Diplomové práce / Fakulta strojnícka / 2001

  
  
  BENKOVÁ, Marianna
   Posúdenie vhodnosti implementácie TPM v podmienkach SLOVALCO, a.s.
   63 s., 35 obr., 7 tab., 7 graf., 6 príl., lit. 12.
   Rakyta, Miroslav SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (TPM-údržba-stroje výrobné-údržba)
   /Posúdenie podmienok pre zavádzanie metódy TPM do podniku SLOVALCO a.s. Žiar
   nad Hronom. Zásady a aktivity tejto metódy. Návrh ukazovateľov na hodnotenie
   efektívnosti údržby. Jednotlivé kroky zavádzania TPM na technologickom
   zariadení GAUTCHI pás./
  
  
  BETUŠ, Andrej
   Identifikácia reznosti brúsnych kotúčov pri brúsení titánovej zliatiny VT-9.
   51 s., 13 obr., 14 tab., 14 graf., 3 príl., lit. 11.
   Neslušan, Miroslav SKO
   Martinický, Ľudovít REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie zliatina titánová-reznos identifikáciať)
   /Identifikácia obrábania titánovej zliatiny VT9 brúsením za použitia reznej
   kvapaliny EMULZÍN 2% koncentrácie. Výsledky meraní drsnosti povrchu, zložiek
   reznej sily a merného obrusu./
  
  
  BIELENÝ, Ľubomír
   Návrh zlepšenia procesu riadenia materiálových nákladov vo vybranom podniku.
   61 s., 10 obr., 6 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 3.
   Buštyová, Jaroslava SKO
   REC
   STR, PI, 23.04.2001
   (náklady - riadenie-manažment ekonomický)
   /Analýza súčasného stavu a príčin vzniku vysokých materiálových nákladov.
   Identifikácia možností na zefektívnenie procesov a činností v podniku.
   Návrhy orientované na znižovanie materiálových nákladov./
  
  
  BINDER, ERIK
   Projekt dvojbubnového navijáka pre LKT 180.
   84 s., 44 obr., 9 tab., 3 graf., 4 príl., lit.23.
   Král, Metod SKO
   Lenko, Jozef REC
   STR, KVMZ, 20.04.2001
   (navijak-konštrukčný projekt-návrh-naviják-LKT-180)
   /Projekt navijáka pre lesný kolesový traktor LKT 180. Výber a návrh
   prevodového systému, bŕzd a lanového bubna. Upevnenie navijaka na stroj.
   Návrh hnacej jednotky./
  
  
  BOČINEC, Jozef
   Identifikácia reznosti SG kotúčov pri brúsení ložiskovej ocele.
   53 s., 14 obr., 11 tab., 21 graf., 3 príl., lit. 12.
   Štekláč, Dušan SKO
   Marshal, Juraj REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie ložiskovej ocele-reznosť SG kotúčov)
   /Popis brúsneho procesu. Charakteristika brúsnych materiálov. Metódy tvorby
   brúsnych diagramov. Technicko ekonomické zhodnotenie reznosti SG kotúčov na
   základe výsledkov experimentov./
  
  
  BOKOR, Jozef
   Systém komplexných energetických bilancií.
   47 s., 12 obr., 4 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 5.
   Kunsch, Miroslav SKO
   Kondelová, Anna REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (energetika-bilancie-bilancie energetické)
   /Výpočet bilančnej spotreby pre skupinu spotrebičov na základe analýzy
   energetických tokov a spotrebičov elektrickej energie. Navrhnuté riešenie je
   implementované v informačnom systéme reálneho času D 2000, ktorý je
   produktom firmy IPESOFT, s.r.o./
  
  
  BOSÁK, Jaroslav
   Metodika zavádzania TPM vo výrobnom podniku.
   67 s., 18 obr., 9 tab., 5 graf., 16 príl., lit. 20.
   Rakyta, Miroslav SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (údržba-podnik výrobný-TPM-metodika)
   /Postavenie údržby v slovenských podnikoch a vo svete. Základné princípy,
   filozófia a metódy využívané v TPM. Návrh metodiky s využitím skúseností pri
   implementácii TPM v slovenskom podniku. Vyhodnotenie prínosu metodiky./
  
  
  BOTKA, Milan
   Návrh metodiky pre zavedenie systému KANBAN.
   67 s., 27 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 24.
   Mičieta, Branislav SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (KANBAN-výrobný systém-implementácia výrobného systému)
   /Základné smernice potrebné pre implementáciu KANBAN systému. Metodika
   systému, ktorá vychádza z poznatku, že každá spoločnosť je rôznorodá a
   jedinečná. Zhrnutie praktických skúsenosti ľudí, ktorí KANBAN
   implementovali./
  
  
  BRAČÍK, Peter
   Konštrukčný návrh časti prevodovky s mechanickou spojkou pre obrábacie
   stroje.
   79 s., 51 obr., 3 tab., 0graf., 3 príl., lit. 17.
   Matejka, Pavol SKO
   Pilc, Jozef REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (prevedovka - návrh konštrukčný)
   /Konštrukčný návrh časti prevodovky obrábacieho stroja, ktorý pozostáva z
   konštrukčného návrhu a výpočtu prevodu medzi elektromotorom a vstupným
   hriadeľom, konštrukčného návrhu a výpočtu hriadeľa, ložísk a mechanickej
   spojky spájajúcej ostatné časti prevodovky so vstupným hriadeľom./
  
  
  BRIEDA, Peter
   Stanovenie parametrov merania vibrácií na plochách s povrchovými vadami.
   48 s.,, 43 obr., 3 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 8.
   Berec, Ivan SKO
   Kondelová, Anna REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (meranie vibrácií)
   /Problematika vyhodnotenia signuálu hriadeľových vibrácií nasnímaného z
   nedostatočne opracovaných povrchov hriadeľov veľkých strojov./
  
  
  BRÓZ, Radovan
   Nekonvenčný spaľovací motor FIK.
   58 s., 15 obr., 1 tab., 11 graf., 3 príl., lit. 7.
   Isteník, Rastislav SKO
   Boháč, Stanislav REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (motor spaľovací-návrh)
   /Konštrukčné riešenie motora FIK. Návrh rozmerov motora, kinematika a
   silová analýza viacvalcového motora s rýchlobežným pohybom piestu a nízkymi
   výstupnými. Výpočet krútiaceho momentu. Výkon a technologický postup výroby
   kolísavej dosky./
  
  
  BUC, marcel
   Systémové spracovanie zváracích procesov v ZTS Strojárne a.s. Námestovo.
   57 s., 17 obr., 24 tab., 2 graf., 40 príl., lit. 25.
   Revaj, Anton SKO
   Šery, František REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (zváracie procesy-systémové spracovanie)
   /Analýza súčasného stavu lineárnych poznatkov o metóde oblúkového zvárania
   taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynu a odporového zvárania
   nelegovaných ocelí. Analýza zváracích procesov v ZTS Strojárne, a.s.
   Námestovo. Hodnotenie a skúšky zvarových spojov./
  
  
  BÚLIK, Marián
   Využitie procesného riadenia a informačných technológií v obchodnej činnosti
   SPP, š.p. o.z. Nové Mesto nad Váhom.
   63 s., 1 obr., 7 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Szaboóva, Silvia SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (manažment výrobný-systém informačný-informačné technológie)
   /Analýza možností zavedenia procesného manažmentu a informačných
   technológií. Zhodnotenie možností použitia informačného systému pri
   spracovaní,uchovávaní a prenose údajov.Návrh nových informačných tokov s
   cieľom zefektívniť proces v prospech zákazníka i podniku./
  
  
  BUTALA, Matúš
   Určenie potrieb rozšírenia technologickej základne pre údržbu
   nízkopodlažných trolejbusov.
   51 s., 11 obr., 0 graf., 9 tab., 0 príl., lit. 10.
   Škrabal, Rudolf SKO
   Matějková, Zora REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (údržba-nizkopodlažný trolejbus-trolejbus-údržba)
   /Analýza súčasného stavu v areály Trnávka. Riešenie problému rozšírenia
   technologickej základne pre ťažkú údržbu nových nízkopodlažných trolejbusov
   ŠKODA 21 Tr, 22 Tr. Návrh stavebných úprav. Návrh nového technologického
   postupu. Zoznam technologických zariadení potrebných pre modernizáciu./
  
  
  CHOMO, Pavel
   Spôsob realizácie plánovania a riadenia výroby v ZVT-Print a.s.
   62 s., 25 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
   Bubeník, Peter SKO
   Gazdarica, Karol REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (plánovanie-výroba-výroba-rozvrhovanie-zber údajov)
   /Analýza procesov spojených s realizáciou zakázky. Zostavenie návrhu
   riešenia s využitím vhodného systému plánovania, riadenia a zberu údajov./
  
  
  CHRENKO, Jozef
   Experimentálna analýza brúsenia titánovej zliatiny VT9.
   52 s., 12 obr., 10 tab., 20 graf., 2 príl., lit. 10.
   Neslušan, SKO
   Martinický, Ľudovít REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie-titanová zliatina)
   /Identifikácia brúsenia titánovej zliatiny VT9. Analýza javov majúcich vplyv
   na rezný proces. Sledovanie reznej sily, teplôt, kontakt brúsny kotúč
   obrobok ako aj vplyv jednotlivých brúsnych kotúčov na zvyškové napätia./
  
  
  CHYLA, Juraj
   Diagnostika spaľovacieho motora a nápravovej prevodovky motorového vozňa
   radu 811 v RD Vrútky.
   64 s., 4 obr., 14 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 11.
   Jambor, Ladislav SKO
   Kukuča, Pavol REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (vozeň motorový-diagnostika)
   /Diagnostika spaľovacieho motora a nápravovej prevodovky motorového vozňa
   radu 811. Návrh modelu diagnostického zariadenia s aplikáciou na spaľovací
   motor a nápravovú prevodovku pre zvýšenie spoľahlivosti motorového vozňa v
   prevádzke. Spôsoby riešenia najproblémovejších konštrukčných celkov
   navrhnuté na základe diagnostiky./
  
  
  ČAJKOVÁ, Anna
   Metodika pre určenie parametrov tlmiča hluku v tepelných systémoch s
   poistným ventilom.
   49 s., 12 obr., 7 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 11.
   Zvolenský, Peter SKO
   Malcho, Milan REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (akustika-tepelné systémy-tlmič hluku-parametre)
   /Metodika výpočtov pre tlmiče hluku aplikovateľné v tepelných systémoch.
   Podmienky vzniku a šírenia zvuku. Princípy znižovania hluku v závislosti od
   parametrov tepelných systémov./
  
  
  ČAMBÁL, Marek
   Návrh algoritmu pre diskontinuálnu bitúmenačnú linku.
   55 s., 11 obr., 15 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 9.
   Podmala, Ľubomír SKO
   Príkopová, Anna REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (algoritmus riadenia-linka diskontinuálna)
   /Návrh riadiaceho systému pre diskontinuálnu bitúmenačnú linku vytvoreného s
   produktov firmy Siemens. Riadiaci program je vytvorený v programovom
   prostredí Steph 7./
  
  
  ČASNOCKA, Ľubomír
   Model spojitej dynamickej sústavy na číslicovom počítači.
   34 s., 13 obr. 3 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 4.
   Príkopa, Juraj SKO
   Kondelová, Anna REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (modelovanie-sústava dynamická)
   /Možnosti využitia modulu Micrologix 1000 Analog na modelovanie a simuláciu
   v oblasti technologických procesov./
  
  
  ČELKO, Ľuboš
   Tvorba pre- a postprocesingu pre program Pde2d.
   38 s., 22 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 11.
   Handrik, Marián SKO
   REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (postprocesing-program počítačový)
   /Tvorba preprocesingu a postprocesingu pre program Pde2d. Výsledkom je
   program, ktorý umožňuje zadávanie oblasti a dát potrebných pre riešenie
   problému a grafické zobrazenie výsledkov. Program využíva grafickú knižku
   Gtk./
  
  
  ČERŇANSKÝ, Martin
   Návrh modernizácie riadenia vírivej brzdy pre simuláciu záťaže spaľovacieho
   motora.
   57 s., 3 obr., 18 tab., 31 graf., 7 príl., lit. 4.
   Labuda, Róbert SKO
   Prpič, Ivan REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (motor spaľovací-vírivá brzda-vírivá brzda-návrh modernizácie-simulácia
   počítačová-záťaž motora)
   /Návrh modernizácie riadenia vírivej brzdy pre simuláciu záťaže spaľovacieho
   motora. Analýza existujúceho systému ovládania a riadenia brzdného momentu
   vírivej brzdy VD 250 pre zaťaženie spaľovacieho motora ZETOR 8604 na
   skúšobni. Návrh dvoch systémov umožňujúcich simuláciu záťaže programovo,
   využitím počítača./
  
  
  ČERVEŇ, Martin
   Využitie softvérových produktov pri riešení organizácie výroby a dispozície
   strojov a zariadení v G+G Inter Design, a.s.
   69 s., 20 obr., 21 tab., 16 graf., 14 príl., lit 6.
   Korbel, Peter SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (proces výrobný-projektovanie-software-organizácia výroby)
   /Riešenie racionalizácie dispozičného rozmiestnenia strojov a zariadení v
   INTER Design , a.s. v Čimhovej. Aplikácia softvérových produktov
   projektovania a simulácie . Analýza jestvujúcej dispozície. Návrh úpravy,
   ktorá by prispela k redukcii vzdialeností a prepravného výkonu vo výrobnom
   procese./
  
  
  DACHOVÁ, Ivana
   Aplikácia vratových clon v priemyslovej hale.
   47 s., 11 obr., 8 tab., 0 graf., 3 príl., lit.8.
   Honner, Karol SKO
   Jandačka, Jozef REC
   STR, THS, 20.04.2001
   (vzduchová clona-priemyselná hala)
   /Návrh riešenia vratových clôn v priemyselnej hale. Možnosti znižovania
   energetickej náročnosti výrobných procesov./
  
  
  DADO, Jozef
   Návrh diagnostického systému s využitím fuzzy regulácie.
   43 s., 45 obr., 4 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 6.
   Pavlókinová, Gy gyi SKO
   Spalek, Juraj REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (fuzzy logika-systém diagnostický-diagnostický systém-návrh)
   /Princípy a výhody použitia fuzzy logiky. Uplatnenie fuzzy regulátora v
   praxi na modelovom príklade diagnostiky ložiska. Navrhnutý diagnostický
   systém je vytvorený a odladený na produktoch firmy Allen-Bradley./
  
  
  DEÁK, Vladimír
   Posúdenie vplyvu mazania okolesníkov alebo koľajníc na hluk pri prejazde
   koľajového vozidla oblúkom.
   46 s., neuv.
   Mesík, Juraj SKO
   Zvolenský, Peter REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (mazanie - hluk-koľajové vozidlo-hluk)
   /Problematika merania hluku vyžarovaného koľajovými vozidlami v mestskej
   hromadnej doprave pri prejazde oblúkom. Teória o zdrojoch spôsobujúcich hluk
   na vozidle. Teória možností pre znižovanie hluku prostredníctvom mazania
   dvojkolesia./
  
  
  DRUNEK, Peter
   Optimalizácia riadenia zásob v HS 5200, ZŤS -Strojárne Námestovo.
   59 s., 12 obr., 10 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 8.
   Gereková, Elena SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (plánovanie výroby-optimalizácia riadenia zásob-zásoby-riadenie)
   /Aplikácia stochastických adaptívnych modelov. Využitie metód zisťovania
   potrieb na vypracovanie predpovede dopytu. Plán materiálovej spotreby
   využitím programovo orientovaných metód, ktoré využívajú rozpad kusovníka.
   Návrh prižnejšieho spoôsobu obstarávania materiálu./
  
  
  DUREC, Pavol
   Organizácia opravného procesu osobných vozňov v ŽOS Trnava, a.s.
   66 s., 5 obr., 3 tab., 0 graf., 12 príl., lit. 6.
   Karmažín, Marian SKO
   Stuchlý, Vladimír REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   /Návrh optimalizácie opravy osobných vozňov v ŽOS Trnava. Zabezpečenie
   vhodných opravných podmienok a dosiahnutie vysokej kvality opravy./
  
  
  ENGLER, Martin
   Komunikácia a získavanie nových zákazníkov-užívateľov vozidiel na stlačený
   zemný plyn CNG v regióne pôsobnosti SPP o.z. Nové Mesto nad Váhom.
   63 s., 4 obr., 16 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 6.
   Szaboóva, Silvia SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (komunikácia-mix-public relations-reklama-predaj-podpora predaja-reklama)
   /Návrh komunikačnej stratégie pre získanie nových zákazníkov a zvýšenie
   predaja automobilov využitím prostriedkov reklamy i public-relations./
  
  
  EŠTOČÁK, Anton
   Modelovanie kontaktu radiálnych guličkových ložísk s kosouhlým stykom.
   44 s., 25 obr., 1 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 8.
   Žmindák, Milan SKO
   Kompiš, Vladimír REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (modelovanie-ložisko guličkové)
   /Riešenie kontaktu radiálnych guličkových ložísk s kosouhlým stykom použitím
   kontaktých konečných prvkov. Vyhodnotenie maximálneho napätia nachádzajúceho
   sa v ložiskových krúžkoch a vo valivých elementoch. Výpočty boli
   uskutočneneé v programe ANSYS./
  
  
  FAKTOR, Kamil
   Koncepčný návrh manipulátora pre manipuláciu v zásobníku vulkanizačného lisu
   PT 1600.
   52 s., 17 obr., 1 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 11.
   Kumičáková, Darina SKO
   Šedík, Ján REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (manupulátor-návrh koncepčný)
   /Koncepčný návrh dvoch manipulátorov pre manipuláciu v 2-poschodovom
   zásobníku vulkanizačného lisu PT1600. Návrh podtlakovej úchopnej hlavice na
   uchopenie lisovacej dosky./
  
  
  FARBÁKOVÁ, Eva
   Implementácia TPM v Kinex Bytča, a.s.
   64 s., 27 obr., 6 tab., 19 graf., 26 príl., lit. 12.
   Hrušík, Peter SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (údržba-produktivita-TPM-implementácia)
   /Využívanie systému totálne produktívnej údržby pri výrobných zariadeniach v
   podniku Kinex Bytča. Porovnanie súčasného stavu údržby a postupov TPM. Vznik
   a nasadenie TPM./
  
  
  FAZEKAŠ, Michal
   Vysokorýchlostná osobná železničná doprav.
   61 s., 15 obr., 28 tab., 9 graf., 6 príl., lit. 4.
   Grenčík, Juraj SKO
   Klinko, Miroslav REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (doprava železničná vysokorýchlostná)
   /Možnosti zvýšenia rýchlosti na navrhnutých tratiach. Návrh vozidiel pre
   tieto trate. Návrh na zlepšenie poskytovaných služieb v osobnej železničnej
   doprave./
  
  
  FEILEROVÁ, Zuzana
   Tepelné spracovanie ocele 100C na bainitickú štruktúru.
   41 s., 30 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit., 11.
   Durmis, Ivan SKO
   Pubalová, Helena REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (ocel ložisková-izotermické zušľachtenie)
   /Overenie možnosti výroby ložiskových krúžkov s bainitickou štruktúrou.
   Spracovanie ložiskovej ocele 100Cr6 izotermicky na minimálnu tvrdosť 58
   HRC.Na základe dosiahnutej húževnatosti a morfológie mikroštruktúry po
   zvolených tepelných cykloch sú stanovené optimálne technologické parametre
   tepelného spracovania. Bainitická štruktúra ožíska a zhodnotenie ich
   úžitkových vlastností./
  
  
  FEKIAČ, Mikuláš
   Aplikácia umelej inteligencie v riadiacich systémoch robotov.
   53 s., 33 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 9.
   Zahoranský, Róbert SKO
   Kubáň, Ľubomír REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (umelá inteligencia-roboty-riadiace systémy robotov-robot-systém riadiaci)
   /Aplikácia umelej inteligencie v riadiacich systémoch robotov s dôrazom na
   spracovanie obrazu. Prehľad základných znalostí problematiky spracovania
   obrazu. Návrh a overenie základných funkcií na spracovanie obrazu pre
   prostredie operačného systému Microsoft Windows./
  
  
  FLIMELOVÁ, Adriana
   Kvalitatívne charakteristiky meradiel.
   41 s., 11 obr., 15 tab., 12 graf., 6 príl., lit. 9.
   Šmalová, Slávka SKO
   Valašková, Alena REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (metrológia-meradlá-kvalita)
   /Metrologické charakteristiky pri hodnotení kvality meradiel. Výber vhodnej
   metodiky hodnotenie spôsobilosti meradiel./
  
  
  FOŤKO, Milan
   Vplyv uchytenia rozšírených rebrovaných plôch na stenu umelého vykurovacieho
   telesa na jeho tepelný výkon.
   50 s., 7 obr., 13 tab., 10 graf., 0 príl., lit. 14.
   Sizonová, Mariana SKO
   Smatanová, Helena REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vykurovacie teleso-konštrukcia-uchytenie vykurovacieho telesa-výkon)
   /Teória prenosu tepla z reálneho vykurovacieho telesa. Návrh spôsobu výpočtu
   prenosu tepla z lamelových vykurovacích telies. Experimentálne merania
   tepelného výkonu umelého vykurovacieho telesa. Posúdenie vplyvu uchytenia
   rebier vykurovacieho telesa na tepelný výkon./
  
  
  GALLO, Martin
   Návrh systému plánovania montáže vysokozdvižnej plošiny v KOMPLET STROJ
   Vrútky, a.s.
   50 s., 23 obr., 12 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 7.
   Bubeník, Peter SKO
   Karlík, Emil REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (výroba-plánovanie-plánovanie návrhu montáže)
   /Návrh systému plánovania montáže v podmienkach výrobného podniku. Metodika
   tvorby modelu plánovania. Zohľadnenie dôležitosti jednotlivých činností v
   procese rozhodovania a realizácie montáže. Postup pre identifikáciu a
   riešenie problémov v navrhnutom systéme./
  
  
  GÁLOVÁ, Zuzana
   Analýza strát vo výrobnom procese KINEX Bytča, a.s.
   56 s., 14 obr., 4 tab., 11 graf., 8 príl., lit. 13.
   Hrušík, Peter SKO
   Rakyta, Miroslav REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (TPM-efektívnosť-proces výrobný-zariadenia strojné)
   /Analýza strát vo výrobnom procese KINEX a.s. Bytča. Možnosti zníženia strát
   vo výrobnom procese. Vyhodnotenie efektívnosti využívania strojov a
   zariadení v podniku. Návrh optimálneho riešenia zníženia strát vo výrobnom
   procese nasadením TPM./
  
  
  GARAFOVÁ, Iveta
   Využitie procesného riadenia v obchodnej činnosti SPP, š.p. Nové Mesto
   n/Váhom - procesná analýza kľúčového procesu.
   64 s., 12 obr., 8 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 14.
   Szaboóvá, Silvia SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (procesné riadenie-analýza-činnosř obchodná)
   /Analýza súčasného stavu kľúčového procesu obchodnej činnosti SPP, š.p.
   Návrh prestavby kľúčového procesu /proces vybavenia objednávky potenciálneho
   zákazníka./
  
  
  GAŠPAREC, Andrej
   Numerická simulácia procesov indukčného kalenia a formulácia MKP s použitím
   princípu reciprocity na riešenie problémov veľkých rotácií a deformácií.
   71 s., 49 obr., 3 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Kompiš, Vladimír SKO
   Berky, Róbert REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (simulácia numerická-kalenie-metóda konečných prvkov)
   /Numerická simulácia procesov indukčného kalenia. Formulácia metódy
   konečných prvkov s použitím softvéru ANSYS. Použitie princípu reciprocity
   na riešenie problémov veľkých rotácií a deformácií. Formulácia MKP je
   aplikovaná na ohyb 2D nosníka z kubických prvkov./
  
  
  GAŠPIERIK, Juraj
   Predpríprava firmy FINERGIA, s.r.o., Žilina na certifikáciu systému kvality.
   59 s., 7 obr., 7 tab., 1 graf., 7 príl., lit. 12.
   Budík, Vladimír SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (manažment kvality-kvalita-príručka)
   /Súčasné prístupy k manažérstvu kvality vo svete. Dokumentácia o kvalite v
   oblasti strojárskej výroby pre vybrané pracoviská v zmysle požiadaviek
   noriem ISO radu 9000 vo firme Finergia, s.r.o. Žilina./
  
  
  GAŽO, Peter
   Modelovanie tvorby zmesi u vznetového motora UR IV-M2.
   73 s., 38 obr., 1 tab., 4 graf., 6 príl., lit.8.
   Lábaj, Ján SKO
   Nemec, Antonín REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (spaľovacia komora-tvorba zmesi-modelovanie zmesi-motor spaľovací)
   /Modelovanie tvorby zmesi metódou CFD u vznetového motora UR IV-M2. Výstrek
   paliva bol počítaný v programe fluent. Posúdenie vlastnosti lúča paliva a
   návrh zmien na základe výsledkov výpočtov./
  
  
  GÉZE, Róbert
   Návrh správy technologického postupu podľa noriem kvality v podmienkach
   Merina a.s. Trenčín.
   58 s., 10 obr., 5 tab., 2 graf., 10 príl., lit. 8.
   Paška, Štefan SKO
   Slamková, Eva REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (certifikácia výrobkov-kvalita-normy-ASRTP)
   /Návrh správy technologického postupu tak, aby boli dodržané požiadavky na
   dokumentáciu v podmienkach textilnej spoločnosti Merina, a.s. Trenčín.
   Eliminácia nedostatkov v technickej dokumentácií pomocou nástrojov
   manažmentu kvality./
  
  
  GIERTLI, Vladimír
   Multimediálny výučbový program pre programovanie robota PR-32E.
   45 s., 21 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   Kumičáková, Darina SKO
   Novák, Jozef REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (robot-programovanie-programovanie robotov)
   /Multimediálny program pre výučbu základnej problematiky programovania
   robotov aplikovaný pri programovaní robota PR-32E./
  
  
  GLODŽÁK, Stanislav
   Osobné vozne v prevádzke ŽSR.
   55 s., 0 obr., 10 tab., 12 graf., 7 príl., lit.10.
   Neštiaková, Anna SKO
   Grenčík, Juraj REC
   STR, ŽSTH, 28.05.2001
   (ŽSR-osobné vozne-vozňový park-ŽSR)
   /Analýza súčasného parku osobných vozňov ŽSR. Požiadavky kladené na osobné
   vozne z pohľaduUC a cestujúcich. Analýza poruchovosti osobných vozňov. Návrh
   na modernizáciu a posúdenie ich ďalšieho používania./
  
  
  GRACIAKOVÁ, Andrea
   Aplikácia netradičných kovových materiálov pre rozvody ústredného
   vykurovania a plynu.
   69 s., 13 obr., 24 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 13.
   Kapusta, Ján SKO
   Golier, Dušan REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (rozvody TUV a plynu-materiál-kovové materiály-rozvody plynu)
   /Využitie netradičného kovového materiálu - medi - pre rozvody ústredného
   kúrenia a plynu./
  
  
  GRAJCÁR, Juraj
   Počítačová podpora pri navrhovaní technologických postupov v zlievarenstve.
   49 s., 16 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 13.
   Jančušová, Mária SKO
   Sládek, Augustín REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (skupinová technológia-CAPP systém-ASRTP-skupinová technológia)
   /Navrhovanie technologických postupov výroby odliatkov s využitím skupinovej
   technológie a počítačovej podpory pri tvorbe a formulácii metodických
   postupov./
  
  
  GRELLNETH, Róbert
   Multimediálna príručka pre výučbu ergonómie.
   66 s., 46 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 5.
   Slamková, Eva SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (ergonómia-výučba)
   /Vytvorenie multimediálnej príručky na výučbu ergonómie za pomoci
   programového produktu ZONER Context Designer PROFI 4.0. uloženej na CD ROM
   nosiči./
  
  
  GRZNÁR, Patrik
   Implementácia princípov TQM do systému manažérstva kvality v spločnosti
   FERON Slovakia, a.s. , prevádzka Žilina.
   94 s., 7 obr., 4 graf., 7 tab., 8 príl., lit. 34.
   Cajchanová, Oľga SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (kvalita-manažérstvo-samohodnotenie-manažérstvo kvality)
   /Aplikácia metódy samohodnotenia v zmysle požiadaviek Modelu výnimočnosti
   EFQM v spoločnosti FERONA, a.s. Žilina.Návrh opatrení na zlepšenie a
   zdokonalenie systému manažérstva kvality v zmysle princípov komplexného
   manažérstva kvality./
  
  
  HADNAGY, Tibor
   Optimalizácia plánovacích údajov v systéme MFG/PRO.
   60 s., 5 obr., 25 tab., 12 graf., 43 príl., lit. 11.
   Ďuriš, Rastislav SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (plánovanie-optimalizácia-zásobovanie-systém informačný-plánovanie zásob)
   /Optimalizácia poistnej dávky pre nákup hotových výrobkov v informačnom
   systéme MFG-PRO. Návrh zmien v informačnom systéme v oblasti nákupu
   výrobkov. Návrh nákupnej dávky a zostavenie objednávkového plánu./
  
  
  HARVANČÍKOVÁ, Mária
   Marketingová štúdia pre zvýšenie predajnosti umývacích liniek firmy Christ,
   s.r.o.
   67 s., 4 obr.,12 tab., 5 graf., 2 príl., lit. 7.
   Chromjaková, Felicita SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (marketing-trh-predaj-marketing)
   /Analýza súčasného stavu firmy Christ, s.r.o.. Vývoj v oblasti umývacej
   techniky na slovenskom trhu. Návrh koncepcie pre zvýšenie predajnosti
   umývacích liniek firmy Christ./
  
  
  HAVRIŠOVÁ, Janka
   Zlepšenie procesu výroby cestovín v Mlynsko-pekárenskom a cestovinárskom
   kombináte, a.s. Spišská Nové Ves.
   72 s., 2 obr., 16 tab., 3 graf., 2 príl., lit. 4.
   Piroch, Peter SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (proces výrobný-optimalizácia-optimalizácia výroby)
   /Zisťovanie úrovne procesu výroby cestovín v podniku v súčasných
   podmienkach. Návrh optimalizačných opatrení pre zlepšenie systému výroby v
   danom výrobnom procese./
  
  
  HOLLÝ, Marián
   Návrh riadenia náprav kolesového nakladača SL 180.
   54 s., 19 obr., 11 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 9.
   Kováč, Ladislav SKO
   KOváč, Ladislav REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (riadenie-nakladač-riadiaca jednotka)
   /Návrh riadenia náprav kolesového nakladača SL 180. Návrh hydraulického
   obvodu smerového riadenia. Návrh riadiacej jednotky. Kontrola riadiacej
   jednotky. Riadiaca jednotka LAGc prekontrolovaná vzhľadom na zaťaženie
   daného nakladača. Ekonomicko-technické zhodnotenie riešenia./
  
  
  HRNČIARIKOVÁ, Katarína
   Spôsobilosť meradiel.
   48 s., 14 obr., 12 tab., 14 graf., 4 príl., lit. 18.
   Šmálová, Slávka SKO
   Brezianský, Jozef REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (meracie prístroje-hodnotenie presnosti)
   /Hodnotenie spôsobilosti meradiel, ktorá je kritériom hodnotenia kvality,
   presnosti a vhodnosti meracieho zariadenia. Presnosť meracích prístrojov a
   merania. Charakteristiky používané pri hodnotení spôsobilosti neradiel.
   Metodika hodnotenia spôsobilosti meradiel a jeho aplikácia./
  
  
  HUBA, Slavko
   Automatizácia merania nastavovania a vyhodnocovania kvality ozubenia na
   veľkorozmerových ložiskách s vnútorným ozubením pomocou metódy dvojbokého
   odvalu.
   47 s., 24 obr., 1 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Riško, Milan SKO
   Poppeová, Viera REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (elektrické meranie-automatizácia-automatizácia výstupov elektrického
   merania)
   /Návrh pracoviska na kontrolu špecifických veľkorozmerových ložísk s
   vnútorným ozubením. Návrh meracej hlavy. Návrh úpravy technológie pri
   centrovaní vnútorného krúžku vzhľadom na ozubenie./
  
  
  JAKAB, Miloš
   Netesnosť kokilových odliatkov hlavy valcov.
   52 s., 29 obr., 10 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   neuv., SKO
   REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (zliatina hliníka-termická analýza-odliatky koilové-chyby)
   /Očkovanie, modifikovanie a rafinácia a základné poznatky o zliatine
   AlSi7Mg0,3. Vplyv modifikovania a očkovania zliatiny na vznik chýb
   odliatkov hlavy valcov. Analýza je zameraná hlavne na vznik bublín v
   odliatkoch./
  
  
  JAKAL, Erich
   Vplyv reznej kvapaliny na brúsenie ložiskovej ocele.
   56 s., 30 obr., 2 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 14.
   Neslušan, Miroslav SKO
   Martinický, Ľudovít REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie-oceľ ložisková-rezná kvapalina)
   /Vplyv reznej kvapaliny na proces brúsenia ložiskovej ocele.. Porovnanie
   vplyvu rezného prostredia na veľkosť reznej sily, veľkost teploty pri
   kontakre brúsny kotúč-obrobok, veľkosť zvyškových napätí pre kotúče AL203,
   KNB, diamant.//3/
  
  
  JAKUBÍK, Vladimír
   Integrácia preventívnej a nápravnej činnosti v systéme manažérstva kvality v
   spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. prevádzka Žilina.
   52 s., 18 obr., 3 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 9.
   Cajchanová, Oľga SKO
   REC
   STR, ŽD, 28.05.2001
   (manažérstvo kvality-kvalita-manažérstvo-softvér-integrácia)
   /Nápravné a preventívne činnosti v systéme manažérstva kvality v spoločnosti
   FERONA Slovakia, a.s. prevádzka Žilina. Integrácia do softvérovej podoby.
   Metódy a nástroje zlepšovania kvality výroby./
  
  
  JANČUŠKA, Branislav
   Sledovanie spoľahlivosti hnacích vozidiel radu 131.
   53 s., 9 obr., 8 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 7.
   Stuchlý, Vladimír SKO
   Štrpko, Miroslav REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (vozidlo hnacie-spoľahlivosť-údržba-vozňový park)
   /Sledovanie spoľahlivosti hnacích vozidiel radu 131 v rušňovom depe Spišská
   Nová Ves. Riadenie údržby metódami Spoľahlivostnej údržby./
  
  
  JANKECHOVÁ, Katarína
   Modelovanie akustického poľa v uzavretom priestore.
   43 s., 8 obr., 2 tab., 9 graf., 4 príl., lit. 8.
   Grajciar, Ivan SKO
   neuv., REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (akustika-modelovanie-simulácia-akustické pole)
   /Modelovanie akustického poľa simuláciou problému interakcia
   médium-konštrukcia, výpočtom hladín akustického tlaku a časovej odozvy
   akustickej vlny pomocou programového vybavenia MKP, ANSYS, verzia 6.5.1./
  
  
  JURECKÁ, Veronika
   Optimalizácia ohrevu plynu v regulačných staniciach s orientáciou na
   ekonomiku procesu v závislosti na hodnote rosného bodu.
   55 s., 16 obr., 0 graf., 6 príl., lit. 7.
   Paulíny, Dušan SKO
   Malcho, Milan REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (ohrev plynu-optimalizácia-optimalizácia-spotreba energie)
   /Stanovenie optimálnych vstupných teplôt plynu pred redukciou jeho tlaku.
   Závislosť spotreby energie na rosnom bode vody. Spôsob výpočtu závislosti
   spotreby energie na rosnom bode vody. Spôsob výpočtu optimálnej vstupnej
   teploty pomocou Molierovho I-S diagramu. Stanovenie teplôt plynu pre zemný
   plyn a rosný bod vody - 7ůC pri tlaku 4MPa./
  
  
  JURÍK, Boris
   Bezdrôtové ovládanie technologického procesu.
   47 s., 22 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 2.
   Kállay, Fedor SKO
   Kyselica, Pavol REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (rádiový dátový prenos-rádiová stanica-monitoring-ASRTP)
   /Návrh aplikácie rádiovej dátovej siete pre riadiaci systém firmy
   Allen-Bradley. Spôsob monitorovania technologického procesu./
  
  
  KALINČÁK, Ladislav
   Pomocný pohon pre vákuový stroj.
   71 s., 52 obr., 2 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 12.
   Gerlici, Jozef SKO
   Šmondrk, Štefan REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (pohon-návrh konštrukcie)
   /Návrh pomocného pohonu pre vákuový stroj. Pomocný pohon je prídavné
   zariadenie umožňujúce nezávislý pohon vákuového stroja rýchlosťou 5 km/h./
  
  
  KAŠPAR, Peter
   Návrh programového modulu pre podporu riadenia zásob nakupovaných položiek
   prostredníctvom objednávacích systémov.
   59 s., 29 obr., 1 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 8.
   Krajčovič, Martin SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (zásoby-riadenie)
   /Návrh programového modulu pre podporu riadenia zásob prostredníctvom
   objednávacích systémov./
  
  
  KERKEŠOVÁ, Kristína
   Analýza súčasného stavu automatického rozpoznávania reči.
   77 s., 24 obr., 12 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Poppeová, Viera SKO
   Hajduk, Mikuláš REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (automatické rozpoznávanie reči-rečový signál-analýza)
   /Analýza najpoužívanejších metód v súčasnosti používaných pri rozpoznávaní
   reči./
  
  
  KOPÚN, Branislav
   Bilancia spotreby lubrikácií pre technológiu ťahania sklenného vlákna.
   38 s., 17 obr., 0 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 3.
   Kunsch, Miroslav SKO
   Príkopa, Juraj REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (systém informačný-bilancovanie-lubrikácia-spotreba-bilancia)
   /Riešenie monitorovania, archivácie a merania spotreby lubrikačnej kvapaliny
   pre technológiu ťahania sklenného vlákna na základe nepriamych údajov./
  
  
  KORENKO, Jaroslav
   Alternatívne riešenie zabezpečenia regulačnej stanice tepelnou a elektrickou
   energiou.
   55 s., 13 obr., 14 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 12.
   Malcho, Milan SKO
   Paulíny, Dušan REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (alternatívne zdroje energie-výroba tepelnej energie-výroba elektrickej
   energie)
   /Fyzikálne vlastnosti zemného plynu a popis regulačných staníc. Spôsoby
   zabezpečenia výreoby a dodávky tepelnej energie. Kogeneračné jednotky.
   Solárne panely./
  
  
  KOSEC, Bohuš
   Úprava palivového systému malotraktora na plynový pohon.
   76 s., 24 obr., 8 tab., 16 graf., 7 príl., lit. 11.
   Bolibruchová, Dana SKO
   Vrábel, Stanislav REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (systém palivový-úprava-malotraktor-palivový systém)
   /Výber vhodného štvordobého spaľovacieho motora a jeho úprava na plynový
   pohon. Návrh a zostavný výkres neriadenej LPG palivovej sústavy pre vybraný
   spaľovací motor Honda GXV 270./
  
  
  KOŠTEK, Martin
   Alternatívne zdroje tepla so zameraním na biomasu.
   54 s., 9 obr., 9 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 7.
   Falát, Pavol SKO
   Jandačka, Jozef REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vykurovanie-biomasa-alternatívne zdroje tepla)
   /Návrh a porovnanie dvoch variant vykurovania základnej školy v
   Klolokočove./
  
  
  KOŽÁK, Ondrej
   Uplatňovanie ergonomických zásad vo výrobnom procese a pôsobenie škodlivých
   vplyvov pracovného prostredia na organizmus človeka.
   54 s., 28 s. 11 tab., 2 graf., 6 príl., lit.9.
   Slamková, Eva SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (ergonómia-výrobný proces-pracovné prostredie)
   /Uplatňovanie ergonomických zásad vo výrobnom procese. Pôsobenie škodlivých
   vplyvov pracovného prostredia na organizmus človeka./
  
  
  KREMPASKÝ, Pavol
   Analýza jestvujúceho stavu a návrh opatrení pre zlepšenie energetickej
   bilancie obytného domu.
   40 s., 4 obr., 10 tab., 1 graf., 10 príl., lit. 11.
   Marčiš, Peter SKO
   Jandačka, Jozef REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vykurovanie-dom obytný)
   /Návrh alternatív pre vykurovanie 25 bytovej jednotky, pozostavajúcej z
   odpojenia sa od centrálneho zdroja tepla s ohľadom na zníženie energetickej
   náročnosti objektu v dôsledku použitia tepelnej izolácie obvodového plášťa./
  
  
  KRIŽÁKOVÁ, Mária
   Zaťaženie životného prostredia únikom zemného plynu z plynovodov pri ich
   poruchách alebo rekonštrukciách.
   64 s., 8 obr., 22 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 15.
   Malcho, Milan SKO
   Čarnogurský, REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (prostredie životné-plynovod-poruchy plynovodu-životné prostredie)
   /Výpočet úniku plynu z plynovodu pri jeho poruche na základe rovníc
   kritického a podkritického prúdenia. Riešenie šírenia tlakovej vlny v
   plynovode pri jeho náhlom otvorení. Vplyv úniku zemného plynu na životné
   prostredie. Návrh opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov./
  
  
  KRÖN, Vladimír
   Využitie internetového benchmarkingu v AVC a.s. Čadca.
   65 s., 6 obr., 28 tab., 53 graf., 0 príl., lit. 5.
   Štefánik, Ján SKO
   REC
   STR, PI, 28.04.2001
   (benchmarking)
   /Využitie internetového benchmarkingu. Analýza a porovnanie výrobných
   prevádzok AVC Čadca a AVC Raková. Určenie výkonových medzier medzi
   prevádzkami. Návrh opatrení na zlepšenie výkonov./
  
  
  KRUTEK, Karol
   Stratégie krízového manažmentu v OMNIA ODBYT, a.s. Žilina.
   60 s., 14 obr., 10 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   Štefánik, Ján SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (manažment krízový-stratégia)
   /Teoretické prístupy ku krízovému manažmentu a definícia základných pojmov.
   Zdôvodnenie príčin vzniku kríz.Hodnotenie a tvorba stratégie krízového
   manažmentu v podniku OMNIA ODBYT, as./
  
  
  KUREK, Stanislav
   Analýza faktorov ovplyvňujúcich produktivitu v Nestlé Food, s.r.o.
   Prievidza.
   59 s., 10 obr., 21 tab., 11 graf., 8 príl., lit. 6.
   Šovčík, Viktor SKO
   Gregor, Milan REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (produktivita-návratnosť-investícií)
   /Analýza faktorov ovplyvňujúcich produktivitu v rámci podniku. Meranie
   spotreby energie na výrobných linkách. Identifikácia prioritných oblastí pre
   zlepšenie, revidovanie energetického štandardu. Návrh opatrení na úsporu
   energei./
  
  
  KURIC, Marek
   Doprava odpraskov a mletých vápencov do mlynice cementu a expedícia mletých
   vápencov.
   47 s., 22 obr., 8 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 5.
   Škultéty, Miroslav SKO
   Príkopa, Juraj REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (SLC programovací automat-doprava- riadiaci systém)
   /Návrh riadiaceho systému s procesorom SLC 500 pre dopravu odpraškov a
   mletých vápencov v cementárni CEMAC, a.s. Horné Srnie. Návrh programu pre
   riadenie tejto linky./
  
  
  KUSOVSKÝ, Peter
   Návrh modelu plánovania a organizácie výroby v stredisku Obrobňa- akciovej
   spoločnosti VOJUS.
   56 s., 37 obr., 0 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 4.
   Stankovianský, Pavel SKO
   neuv., REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (plánovanie výroby-organizácia výroby)
   /Problematika použitia systémov pre krátkodobé plánovanie v reálnych
   podmienkach obrobne v a.s Vojus. Využitie programu Preactor v oblasti
   plánovania a riadenia výroby so zameraním na úzke miesta./
  
  
  KYRÁLYIOVÁ, Katarína
   Vplyv rezného prostredia na proces obrábania titánových zliatin pri
   frézovaní.
   52 s., 15 obr., 0 tab., 22 graf., 5 príl., lit. 16.
   Novák, Stanislav SKO
   Elefantová, Iveta REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (frézovanie titanových zliatin-reyné prostredie-frézovanie)
   /Vplyv rezného prostredia na proces obrábania titánových zliatin pri
   frézovaní. Výsledky meraní opotrebovania reznej hrany, drsnosti obrobeného
   povrchu, okamžitej teploty, zložiek rezných síl a zvyškových napätí./
  
  
  KYSEĽ, Marek
   Návrh riadenia materiálového toku v podniku Swedwood Slovakia, závod Jasná,
   Liptovský Mikuláš.
   73 s., 25 obr., 7 tab., 7 graf., 14 príl., lit. 7.
   Strýček, Pavol SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (výroba-plánovanie-plánovanie výroby-tok materiálový)
   /Spôsob plánovania a riadenia výroby. Popis materiálového toku vybraných
   druhov výrobkov. Evidencia materiálu prostredníctvom navrhnutých paletových,
   objednávkových kariet a kariet výrezu. Riadenie materiálu a predpoklady pre
   uplatnenie metódy riadenia materiálu vo výrobe. Realizácia slučiek medzi
   sekciami. Návrh riadenia vstupov materiálového toku prostredníctvom
   dávkových karoiet. Vytvorenie plánovacích tabúľ pre tieto karty./
  
  
  KYSEĽ, Pavel
   Stohovacie zariadenie s nosnosťou 2t.
   71 s., 42 obr., 10 tab., 0 graf.,6 príl., lit. 25.
   Král, Metod SKO
   Kučík, Peter REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (konštrukčný návrh-stohovacie zariadenie-stohovacie zariadenie-návrh)
   /Návrh stohovacieho zariadenia určeného pre stohovanie automobilov s
   nosnosťou 2 t. Funkčné a hmotnostné výpočty niektorých dielcov nosného
   rámu. Výkresová dokumentácia./
  
  
  KYSELA, Jozef
   Koncepcia modulu náhonu kolesa a navijaku mobilného stroja.
   58 s., 28 obr., 4 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 10.
   Král, Metod SKO
   Monši, M. REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (konštrukčné prvky stroja-modul náhonu kolesa)
   /Návrh modulu náhonu kolesa a navijaku mobilného stroja s výkonom 3,5 kW.
   Náhon kolies a navijaku je spojený prostredníctvom výstupných hriadeľov
   prevodovky a umožňuje vypnutie náhonu kolies pri zapnutí náhonu navijaku.
   Dimenzionálny výpočet riešenia odpojenia náhonu kolies. Pevnostná kontrola
   nápravy pri rozšírenom rozchode kolies o 400 mm./
  
  
  LANG, Andrej
   Vozeň na prepravu osobných automobilov.
   70 s., 31 obr., 5 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 10.
   Gerlici, Jozef SKO
   Fabian, REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (zdvíhací mechanizmus plošiny vozňa-vozeň plošinový-návrh)
   /Návrh mechanizmu dvíhania hornej plošiny vozňa princípom pohybovej skrutky.
   Kontrola kinematického zúženia. Pevnostné výpočty základných prvkov. Prehľad
   súčasného stavu daných vozňov. Historický vývoj prepravy automobilov po
   železnici. typový výkres vozňa a výkresová dokumentácia ostatných
   konštrukčných prvkov./
  
  
  LONGAUER, Miroslav
   Vetranie kotolní.
   65 s., 19 obr., 7 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 15.
   Honner, Karol SKO
   Lindberger, Peter REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vetranie-návrh)
   /Produkcia a šírenie škodlivín v kotolniach. Stanovenie prietoku vzduchu na
   prívod spaľovacieho vzduchu pre odvod tepelnej záťaže a vzduchu pre odvod
   škodlivín z kotolní. Návrh systémov vetrania. Zníženie hladiny hluku v
   kotolniach./
  
  
  LUPTÁK, Jaroslav
   Overenie reznosti nových druhov rezných platničiek sústružením.
   46 s., 32 obr., 9 tab., 19 graf., 1 príl., lit. 8.
   Czán, Andraj SKO
   Valko, Marcel REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (trvanlivosť-rezná platnička-sústruženie-reznosť)
   /Overenie reznosti rôznych druhov rezných platničiek pri obrábaní ložiskovej
   ocele sústružením. Výsledky meraní rezných síl, teplôt, porovnanie
   trvanlivosti nástrojov, drsnosti povrchov./
  
  
  MAJERČÍK, Ivan
   Overovanie užitkových vlastností plnenej elektródy na zvárenie grafitických
   liatin.
   69 s., 48 obr., 27 tab., 18 graf., 0 príl., lit. 30.
   Mičian, Miloš SKO
   Tinaj, Jozef REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (zváranie-elektróda-vlastnosti-elektróda plnená na zváranie-liatina
   grafitická-elektóda plnená)
   /Rozbor súčasného stavu poznatkov o grafitických liatinách a prídavných
   materiáloch na zvárenie grafitických liatin. Zvariteľnosť a metódy závarania
   grafitických liatin. Konštrukcia, vlastnosti a výroba plnených elektród.
   Prehľad používaných prídavných materiálov na zváranie grafitických liatin.
   Komplexné overenie úžitkových vlastností plnených elektród RD 590/L12 a RD
   590/L10./
  
  
  MAJTÁN, Marek
   Trakčné účelové zariadenie pre prepravu osôb.
   61 s., 32 obr., 4 tab., 1 graf., 2 príl., lit. 17.
   Král, Metod SKO
   Krško, Ján REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (trakčné zariadenie-preprava osôb-preprava osobná-trakčné zariadenie)
   /Koncepčný návrh trakčného zariadenia pre prepravu osôb. Výpočet trakčných
   agregátov. Dimenzionálne výpočty nosnej konštrukcie vcozidla. Výkresová
   dokumnetácia./
  
  
  MARETTA, Michal
   Návrh algoritmu pre riadenie spotreby elektrickej energie s dodržaním
   zmluvého odberu.
   40 s., 16 obr., 1 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 2.
   Kunsch, Miroslav SKO
   Príkopová, Anna REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (elektrická energia-riadenie spotreby-algoritmus riadenia spotreby energie)
   /Návrh algoritmu riadenia optimálnej spotreby elektrickej energie v
   regulovanej sústave v rámci 1/4 hodinových zmluvných maxím./
  
  
  MARTIKÁŇ, Branislav
   Overenie základných technologických charakteristík Ti zliatin sústružením.
   59 s., 11 obr., 147 tab., 28 graf., 3 príl., lit. 8.
   Novák, Stanislav SKO
   Elefantová, Iveta REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (sústruženie-zliatina titánová-sústruženie - rezná sila)
   /Overovanie základných technologických charakteristík titánových zliatin
   sústružením. Výsledky meraní rezných síl, teplôt, drsnosti povrchu, určenia
   trvanlivosti, sledovania zóny rezania a jej deformácií a tvaru triesky pre
   rôzne vymeniteľné rezné platničky a parametre rezania./
  
  
  MARTINČEK, Branislav
   Rekonštrukcia chladiaceho okruhu traktorového motora pre traktory ZTS 18
   345.
   74 s., 11 obr., 2 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 12.
   SKO
   REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
  
  
  MATUŠÍK, Ľubomír
   Tvorba parametrického modelu a výkresovej dokumentácie špeciálnych
   veľkorozmerových ložísk v systéme Mechanical Desktop.
   46 s., 25 obr., 1 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 14.
   Uríček, Juraj SKO
   Riško, Milan REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (CAD/CAM,CIM-Mechanical Desktop)
   /3D modelovanie v systéme Mechanical Desktop. Tvorba parametrického modelu,
   výkresová dokumentácia veľkorozmerových ložísk výrábaných v PSL, a.s.
   Považská Bystrica. Význam parametrického modelovania pri tvorbe konštrukčnej
   dokumentácie./
  
  
  MEDEK, Miroslav
   Návrh metodiky výberu dodávateľa informačného systému.
   67 s., 9 obr., 10 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 17.
   Bubeník, Peter SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (systém informačný-výber dodávateľa)
   /Návrh metódy výberu vhodného dodávateľa informačného systému. Teoretické
   vedomosti z oblasti tvorby informačného systému. Jednotlivé postupy v
   procese výberu dodávateľa informačného systému. Návrh spôsobu hodnotenia
   dodávateľov./
  
  
  MICHALEC, Gabriel
   Vplyv reznej kvapaliny na brúsenie niklovej zliatiny pre EI 698.
   60 s., 12 obr., 4 tab., 23 graf., 2 príl., lit. 12.
   Štekláč, Dušan SKO
   Marschall, Juraj REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie-niklová zliatina)
   /Vplyv reznej kvapaliny Emulzín H (2% roztok) na proces brúsenia. Porovnanie
   procesu s použitím reznej kvapalina a bez aplikácie reznej kvapaliny.
   Experimenty zamerané na meranie vplyvu reznej kvapaliny na rezné sily,
   teplotu kontaktu medzi berúsnym kotúčom a obrobkom a zvyškové napätia za
   použitia troch druhov brúsnych kotúčov. Z nameraných a vypočítaných hodnôt
   sú zhotovené grafické závislosti./
  
  
  MICHALKO, Juraj
   Návrh podzemnej regulačnej stanice plynu pre historické jadro Levoče.
   41 s., 11 obr., 3 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
   Jandačka, Jozef SKO
   Čarnogurský, REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (regulačná stanica-plyn zemný)
   /Návrh podzemnej regulačnej stanice zemného plynu pre lokalitu Levoča podľa
   zadaných parametrov./
  
  
  MIHÁLEK, Tomáš
   Modelovanie kinetiky spaľovacieho procesu motorov metódou CFD.
   74 s., 61 obr., 0 tab., 6 graf., 2 príl., lit. 8.
   Lábaj, Ján SKO
   Jančošek, Ľ. REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (kinetika-spaľovací motor-modelovanie kinetiky-CFD metóda)
   /Modelovanie kinetiky spaľovacieho motora metódou SFD /Computer Fluid
   Dynamic/, pre štvorválcový radový preplňovaný vznetový motor URIV Z 8004.000
   s priamym vstrekom a efektívnym výkonom 80,9 kW pri otáčkách 2200 za min./
  
  
  MILAN, Urík
   Tvorba programu pre počítačovú podporu prípravy NC programu pre školský
   sústruh EMCO MAIER COMPACT 5CNC.
   63 s., 36 obr., 2 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 8.
   Stroka, Roman SKO
   Sás, František REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (simulácia vizuálna-programovanie NC strojov)
   /Návrh a tvorba programu pre podporu prípravy NC programu pre školský
   sústruh EMCO Maier Compact 5CNC umožňujúceho simuláciu a vizualizáciu
   procesu obrábania./
  
  
  MUCHA, Igor
   Riadenie zakázky s využitím prvkov projektového riadenia v konkrétnych
   podmienkach Rustro, s.r.o. Ružomberok.
   59 s.,, 13 obr., 2 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 12.
   Slamková, Eva SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (management-projektovanie-projektový manažment)
   /Analýza súčasného stavu riadenia zakázky. Fázy projektu zakázky pre výrobu
   konštrukčných prvkov-Spaľovanie odpadov. Zhodnotenie návrhu a odporúčania
   pre praktické využitie./
  
  
  MURINA, Marek
   Riadenie technológie pomocou riadených terminálov.
   48 s., 21 obr., 13 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Kallay, Fedor SKO
   Mihalčin, Jozef REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (terminál priemyselný-riadenie-technológia-riadenie-terminál)
   /Návrh riadiaceho systému pre riadenie automatickej práčky za pomoci
   terminálu-Panel View 900. Riadiaci systém využíva hardwarové a softwarové
   prostriedky firmy Allen-Bradley. Základom riadiaceho systému je
   programovateľná logický automat./
  
  
  NOZDROVICKÝ, Juraj
   Spektrálna analýza výškovej budovy.
   50 s., 10 obr., 3 tab., ., 8 graf., 7 príl., lit. 7.
   Žmindák, Milan SKO
   Csékey, Ľudovít REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (simulácia šachty lokalizácie havárie-analýza spektrálna-budova-budiace
   spektrum-akcelerogram)
   /Numerické modelovanie a simulovanie správania sa šachty lokalizácie havárie
   JE v Jaslovských Bohuniciach pri statických a dynamických zaťaženiach./
  
  
  ONUŠKA, Ivan
   Modelovanie viactelesového kontaktu v návrhu valivých ložísk.
   37 s., 17 obr., 0 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 4.
   Žmindák, milan SKO
   Handrík, Marian REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (modelovanie-ložisko,valivé)
   /Analýza napätí vonkajšieho a vnútorného krúžku ložiska. Veľkosť trecích síl
   na kontaktnom rozhraní, použitím riešenia metódy konečných prvkov
   prostredníctvom kontaktnej analýzy. Výpočty sú realizované v systéme
   Marc.MSC./
  
  
  OZIMY, Dušan
   Skúmenie vplyvu rezných kvapalín na obrábanie ložiskovej ocele.
   60 s., 14 obr., 19 tab., 18 graf., 0 príl., lit. 10.
   Čilliková, Mária SKO
   Michel, Dominik REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (sústruženie-rezná kvapalina-ložisková oceľ-obrábanie)
   /Vplyv rezných kvapalín EMULZÍN H, ECOCOOL 0055, CIMSTAR MB 75, CIMPERIAL
   900 na proces sústruženia ložiskovej ocele 14 209.3 reznou platničkou SNMG
   120408 - IC8025. Poznatky o rezných kvapalinách a procese sústruženia. Vplyv
   rezných kvapalín z hľadiska zložiek reznej sily, drsnosti povrchu,
   deformácie v zóne rezania a tvarovania triesky./
  
  
  PÁCER, Marián
   Návrh koncepcie dostavby a rozvoja Dopravného podniku mesta Žiliny v
   trolejbusovom depe v Žiline-Závodí.
   56 s., 8 obr., 28 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 10.
   Matějková, Zora SKO
   Popluhár, Juraj REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (dopravný podnik-dostavba-depo trolejbusové-ukončenie výstavby)
   /Špecifikácia a posúdenie prevádzok spoločne a výlučne používaných pre
   autobusy a trolejbusy v trolejbusovom depe v Žiline-Závodí. Návrh doplnenia
   pracovísk, stavieb a technologických objektov v horizonte roku 2010 a
   kapacitné prepočty./
  
  
  PAREC, Peter
   Regulácia bohatosti zmesi plynového motora osobného automobilu.
   76 s., 35 obr., 6 tab., 13 graf., 2 príl., lit. 21.
   Čučo, Ľubomír SKO
   Ferleťák, Jozef REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (motor plynový-plynová zmes-regulácia-plynová zmes-motor)
   /Návrh riadenia plynovej palivovej sústavy pomocou signálu z lambda sondy
   pre určený motor Š 776.14 a jej umiestnením v motorovom priestore automobilu
   TAZ 1500KAT./
  
  
  PERIČKA, Marek
   Návrh a údržba podvozku osobných vozňov pre ŽSR.
   65 s., 22 obr. 3 tab. 2 graf., 10 príl., lit.19.
   Gottstein, Peter SKO
   Stuchlý, Vladimír REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (údržba-vozne osobné-ŽSR-údržba vozňov)
   /Návrh konštrukcie a údržby podvozkov pre osobné železničné vozne. Rozbor
   porúch v súčasnosti používaných podvozkov s možnosťou ich rekonštrukcie a
   zabudovania koľajnicovej brzdy. Ekonomické zhodnotenie návrhu. Možnosti
   skúšania podvozkov diagnostickými metódami./
  
  
  PEŠKO, Marek
   Brúsenie obežných dráh ložiska vodnej pumpy vo vzťahu ku kvalite obežných
   dráh.
   50 s., 19 obr., 17 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 6.
   Kasagranda, Mário SKO
   Salaj, Ján REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (brúsenie ložísk-kvalita brúsenia)
   /Kvalita obežných dráh ložiska vodnej pumpy po brúsení a základné kritéria
   kvality. Experimentálne skúšky boli vykonané na hriadeli vybraného ložiska
   vodnej pumpy. Porovnanie dvoch druhov brúsnych kotúčpv./
  
  
  PILARČÍK, Peter
   Vzdialené riadenie technológie s využitím priemyselnej kamery.
   46 s.,, 19 obr., 0 tab., 0 graf., 4 príl., lit5.
   Kállay, Fedor SKO
   Jamnický, Igor REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (vizualizácia-software-software-priemyselná kamera)
   /Diaľkové riadenie technológie s využitím priemyselnej kamery./
  
  
  PODHOREC, Jaroslav
   Návrh chladiča hydraulického okruhu kolesového nakladača Sl 180.
   42 s., 13 obr., 22 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 6.
   Kováč, Ladislav SKO
   Kučík, Pavol REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (hydraulický okruh-chladič-návrh konštrukčný-hydraulický systém)
   /Návrh cladiaceho modulu pojazdu mobilného nakladača SL 180. Voľba
   jednotlivých komponentov obvodu a výpočet otepľovania pri zvolených
   komponentoch a prevádzkových podmienkach./
  
  
  POLÁČEK, Richard
   Využitie výrobnej logistiky pre projektovanie materiálových tokov a
   skladovacích procesov v podniku SAUER-ZTS, a.s.
   57 s., 18 obr., 14 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 8.
   Orlitová, Katarína SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (materiálový tok-projektovanie-skladovanie-návrh)
   /Možnosti zlepšenia materiálového toku. Návrh skladovacích kapacít v
   podniku. Návrh racionalnejšieho rozmiestnenia výrobných ostrovov vo výrobnej
   hale. Návrh kapacity skladov. Zhodnotenie navrhnutého riešenia./
  
  
  POLAČIK, Jozef
   Vetranie priemyselných hál.
   44 s., 15 obr., 5 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 10.
   Honner, Karol SKO
   Kapusta, Ján REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vetranie-hala priemyselná)
   /Popis sučasných systémov vetrania priemyselných hál. Porovnanie týchto
   systémov z energetického hľadiska. Využitie zariadení na spätné získavanie
   tepla v priemyselných halách./
  
  
  RÁKOCI, Roman
   Prívesné vozidlo pre účelovú prepravu osôb.
   104 s., 85 obr., 26 tab., 5 graf., 19 príl., lit. 12.
   Král, Metod SKO
   Krško, Jozef REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (prívesné vozidlo-projekt)
   /Projekt prívesného vozidla pre účelovú prepravu osôb v troch modifikáciach.
   Dve varianty sú prívesy s podobou železničného vozňa použiteľné za
   špeciálnym ťažným vozidlom. Tretí variant je príves určený za dodávkový
   automobil./
  
  
  REPA, Roman
   Energetický audit bytových jednotiek.
   54 s., 16 obr., 19 tab., 3 graf., 10 príl., lit. 7.
   Holeša, Ferdinand SKO
   Mikulík, Marián REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (audit energetický-energetická náročnosť-byty)
   /Zisťovanie energetickej náročnosti rodinného domu. Výpočet tepelných strát.
   Výpočet ročnej spotreby tepla. Náklady na prevádzku tepelných zdrojov.
   Porovnanie nákladov na vykurovanie rôznymi tepelnými zdrojmi. Návratnosť
   nákladov./
  
  
  RIŠKO, Martin
   Návrh modulu kmitajúcej nápravy mobilného stroja.
   55 s., 33 obr., 10 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 13.
   Král, Metod SKO
   Monoši, M. REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (stroj mobilný-kmitajúca náprava-duálny pojazd-návrh)
   /Koncepčný návrh mobilného pracovného stroja s výkonom motora 5 kW a s
   duálnym pojazdom. Návrh a analýza zdvíhacieho mechanizmu. Projekčné a
   dimenzionálne výpočty časti mechanizmu./
  
  
  RUČKAY, Peter
   Hydraulický systém pre pohon dopravníka štiepok.
   54 s., 23 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 7.
   Grinč, Ladislav SKO
   Strážovec, Igor REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (hydraulický systém-dopravník)
   /Návrh vhodného systému pohonu a regulácie diaľkovo riadeného dopravníka
   štiepok./
  
  
  RYBÁR, Marek
   Tepelné čerpadlá voda-voda, voda-vzduch, voda-pôda. Porovnanie týchto
   variantov.
   41 s., 27 obr., 15 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   Holeša, Ferdinand SKO
   Paulínyová, Blanka REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (čerpadlo tepelné-vykurovanie)
   /Popis činnosti tepelného čerpadla. Rozdelenie a princípy jednotlivých
   variantov, ktoré sú skúmané z hľadiska vhodnosti ich použitia pre
   vykurovanie budov. Návrh vhodného variantu čerpadla pre vykurovanie
   rodinného domu na základe uskutočnených meraní tepelných strát./
  
  
  SCHLACHTA, Jiří
   Návrh optimalizácie nákupu pomocou systémových nástrojov SA/P R/3 v SCP,
   a.s. Ružomberok.
   54 s., 21 obr., 14 tab., 7 graf., 7 príl., lit. 7.
   Krajčovič, Martin SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (nákup-optimalizácia-systém informačná-prognostické nástroje-prognostika)
   /Návrh optimalizácie nákupu sledovaných materiálov a surovín v prostredí
   firmy SCP, a.s. Ružomberok s využitím prognostických nástrojov informačného
   systému SAP R/3./
  
  
  SEDLÁK, Jozef
   Implementácia manažérstva projektovania do systému manažérstva kvality vo
   výrobnej firme.
   79 s., 19 obr., 11 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 11.
   Cajchanová, Oľga SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (projektovanie-manažérstvo-manažérstvo projektovania-kvalita-manažérstvo)
   /Riešenie problému manažérstva projektovania v etape plánovania projektu v
   Energo Controls spol. s.r.o. Žilina. Využitie softvérovej podpory Microsoft
   Project 2000 na vypracovanie modelového projektu. Časová analýza projektu./
  
  
  SKURČÁK, Anton
   Meranie spotreby tepelnej energie dodávanej parou. /Meranie vo vykurovacej
   sezóne 200/2001/.
   53 s., 2 obr., 5 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 19.
   Habánek, Jozef SKO
   Kapusta, Ján REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (meranie-spotreba energetická-energie parná-meranie)
   /Objasnenie vplyvu vlastností pary na výsledky merania tepla dodávaného
   vodnou parou. Technické a legislatívne možnosti merania obsahu tepla v pare
   a praktické výsledky kontrolných meraní, uskutočnených rôznymi metódami
   merania./
  
  
  SLUŠNÝ, Rastislav
   Modelovanie polopriečneho vetrania tunela Branisko.
   50 s., 14 obr., 10 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 17.
   SKO
   REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vetranie-simulácia)
   /Návrh simulačného modelu a algoritmu pre výpočet distribúcie vzduchu
   cestného tunela Branisko. Výpočet prestupu tepla do stien vzduchotechnického
   kanála v prípade požiaru./
  
  
  SOKOLÍK, Pavol
   Východiská pre integráciu systémov na automatizované navrhovanie
   technologických postupov s inými CA systémami v podniku.
   108 s., 35 obr., 2 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 18.
   Kuric, Ivan SKO
   Janáč, Alexander REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (CAD technologických postupov-expertné technológie-informačné technológie)
   /Analýza systémov podporujúcich automatizáciu technickej prípravy výroby v
   podniku. Porovnanie systémov podľa vybraných kritérií, podľa práce
   jednotlivých systémov s informáciami a výstupov aké jednotlivé systémy
   poskytujú. Určenie východísk pre integráciu systémov na automatizované
   navrhovanie technologických postupov s inými CA systémami./
  
  
  STANÍK, Ján
   Návrh expertného systému pre vizuálnu podporu navrhovania technologických
   postupov.
   75 s., 35 obr., 5 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 12.
   Kuric, Ivan SKO
   Batel, Ján REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (CAPP systém-expertné systémy)
   /Otázky koncepcie CA systémov. Návrh expertného systému pre vizuálne
   navrhovanie technologických postupov konvenčnej výroby rotačných súčiastok./
  
  
  STOKLASA, Roman
   Technologicko-organizačná štúdia výroby predstavkov nákladných vagónov v
   Tatravagónke, a.s. Poprad.
   68 s., 68 s., 9 obr., 26 tab., 0 graf., 21 príl., lit. 8.
   SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (výroba-univerzalizácia-vagón-výroba-doprava medziobjektová-dispoz ia
   výrobná)
   /Technologicko-organizačná štúdia zoskupenia výroby predstavkov nákladných
   vagónov v Tatravagónke, a.s. Poprad. Opatrenia na zvýšenie využitia
   zváracích prípravkov. Návrh výrobnej dispozície zoskupenia výroby
   predstavkov v jednom výrobnom objekte. Zníženie nákladov na medziobjektovú
   dopravu./
  
  
  STREDA, Gabriel
   Počítačová podpora prípravy NC programu pre frézku EMCO MAIER-F1 CNC.
   45 s., 14 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
   Čuboňová, Nadežda SKO
   Zájíček, Róbert REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (NC program-počítačová podpora NC stroja-simulácia-frézovanie)
   /Návrh a realizácia simulačného programu pre frézku EMCO F1-CNC pre osobný
   počítač ako pomocka pre výuku programovania na CNC obrábacích strojoch./
  
  
  SÚĽOVCOVÁ, Katarína
   Identifikácia procesu obrábania titánových zliatin vŕtaním.
   52 s., 16 obr., 4 tab., 22 graf., 4 príl., lit. 11.
   Czán, Andrej SKO
   Valko, Roman REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (vŕtanie-titánová zliatina)
   /Identifikácia procesu obrábania titanovej zliatiny OT4-1 vŕtaním za
   použitia reznej kvapaliny ECOCOOL 0055. Postupy vykonávania experimentov.
   Výsledky meraní rezných síl, trvanlivosti nástrojov, teplôt a drsnosti
   povrchu./
  
  
  SVITANA, Milan
   Alternatívy zdrojov tepelnej energie pre vykurovanie rekreačného domu.
   54 s., 30 obr., 24 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 11.
   Kapusta, Ján SKO
   Holeša, Ferdinand REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (vykurovanie budovy-alternatívne zdroje-vykurovanie)
   /Riešenie vykurovacie systému pre rekreačné stredisko s použitím
   konvenčného a podlahového vykurovania s využitím slnečnej energie na ohrev
   TÚV./
  
  
  ŠAMAJ, Peter
   Pevnostná analýza ojnice motora UR-IV M2 pre výkon 150 kW.
   59 s., 6 obr., 1 tab., 2 graf., 8 príl., lit 6.
   Lack, Tomáš SKO
   Seryj, Vladimír REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (motor spaľovací-pevnostná analýza ojnice-pevnostná analýzaojnice)
   /Pevnostná analýza ojnice šesťvalcového motora s výkonom 150 kW zaťaženého
   silami od tlaku plynov, zotrvačnými silami a prídavným zaťažením od torzného
   kmitania kľukového mechanizmu. Výpočet je vykonaný metódou konečných prvkov
   aklasickou pružnosťou a pevnosťou./
  
  
  ŠIMKOVÁ, Mariana
   Projekt plynovej kotolne s výkonom 12 MW.
   53 s., 10 obr., 16 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 8.
   Kapusta, Ján SKO
   Mikulík, Marián REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (kotolňa plynová-návrh)
   /Návrh plynovej kotolne s výkonom 12 MW, v ktorej bude navrhnutý kotol s
   výkonom 8000 kj/h. Stanovenie okruhov možností zefektívnenia prevádzky
   parného kotla. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v AutoCode 2000./
  
  
  ŠIMKOVÁ, Eva
   Energetický audit prevádzkovej budovy Kinex Bytča.
   44 s., 12 obr., 4 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 4.
   Paulínyová, Blanka SKO
   Sizowová, Marianna REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (energetika -straty tepelné-audit energetický)
   /Energetický audit prevádzkovej budovy Kinex Bytča. Výpočet tepelných strát.
   Difúzie vodnej pary pred zateplením a po zateplení izolačnými materiálmi a
   výmenou skla svetlíka. Návrh vetrania s dvoma typmi nástrešných vetracích
   zariadení./
  
  
  ŠNAUKO, Michal
   Návrh riešenia zvýšenia spoľahlivosti vysokonapäťového elektrického
   priebežného vedenia železničných koľajových vozidiel z hľadiska
   opravárenskej základne.
   54 s., 6 obr., 9 tab., 0 graf., 11 príl., lit. 11.
   Ort-Krajčír, Milan SKO
   Malinčík, Stanislav REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (vedenie železničných koľajových vozidiel-spoľahlivosť-vysokonapäťový kábel)
   /Návrh opatrení na zvýšenie spoľahlivosti vysokonapäťového elektrického
   priebežného vedenia železničných koľajových vozidiel. Matematický model
   výpočtu doby bezporuchovej prevádzky podľa Weibulla./
  
  
  ŠTAFFEN, Jaroslav
   Návrh dispozičného riešenia prevádzky na výrobu oceľových konštrukcií v
   podniku ELEKTROVOD, a.s. Žilina.
   54 s., 8 obr., 6 tab., 2 graf., 9 príl., lit. 12.
   Korbel, Peter SKO
   Culák, Jozef REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (dispozočné riešenie-výroba oceľovýc konštrukcií-zariadenie
   strojné-návrh-návrh technológií-výroba konštrukcií)
   /Dispozičné riešenie prevádzky č, 230 v Elektrovode, a.s. `Zilina s cieľom
   prehodnotiř súčasný stav a rozmiestnenie strojového zariadenia v zhľadom na
   charakter výroby. Návrh nového dispozičného usporiadania a dovybavenia
   strojového parku na základe analýzy súčasného stavu s cieľom zvýšiř
   efektívnosř výroby./
  
  
  ŠTIAVNICKÝ, Mário
   Výpočet faktora intenzity napätia v nádrži s rebrovaním.
   39 s., 25 obr., 6 tab., 5 graf., 2 príl., lit 10.
   Kompiš, Vladimír SKO
   Berky, Róbert REC
   STR, MPP, 28.05.2001
   (napäťový faktor-nádrž s rebrovaním-mechanika lomová)
   /Vplyv rebrovania, veľkosti trhliny a zaťaženia na hodnoty parametrov
   lomovej mechaniky v nádrži. Výpočet faktora intenzity napätia bol riešený
   pomocou MKP (metóda konečných prvkov)./
  
  
  ŠVEC, Peter
   Riadenie výrobkovej stratégie v krízových podmienkach.
   54 s., 2 obr., 6 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 4.
   Chromiaková, Felicita SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (stratégia výrobná-krízové podmienky-stratégia)
   /Návrh univerzálne využiteľného modelu pre riešenie výrobkovej stratégie v
   krízových podmienkach. Finanačné toky od ktorých sa odvíja riešenie
   krízového scenára./
  
  
  ŠVEC, Andrej
   Vplyv prachových nečistôt na abrazivitu plynového potrubia.
   63 s., 4 obr., 7 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 12.
   Malcho, Milan SKO
   Smatanová, Helena REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (abrazivita-prachové nečistoty-plynové potrubie- abrazivita)
   /Zloženie prachových nečistôt rôzneho druhu a ich následné vplyvy na
   abrazivitu plynového potrubia. Zloženie hlavných parametrov v plynovom
   potrubí a životnosť plynovodu./
  
  
  TOKÁR, Martin
   Návrh alternatívnych výložníkov cepového zariadenia.
   56 s., 50 obr., 17 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 14.
   Král, Metod SKO
   Jurec, Miroslav REC
   STR, KVMZ, 28.05.2001
   (výložník-cepové zariadenie-stroj mobilný-návrh)
   /Návrh a výpočet alternatív ramena výložníka pripevneného na traktor cez
   trojbodový záves. Výpočtovú časť tvoria statické a dimenziálne výpočty
   zaťaženia výložníka. Výkresová dokumentácia./
  
  
  TYKO, Peter
   Problematika poruchovosti elektrických rušňov radu 363.
   61 s., 31 obr., 20 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Surovič, Pavol SKO
   Grenčík, Juraj REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (lokomotívy elektrické-poruchovosť)
   /Analýza poruchovosti elektrických lokomotív 69E radu 363./
  
  
  UNGEROVÁ, Ivana
   Návrh nákladového modelu pre vybrané spôsoby nekonvenčného obábania.
   50 s., 9 obr., 12 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 7.
   Mičietová, Anna SKO
   Michel, Dominik REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (obrábanie-nekonvenčné metódy)
   /Návrh nákladového modelu pre vybrané nekonvenčné metódy /vodný, laserový
   lúč/. Rozbor jednotlivých nekonvenčných metód obrábania. Náklady vplývajúce
   na proces výberu nekonvenčnej metódy obrábania./
  
  
  VAŠKO, Peter
   Optimalizácia prepravných trás pri distribúcií hotových výrobkov na
   Slovensku pre I.D.C Holding, a.s.,Trnava.
   72 s., 13 obr., 10 tab., 9 graf., 7 príl., lit. 6.
   Tureková, Helena SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (prepravné trasy-optimalizácia-doprava nákladná, závodová)
   /Návrh algoritmu pre optimalizáciu prepravných trás. Harmonogram nákladky a
   prepravy. Nákladové vyhodnotenie dopravy hotových výrobkov I.D.C.Holding
   a.s. Trnava./
  
  
  VIRGULA, Boris
   Riešenie filtrácie hydraulického systému traktora s použitím multifunkčného
   filtra.
   54 s., 25 obr., 3 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 5.
   Prpičová, Gabriela SKO
   Strážovec, Igor REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (filtrácia-systém hydraulický)
   /Návrh multifikačného filtra a sacieho filtra mobilného stroja. Výpočet
   tlakových strát z charakteristík. Výpočet pomocou výpočtového programu FSP./
  
  
  VLASATÝ, Valter
   Návrh pracoviska opráv vozidlových transformátorov rušňov rádu 240.
   59 s., 14 obr., 4 tab., 0 graf., 17 príl., lit. 13.
   Blaho, Jozef SKO
   Malinčík, Stanislav REC
   STR, OSZ, 28.05.2001
   (transformátor-opravy-ŽSR-oprava vozňového parku)
   /Možnosti opráv vozidlových trakčných transformátorov a elektrických hnacích
   vozidiel radu 240 v podmienkach ŽOS Zvolen. Analýza opravných pracesov.
   Návrh technologického vybavenia. Pridelenie ľudských zdrojov pre daný typ
   opravy./
  
  
  ZAJAC, Peter
   Vplyv materiálu kúreniska na emisné a výkonové parametre krbových vložiek.
   65 s., 20 obr., 5 tab., 16 graf., 72 príl., lit.14.
   Jandačka, Jozef SKO
   Súľovec, Anton REC
   STR, THS, 28.05.2001
   (Kúrenie-emisie-krbové vložky-materiál)
   /Vývoj krbov a krbových vložiek. Spôsob šírenia tepla pri a možnosť využitia
   tepla vznikajúceho pri horení. Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie
   výkonových parametrov krbových vložiek. Vyhodnotenie výsledkov meraní./
  
  
  ZAJAČKO, Ivan
   Koncepcia využitia databáz a objektovo-orientovaného prístupu v systémoch na
   automatizované navrhovanie technologických postupov.
   70 s., 20 obr.,m 6 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 13.
   Kuric, Ivan SKO
   Batel, Ján REC
   STR, MA, 28.05.2001
   (databáza - využívanie-programovanie-objektovo orientované)
   /Problematika využitia databáz a objektov v systémoch určených na
   automatizované navrhovanie technologických postupov./
  
  
  ZDENĚK, martin
   Racionalizácia skladových zásob v podmienkach SAUER-ZŤS, a.s. Dubnica nad
   Váhom.
   60 s., 14 obr., 18 tab., 10 graf., 3 príl., lit. 4.
   Orlitová, Katarína SKO
   REC
   STR, PI, 28.05.2001
   (ABC analýza-stav zásob-optimalizácia-zásoby-objednávanie)
   /Riešenie problému racionalizácie skladového hospodárstva skladu SZA 200 a
   SZA 5000 v podniku SAUER-ZŤS, a.s. Dubnica nad Váhom. Stochastický model
   zásob. Určenie optimálnej veľkosti skladových zásob, veľkosti objednávok.
   Cyklus objednávania . Zníženie viazanosti finančných prostriedkov v
   zásobách./
  
  
  ZEMČÁK, Martin
   Návrh technológie zvárania strojiny vagóny typu Lekks 559.
   61 s., 4 obr., 18 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 20.
   Kečka, Peter SKO
   Neustadt, Gabriel REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (zváranie MAG-oceľ; automatizovaný proces zvárania)
   /Návrh technológie zvárania stojiny vagóna na prepravu osobných automobilov
   typu Lekks 559, ktorá je vyrobená z ocelí S460N a S355JG3. Návrh
   automatizácie procesu zvárania stojiny. Ekonomické posúdenie navrhnutého
   automatizovaného spôsobu výroby zvarových spojov v porovnaní s ich
   poloautomatickým zváraním./
  
  
  ZRAK, Milan
   Vplyv rezného prostredia na technologické charakteristiky pri sústružení
   ocele 14 209.3.
   60 s., 43 obr., 16 tab., 43 graf., 2 príl., lit. 12.
   Čilliková, Mária SKO
   Riečičiarová, Eva REC
   STR, TI, 28.05.2001
   (sústruženie - oceľ-rezné prostredie-charakteristiky)
   /Porovnanie vplyvu rezných kvapalín EMULZÍN H,ECO COOL 0055, CIMSTAR 275,
   CIMPERIAL 900 so sústružením za sucha. Metódy a postupy vykonávania
   experimentov. Výsledky meraní drsnosti povrchu, rezných síl, trvanlivosti
   nástroja./

Späť