracovanie podnikateľského plánu novovznikajúcej firmy žiadajúcej o úver v
   banke. Zhodnotenie tohto podnikateľského plánu z pohľadu pracovníka banky./
  
  
  MEDŽOVÁ, Zuzana
   Marketingový prieskum cestovného ruchu regiónu horná Orava.
   67 s., 3 obr., 17 tab., 22 graf., 6 príl., lit. 14.
   Štofková, Jana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum cestovného ruchu)
   /Marketingový prieskum v oblasti služieb cestovného ruchu v regióne Horná
   Orava. Vypracovanie SWOT analýzy. Návrh implementácie výsledkov pre rozvoj
   podnikania v regióne./
  
  
  MELIŠ, Ján
   Návrh racionalizačných opatrení pri odovzdaní železničných nákladných vozňov
   do opravy.
   45 s., 6 obr., 0 tab., 8 graf., 11 príl., lit. 16.
   Veselka, Július SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (racionalizácia opravy vozňov)
   /Zabezpečenie opráv železničných nákladných vozňov vyradených z prevádzky
   pre technické a komerčné závady. Využívanie informácií v reálnom čase. Nové
   prístupy a pohľady na údržbu./
  
  
  MENYHÁRTOVÁ, Kinga
   Možnosti optimalizácie finančnej štruktúry ŽS, a.s.
   57 s., 2 obr., 37 tab., 16 graf., 14 príl., lit. 14.
   Bartošová, Viera SKO
   Molnárová, Hana REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia finančnej štruktúry-finančná štruktúra podniku)
   /Analýza metód finančnej optimalizácie podniku. Vyhodnotenie finančnej
   situácie podniku. Optimalita skladby pasív posudzovaná prostredníctvom
   základných pravidiel pre hodnotenie finančnej štruktúry vybraných
   ukazovateľov finančnej analýzy a aplikáciou klasickej metódy hodnotenia
   kapitálovej štruktúry./
  
  
  MERGA, Rastislav
   Korelačné vzťahy silových účinkov pneumatiky vo vzťahu k jej nevyváženosti -
   test uniformity geometrickej nerovnomernosti plášťov pneumatiky.
   77 s., 20 obr., 2 tab., 9 graf., 8 príl., lit. 6.
   Knieža, Ľubomír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (axiálna sila-silové účinky pneumatiky-radiálna sila)
   /Analýza javov, ktoré majú významný vplyv na kvalitu pneumatík. Rozbor
   silových účinkov pneumatiky vo vzťahu k jej nevyváženosti. Test geometrickej
   nerovnomernosti plášťov pneumatiky./
  
  
  MEŠKO, Pavol
   Vlastné náklady a internalizácia externých dopadov v nákladnej doprave.
   73 s., 0 obr., 30 tab., 15 graf., 0 príl., lit. 9.
   Buček, Ondrej SKO
   Havrila, Peter REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (internalizácia-vlastné náklady-nákladná doprava)
   /Problematika vlastných nákladov a internalizácia externých dopadov v
   nákladnej doprave. Výpočet externých nákladov jednotlivých negatívnych
   dopadov dopravy. Výpočty jednotlivých nákladov pri internalizácií externých
   nákladov pre rozhodujúce dopravné odbory. Možnosti znižovania negatívnych
   dopadov dopravy. Spôsoby tvorby cien v nákladnej doprave./
  
  
  MICHALÍK, Ján
   Hospodárny výber zdrojov podľa prírastkových výrobných nákladov.
   64 s., 19 obr., 2 tab., 0 graf., 11 príl., lit. 11.
   Čorejová, Tatiana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (riadenie zdrojov el. energie; optimálna regulácia výberu-)
   /Analýza a návrh postupov pre riešenie hospodárneho výberu zdrojov na
   základe prírastkových nákladov v podmienkach vybraného sieťového podniku.
   Popis teórie optimálneho ekonomického výberu a výpočtové metódy. Praktické
   príklady./
  
  
  MICHALÍK, Igor
   Preprava nebezpečného tovaru cestnou dopravou.
   41 s., 6 obr., 6 tab., 1 graf., 12 príl., lit. 25.
   Klubal, Milan SKO
   REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (preprava nebezpečného tovaru-životné prostredie)
   /Predpisy vzťahujúce sa k medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ako aj
   predpisy platné pri preprave cez územie SR. Návrhy opatrení na zníženie
   počtu nezákonných prepráv a nehôd pri prepravách nebezpečného tovaru a
   následkov týchto nehôd./
  
  
  MICHNÁČ, Pavol
   Fakturácia produktov vo vybranom podniku sieťového typu.
   67 s., 20 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 20.
   Kadaš, Branislav SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (elektronický obchod-fakturácia produktov elektronicky)
   /Návrh na nový doplnkový systém zasielania faktúr za elektrickú energiu
   elektronickou formou. Charakteristika nových vzťahov medzi účastníkmi
   podniku sieťového typu po vkročení na liberalizačný trh s EE./
  
  
  MIKLO, Milan
   Posúdenie vhodného typu lietadla pre Letecký útvar ministerstva vnútra SR.
   83 s., 25 pbr., 16 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 14.
   Klinčok, Ladislav SKO
   Sedláček, Bohuslav REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (posúdenie typu lietadla)
   /Stanovenie kritérií pre výber typu lietadla. Preverenie ponuky malých
   dopravných lietadiel. Porovnanie vybraných typov na základe stanovených
   kritérií. Plnenie požiadaviek predpisu JAR-OPS 1./
  
  
  MIKO, Michal
   Hodnotenie rizík finančného zdravia dopravného podniku PROSET s.r.o Martin.
   66 s., 0 obr., 16 tab., 12 graf., 0 príl., lit. 17.
   Tomová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (finančná analýza-metódy prognózovania)
   /Finančná analýza ako nástroj hodnotenia rizík finančného zdravia podniku
   PROSET, s.r.o. Martin./
  
  
  MIKO, Daniel
   Predvídanie finančného vývoja vybraného podniku cestnej dopravy.
   75 s., 0 obr., 13 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 6.
   Cisko, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (finančná analýza dopravného podniku)
   /Prognóza finančného vývoja vybraného druhu dopravného podniku./
  
  
  MIKŠOVSKÝ, Roman
   Optimalizácia nadväznosti prípojov traťového úseku Čadca - Makov pre
   uplatnenie integrovaného taktového cestovného poriadku.
   58 s., 11 obr., 43 tab., 13 graf., 11 príl., lit. 11.
   Voleský, Karel SKO
   Leško, Peter REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (integrovaný,taktový, cestovný poriadok)
   /Optimalizácia nadväznosti prípojov traťového úseku Čadca -Makov pre
   uplatnenie integrovaného, taktového cestovného poriadku. Skvalitnenie
   dopravnej technológie. Optimálna deľba práce medzi jednotlivými dopravnými
   systémami./
  
  
  MIKULOVÁ, Marcela
   Návrh využitia voľných kapacít trate Čadca - Bielsko Biala pre vlaky
   kombinovanej dopravy.
   70 s., 2 obr., 35 tab., 13 graf., 14 príl., lit. 24.
   Voleský, Karol SKO
   Čerňanský, Rastislav REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kombinovaná doprava-systém prepravy Ro-La-priepustná výkonnosť)
   /Analýza dopravy a záťažových prúdov v danej oblasti. Výpočet priepustnej
   výkonnosti železničnej trate. Návrh využitia voľnej kapacity trate vlakmi
   kombinovanej dopravy. Zhodnotenie návrhu./
  
  
  MILOVÁ, Zuzana
   Porovnanie hypotekárneho úveru s vybranými finančnými produktami slúžiacimi
   na financovanie nehnuteľností.
   77 s., 2 obr., 16 tab., 3 graf., 3 príl., lit. 17.
   Kováčiková, Martina SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (hypotekárny úver-financovanie nehnuteľností)
   /Zhodnotenie a porovnanie hypotekárneho úveru so stavebným sporením na
   konkrétnom prípade klienta./
  
  
  MIRILOVIČ, Ján
   Marketingová analýza predaja osobných automobilov na slovenskom trhu.
   75 s., 13 obr., 20 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 12.
   Birnerová, Eva SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (trh osobných automobilov-marketingová analýza)
   /Analýza predaja osobných automobilov na slovenskom trhu. Zhodnotenie vývoja
   predaja osobných automobilov na základe analýzy predaja, zhodnotenia
   konkurečných firiem, spotrebiteľa, služieb zákazníkovi, reklamácií a
   sťažnosti zákazníkov./
  
  
  MOJOVÁ, Mária
   Možnosti praktickej aplikácie inteligentných systémov v železničnej doprave.
   61 s., 6 obr., 4 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 18.
   Križanová, Anna SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (inteligentné dopravné systémy)
   /Popis inteligentných dopravných systémov /IDS/. Vývoj informačných
   systémov v železničnej doprave. Vývoj telekomunikačných technológií./
  
  
  MOLKOVÁ, Valéria
   Manažment pohľadávok v reštruktralizácii ŽSR.
   91 s., 2 obr., 8 tab., 13 graf., 0 príl., lit. 37.
   Tomová, Anna SKO
   Cvíčela, Emil REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (manažment pohľadávok ŽSR)
   /Analýza základných problémov v manažmente pohľadávok na ŽSR od roku 1993 do
   realizácie transformácie k 1.1.2002. Na základe tejto analýzy je urobený
   návrh na zefektívnenie manažmentu pohľadávok pre oba nástupnícke podniky./
  
  
  MONOŠI, Michal
   Služby digitálnej bunkovej verejnej rádiotelefónnej siete.
   94 s., 19 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 26.
   Vaculík, Juraj SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (rádiotelefónna sieť-služby mobilných sietí)
   /Popis služieb mobilných sietí, ktoré v súčasnosti existujú u mobilných
   operátorov na Slovensku. Služby dostupné v sieti GSM, osobný komunikačný
   systém, vývoj sietí, služba WAP./
  
  
  MORAVČÍK, Ľubomír
   Analýza cestnej siete podľa VÚC z hľadiska obtiažnosti dopravnej obsluhy.
   69 s., 10 obr., 14 tab., 1 graf., 21 príl., lit. 15.
   Hreusík, Stanislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná obsluha regiónu-pasportizácia cestných komunikácií)
   /Analýza cestnej siete z hľadiska dopravnej obslužnosti pre Trnavský,
   Nitrianský Žilinský a Banskobystrický kraj. Financovanie autobusovej dopravy
   zo štátneho rozpočtu vzhľadom na verejný záujem. Návrh prerozdelenia dotácií
   na základe zhodnotenia obtiažnosti terénu pri zabezpečovaní dopravnej
   obsluhy prímestskými linkami autobusovej dopravy./
  
  
  MORÁVEK, Milan
   Analýza zmien prevádzkových pomerov spojovacej siete v závislosti na zmene
   tarifnej politiky ST v oblasti hlasovej služby.
   119 s., 3 obr., 50 tab., 88 graf., 5 príl., lit. 21.
   Miksa, Jaromír SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (telefónny účastník-tarifná politika ST)
   /Prognóza správania sa zákazníka pri používaní hlasovej služby. Analýza
   zmien prevádzkových pomerov v závislosti od zmien tarifnej politiky ST, a.s.
   v období od roku 1998 do roku 2001./
  
  
  MORVAY, Peter
   Racionalizácia prepravy v Zemplínskom regióne.
   91 s., 11 obr., 33 tab., 8 graf., 12 príl., lit.7.
   Olexa, ladislav SKO
   Kováč, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (racionalizácia osobnej prepravy)
   /Racionalizácia regionálnej osobnej prepravy v Zemplínskom regióne. Návrh
   možností riešenia regionálnej osobnej dopravy. Analýza súčasného stavu v
   okrese Humenné. Návrh opatrení na zabezpečenie efektívnejšej prevádzky
   osobnej dopravy./
  
  
  MRAVEC, Vladimír
   Úroveň zabezpečenia kvality MHD DPM Žilina s.r.o.
   68 s., 1 obr., 14 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 9.
   Stanek, Albín SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (kvalita MHD-kritéria kvality)
   /Kritéria kvality v cestnej osobnej doprave spracované na základe
   vyhodnotenia ankety. Návrh opatrení na zvyšovanie kvality MHD
   prostredníctvom týchtp kritérií./
  
  
  MRKVA, Radko
   Prevádzková príručka pre výcvik lietania podľa požiadaviek JAR-FCL - Traťová
   časť.
   118 s., 13 obr., 10 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Topolčány, Roman SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL-prevádzková príručka lietania)
   /Porovnanie súčasných noriem a odporúčaní ICAO s normami JAA. Návrh
   prevádzkovej príručky pre Žilinskú univerzitu - Letecká škola, Traťová
   časť./
  
  
  MUDRÁK, Ľuboš
   Racionalizácia technológie práce colného skladu v TKD Dobrá.
   41 s., 5 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Klapita, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (kombinovaná doprava-colný sklad-technológia práce v colnom sklade)
   /Racionalizácia technológie práce v colnom sklade umiestnenom v terminále
   kombinovanej dopravy v obci Dobrá. Analýza súčasného stavu technológie
   práce. Návrh racionalizačných opatrení. Optimálne využitie kapacít skladu.
   Zvýšenie efektívnosti v terminále kombinovanej dopravy./
  
  
  MURÁROVÁ, Marcela
   Návrh koncepcie podnikových hodnôt ŽS, a.s. a ŽSR, š.p.
   52 s., 4 obr., 4 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 14.
   Tomová, Anna SKO
   Molko, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (podniková kultúra)
   /Oblasť podnikových hodnôt ako súčasť podnikovej kultúry. Analýza
   podnikových hodnôt v bývalej firme ŽSR. Návrh modelov hodnôt dôležitých pre
   úspech novovzniknutých podnikov./
  
  
  MURINOVÁ, Michaela
   Technológia spracovania zásielok spoločnosťou Lindbergh a.s.
   56 s., 10 obr., 1 tab., 0 graf., 11 príl., lit. 16.
   neuvedené, SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (SPracovanie poštových zásielok-preprava poštových zásielok)
   /Charakteristika firmy Lindbergh a.s. pre globálnu prepravu zásielok do
   celého sveta. Popis technologického spracovania zásielok vnútroštátnej a
   medzinárodnej prepravy. Procesy podania, spracovania, prepravy a dodania
   zásielky./
  
  
  NAMEŠANSKÁ, Zuzana
   Možnosti prekládky oceľových rúr v prístave Žilina.
   103 s., 18 obr., 7 tab., 8 graf., 9 príl., lit. 29.
   Bednárik, Ľuboslav SKO
   REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (prekládka v prístave Žilina)
   /Návrh pre spoločnosť FERONA, a.s. troch variant polôh na prekládku
   oceľových rúr v prístave Žilina. Porovnanie týchto variant. Zhodnotenie ich
   výhod a nevýhod podľa rôznych kritérií./
  
  
  NEDBALEC, Michal
   Úloha banky v podnikaní.
   60 s., 7 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Cisko, Štefan SKO
   Križanová, Anna REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (bankovníctvo a podnikanie)
   /Analýza úloh, ktoré má banka pri podnikaní. Využívanie bankových služieb a
   produktov podnikateľskými subjektami./
  
  
  NINIS, Ondrej
   Návrh koncepcie rozvoja pobočky Colného úradu Žilina - Nákladný terminál
   Makov.
   42 s., 3 obr., 0 tab., 8 graf., 1 príl., lit. 10.
   Voleský, Karol SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (logistika-nákladný terminál-obeh tovaru-Regionálny informačný manažment)
   /Využitie logistiky, logistických princípov v rámci colného konania
   zemeraného na prepúšťanie tovaru do režimu "voľný obeh" v nákladnom
   termináli colného hraničného priechodu Makov. Návrh optimalizácie informácií
   pomocou Regionálneho informačného manažmentu a vzdelávaním ľudských
   zdrojov./
  
  
  NOVÁK, Ján
   Financovanie regionálnej dopravy v podmienkach decentralizovanej štátnej
   správy.
   62 s., 0 obr., 10 tab., 8 graf., 4 príl., lit. 8.
   Harmanová, Danka SKO
   Škalda, Pavel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (regionálna doprava-ekonomicky oprávnené náklady)
   /Posúdenie možnosti financovania regionálnej dopravy po prechode kompetencií
   v oblasti dopravy na vyššie územné celky. Návrh možností zabezpečenia
   dopravných potrieb regiónov. Podpora možností podnikania v regionálnej
   doprave zo strany štátu./
  
  
  NOVÁK, Pavel
   Využitie mikrovlnných sietí v colnej správe.
   37 s., 7 obr., 3 tab., 3 graf., 0 príl., lit 9.
   Repka, Marián SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (mikrovlnné siete)
   /Možnosti budovania mikrovlnných počítačových sietí. Využitie mikrovlnných
   sietí na Colnej správe Slovenskej republiky ako alternatívy k existujúcej
   komunikačnej sieti. Návrh prepojenia colného úradu so svojimi pobočkami./
  
  
  OČKOVÁ, Petra
   Marketing rozvoja služieb poštovej banky, a.s. v oblasti elektronického
   bankovníctva na regionálnej úrovni.
   67 s., 1 obr., 10 tab., 18 graf., 1 príl., lit. 9.
   Gabaj, Peter SKO
   Neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketing elektronického bankovníctva)
   /Marketing rozvoja služieb Poštovej banky, a.s. v oblasti elektronického
   bankovníctva v záujme získania klientov. Výhody a bezpečnosť služieb
   elektronického bankovníctva./
  
  
  ODKOREC, Marek
   Recyklácia odpadových olovených akumulátorov.
   55 s., 13 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 14.
   Ivánek, Peter SKO
   Kunhalmi, Gabriel REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (recyklácia olovených akumulátorov)
   /Analýza procesov súvisiacich s recykláciou odpadových olovených
   akumulátorov. Návrh cieľov v optimalizačných procesoch zberu odpadových
   akumulátorov./
  
  
  OMACHELOVÁ, Zuzana
   Svetové letecké aliancie a ich prínos pre pravidelných cestujúcich.
   69 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
   Švanda, Zdeněk SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (letecké aliancie)
   /Charakteristika svetových leteckých aliancií. Zmluvy dôležité pre ich
   vznik. Poipis výhod a charakteristika cenovej politiky. Vplyv na Frequent
   Flier./
  
  
   ONDREJKA, Ján
   Rozbor dopravných nehôd s účasťou chodca na vyznačených priechodoch pre
   chodcov a návrh opatrení na zníženie ich počtu.
   s., 24 obr., 19 tab., 35 graf., 16 príl., lit. 26.
   Kasanický, Gustáv SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná nehoda)
   /Rozbor nehodových udalostí a kolízií vozidla s chodcom na prechode pre
   chodcov Návrhy opatrení na zvýšenie bezpečnosti na prechodoch./
  
  
  ORENIČ, Róbert
   Poloha na prekládku kontajnerov a Ro-Ro v prístave Žilina.
   57 s., 22 obr., 9 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 20.
   Novomeská, Jana SKO
   Žarnay, Pavol REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (prekládka kontajnerov v prístave Žilina)
   /Splavnenie rieky Váh ako základný predpoklad pre vybudovanie prístavu
   Žilina. Technický a technologický návrh miesto pre prekládku kontajnerov a
   Ro-Ro./
  
  
  OSLANEC, Radoslav
   Metodika merania hluku zariadením presný impulzný zvukomer typ 2209.
   51 s., 11 obr., 4 tab., o graf., 3 príl., lit. 6.
   Cajchan, Juraj SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (meranie hluku cestných vozidiel-hluk v cestnej doprave)
   /Problematika hluku emitovaného cestnými vozidlami. Návrh metodiky merania
   hluku pre skúšobné laboratórium Katedry cestnej dopravy ŽU./
  
  
  OZANIAK, Jaroslav
   Cesta poľského trhu dopravných služieb do spoločnej Európy.
   74 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Darecký, J. SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (trh dopravných služieb)
   /Analýza poľského trhu doprvných služieb a pripravenosť poľského trhu na
   vstup do Európskej únie./
  
  
  PAČUTA, Andreaj
   Leasing a bankový úver - nástroje financovania investičného majetku.
   43 s., 3 obr., 4 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   Sroslík, Miroslav REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (leasing-financovanie investičného majetku)
   /Analýza leasingového a bankového trhu. Porovnanie vybraných produktov,
   vybraných bánk a leasingových spoločností./
  
  
  PÁLENÍK, Maroš
   Organizácia a riadenie dopravno-opravárenských stredísk v pôsobnosti SPP
   Poprad.
   49 s., 6 obr., 13 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 6.
   Piľa, Jozef SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (vozový park-opravárenské stredisko áut)
   /Organizácia a riadenie dopravno-opravárenských stredísk v pôsobnosti SPP
   Poprad./
  
  
  PÁLENÍK, Jaromír
   Využitie meracieho systému CORREVIT v akreditovanom laboratóriu,
   54 s., 13 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Cajchan, Juraj SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (merací systém CORREVIT)
   /Popis, princípy merania a možnosti využitia meracieho systému CORREVIT a
   jeho doplnkov v akreditovanom laboratóriu./
  
  
  PALUCH, Jaroslav
   Privátne financovanie železničnej infraštruktúry ako alternatíva verejného
   financovania.
   80 s., 14 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 17.
   Tomová, Anna SKO
   Cvíčela, Emil REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (privátne financovanie železníc)
   /Posúdenie privátneho financovania železničnej infraštruktúry ako
   alternatívy verejného financovania. Analýza jednotlivých modelov privátneho
   financovania. Aplikácie modelov v praxi. Posúdenie možnosti privátneho
   financovania železničnej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky./
  
  
  PANTÁK, Róbert
   Optimalizácia vzťahov železničnej a cestnej osobnej dopravy pri deľbe
   prepravy.
   77 s., 0 obr., 12 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 12.
   Dolinayová, Anna SKO
   Kudlová, M. REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia železničnej a cestnej dopravy-integrovaná doprava)
   /Integrácia verejnej dopravy v územnej oblasti vytvorením integrovaného
   systému založeného na harmonozácii a koordinácii železničnej a cestnej
   dopravy, zmene deľby prepravnej práce a na skvalitnení poskytovaných služieb
   užívateľom dopravy. Návrh na zavedenie integrovanej dopravy v meste./
  
  
  PAPPOVÁ, Zuzana
   UMTS - siete tretej generácie.
   95 s., 3 obr., 4 tab., 5 graf., 3 príl., lit. internet
   Kulich, Rastislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (telekomunikačné siete UMTS)
   /Popis telekomunikačného systému UMTS umožňujúceho rýchly prenos dát.
   Prehľad štandardu IMT-2000./
  
  
  PAVLIČKO, Michal
   Návrh optimálneho počtu dodávacích pôšt v obvode SPP Žilina.
   65 s., 5 obr., 10 tab., 4 graf., 7 príl., lit. 10.
   Cyprichová, Zuzana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (optimalizačný model SPP Žilina-univerzálna poštová služba)
   /Optimalizácia počtu dodávacích pôšt v SPP Žilina na základe optimalizačného
   modelu. Zhodnotenie výsledkov z ekonomického aj prevádzkového hľadiska./
  
  
  PAVLÍČKOVÁ, Petra
   Návrh organizácie a financovania leteckej záchrannej služby v SR.
   89 s., 3 obr., 12 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 9.
   Kazda, Antonín SKO
   Vrábel, Vladimír REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (Letecká záchranná služba-organizácia leteckej záchranky)
   /Rozbor súčasného stavu. Spôsob organizácie a financovania leteckej
   záchrannej služby v českej republike. Spôsob organizácie a financovania
   leteckej záchrannej služby v Rakúsku. Návrh organizácie leteckej závhrannej
   služby v SR./
  
  
  PAVLÍK, Martin
   Vlastné náklady a internalizácia externých dopadov v osobnej doprave.
   53 s., 0 obr., 24 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 15.
   Dolinayová, SKO
   Kotian, Albín REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (vlastné náklady v doprave-internalizácia dopravy)
   /Vlastné náklady a internalizácia externých dopadov osobnej dopravy.
   Porovnanie a internalizácia externých dopadov železničnej a cestnej dopravy.
   Stanovenie vplyvu internalizácie externých dopadov na tvorbu ceny v osobnej
   doprave./
  
  
  PAŽITNÁ, Lenka
   Využitie zemného plynu v cestnej doprave ajeho perspektívy.
   98 s., 14 obr., 18 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Cajchan, Juraj SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (zemný plyn v cestnej doprave-automobilové palivo CNG)
   /Stav využívania CNG v odvetví cestnej dopravy. Informácia o automobiloch na
   CNG a o plniacich staniciach. Analýzy a perspektívy využitia CNG v doprave.
   Ekonomické a marketingové zhodnotenie využívania CNG. Rozvoj plynnofikácie v
   cestnej doprave./
  
  
  PECHÁČOVÁ, Zuzana
   Marketingový prieskum kvality služieb v cestovnom ruchu okres Trenčín.
   65 s., 0 obr., 24 tab., 22 graf., 5 príl., lit. 30.
   Štofková, Dana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum v cestovnom ruchu-kvalita poštových služieb)
   /Prieskum kvality poštových služieb v okrese Trenčín a ich využívanie v
   cestovnom ruchu. Zhodnotenie výsledkov prieskumu. Návrh opatrení na zvýšenie
   kvality poskytovaných poštových služieb./
  
  
  PESTEŇOVÁ, Zuzana
   Exploračná analýza ekonomických výsledkov letiska Košice.
   80 s., 0 obr., 0 tab., 15 graf., 0 príl., lit. 10.
   Tomová, Anna SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (ekonomická analýza letiska)
   /Základná charakteristika letiska Košice. Návrh metodiky exploračnej analýzy
   ekonomických výsledkov. Aplikácia navrhnutej metodiky exploračnej analýzy a
   interpretácia výsledkov./
  
  
  PESTÚNOVÁ, Adela
   Transformácia štátneho dopravného podniku na akciovú spoločnosť v SAD
   Trenčín OZ Nové Mesto nad Váhom.
   60 s., 6 obr., 10 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 10.
   Pardubická, Miroslava SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (transformácia štátneho podniku-SAD Trenčín-akciová
   spoločnosť-transformácia)
   /Analýza podstaty štátneho podniku a akciovej spoločnosti. Zmapovanie
   súčasného stavu podniku pri prechode na akciovú spoločnosť./
  
  
  PETLÁKOVÁ, Zuzana
   Predikcia finančnej situácie podniku COLSPEDIA, s.r.o.
   69 s., 13 obr., 32 tab., 13 graf., 7 príl., lit. 11.
   Cisko, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (finančná analýza prepravného podniku)
   /Finančná analýza podniku na základe vybraných pomerových finančných
   ukazovateľov. Predikčné modely na odhad budúcej finančno-ekonomickej
   situácie podniku. Stanovenie budúceho vývoja finančnej situácie sledovaného
   podnikateľského subjektu./
  
  
  PETRAS, Jaroslav
   Návrh rozvoja pobočky colného úradu Poprad - Tatranská Javorina.
   35 s., 8 obr., 8 tab., 6 graf.,0 príl., lit. 7.
   Voleský, Karel SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (rekonštrukcia hraničného priechodu-optimalizácia dopravy-životné
   prostredie62)
   /Rekonštrukcia zariadení, budov a cestnej komunikácia pobočky colného úradu
   na hraničnom priechode Tatranská Javorina - Lysá Poľana. Reorganizácia a
   harmonizácia činnosti všetkých zúčastnených zložiek./
  
  
  PIKNA, Peter
   Personálne riadenie a jeho vplyv na kvalitu prepravy.
   73 s., 5 obr., 1 tab., 15 graf., 3 príl., lit. 12.
   Farkašová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (personálne riadenie-ľudské zdroje)
   /Manažment kvality v cestnej doprave z hľadiska ľudských zdrojov. Prieskum
   vzťahu nadriadených k podriadeným. Návrh charakteristických vlastností
   riadiacich pracovníkov. Využitie týchto charakteristík pre zvýšenie kvality
   práce personálnycjh útvarov./
  
  
  PISTHEI, Liudmyla
   Návrh modelu regionálneho informačného centra v železničnej stanici Čadca.
   60 s., 8 obr., 2 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 14.
   Jambor, Rastislav SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (informačné služby v cestovnom ruchu)
   /Návrh regionálneho informačného centra pre poskytovanie informácií z
   oblasti cestovného ruchu, ubytovania, stravovania a z oblastí železnice./
  
  
  PLAČKO, Martin
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Plaveč - Poprad -Tatry.
   66 s., 1 obr., 32 tab., 3 graf., 10 príl., lit. 7.
   Miženko, Jozef SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia dopravní-priepustnosť trate-traťové hospodárstvo)
   /Stanovenie optimálneho počtu dopravní na trati Plaveč - Poprad - Tatry.
   Charakteristika trate a jednotlivých staníc. Racionalizačné opatrenia.
   Ekonomické vyhodnotenie racionalizačných opatrení./
  
  
  PODRACKÝ, Miroslav
   Posúdenie vhodnosti vekovej hranice pre vedenie vozidiel skupiny A a
   kalkulácia nákladov.
   69 s., 1 obr., 34 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 12.
   Rievaj, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (veková hranica na vodičské oprávnenie-autoškola)
   /Posúdenie vekovej hranice pre získanie vodičského oprávnenia skupiny A.
   Návrh iného rozdelenia vekovej hranice a vhodnejšieho spôsobu výcviku pri
   získavaní vodičského oprávnenia na motocykel. Kalkulácia nákladov pre tento
   výcvik. Stanovenie ceny za výcvik./
  
  
  POHANČENÍKOVÁ, Ľudmila
   Porovnanie a analýza hypotekárnych úverov vo vybranom bankovom sektore.
   43 s., 0 obr., 2 tab., 8 graf., 8 príl., lit. 7.
   Mičeková, Mária SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (hypotekárne úvery)
   /Vyzťahy medzi hypotekárnou bankou a občanom. Zdroje na financovanie
   bývania. Hypotekárny úver ako doplnkový zdroj k ostatným finančným zdrojom./
  
  
  POKRIVČÁK, Marian
   Optimalizácia postupu hodnotenia dovezených použitých motorových vozidiel.
   46 s., 3 obr., 13 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 10.
   Klubal, Milan SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (environmentalistika-negatívne vplyvy dopravy)
   /Posúdenie vplyvov dopravy na životné prostredie. Rozpracovanie
   environmentálnych kritérií pre oblasť dopravy na základe analýzy. Problémy
   ochrany životného prostredia v železničnej a cestnej doprave. Návrh možných
   spôsobov ochrany životného prostredia v súlade so zásadami
   environmentalistiky./
  
  
  POLÁK, Patrik
   Alternatívy vývoja segmentu spešniny v podmienkach Železničnej spoločnosti,
   a.s.
   59 s., 0 obr., 11 tab., 8 graf., 6 príl., lit. 13.
   Melník, Jozef SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (spešniny a ŽSR-poštový zákon)
   /Analýza súčasného stavu prepravy spešnín po transformácii ŽSR s ohľadom na
   schválenie nového poštového zákona. Porovnanie konkurenčných služieb. Návrh
   opatrení pre rozvoj segmentu spešniny./
  
  
  POLDAUFOVÁ, Dagmar
   Efektívnosť využívania pravidelnej autobusovej dopravy SAD-Dolný Kubín v
   dopravnej obslužnosti regiónu Orava.
   77 s., 0 obr., 6 tab., 6 graf., 9 príl., lit. 17.
   Surovec, Pavel SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná obslužnosť regiónu-autobusová doprava)
   /Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti regiónu Orava a jeho
   porovnanie s predpokladmi zabezpečenia dopravnej obslužnosti. Vyhodnotenie
   efektívnosti využívania autobusovej dopravy, ktorú zabezpečuje SAD Dolný
   Kubín./
  
  
  POLLÁK, Vladimír
   Návrh organizácie práce na pošte Sabinov v závislosti na intenzite poštovej
   prevádzky.
   67 s., 4 obr., 9 tab., 10 graf., 25 príl., lit. 4.
   Bobák, Marek SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (organizácia poštovej prevádzky)
   /Posúdenie súčasného stavu organizácie práce na Pošte Sabinov na základe
   intenzity poštovej prevádzky v členení podľa jednotlivých pracovísk a v
   závislosti od počtu zákazníkov./
  
  
  POMIKALA, Michal
   Analýza cestnej siete podľa VÚC z hľadiska obtiažnosti dopravnej obsluhy.
   72 s., 10 obr., 15 tab., 1 graf., 9 príl., lit. 14.
   Hreusík, Stanislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná obsluha VÚC)
   /Analýza cestnej siete z hľadiska dopravnej obslužnosti pre Bratislavský,
   Trenčianský, Košický, Prešovský samosprávny kraj.Skúmanie sklonových
   parametrov vybraných úsekov komunikácií bola zisťovaná obtiažnosť dopravnej
   obsluhy v týchto regiónoch. Návrh modelového prerozdelenia dotácií zo
   štátneho rozpočtu medzi riešené kraje./
  
  
  POROČÁKOVÁ, Iveta
   Organizačná štruktúra železníc a jej vývoj.
   57 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 19 príl., lit. 19.
   Lichner, Dušan SKO
   Lužak, Ľubomír REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (organizačná štruktúra železníc)
   /Vývoj organizačnej štruktúry železníc vzhľadom na úlohy, ktoré železnica
   plnila a plní aj dnes v rámci celkového hospodárskeho vývoja štátu./
  
  
  POSPIŠOVÁ, Erika
   Propagačné zásielky - zvýšenie podielu na trhu.
   68 s., 1 obr., 10 tab., 13 graf., 5 príl., lit. 7.
   Kačmárová, Alena SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (propagačné zásielky-bezadresný mailing)
   /Komplexný pohľad na propagačné zásielky. Analýza podielu SP, š.p. na
   distribúcii propagačných a bezadresných zásielok. Návrh na komplexné
   spracovanie propagačných zásielok./
  
  
  POTANČOK, Ivan
   Analýza a návrh technického a organizačného zabezpečenia systému podpory
   zriaďovania a podpory služby ISDN.
   81 s., 19 obr., 4 tab., 2 graf., 3 príl., lit. 10.
   Maňko, Ladislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (ISDN)
   /Prevádzka telekomunikácií v oblasti zriaďovania a podpory služby. Popis
   základných princípov pri práci s odstraňovaním porúch./
  
  
  PRAŠČÁK, Tomáš
   Analýza výcviku a výchovy vodičov a jej perspektívy vo vzťahu k legislatíve
   EÚ.
   113 s., 5 obr., 12 tab., 5 graf., 4 príl., lit. 11.
   Liščák, Štefan SKO
   Buci, Milan REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (výcvik vodičov-legislatíva EU vo výcviku vodičov)
   /Analýza procesu výchovy a výcviku vodičov v súčasnosti. Perspektívy vo
   vzťahu k legislative EÚ v tejto oblasti./
  
  
  PREISLER, Peter
   Organizácia dopravy na križovatkách ulíc Plavisko, Riadok, Podhora, Mlynská,
   Zarevúca v Ružomberku.
   66 s., 16 obr., 9 tab., 10 graf., 4 príl., lit. 5.
   Kalašová, Alica SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy na križovatke-dopravný prieskum)
   /Organizácia dopravy na križovatkách v Ružomberku. Zhodnotenie súčasnej
   situácie na základe dopravných prieskumov. Návrh nového riešenia na základe
   dopravného prieskumu./
  
  
  PREŤOVÁ, Monika
   Výber verejne dostupných ekonomických informácií pre tvorbu obchodnej
   stratégie ŽSR v nákladnej doprave.
   59 s., 0 obr., 12 tab., 11 graf., 5 príl., lit. 16.
   Legény, Jozef SKO
   Dolinayová, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (obchodná stratégia ŽSR)
   /Návrh obchodnej stratégie ŽSR na základe verejne dostupných informácií o
   nákladnej železničnej preprave. Prognóza vývoja tovarových tokov podľa
   tovarových skupín do roku 2004. Návrh obchodnej stratégie na základe
   vypracovanej prognózy./
  
  
  PRIBIŠOVÁ, Božena
   Racionalizácia prímestskej dopravy SAD Nové Mesto nad Váhom o.z.
   60 s., 7 obr., 22 tab., 7 graf., 17 príl., lit. 9.
   Jamrich, Juraj SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (racionalizácia autobusovej doparvy)
   /Analýza súčasného stavu v SAD Trenčín, š.p. odštepný závod Nové Mesto nad
   Váhom v období r. 2000 a 2001. Na základe porovnanie dopravných výkonov a
   efektívnosti organizácií verejnej dopravy sú navrhnuté opatrenia na
   zlepšenie ekonomickej situácie v závode./
  
  
  PROCHÁZKOVÁ, Martina
   Zmena technológie miestnej práce v stredisku nákladnej prepravy Žilina po
   reštrukturalizácii ŽSR.
   74 s., 8 obr., 2 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 8.
   Bayer, Vladimír SKO
   Kejíková, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (nákladná preprava-reštrukturalizácia železníc)
   /Popis aktuálneho stavu Strediska nákladnej prepravy v Žiline v procese
   prebiehajúcej transformácie ŽSR. Návrh racionalizačných opatrení. Popis
   novej organizačnej štruktúry. Personálne potreby Strediska nákladnej
   prepravy. Využívanie informačných systémov. Zhodnotenie efektívnosti
   racionalizačných opatrení./
  
  
  PROČKOVÁ, Petra
   Návrh výhľadového sústredenia vlakotvorby do zriaďovacej stanice Žilina -
   Tepličla.
   49 s., 1 obr., 13 tab., 6 graf., 8 príl., lit. 13.
   Voleský, Karol SKO
   Chmurčiak, Adam REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (vlakotvorba-zriaďovacia stanica na sústredenie vlakotvorby)
   /Posúdenie súčasného prevádzkového stvu vlakotvorby v zriaďovacej stanici
   Žilina. Na základe výsledkov analýzy sú navrhnuté potrebné kapacity pre
   zriaďovaciu stanicu Žilina- Teplička nad Váhom./
  
  
  PŠENKA, Ivan
   Návrh križovatky na ceste II/507 v Južnej rozvojovej oblasti Trenčín
   68 s., 23 obr., 10 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 11.
   Paľo, Jozef SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (návrh okružnej križovatky-cestná doprava)
   /Návrh výstavby troch križovatiek na ceste II/507 v Trenčíne na základe
   analýzy súčasného stavu. Realizácia by mala prebiehať v dvoch etapách./
  
  
  PÚČEK, Michal
   Organizácia dopravy na križovatke cesty III/518 /Ul. Závodská, Ul.
   priemyselná, Ul. Škultétyho.
   77 s., 15 obr., 20 tab., 8 graf., 12 príl., lit. 8.
   Kalášová, Alica SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy na križovatke)
   /Dopravný prieskum na križovatke. Návrh na zavedenie svetelnej signalizácie
   a zlepšenie organizácie dopravy./
  
  
  RAFA, Tomáš
   Rozbor problematiky čakacích dôb na pošte.
   83 s., 39 obr., 38 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 9.
   Hrobák, Martin SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (optimalizácia čakacej doby na pošte)
   /Analýza a optimalizácia čakacej doby zákazníka pri poštovej priehradke./
  
  
  RAFAJOVÁ, Adriána
   Ekonomické a dopravné posúdenie harmonizácie železničnej a autobusovej
   dopravy na trati Žilina-Rajec.
   69 s., 3 obr., 22 tab., 4 graf., 9 príl., lit. 14.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Poláček, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (železničná doprava-autobusová doprava-harmonizácia dopravy)
   /Harmonizácia železničnej a verejnej autobusovej dopravy na regionálnej
   trati Žilina-Rajec. Návrh na možné zvýšenie efektívnosti dopravy na
   regionálnej trati. Porovnanie nákladov./
  
  
  RANDOVÁ, Gabriela
   Manažérske chápanie nákladov v podniku cestnej dopravy.
   79 s., 0 obr., 7 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 13.
   Cisko, Štefan SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (manažment podniku-náklady v cestnej doprave)
   /Náklady z pohľadu manažmentu podniku cestnej dopravy. Náklady ako nástroj
   riadenia. Možnosti sledovania nákladov a ich používania pri meraní
   efektívnosti podniku./
  
  
  REBEJ, Pavol
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Stakčín - Humenné.
   55 s., 0 obr., 27 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 9.
   Miženko, Jozef SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (optimalizácia dopravní)
   /Optimalizácia počtu dopravní na trati Stakčín-Humenné. Charakteristika
   traťového úseku a jednotlivých staníc. Návrh racionalizačných opatrení.
   Ekonomické vyhodnotenie racionalizačných opatrení./
  
  
  REBROŠOVÁ, Marcela
   Analýza sociálno-ekonomického rozvoja a potenciálu v spádovej oblasti VÚB,
   a.s. v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.
   59 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 8.
   Kychňár, Milan SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (rozvoj regiónu-potenciál pre VÚB-sociálna štruktúra oblasti)
   /Zhodnotenie sociálno-ekonomickej štruktúry v regióne z hľadiska
   podnikteľských subjektov ako potenciálu pre rozvoj produktov VÚB./
  
  
  REGECOVÁ, Marianna
   Posúdenie finančnej pozície ŽSR, š.p. a ŽS, a.s.
   71 s., 2 obr., 14 tab., 36 graf., 0 príl., lit. 15.
   Bartošová, Viera SKO
   Derkitsová, Lucia REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (finančno-ekonomická analýza podniku)
   /Analýza finančnej situácie bývalých ŽSR od r. 1993 do roku 2001.
   Zhodnotenie finančnej pozície ŽS, a.s. , ktorá vznikla 1.1.2002 rozdelením
   ŽSR. Výsledky finančno-ekonomickej analýzy boli podkladom opodstatnenia
   transformácie ŽSR z hľadiska jej finančných cieľov./
  
  
  REGULY, Ladislav
   Riadiaci informačný systém (neobsluhovanej) elektrickej stanice prenosovej
   sústavy.
   50 s., 7 obr., 3 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 14.
   Vaculík, Juraj SKO
   neuv., REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (riadiaci informačný systém-konfigurácia IS)
   /Analýza súčasného stavu riadiaceho systému elektrickej stanice prenosovej
   sústavy. Návrh novej konfigurácie riadiaceho systému. Vyhodnotenie
   ekonomického prínosu navrhovaného riešenia./
  
  
  REHÁK, Martin
   Štúdia možností určovania rastových koeficientov na cestnej sieti v SR.
   60 s., 0 obr., 17 tab., 6 graf., 6 príl., lit. 11.
   Maštena, Vladimír SKO
   REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (rastové koeficienty-dopravné prognózovanie)
   /Rast intenzity cestnej dopravy. Dopravná analýza územia SR. Zhodnotenie
   súčasnej metodiky určovania rastových koeficientov intenzity dopravy. Návrh
   niekoľkých variantov metodiky zameraných na problematiku rastu intenzity
   cestnej dopravy./
  
  
  REKSA, Miroslav
   Odpisová politika a jej dopad na výsledok hospodárenia podniku.
   64 s., 0 obr., 20 tab., 12 graf., 4 príl., lit. 10.
   Bartišová, Viera SKO
   Križanová, Eva REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (odpisová politika-hospodárenie podniku)
   /Rozbor jednotlivých metód odpisovania. Inflačné znehodnotenie odpisov ako
   základ rozhodovania sa a plánovania podniku. Prehľad o investičnom majetku
   všeobecne. Spôsoby odpisovania investičného majetku a ich aplikácie z
   hľadiska účtovného aj daňového. Návrh riešenia postupov odpisovania
   všeobecne aj z hľadiska ŽSR./
  
  
  REMENEC, Zdeněk
   Návrh ďalšieho technického a organizačného využitia mestskej a čipovej karty
   a technickej základne tarifného vybavovacieho systému MHD v Žiline.
   75 s., 11 obr. 1 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 8.
   Popluhár, Juraj SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (tarifný vybavovací systém-čipová karta)
   /Návrh ďalších možných využití tarifného vybavovania cestujúcich v Žiline.
   Rozbor niektorých aplikácií využívania mestskej čipovej karty ako
   prostriedku integrácie - ako vstupenka na plaváreň či doklad v integrovanom
   dopravnom systéme./
  
  
  REPOVÁ, Adriana
   Komunikácia ako súčasť vedenia ľudí.
   63 s., 4 obr., 0 tab., 3 graf., 7 príl., lit. 24.
   Farkašová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (komunikácia v riadení)
   /Pozitívny vplyv komunikácie na riadenie ľudí ako aj zákazníkov. Návrhy a
   možnosti komunikácie v podmienkach Slovenskej Pošty./
  
  
  REPOVSKÝ, Tomáš
   Analýza portfólia služieb SP, š.p. v premiestňovacej činnosti.
   73 s., 0 obr., 24 tab., 9 graf., 8 príl., lit. 8.
   Mačuda, Jaroslav SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (analýza portfólia služieb)
   /Charakteristika jednotlivých služieb. Analýza portfĺia služieb podľa ceny,
   doby dodania, hmotnostného spektra, zákazníckych skupín a dostupnosti v
   sieti. Doporučenia na zmenu portfólia služieb SP, š.p./
  
  
  ROMANOVÁ, Ivana
   Trendy rozvoja poštových a telekomunikačných služiev v regóne Kysuce.
   85 s., 30 obr., 16 tab., 0 graf., 16 príl., lit. 15.
   Ako, Radovan SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-poštové a telekomunikačné služby)
   /Marketingový prieskum využívania telekomunikačných a poštových služieb
   podnikateľskými subjektami na Kysuciach. Zhodnotenie výsledkov prieskumu.
   Návrh budúcih terndov rozvoja poštových a telekomunikačných služiev v
   regióne./
  
  
  ROŽNÍK, Milan
   Návrh rozvoja MHD pre Nové Zámky pomocou dopravno-plánovacieho modelu.
   68 s., 9 obr., 21 tab., 0 graf., 15 príl.,lit. 14.
   Ripka, Igor SKO
   Huslicová, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (Mestská hromadná doprava-dopravno plánovací model)
   /Možnosti rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Nových Zámkoch s využitím
   softvéru pre modelovanie dopravného a prepravného procesu- VISUM. Návrh
   efektívnejšieho riešenia MHD na základe výsledkov analýzy súčasného stavu./
  
  
  RUNČÁK, Branislav
   Colné prerokúvanie nebezpečných látok v železničnej doprave na PPS Plaveč.
   40 s., 7 obr., 1 tab., 1 graf., 5 príl., lit. 20.
   Klubal, Milan SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (colné konanie-nebezpečné látky)
   /Colné prerokúvanie nebezpečných látok na PPS Plaveč v rámci colného
   konania. Právny rámec prepravy nebezpečných látok. Posúdenie kvality
   činnosti PPS z pohľadu colného konania v nákladnej doprave. Návrh možností
   zlepšenia a skvalitnenia preokúvania nebezpečných látok v železničnej
   doprave./
  
  
  RYCHLÍKOVÁ, Helena
   HodnotenieSlovenských telekomunikácií, a.s. ich zákazníkmi na základe
   dotazníkového prieskumu v obvode Žilina.
   72 s., 0 obr., 3 tab., 27 graf., 2 príl., lit. 12
   Farkašová, Viera SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (dotazníkový prieskum-hodnotenie kvality služieb)
   /Hodnotenie sortimentu, kvality a ceny služieb ponúkaných Slovenskou
   Poštou, a.s., jej zákazníkmi, na základe dotazníkového prieskumu v obvode
   Žilina./
  
  
  SABOLČÍKOVÁ, Dana
   Ekonomika a postavenie Železničnej spoločnosti, a.s. v integrovanom
   dopravnom systéme.
   65 s., 2 obr., 4 tab., 3 graf., 2 príl., lit. 18.
   Beňová, Ľudmila SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (integrovaný dopravný systém)
   /Ekonomika a postavenie Železničnej spoločnosti a.s. v integrovanom
   dopravnom systéme. Popis základných znakov tohto systému a aplikáciu tohto
   systému v SR./
  
  
  SCHNIEREROVÁ, Katarína
   Marketingový výskum v osobnej preprave s aplikáciou výsledkov na mikroregión
   Martin.
   63 s., 0 obr., 21 tab., 15 graf., 4 príl., lit. 10.
   Pilková, Ivana SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketing v osobnej preprave)
   /Marketingový výskum súčasného stavu v osobnej preprave v aglomerácii Martin
   - Vrútky. Návrh efektívnej dopravnej a tarifnej obslužnosti./
  
  
  SCH BEROVÁ, Alexandra
   Efektívnosť marketingovej komunikácie v podnikoch služieb.
   67 s., 11 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 29.
   Dudová, Ivana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketing-podniková komunikácia)
   /Proces marketingu a marketingovej komunikácie. Návrh smernice pre
   marketingové oddelenie a porovnanie vybraných prostriedkov marketingovej
   komunikácie vo zvolených podnikoch služieb./
  
  
  SEKAN, Peter
   Viactelesový systém pri analýze nehôd vozidiel s chodcami.
   70 s., 16 obr., 6 tab., 18 graf., 6 príl., lit. 8.
   Kohút, Pavol SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (zrážka vozidla s chodcom-nehodové parametre-simulačný program PC- CRASH.)
   /Popis súčasných metód riešenia dopravných nehôd vozidiel s chodcami.
   Vykonanie simulácií v programe PC Crash. Popis závislosti jednotlivých
   parametrov zrážok vozidla s chodcami na základe simulácie. Tieto závislosti
   sú použiteľné pri riešení skutočných dopravných nehôd./
  
  
  SENDREJ, Cyril
   Preprava zásielok Kuriér a Interkuriér v žst. Zvolen - marketingový
   prieskum.
   68 s., 3 obr., 2 tab., 11 graf., 4 príl., lit. 3.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Dolinayová, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-železničná preprava zásielok-kurérska a
   interkuriérska služba)
   /Marketingový prieskum prepravy zásielok Kuriér a Interkuriér v železničnej
   stanici Zvolen. Dotazníkový prieskum zameraný na záujem o kuriérske a
   interkuriérske služby. Zvyšovanie kvality služieb a získavanie potenciálnych
   zákazníkov./
  
  
  SETNIČKA, Jaroslav
   Možnosti financovania vozidlového parku podnikov autobusovej dopravy.
   61 s., 2 obr., 12 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 6.
   Paľová, Miriam SKO
   Šulgan, Marian REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (autobusová doprava-financovanie SAD)
   /Možnosti financovania obnovy vozidlového parku podnikov SAD. Porovnanie
   financovania vlastnými zdrojmi, bankovým úverom a lízingom./
  
  
  SIVÁKOVÁ, Alexandra
   Návrh organizácie dopravy na križovatke ciest Sninská-Štefániková pri zjazde
   z viaduktu na ceste I/74, smer Snina.
   64 s., 14 obr., 29 tab., 8 graf., 5 príl., lit. 5.
   Paľo, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy na križovatke-svetelné signalizačné zariadenie-signálny
   plán)
   /Spôsoby riadenia premávky pred výstavbou hypermarketu v tesnej blízkosti
   križovatky a potrebné stavebné úpravy. Návrh spôsobu riadenia križovatky po
   otvorení hypermarketu./
  
  
  SIVÁKOVÁ, Lucia
   Príprava zavedenia novej linky ČSA.
   72 s., 10 obr., 3 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 7.
   Švanda, Zdeněk SKO
   Sedláček, Bohuslav REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (zavedenie leteckej linky)
   /Vytypovanie novej linky. Činnosti súvisiace so zavedením novej linky.
   Započatie prevádzky novej linky./
  
  
  SIVOŇOVÁ, Alena
   Marketingová stratégia SP, š.p. v oblasti propagačných zásielok.
   69 s., 1 obr., 16 tab., 25 graf., 6 príl., lit. 3.
   Trávniková, Daniela SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketing v pošte a telekomunikáciach)
   /Návrh marketingovej stratégie SP, š.p. v oblasti propagačných zásielok.
   Vypracovanie analýzy konkurenčného prostredia. Identifikácia zákazníckych
   segmentov. Návrh optimálnej marketingovej stratégie./
  
  
  SIVÝ, Ľubomír
   Preprava zásielok kurier a interkurier v žst. Bratislava hl. stanica -
   marketingový prieskum.
   63 s., 2 obr., 24 tab., 12 graf., 9 príl., lit. 9.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Dolinayová, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingový prieskum-železničná preprava zásielok-kuriér a interkurér)
   /Preprava zásielok kuriér a interkuriér v železničnej stanici Bratislava hl.
   stanica. Posúdenie a zhodnotenie prepravy zásielok na základe marketingového
   prieskumu. Návrh stratégie rozvoja prepravy kuriérnych a interkuriérnych
   zásielok./
  
  
  SKALIČANOVÁ, Eva
   Návrh integrovaného prepravného systému v atrakčnom obvode trate
   Žilina-Čadca.
   60 s., 6 obr., 16 tab., 10 graf., 2 príl., lit. 10.
   Milan, Kováč SKO
   Škalda, Pavel REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (integrovaný dopravný systém)
   /Návrh integrovaného dopravného systému v atrakčnom obvode trate Žilina -
   Čadca za účelom skvalitnenia prepravy cestujúcich v regióne./
  
  
  SLANINA, Peter
   Netradičné pohonné hmoty autobusov, ich vplyv na komfort cestujúcich,
   ekológiu a ekonomiu prevádzky.
   77 s., 4 obr., 7 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Tomala, Jozef SKO
   Cajchan, marian REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (pohonné hmoty automobilov-alternatívne palivá-ekológia cestnej
   dopravy-zemný plyn ako palivo)
   /Zhodnotenie dosiahnutého a vyhliadkového stavu využívania alternatívnych
   palív/pohonov/ s dôrazom na autobusovú dopravu. Analýza zemného plynu ako
   paliva a na hypotetickom modeli autobusu diselektrickú trakciu prenosu
   výkonu s ohľadom na pokrok vo výkonovej elektronike./
  
  
  SLANINKOVÁ, Viera
   SWOT analýza vo vybranej akciovej spoločnosti.
   42 s., 10 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   Rostášová, Mária REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (SWOT analýza)
   /Úloha stratégie podniku. Popis postupov analýzy SWOT a jej význam pri
   stanovení stratégie. Spracovaná SWOT analýza skúmaného objektu./
  
  
  SLEBODA, Stanislav
   Implementácia systému štátnej pokladnice v Colnom úrade Poprad.
   56 s., 7 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Tomová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (štátna pokladnica-správa verejných financií)
   /Projekt štátnej pokladnice. Porovnanie súčasného stavu a navrhovaného
   systému odvodov do štátneho rozpočtu. Činnosť ŠP v oblasti účtovnej
   evidencie a kontroly hmotného a nehmotného investičného majetku. Kontrola
   správy verejných financií. Analýza dopadov zavedenia systému štátnej
   pokladnice v colnom úrade v Poprade. Návrh koncepčných krokov zavádzania
   systému ŠP v Colnom úrade Poprad./
  
  
  SLOVÁK, Branislav
   Analýza pohybu osádky vozidla počas nehodového deja.
   71 s., 50 obr., 6 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 17.
   Kohút, Pavol SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (simulácia pohybu osôb pri nehode-zádržné systémy pri nehode)
   /Analýza dopravných nehôd na cestách a zranení pri dopravných nehodách.
   Kritéria zranení. Zádržné systémy. Teória nárazu vozidla. Počítačový program
   ATB a jeho využitie pri simuláciách dopravných nehôd. Využitie programu pri
   simulácii pohybu osádky auta pri nehode./
  
  
  SMOLKA, MIchal
   Sociálno-ekonomické scenáre pre mobilitu ľudí a tovarov.
   77 s., 0 obr., 47 tab., 29 graf., 0 príl., lit. 17.
   Buček, Ondrej SKO
   Legeny, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (mobilita ľudí a tovarov)
   /Ekonomické scenáre mobility ľudí a tovarov. Hodnotenie vplyvu ekonomických
   ukazovateľov na ukazovatele v doprave a opačné vplyvy dopravy na ekonomiku.
   Prognóza budúceho vývoja v oblasti mobility./
  
  
  SMOLKA, Ľuboslav
   Finančná analýza v dopravnom podniku.
   75 s., 6 obr., 12 tab., 4 graf., 9 príl., lit. 7.
   Szilágyi, Mikuláš SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (finančná analýza podniku-ekonomické ukazovatele dopravného podniku)
   /Finančná analýza podniku SAD Žilina, š.p. Čadca. Zhodnotenie súčasnej
   finančnej situácie v podniku./
  
  
  SOLIAROVÁ, Marcela
   Dopravno-inžinierske podklady pre technickú štúdiu obchvatu mesta Brezno,
   cesty I/66.
   79 s., 2 obr., 28 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 13.
   Hollarek, Tomáš SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (technická štúdia obchvatu mesta-cestné komunikácie)
   /Vypracovanie dopravno-inžinierskych podkladov pre technickú štúdiu obchvatu
   mesta Brezno cesty I/66. Analýza súčasného stavu dopravy. Prognóza zaťaženia
   cestnej komunikácie. Posúdenie intenzity dopravy. Výpočet dopravných
   charakteristík. Výber optimálneho variantu riešenia obchvatu z
   dopravno-inžinierského hľadiska./
  
  
  SPIŠÁKOVÁ, Janka
   Výber verejne dostupných informácií pre tvorbu obchodnej stratégie ŽSR vo
   vzťahu ku konkurencii v doprave.
   58 s., 1 obr., 9 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 17.
   Legény, Jozef SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (obchodná stratégia ŽSR)
   /Analýza a hodnotenie údajov nevyhnutných pre tvorbu obchodnej stratégie
   železničného podniku. Opatrenia týkajúce sa rastu železničného podniku v
   oblasti osobnej i nákladnej železničnej dopravy./
  
  
  SROGONČÍK, Marek
   Rádionavigácia - požiadavky predpisov JAR-FCL.
   94 s., 50 obr., 3 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Jůn, František SKO
   Topolčány, Roman REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpis JAR-FCL-výučba rádionavigácie)
   /Požiadavky predpisu JAR-FCL na časť radionavigácie. Návrh zabezpečenia
   výučby a inovácie predpisov./
  
  
  STANČÍK, Viktor
   Exploračná analýza ekonomických výsledkov letiska Sliač.
   53 s., 9 obr., 32 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 16.
   Tomová, Anna SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (analýza hospodárenia letiska)
   /Metodické postupy exploračnej analýzy ekonomických výsledkov letiska Sliač.
   Popis zvoleného metodického postupu. Aplikácia metodického postupu
   exploračnej analýzy. Interpretácia výsledkov a závery pre ekonomický
   manažment./
  
  
  STAŠOVÁ, Anna
   Účtovné aspekty finančného leasingu.
   70 s., 0 obr., 8 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 9.
   Sedláčková, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (finanačný leasing)
   /Účtovné operácie ao na strane prijímateľa, tak aj na strane nájomcu.
   Obstaranie dopravného prostriedku formou finančného leasingu a analýza
   účtovných a daňovýchdôsledkov./
  
  
  STRAŠÍK, Tibor
   Optimalizácia nadväznosti prípojov traťového úseku Bratislava - Nové Zámky
   pre uplatnenie integrovaného taktového cestovného poriadku.
   69 s., 9 obr., 22 tab., 16 graf., 34 príl., lit. 7.
   Voleský, Karol SKO
   Gregor, Juraj REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (integrovaný cestovný poriadok-optimalizácia nadväznosti prípojov)
   /Návrh taktového cestovného poriadku pre trať Bratislava - Nové Zámky.
   Zabezpečenie nadväznosti vlakov v uzlových staniciach./
  
  
  STRÝČEK, Roman
   Elektronické bankovníctvo.
   45 s., 13 obr., 8 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 3.
   Kuchyňár, Milan SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (elektronické bankovníctvo)
   /Komunikácia medzi bankou a klientom prostredníctvom elektronického
   bankovníctva. On-line bankovníctvo a osobné aj firemné účty./
  
  
  SUCHÝ, Branislav
   Organizácia dopravy na križovatke ciest I/61 a II/517 v Považskej Bystrici.
   65 s., 16 obr., 24 tab., 7 graf., 6 príl., lit. 6.
   Kalašová, Alica SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (riadená križovatka-organizácia dopravy)
   /Návrh nových variantov riešenia križovatky. Prvý variant obsahuje riadenie
   dopravy na križovatke. Druhý variant obsahuje prestavbu na malú okružnú
   križovatku./
  
  
  SÚKENÍK, Daniel
   Možnosti zvýšenia podielu železničnej dopravy na preprave tovaru v reláciach
   Kúty - Bratislava - Štúrovo.
   63 s., 1 obr., 39 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 6.
   Harmanová, Danka SKO
   Hrudková, Zuzana REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (cestná doprava-železničná preprava-modernizácia železničnej dopravy)
   /Analýza rozdelenia prepravného trhu v atrakčnom obvode
   Kúty-Bratislava-Štúrovo. SWOT analýza železničnej a cestnej dopravy v tomto
   obvode. Návrh opatrení na zvýšenie podielu železničnej prepravy v tomto
   obvode./
  
  
  SVOZILOVÁ, Michaela
   Aplikácia BSC na systém environmentálneho manažérstva vo firme.
   53 s., 3 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (Balanced Scorecard metóda-environmentálne manažérstvo)
   /Metóda Balanced Scorecard predstavuje strategický systém merania výkonnosti
   podniku./
  
  
  SZABADOŠOVÁ, Katarína
   Porovnávacia analýza vybraných ukazovateľov š.p. SAD podľa regiónov.
   148 s., 2 obr., 73 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 6.
   Královenský, Jozef SKO
   Hreusík, Stanislav REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (porovnávacia analýza podnikov-porovnanie podnikov SAD)
   /Na základe vybraných ekonomických a naturálnych ukazovateľov štátnych
   podnikov SAD v jednotlivých regiónoch sú vypočítané štandardné hodnoty,
   ktoré budú slúžiť ako podklady pre riadenie podnikov SAD, š.p. v
   jednotlivých regiónoch./
  
  
  SZOVÁKOVÁ, Zuzana
   Marketing bankových produktov.
   46 s., 0 obr., 7 tab., 8 graf., 5 príl., lit. 12.
   Birnerová, Eva SKO
   Rostášová, Mária REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (marketing v bankovníctve)
   /Marketing bankových produktov. Analýza distribučných kanálov. Hodnotenie
   kvality v bankovníctve./
  
  
  ŠAFÁR, Marián
   Optimalizácia vzťahov železničnej a cestnej nákladnej dopravy pri deľbe
   prepravy.
   84 s., 0 obr., 38 tab., 23 graf., 0 príl., lit. 13.
   Buček, Ondrej SKO
   Legény, Jozef REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (nákladná doprava-optimalizácia cestnej a železničnej dopravy)
   /Deľba prepravnej práce v nákladnej doprave. Analýza interných a externých
   nákladov v nákladnej doprave. Negatívne účinky dopravy na životné prostredie
   a ich vplyv na deľbu prepravy. Stanovenie vplyvu internalizácie externých
   nákladov na medznú prepravnú vzdialenosť medzi jednotlivými druhmi dopráv./
  
  
  ŠČURKA, Ľuboš
   Personálny manažment vo vybranom bankovom subjekte.
   41 s., 2 obr., 0 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 22.
   Pokrivčák, Pavol SKO
   Farkašová, Viera REC
   PED, EKO, 03.05.2002
   (personálny manažment banky)
   /Využitie personálneho manažmentu. Formy, využitie a rozvoj personálneho
   manažmentu. Pracovníci a organizácie zaoberajúce sa oblasťou personálneho
   manažmentu. Spolupráca a vzájomná previazanosť týchto subjektov./
  
  
  ŠEBEST, Rastislav
   Optimalizácia nadväznosti prípojov traťového úseku Nové Mesto nad Váhom -
   Myjava pre uplatnenie integrovaného taktového cestovného poriadku.
   61 s., 14 obr., 20 tab., 6 graf., 7 príl., lit. 13.
   Voleský, Karol SKO
   Gregor, Juraj REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (taktový cestovný poriadok-grafikon vlakovej dopravy)
   /Optimalizácia nádväznosti prípojov traťového úseku Nové Mesto nad Váhom -
   Myjava. Sociálno-ekonomický rozbor regiónu. Analýza nadväznosti prípojov
   súčasného GVD. Návrh taktového cestovného poriadku a zmien na zlepšenie
   náväznosti prípojov./
  
  
  ŠENFELD, Martin
   Kolektívne investovanie a jeho výhody.
   58 s., 0 obr., 7 tab., 13 graf., 9 príl., lit. 11.
   Sihelníková, Ľudmila SKO
   Križanová, Anna REC
   PED, ekonomiky, 03.05.2002
   (kolektívne investovanie-benchmark)
   /Problematika kolektívneho investovania na Slovensku. Výhody investovania do
   podielových fondov. Marketingový prieskum. Porovnanie konkurenčného
   prostredia. Vyhodnotenie prieskumu. Odporúčania potencionálnym investorom./
  
  
  ŠEPEĽA, Martin
   Ekonomické zhodnotenie regionálnej trate Humenné-Medzilaborce.
   82 s., 1 obr., 26 tab., 7 graf., 9 príl., lit. 17.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Poláček, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (harmonizácia verejnej dopravy-ekonomická analýza prevádzky trate)
   /Návrh dopravnej obsluhy na regionálnej trati Humenné-Medzilaborce. Možnosti
   jednotlivých dopravcov vykonávajúcich verejnú hromadnú dopravu. Návrh
   dopravnej obsluhy na základe porovnania výsledkov analýzy./
  
  
  ŠEVČÍK, Jozef
   Posúdenie organizačnej štruktúry správy Divízie dopravnej cesty v
   nadväznosti na riadené výkonné pracoviská a optimalizáciu zamestnanosti.
   74 s., 12 obr., 11 tab., 0 graf., 12 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   Klinko, Miloslav REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (organizačná štruktúra podniku)
   /Prehodnotenie súčasného stavu správ Divízie dopravnej cesty /DDC/.
   Optimalizácia zamestnanosti. Návrh optimalizačných opatrení a nová
   organizačná štruktúra pracovísk./
  
  
  ŠEVČÍK, Marek
   Rozvoj predaja obchodného tovaru cez registračné pokladne v podmienkach
   pošty.
   65 s., 2 obr., 5 tab., 9 graf., 11 príl., lit. 17.
   Slašťanová, Tatiana SKO
   Paďourová, Anna REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (komerčné činnosti pošty)
   /Rozvoj predaja "Obchodného tovaru" cez registračné pokladnice v podmienkach
   pošty. Návrh súboru opatrení /motivácia zamestnancov, propagácia predaja,
   rozšírenie počtu predajných plôch .../, ktoré prispejú k rozvoju tejto
   komerčnej činnosti./
  
  
  ŠEVČÍKOVÁ, Katarína
   Ekonomické vyhodnotenie prenájmu priestorov vestibulu výpravnej budovy na
   reklamné účely.
   57 s., 7 obr., 8 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 13.
   Chlebíková, Darina SKO
   Krško, Igor REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketing v oblasti reklamy)
   /Vyhodnotenie zisku z prenájmu priestorov vestibulu výpravnej budovy
   železničnej stanice Žilina na reklamné účely. Analýza služieb v oblasti
   reklamy.Vyčíslenie finančných príjmov z uvedených aktivít./
  
  
  ŠIDÓ, Pavol
   Možnosti prepravy naprieč derivačným kanálom vodného diela Gabčíkovo.
   87 s., 28 obr., 10 tab., 1 graf., 5 príl., lit. 19.
   Žarnay, Pavel SKO
   Stoličný, Ján REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (derivačný kanál-preprava kompou)
   /Analýza ďalších kapacitných možností prepravy naprieč derivačným kanálom VD
   Gabčíkovo. Zhodnotenie súčasných a navrhovaných možností s odporučením
   zvýšiť prepravné možnosti./
  
  
  ŠIKORSKÝ, Miloš
   Posúdenie vplyvu dodacích podmienok INCOTERMS 2000 na colnú hodnotu
   dovážaného tovaru.
   39 s., 6 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Gnap, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (dodacie podmienky INCOTERMS 2000-colná hodnota tovaru)
   /Posúdenie vplyvu INCOTERMS 2000 na colnú hodnotu tovaru./
  
  
  ŠIMKOVÁ, Lucia
   Návrh okružných križovatiek na ulici Jilemnického v Martine.
   66 s., 7 obr., 28 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 11.
   Povoda, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (návrh okružnej križovatky)
   /Návrh dvoch okružných križovatiek a to: Klemensova ul.-Jílemnického
   ulica-Severná ulica a križovatky Ulica Jilemnického- Ulica východná./
  
  
  ŠIMONČIČ, Vladimír
   Návrh koordinácie troch križovatiek na prieťahu cesty I/61 mestom Trenčín.
   59 s., 17 obr., 30 tab., 6 graf., 11 príl., lit. 5.
   Kalašová, Alica SKO
   Kandibová, Beata REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy na križovatke-svetelná signalizačné zariadenie)
   /Koordinácia troch križovatiek v meste Trančín. Návrh potrebných stavebných
   úprav na riešených križovatkách. Výpočet riadiacich cyklov a signalizačných
   programov./
  
  
  ŠIMONOVIČOVÁ, Jana
   Prepravné prúdy v exporte, importe a tranzite SR.
   67 s., 0 obr., 12 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 10.
   Pavlis, Pavol SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (Dunajská lodná cesta-komparácia dopravy s EÚ)
   /Komparácia jednotlivých foriem dopravy, ich silných a slabých stránok.
   Perspektívy rozvoja dopravy V SR v súlade s aproximáciou k Európskej únii.
   Objemy prepravovaných komodít ako rozhodujúce ekonomické kritérium pre
   ďalšie investície do rozvoja infraštruktúry spomenutých foriem dopravy./
  
  
  ŠÍMOVÁ, Danka
   Analýza platobného styku a využitie platobných nástrojov v Tatra banke, a.s.
   68 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 17 príl., lit. 12.
   Buzgová, Helena Tatrabanka, a.s. SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, ekonom., 03.05.2002
   (platobný styk-elektronické platobné nástroje)
   /Charakteristika nástrojov platobného styku a ich význam v tuzemskom i
   zahraničnom platobnom styku. Možnosti realizácie platobného styku
   prostredníctvom elektronických komunikačných médií./
  
  
  ŠIMUNEKOVÁ, Michaela
   Vybrané aspekty riadenia kvality v pošte.
   65 s., 11 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Štofková, Jana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (kvalita poštových služieb)
   /Analýza vybraných aspektov riadenia kvality v pošte. Aplikácia metódy GAP
   na produkt listy 1.triedy. Návrh možností na zefektívnenie prístupov k
   riadeniu kvality tohto produktu./
  
  
  ŠKODA, Martin
   Štúdia riešenia cyklistickej dopravy v Trnave.
   69 s., 33 obr., 9 tab., 5 graf., 10 príl., lit. 15.
   Hába, Milan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (cyklistická doprava)
   /Rozbor podmienok pre vytvorenie ucelenej siete cyklistických trás. Návrh
   najpotrebnejších cyklistických trás na základe prieskumu medzioblastných
   vzťahov, prieskumu intenzity cyklistov a nehodovosti. Návrh siete základných
   cyklistických trás a zariadení v meste Trnava./
  
  
  ŠKOLOVÁ, Martina
   Marketingová komunikácia firmy DITEL, s.r.o.
   96 s., 9 obr., 16 tab., 1 graf., 14 príl., lit. 28.
   Tupý, Juraj SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketingová komunikácia-public relations)
   /Vysvetlenie pojmu marketingová komunikácia. Charakteristika jednotlivých
   foriem marketingovej komunikácie. Návrh vhodnej formy marketingovej
   komunikácie pre produkt "GSM brána" a firmu DITEL, s.r.o../
  
  
  ŠLOSÁR, Ján
   Racionalizácia technologických procesov s vozňovými zásielkami na PPS
   Plaveč.
   41 s., 1 obr., 4 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 12.
   Pečený, Zdeněk SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (vozňové zásielky-železničná preprava-prepravné doklady)
   /Sučasný stav technologického vybavenia a postupov pri narábaní s vozňovými
   zasielkami na PPS Plaveč. Technologické procesy s vozňovými zásielkami pri
   preberaní a odvzdávaní medzi susednou železničnou správou. Návrh
   racionalizačných opatren na zlepšenie práce v železničnej stanici./
  
  
  ŠMÁRIKOVÁ, Mária
   Predaj pohľadávky ako jedna z foriem riešenia ozdravenia úverového portfólia
   banky.
   58 s., 4 obr., 3 tab., 2 graf., 9 príl., lit. 12.
   Gumančík, Jozef SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   ( banková pohľadávka-rizikový klient)
   /Problematika rizikovej pohľadávky. Postupy riešenia nakladania s rizikovou
   pohľadávkou z pohľadu banky. Návrh konkrétnych riešení. Vyhodnotenie predaja
   pohľadávky v ozdravnom procese úverového potfólia banky./
  
  
  ŠMEHÝL, Martin
   Organizácia a riadenie výpočtových stredísk v podmienkach SPP Poprad.
   64 s., 3 obr., 3 tab., 3 graf., 3 príl., lit. 19.
   Kamenický, Ján SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (informačný systém-software IS)
   /Pohľad na funkciu výpočtových stredísk v podmienkach SPP Poprad. Analýza
   agendy automatizácie prác. Návrh riešení informačno-technologického systému
   a riadiaceho systému z hľadiska ekonomiky SPP./
  
  
  ŠMIDA, Ľuboslav
   Analýza poštových zásielok po zavedení reklasifikácie.
   69 s., 0 obr., 5 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 9.
   Hnátová, Jaroslava SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (reklasifikácia poštových zásielok)
   /Základné členenie zásielok v rámci reklasifikácie podľa rýchlosti ich
   dodania. Charakteristika jednotlivých produktov. Podaj zásielok pred a po
   reklasifikácii. Skúsenosti získané z OZ Bratislava z jej doterajšieho
   uplatňovania./
  
  
  ŠMIHOVSKÁ, Katarína
   Dynamická kalkulácia nákladov.
   66 s., 1 obr., 18 tab., 14 graf., 0 príl., lit. 7.
   Sosedová, Jarmila SKO
   Sroslík, Miloš REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (dynamická kalkulácia nákladov)
   /Zhodnotenie bežne vykonávaných kalkulácií v podmienkach SPaP Bratislava,
   a.s. Princípmetódy dynamickej kalkulácie. Návrh najvhodnejšieho spôsobu
   kalkulácie a tvorby ceny v divízii Riečna doprava./
  
  
  ŠOLTÉSZOVÁ, Jana
   Verejný záujem v autobusovej doprave vo vzťahu k dopravnej obslužnosti
   územia.
   80 s., 3 obr., 6 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Hreusík, Stanislav SKO
   Cajchan, Milan REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (dopravná obslužnosť územia-výkony vo verejnom záujme-autobusová doprava)
   /Problematika verejného záujmu v autobusovej doprave vo vzťahu k obslužnosti
   územia. Ekonomiícká analýza Slovenskej autobusovej dopravy. Stanovenie
   hospodárského výsledku. Návrh riešenia realizácie výkonov vo verejnom záujme
   pravidelnou autobusovou dopravou najmä z úrovne regiónov./
  
  
  ŠOTTER, Anton
   Technicko-ekonomické zhodnotenie typov vrtuľníkov pre leteckú záchrannú
   službu.
   100 s., 8 obr., 40 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 12.
   Rokfalusy, Juraj SKO
   Sedláček, Bohuslav REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (letecká záchranná služba)
   /Technicko-ekonomické zhodnotenie typov vrtuľníkov, vhodných pre letckú
   záchrannú službu. Technická špecifikácia a ekonomické zhonotenie./
  
  
  ŠPERKA, Roman
   74 s., 6 obr., 9 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 21.
   Majerčák, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (logistika-marketing-public relations)
   /Marketingový mix Firmy RAM-GLAS, s.r.o. . Cenotvorba, activity promotion.
   Hlavné logické procesy s cieľom lepšie uspokojiť zákazníkov./
  
  
  ŠPERKA, Roman
   Informačný systém Colného úradu Poprad v sieti Internet a Intranet.
   38 s., 7 obr., 1 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 8.
   Hadzuš, Róbert SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (informačný systém-Internet-elektronický podpis)
   /Úloha, stav rozvoja a využitie informačných sytémov Colného úradu Poprad.
   Spôsob podávania informácií pre verejnosť prostredníctvom Internetu.
   Hľadanie možnosti aplikácie zákona o elektronickom podpise. Návrh
   implementácie elektronického podpisu v colnom konaní./
  
  
  ŠROMOVSKÝ, Ľubomír
   Skrátenie času prepravy tovaru v medzinárodnej nákladnej doprave z hľadiska
   vhodne zvoleného tranzitného dokladu.
   50 s., 4 obr., 7 tab., 6 graf., 6 príl., lit. 16.
   Majerčák, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (tranzitné doklady-preprava tovaru)
   /Súčasný stav prepravy tovaru v medzinárodnej nákladnej doprave. Analýza
   porovnania jednotlivých režimov prepravy. Rozpracovanie jednotlivých režimov
   v preprave tovaru z hľadiska skrátenia času a zvýšenia rýchlosti prepravy./
  
  
  ŠTACHOVÁ, Katarína
   Prístav rekreačných plavidiel na Oravskej priehrade.
   67 s., 10 obr., 12 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Kevický, Pavol SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (návrh prístavu malých plavidiel)
   /Návrh na vybudovanie prístavu malých plavidiel v lokalitách na Oravskej
   priehrade za účelom zabezpečenia komplexných prepravných služieb v záujme
   rozvoja turistického ruchu./
  
  
  ŠTETINOVÁ, Adriana
   E-commerce v bankovníctve /GE Capital Bank/.
   63 s.,
   Kremeňová, Iveta SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (tefón banking-GSM banking-Internet banking)
   /E-commerce v bankovníctve pre GE Capital Bank./
  
  
  ŠTEVÍK, Jozef
   Návrh podnikovej siete LAN.
   95 s., 13 obr., 6 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 15.
   Vaculík, Juraj SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (počítačová sieť LAN-návrh počítačovej siete)
   /Oblasť počítačových sietí z hľadiska tvorby, organizácie, riadenia,
   ochrany, bezpečnosti ich prevádzky. Návrh počítačovej siete LAN pre
   podnikovú sféru./
  
  
  ŠTEVKA, Erik
   Racionalizácia organizačnej štruktúry riadenia colného úradu v náväznosti na
   podriadené pracoviská.
   55 s., 19 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (organizačná štruktúra colného úradu-manažment colného úradu)
   /Riešenie organizačnej štruktúry colného úradu vo vzťahu k podriadeným
   výkonným pracoviskám s ohľadom na zefektívnenie systému riadenia a
   optimalizáciu zamestnanosti je vypracované v dvoch variantoch./
  
  
  ŠTEVKA, Erich
   Racionalizácia organizačnej štruktúry riadenia colného úradu v náväznosti na
   podriadené pracoviská.
   55 s., 19 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 14.04.2002
   (organizačná štruktúra colného úradu-manžment colnej správy)
   /Organizačná štruktúra colného úradu vo vzťahu k podriadeným výkonným
   pracoviskám. Zefektívnenie systému riadenia a optimalizácia zamestnanosti./
  
  
  ŠUSTEK, Michal
   Moderné firemné filozofie a stratégie v podmienkach odvetví pôšt a
   telekomunikácií.
   89 s., 18 obr., 6 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 35.
   Rostášová, Mária SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (firemné stratégie-internalizácia)
   /Vymedzenie a definícia rôznych foriem združení a korporácií. Príklady
   svetových združení a korporácií v oblasti pôšt a telekomunikácií. Dôvody a
   postupy vzniku korporačnej štruktúry./
  
  
  ŠVAŇA, Slavomír
   Metodika stanovenia hodnoty podniku cestnej dopravy.
   78 s., 1 obr., 7 tab., 3 graf., 1 príl., lit. 13.
   Cisko, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (oceňovanie majetku podniku)
   /Problematika oceňovania podniku ako celku a jeho jednotlivých častí. Popis
   metód oceňovania majetku podniku. Stanovenie hodnoty konkrétneho dopravného
   podniku a to použitím majetkovej metódy oceňovania./
  
  
  ŠVEC, Tomáš
   Návrh systému sledovania technických porúch na železničných osobných
   vozňoch.
   66 s., 36 obr., 3 tab., 1 graf., 8 príl., lit. 6.
   Klapita, Vladimír SKO
   Šulík, Štefan REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (technické poruchy-monitoring porúch na vozňoch-software)
   /Návrh sledovania technických porúch na železničných osobných vozňoch.
   Kvalita zabezpečenia osobnej prepravy v závislosti od technického stavu
   železničných osobných vozňov./
  
  
  TAVAČ, Pavol
   Poštová známka a jej úloha v doprave poštových zásielok a predmet
   filatelistického záujmu.
   93 s., 47 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 21.
   Kollár, Štefan SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (poštová známka)
   /História, druhy a výroba poštových známok. Úloha poštových známok v
   prepravnej pošte . Úloha poštových známok ako predmetu zberateľského
   záujmu./
  
  
  TESKAL, Viktor
   Aplikovanie "Voice over Internet Protocol" na služby prenosu dát
   poskytovaných Slovenskými telekomunikáciami, a.s.
   76 s., 5 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 35.
   Vaculík, Jutaj SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (VoIP-internetové telefonovanie)
   /Lacnejšie alternatívy pri internom telefonovaní firiem vlastniacich
   telegraficky dislokované pobočky pomocou technológie "Voice over Internet
   Protocol". Vypracované alternatívy sú vyhodnotené na príklade Slovenskej
   pošty, š.p../
  
  
  TICHÁ, Monika
   Tvoba podnikovej stratégie DPB, a.s. Bratislava.
   71 s., 3 obr., 13 tab., 6 graf., 6 príl., lit. 20.
   Hujsová, Daniela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (podniková stratégia-finančná analýza podniku)
   /Návrh podnikovej stratégie Dopravného podniku Bratislava, a.s. Vyhodnotenie
   súčasného postavenia DPB, a.s. na trhu na základe finančno-ekonomickej
   analýzy. Zhodnotenie miery možných rizík pri napĺňaní konkrétnych
   strategických cieľov./
  
  
  TOMANOVÁ, Mariana
   Dopravno-inžinierske podklady pre technickú štúdiu cesty I/64 v úseku Kľače
   - Šuja.
   78 s., 1 obr., 56 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 16.
   Kocianová, Mária SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (technická štúdia cesty-dopravné charkteristiky)
   /Dopravno-inžinierske podklady pre technickú štúdiu obchvatu cesty I/64 v
   úseku Kľače-Šuja. Posúdenie navrhovaných variant a výber najvhodnejšieho
   variantu na základe získaných výsledkov z dopravno-inžinierskeho hľadiska./
  
  
  TOMČIŠÁK, Ondrej
   Návrh organizácie dopravy centrálnej mestskej oblasti Prešova.
   68 s., 5 obr., 18 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 12.
   Kušnierová, Jela SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy v centre mesta)
   /Návrh organizácie dopravy v centrálnej oblasti Prešova. Analýza súčasného
   stavu. Zhodnotenie výsledkov uskutočnených výpočtov. Návrh zmeny v
   organizácii dopravy zameraný na efektívnejšie využívanie priestoru mestských
   komunikácií pre účely statickej dopravy./
  
  
  TOMOVÁ, Anna
   Dopady prechodu správy spotrebných daní z daňových úradov na colné úrady v
   Slovenskej republike.
   61 s., 0 obr., 6 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 13.
   Tomová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (správa spotrebných daní-aproximácia práva)
   /Aproximácia práva v oblasti spotrebných daní z minerálnych olejov v
   Slovenskej republike. Návrh koncepčných krokov manažmentu zmien v dôsledku
   prechodu správy spotrebných daní v podmienkach Colného úradu Poprad a
   Colného riaditeľstva Slovenskej republiky./
  
  
  TRNAVSKÝ, Mário
   Analýza využívania vozidlového parku Slovenskej správy ciest Správa a údržba
   Rimavská Sobota.
   83 s., 0 obr., 46 tab., 6 graf., 4 príl., lit. 4.
   Rievaj, Vladimír SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vozidlový park-analýza využívania vozidiel)
   /Návrh na efektívnejšie využívanie vozidlového parku. Analýza doterajšieho
   stavu využitia. Na základe výsledkov analýzy sú dané opatrenia na zvýšenie
   efektivity./
  
  
  TRNKOVÁ, Stanislava
   Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.
   61 s., 2 obr., 0 tab., 2 graf., 6 príl., lit. 15.
   Farkašová, Viera SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (vzdelávanie zamestnancov)
   /Záujmy jednotlivých podnikateľských subjektov ako aj zamestnancov. D
   Možnosti vzdelávania zamestnancov a jeho dôležitosť pri osobnej kariére./
  
  
  TRNOVSKÁ, Silvia
   Predikcia finančného zdravia ŽS a.s. a ŽSR, š.p.
   58 s., 0 obr., 3 tab., 4 graf., 7 príl., lit. 5.
   Tomová, Anna SKO
   Kudlová, Katarína REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (finančná analýza ŽSR-predikcia finančnej stability ŽSR, ŽS a.s.)
   /Predikacia finančného zdravia ŽSR a ŽS, a.s. Grünwaldova metóda pomerových
   ukazovateľov bola použitá na základe výkazov zisku a strát a súvahy na
   vykonanie abalýzy finančného zdravia ŽSR v r. 1995 - 2000 a ŽS a.s. podľa
   plánovaných hodnôt pre rok 2002. Predikcia budúceho finančného vývoja oboch
   podnikov./
  
  
  TRUNKVALTER, Michal
   Program pre výučbu predmetu Teória lode.
   55 s., 26 obr., 6 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 14.
   Novomeská, Jana SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 19.04.2002
   (teória lode CBT výučba-počítačový kurz-teória lode)
   /Spracovanie výučbového multimediálneho programu, metodiky a spôsobov
   výpočtu stability lode v predmete Teória lode. Program CBT (Computer Based
   Training) obsahuje testy, výpočtové tabuľky a grafy pre predmet Teória
   lode./
  
  
  TULINSKÝ, Slavomír
   Štúdia možností využitia dopravy na zavolanie pre osoby so zníženou
   schopnosťou pohybu v meste Žilina.
   89 s., 36 obr., 21 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 16.
   Dudáček, Jiří SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (doprava na zavolanie-preprava telesne postihnutých)
   /Možnosti využitia dopravy na zavolanie pre osoby so zníženou schopnosťou
   pohybu. Analýza princípu prepravných služieb reagujúcich na požiadavku./
  
  
  T R K, Rastislav
   Dopravný a prepravný trh Európskej únie a pripravenosť Slovenskej republiky.
   75 s., 0 obr., 0 tab., 0 grfa., 0 príl., lit. 4.
   Szilágyi, Mikuláš SKO
   Šulgan, Marián REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (prepravný trh SR-legislatíva EU)
   /Pripravenosť Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie z dopravného
   hľadiska. Približovanie legislatívy v jednotlivých oblastiach slovenskej
   dopravy s legislatívou v EU./
  
  
  ULIČNÁ, Ľudmila
   Procesne orientovaný systém manažérstva kvality a príručka kvality v zhode s
   požiadavkami normy ISO 9001:2000.
   70 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 15.
   Dudová, Ivana SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (manažment kvality)
   /Doporučenia vyplývajúce z noriem ISO rady 9000. Návrh príručky kvality pre
   spoločnosť Datatherm, s.r.o./
  
  
  URBANOVIČOVÁ, Lucia
   Uplatňovanie manažmentu zmien v podmienkach poštového podniku.
   59 s., 15 obr., 6 tab., 1 graf., 0 príl., lit. 12.
   Rošťáková, Mária SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (manažment zmien v pošte)
   /Uplatňovanie manažmentu zmien v poštovom podniku. Riadenie zmien v
   sieťových organizáciách. Aspekty zákona č. 507/2001 Zb.Návrh trojfázového
   modelu manažmentu zmien v SP, š.p./
  
  
  VACLAVÍK, Zdeněk
   Aplikácia DOS terminálov v Ľudovej banke, a.s.
   50 s., 0 obr., 0 tab., 18 graf., 0 príl., lit. 10.
   Knotek, Eugeb SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (platobný terminál-platobná karta)
   /Prijímanie platobných kariet prostredníctvom platobných terminálov v
   Ľudovej banke, a.s.. Vývoj platobných kariet a technický spôsob realizácie
   platobných transakcií./
  
  
  VALERIÁNOVÁ, Andrea
   Vybudovanie zákazníckeho centra v žst. Vrútky pre región Turiec.
   56 s., 3 obr., 12 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 11.
   Pilková, Ivana SKO
   Kejíková, Anna REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (marketingová informačná databáza-zákaznícke centrum)
   /Podmienky Železničnej spoločnosti, a.s.. Stratégia zriadenia zákazníckého
   centra v železničnej stanici Vrútky pre región Turiec. Zlepšenie pozície na
   trhu a rozvoj cestovného ruchu poskytovaním štandardných a neštandardných
   služieb zákazníkom ŽS, a.s./
  
  
  VALLUŠOVÁ, Slávka
   Vplyv obstarávateľských služieb na celkové výnosy a náklady OZ VSRP.
   57 s., 3 obr., 13 tab., 4 graf., 7 príl., lit. 18.
   Dugasová, Anna SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (obstarávateľské služby-ekonomická analýza)
   /Sledovanie rentability a efektívnosti niektorých služieb. Návrh opatrení a
   zmien pri službách, ktoré sú pre poštu neefektívne. Analýza nákladov a
   výnosov jednotlivých služieb./
  
  
  VALOVÁ, Lenka
   Návrh autobusovej vyhliadkovej trasy v regióne Žilina.
   71 s., 31 obr., 8 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Surovec, Pavol SKO
   Ceniga, Pavol REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (vyhliadková trasa-návrh trasy autobusu)
   /Návrh vyhliadkovej trasy po regióne Žilina stanovením vhodného dopravného
   prostriedku z pohľadu rôznych možností, obsaditeľnosti a vyhodnotenia
   základných ekonomických a prevádzkových parametrov./
  
  
  VALUŠIAK, Michal
   Prevádzkové postupy podľa JAR-FCL
   257 s., 41 obr., 19 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 32.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Dendis, Tomáš REC
   PED, LD, 19.04.2002
   (predpisy JAR-FCL)
   /Požiadavky JAR-FCL pre časť - Prevádzkové postupy. Návrh systému
   zabezpečenia výučby./
  
  
  VARCHOL, Jozef
   Optimalizácia postupu hodnotenia dovezených použitých motorových vozidiel.
   33 s., 5 obr., 21 tab., 7 graf., 6 príl., lit. 11.
   Voleský, Karel SKO
   REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (aproximácia predpisov-optimalizácia hodnotenia-colná hodnota)
   /Hodnotenie dovezených použitých motorových vozidiel. Metódy hodnotenia
   používané v praxi. Vplyvy, ktoré majú priamy dopad ich na overovanie .
   Postupy hodnotenia dovezených použitých motorových vozidiel./
  
  
  VARGA, Jozef
   Preprava tovaru cestnou nákladnou dopravou v smere Poľsko - Ma%darsko,
   možnosti využitia železničnej dopravy.
   34 s., 2 obr., 5 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 8.
   Klubal, Milan SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (životné prostredie-železničná nákladná doprava-nákladná doprava)
   /Možnosti prevedenia cestnej tranzitnej nákladnej dopravy v smere
   Poľsko-Maďarsko na dopravu železničnú s ohľadom na ochranu životného
   prostredia./
  
  
  VAŠKO, Ivan
   Podpora predaja bankových služieb na poštách.
   72 s., 1 obr., 3 tab., 8 graf., 1 príl., lit. 12.
   Meško, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (Poštová banka-bankové služby na poštách)
   /Návrh podporných aktivít pre Poštovú banku, a.s./
  
  
  VEČERÍK, Igor
   Návrh koncepcie rozvoja pobočky Colného úradu Žilina - nácestné stredisko.
   32 s., 6 obr., 1 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 6.
   Voleský, Karel SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (nácestné colné stredisko-logistika)
   /Posúdenie možností rozvoja pobočky Colného úradu Žilina - Nácestné
   stredisko. Posúdenie jeho organizácie, infraštruktúry a zhodnotenie
   technicko-prevádzkových požiadaviek. Návrh stratégie rozvoja strediska s
   prioritami riešenia až do roku 2005./
  
  
  VEREŠPEJOVÁ, Andrea
   Podnikateľský zámer pre zriadenie dodávacej pošty Spišské Tomášovce.
   64 s., 0 obr., 23 tab., 1 graf., 9 príl., lit. 13.
   Suchá, Marta SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (podnikateľský zámer-zriadenie poštovej prevádzky)
   /Podnikateľský zámer pre riadenie pošty Spišské Tomášovce za účelom
   odbúrania záťaže pošty v Spišskej Novej Vsi 1./
  
  
  VLČKO, Jozef
   Racionalizácia dopravy v podniku Stavebná mechanizácia, s.r.o Žilina.
   62 s., 4 obr., 18 tab., 3 graf., 3 príl., lit. 6.
   Královesnký, Jozef SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (racionalizácia podnikovej dopravy-podniková doprava)
   /Racionalizácia podnikovej dopravy v podniku Stavebná mechanizácia, s.r.o. a
   zhodnotenie skutočného stavu spoločnosti. Návrh súboru racionalizačných
   optrení zabezpečujúcich efektívne využívanie prostriedkov spoločnosti.
   Vylúčenie strát a využívanie existujúcich zdrojov./
  
  
  VLKOVÁ, Veronika
   Hodnotenie postavenia telekomunikačných sieťových operátorov na svetovom
   trhu.
   82 s., 2 obr., 32 tab., 18 graf., 6 príl., lit. 59.
   Čorejová, Tatiana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (trh sieťových telekomunikačných operátorov)
   /Hodnotenie postavenia sieťových telekomunikačných operátorov na svetovom
   trhu na základe analýzy postavenia jednotlivých operátorov na trhu, podľa
   príjmu za služby, čistého zisku, ukazovateľa likvidity a solventnosti. Náčrt
   tendencií vývoja svetového telekomunikačného trhu v budúcnosti./
  
  
  VOLONNÍKOVÁ, Anna
   Poistenie psa, priateľa človeka - nový poistný produkt s marketingovou
   činnosťou.
   37 s., 7 obr., 0 tab., 0 graf., 9 príl., lit.10.
   Birnerová, Eva SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, eko, 03.05.2002
   (poistenie-poistné podmienky pre psov)
   /Vytvorenie možnosti pre majiteľov, chovateľov a cvičiteľov psov, aby mohli
   poistiť svoje psy./
  
  
  VYLETELOVÁ, Zuzana
   Zvyšovanie efektívnosti železničnej dopravnej prevádzky na trati Trenčín -
   Chynorany.
   73 s., 13 obr., 26 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 10.
   Buček, Ondrej SKO
   Nosáľ, Mário REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (efektívnosť železničnej prevádzky)
   /Analýza efektívnosti dopravnej prevádzky na trati Trenčín - Chynorany.
   Zhodnotenie súčasného stavu. Sledovanie vývoja rozsahu vlakovej dopravy.
   Návrh opatrení k zvýšeniu efektívnosti železničnej dopravy na tejto trati./
  
  
  WILMAN, Ján
   Analýza príčin poškodzovania zásielok v železničnej doprave.
   39 s., 32 obr., 8 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 4.
   Adamicová, Eva SKO
   neuvedené, REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (železničná preprava-poškodenie zásielky-prepravné škody)
   /Príčiny prepravných škôd na zásielkách tovaru a vozňov prepravcov za rok
   2000 podľa komerčných zápisníc predložených vo vybraných železničných
   sieťach ŽSR. Analýza príčin škôd. Návrh opatrení v oblasti loženia, fixácie
   tovaru ako aj plombovania železničných vozňov za účelom eliminácie
   prepravných škôd./
  
  
  ZÁCHENSKÝ, Rastislav
   Racionalizácia skladového hospodárstva vp firme ŠKORPIÓN, s.r.o.
   66 s., 15 obr., 5 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 6.
   Šulgan, Marián SKO
   Šimko, Ján REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (racionalizácia skladov-čiarový kód)
   /Návrh interného systému automatickej identifikácie tovaru pomocou čiarových
   kódov vo firme Škorpion, s.r.o./
  
  
  ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana
   Návrh zostavenia marketingového plánu spoločnosti GRANEX SLOVAKIA, s.r.o.
   91 s., 4 obr., 33 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 22.
   Ceniga, Pavol SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (marketingový plán)
   /Návrh marketingového plánu dopravnej spoločnosti. Použitie marketingových
   strategických metód na odlíšenie produktov ponúkaných konkurenciou./
  
  
  ZAJACOVÁ, Andrea
   Reklama a plánovanie médií v rámci marketingových aktivít podniku.
   60 s., 12 obr., 12 tab., 24 graf., 0 príl., lit. 11.
   Birnerová, Eva SKO
   Rojtášová, Mária REC
   PED, eko, 27.05.2002
   (mediálna stratégia-marketing reklamy)
   /Príprava mediálnych stratégií. Objasnenie základných mediálnych pojmov.
   Objasnenie pozície a činnosti začínajúceho špecialistu na média na oddelení
   marketingu./
  
  
  ZAJKO, Daniel
   Návrh organizácie regionálnej verejnej osobnej dopravy v nitrianskom
   regióne.
   65 s., 17 obr., 18 tab., 5 graf., 13 príl., lit. 10.
   Kendra, Martin SKO
   Maděrič, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (osobná doprava-organizácia verejnej osobnej dopravy)
   /Organizácia regionálnej osobnej dopravy v okrese Nitra. Popis súčasného
   stavu osobnej dopravy v regióne Nitra. Návrh novej technológie osobnej
   dopravy na základe výsledkov analýzy kvality prepravy osôb a analýzy počtu
   prepravených osôb v regióne./
  
  
  ZÁLEHOVÁ, Mária
   Marketing na Stredisku poštovej prevádzky.
   59 s., 7 obr., 6 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 10.
   Tkáč, Michal SKO
   REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (marketing na pošte)
   /Podstata marketingu a jeho využitie v SPP Michalovce. SWOT analýza. Návrh
   zefektívnenia marketingovej činnosti na úrovni SPP na základe analýzy./
  
  
  ZIEGLER, Norbert
   Vyhodnotenie prevádzky stredného terénneho automobilu AKTIS 4x4.
   66 s., 4 obr., 12 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 30.
   Matějka, Rostislav SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (prevádzka automobilu)
   /Na základe vybraných parametrov ako sú: spotreba paliva, prevádzková
   spoľahlivosť, bezpečnostné prvky je vypracované hodnotenie prevádzkových
   vlastností STA Aktis.//Evaluation of operation chacteristic of the terrain
   vehicle STA AKTIS on the basis of selected parameters like : fuel
   consumption, safety components, reliability of the car./
  
  
  ŽATKO, Ján
   Prevádzkové a ekonomické posúdenie harmonizácie železničnej a autobusovej
   dopravy na regionálnej trati Kraľovany-Trstená.
   63 s., 0 obr., 19 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 10.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Poláček, Ján REC
   PED, ŽD, 19.04.2002
   (harmonizácia železničnej a autobusovej dopravy)
   /Analýza súčasnej situácie a zhodnotenie možností jednotlivých dopravcoc
   zabezpečujúcich verejnú hromadnú dopravu. Porovnanie výsledkov a návrh
   konkrétnych opatrení na zosúladenie oboch cestovných poriadkov./
  
  
  ŽIDEKOVÁ, Zuzana
   Organizácia dopravy na križovatke ulíc Vysokoškolákov - Spanyolova.
   57 s., 8 obr., 24 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 4.
   Mokrý, Ivan SKO
   neuvedené, REC
   PED, CMD, 19.04.2002
   (organizácia dopravy na križivatke; svetelné signalizačné zariadenie)
   /Návrh organizácie dopravy na križovatke ulíc Vysokoškolákov a Spanyolova.
   Návrh ana zavedenie svetelného signalizačného zariadenia./
  
  
  ŽUREKOVÁ, Martina
   Platobná karta ako platobný nástroj budúcnosti.
   74 s., 7 obr., 5 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 21.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   neuvedené, REC
   PED, KS, 19.04.2002
   (platobná karta-čipová karta)
   /Platobné karty ako platobný nástroj budúcnosti. Využitie čipových kariet
   nielen ako platobného nástroja, ale aj ako nástroja identifikácie v iných
   oblastiach medziľudských vzťahov./

Späť