Diplomové práce / Fakulta PEDAS / 2001

  
  
  ÁBEL, Marian
   Interaktívna výučbová aplikácia digitálneho spojovacieho systému Alcatel
   1000 S12.
   108 s., 5 obr., 5 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 12.
   Vaculík, Juraj SKO
   Antoška, Peter REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém spojovací, digitálny-aplikácia-Alcatel 100 S12-aplikácia)
   /Interaktívna výučbová aplikácia subprogramu marketingového informačného
   systému spoločnosti Alcatel Slovakia a.s./
  
  
  ADAMOVÁ, Jana
   Vyhodnotenie prevádzkovej činnosti vo väzbe na hospodársky výsledok SPP
   Rimavská Sobota.
   53 s., 0 obr., 7 tab., 4 graf., 9 príl., lit. 15.
   Zajasenská, Oľga SKO
   Fľak, Ján REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta-prevádzkové postupy-výsledok hospodársky-prevádzka poštová)
   /Analýza prevádzkovej činnosti Strediska poštovej prevádzky Rimavská Sobota
   s dôrazom na dodaciu a podaciu službu. Vyhodnotenie vplyvu dodacej a podacej
   služby na prevádzkový hospodársky výsledok./
  
  
  ALBERTY, Ján
   Využitie informačných technológií vo vzťahu dopravca-zákazník.
   82 s., 27 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 18.
   Majerčák, Jozef SKO
   Pilková, Ivana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (technológie informačné-systém informačný-obchodovanie-ŽSR - infocentrá)
   /Využitie informačných technológií Železnicami Slovenskej republiky vo
   vzťahu dopravca-zákazník. Analýza súčasného stavu a rozsah využívania
   informačných technológií v súčasnosti. Návrh ďalších dostupných informačných
   technológií vo vzťahu k zákazníkovi./
  
  
  BAČÍKOVÁ, Katarína
   Logistické technológie aplikovateľné v procese dopravy.
   58 s., 11 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Majerčák, Jozef SKO
   Križan, Jaroslav REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (logistika - proces dopravný-doprav-logistické technológie)
   /Analýza logistických technológií s možnosťou ich aplikácie v procese
   dopravy. Návrh tvorby informačného systému prostredníctvom štrukturálnej
   analýzy - "trinásty koncept"./
  
  
  BAČINSKÁ, Emília
   Ekologické aspekty dopravy v Národnom parku Malá Fatra.
   71 s., 0 obr., 16 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 18.
   Zvarová, neuv. SKO
   Demianová, REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (ekológia-aspekty dopravé-doprava cestná-prostredie životné)
   /Prehľad o doprave v Národnom parku Malá Fatra. Opatrenia na eliminovanie
   nepriaznivých vplyvov dopravy na územie Národného parku Malá Fatra./
  
  
  BADÁNIK, Benedikt
   Stredoeurópske stredisko letových prevádzkových služieb Central European Air
   Traffic Services/CEATS/.
   92 s., 4 obr., 33 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 23.
   Božíková, Zuzana SKO
   Laurenčík, Ľuboš REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická -CEATS-plánovanie-letová prevádzka)
   /Popis vytvorenia Stredoeurópskeho stredisk letových prevádzkových služieb
   od podpisu dohody v roku 1997 až po súčasnosť./
  
  
  BAĎURA, Ján
   Prepravná voľba v stratégií podnikov v regióne Žilina.
   77 s., 4 obr., 5 tab., 10 graf., 8 príl., lit. 13.
   Kuková, Bibiana SKO
   Fraňová, Ľubica REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (obchod medzinárodný-operácie-doprava medzinárodná železničná)
   /Analýza prepravnej voľby podnikov pri prenikaní na zahraničné trhy v
   regióne Žilina. Základné predpoklady komerčnej úspešnosti exportnej
   stratégie. Analýza prepravnej voľby vo vybraných firmách. Možnosť využitia
   železničnej dopravy pri exporte výrobkov./
  
  
  BAĎUROVÁ, Jana
   Návrh dopravnej obsluhy na trati Kúty - Skalica na Slovensku.
   52 s., 0 obr., 6 Tab., 16 graf., 3 príl., lit. 12.
   Slíž, Július SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (obsluha dopravná-doprava železničná- doprava autobusová, verejná)
   /Návrh dopravnej obsluhy na trati Kúty - Skalica na Slovensku. Využiteľnosť
   autobusových a vlakových spojov pre verejnú osobnú dopravu. Analýza súčasnej
   situácie v dopravnej obsluhe. Návrhy opatrení na zlepšenie a zefektívnenie
   dopravnej obsluhy./
  
  
  BAGÍNOVÁ, Radoslava
   Model leteckej záchrannej služby a podmienky pre vstup do EÚ.
   65 s., 0 obr., 11 tab., 12 graf., 0 príl., lit. 10.
   Krempaský Jaroslav, SKO
   Šimák, Ladislav REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (letecká záchranná služba-personál záchrannej služby)
   /Aktuálne požiadavky kladené na jednotlivých členov záchrannej skupiny.
   Model leteckej záchrannej služby z hľadiska personálneho zabezpečenia,
   technického vybavenia aj zohľadnenia leteckých predpisov, ktoré sú aktuálne
   v krajinách EU./
  
  
  BAJZÁK, Pavol
   Profesijná etika zamestnancov colnej správy SR v komunikácii.
   29 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Janotová, Helena SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (etika profesijná-komunikácia s klientom)
   /Analýza súčasného stavu legislatívnych a interných postupov v colnej
   službe z pohľadu profesijnej etiky zamestnancov colnej správy. Teoretické
   postupy pre ďalšie skvalitňovanie profesijnej etiky zamestnancov v
   komunikácii./
  
  
  BAJZÁK, Pavol
   Profesijná etika zamestnancov colnej správy.
   29 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Janotová, Helena SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (colná správa-etika zamestnancov-profesijná etika)
   /Analýza súčasného stavu legislatívnych a interných požiadaviek kladených na
   výkon colnej služby z pohľadu profesijnej etiky zamestnancov colnej správy.
   Vytvorenie teoretických podmienok pre ďalšie skvalitnenie profesijnej etiky
   zamestnancov Colnej správy Slovenskej republiky v komunikácii./
  
  
  BAKALÁŘ, Róbert
   Vývoj výkonů letecké společnosti ČSA.
   73 s., 34 obr., 14 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 7.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Černý, Miroslav REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (doprava letecká-efektívnosť-technicko-hospodárske ukazovatele leteckej
   dopravy)
   /Zhrnutie historického vývoja leteckej dopravy vo svete. Vznik leteckých
   spoločností v Československu po roku1918. Historický vývoj ČSA v rôznych
   historických etapách zameraný hlavne na posledných desať rokov./
  
  
  BALÁŽOVÁ, Terézia
   Návrh opravárenskej základne vozidlového parku v podniku Stredisko poštovej
   prevádzky Poprad.
   74 s., 7 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Ivánek, Peter ŽU SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (oprava vozidiel-údržba vozidlového parku)
   /Návrh stavebných úprav opravárenskej základne na základe anlýzy súčasného
   stavu v podniku Stredisko poštovej prevádzky Poprad. Návrh nového
   technického vybavenia a systému údržby vozidiel./
  
  
  BALKO, Ľubomír
   Pásmová priepusť pre napájací zdroj.
   41 s., 17 obr., 3 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Hottmar, Vladimír SKO
   Hronec, R. REC
   PED, KT, 30.05.2001
   (priepusť pásmová-sieť elektrovodná)
   /Návrh pásmovej priepuste s priepustným pásmom od 45 Hz do 55 Hz. Pásmová
   priepusť je určená na potlačenie rušivých signálov, šíriacich sa po
   elektrovodnej sieti 230 V. Je navrhnutá z pásmových imitancií./
  
  
  BALOGHOVÁ, Katarína
   Ekonomická efektívnosť železničného prepojenia letísk Bratislava - Viedeň.
   77 s., 0 obr., 13 tab., 12 graf., 4 príl., lit. 11.
   SKO
   REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (letiská-prepojenie železničné-spojenie železničné-litisko)
   /Ekonomická efektívnosť železničného prepojenia letísk Bratislava - Viedeň.
   Popis súčasného stavu. Popis jednotlivých variant prepojenia letísk
   Bratislava - Schwechat. Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti jednotlivých
   variant a výber optimálneho riešenia./
  
  
  BALUŠÍKOVÁ, Zuzana
   Metodika sledovania analýzy a kalkulácie nákladov v SAD Trenčín š.p. , OZ
   Ilava.
   63 s., 4 obr., 4 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
   Hoštáková, Ľudmila SKO
   Paľová, Miriam REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-doprava autobusová)
   /Kalkulácia vlastných nákladov v podniku SAD, odštepný závod Ilava.
   Ekonomická analýza podniku. Zhodnotenie výnosov./
  
  
  BAMBÚCHOVÁ, Iveta
   Hypotekárne financovanie.
   83 s., 0 obr., 15 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 17.
   Kašjak, Anton SKO
   Paďourová, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (financovanie hypotekárne)
   /Analýza hypotekárneho financovania a jeho využitie pre riešenie bytovej
   problematiky./
  
  
  BARÁNKOVÁ, Katarína
   Využitie výsledkov SAP R/3 pre manažérske riadenie.
   88 s., 7 obr., 0 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 13.
   SKO
   REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém informačný-automatizácia-operácia poštová-logistika-SAP R/)
  
  
  BARÁNKOVÁ, Zuzana
   Marketingový prieskum trhu služieb poskytovaných SP, š.p. OZ VÁKUP -
   Nadštandardné služby platobného styku - hybridné služby /Direct mail/.
   94 s., 4 obr., 20 tab., 12 graf., 12 príl., lit. 13.
   Paulíny, Dušan SKO
   Pecko, Jaroslav REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing-výskum-SWOT analýza-zber údajov-dotazník-styk platobný,
   poštový-hybridná pošta-služby)
   /Prieskum trhu dotazníkovou formou pre zistenie záujmu a efektívnosti
   investovania do nových technológií pri rozšírení ponuky služieb o služby
   hybridnej pošty./
  
  
  BARÁNKOVÁ, Katarína
   Využitie výsledkov SAP R/3 pre manažérske riadenie.
   88 s., 7 obr-. 0 tav., 0 graf., 10 príl., lit. 13.
   Mráz, Rastislav SKO
   Sedláčková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém informačný-riadenie manažérske-manažment-systém informačný)
   /Návrh komplexného riešenia zberu informácií formou ekonomického
   informačného systému SAP R/3. Zber informácií zdola nahor a ich využitie pre
   rôzne stupne riadenia./
  
  
  BARIAK, Jozef
   Služby Ľudovej banky, a.s. v oblasti zhodnotenia voľných finančných
   prostriedkov firiem.
   66 s., 1 obr., 16 tab., 3 graf., 1 príl., lit. 12.
   Kupkovič, Martin SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (banka-produkty vkladové-finančné prostriedky voľné)
   /Popis služieb Ľudovej banky, a.s. v oblasti zhodnocovania voľných
   finančných zdrojov malých, stredných a veľkých firiem. Spriehľadnenie ponuky
   produktov. A návrh spôsobu využitia ponúkaných služieb./
  
  
  BAROŠINEC, Michal
   Návrh dopravnej obsluhy na trati Kraľovany - Trstená.
   79 s., 3 obr., 21 tab., 20 graf., 3 príl., lit. 6.
   Slíž, Július SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (obsluha dopravná-návrh)
   /Na základe marketingových metód a analýzy súčasného stavu dopravnej obsluhy
   na trati Kraľovany - Trstená je navrhnuté riešenie pre skvalitnenie prepravy
   cestujúcich v regióne./
  
  
  BARTOLENOVÁ, Martina
   Kapitálový trh SR.
   100 s., 1 obr., 4 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 25.
   Kováčiková, Martina SKO
   Komzala, Pavol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (papier cenný-trh kapitálový)
   /Analýza Slovenského kapitálového trhu. Definícia príčin zlyhávania
   základných funkcií kapitálového trhu na Slovensku. Návrh možných riešení na
   zlepšenie situácie./
  
  
  BARTOŠEK, Stanislav
   Posouzení předpokladů letiště Brno pro umístění letecké školy pro výcvik
   obchodních a dopravních pilotů s kvalifikaci IFR.
   60 s., 0 obr., 21 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 5.
   Plaček, Tomáš SKO
   Večeřa, Karel REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (výcvik-pilot-letisko-analýza podmienok pre výcvik)
   /Popis súčasného stavu leteckých škôl v ČR. Prieskum potreby leteckých
   dopravcov. Analýza podmienok na letisku Brno vhodných pre založenie leteckej
   školy. Zhodnotenie prieskumu./
  
  
  BARTOŠÍKOVÁ, Petra
   Internalizácia dopadov dopravných systémov pre vytváranie optimálnej skladby
   v dopravnej sústave - odobná doprava.
   65 s., 0 obr., 42 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 27.
   Buček, Ondrej SKO
   Kotian, Albín REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (systém dopravný-internalizácia-doprava osobná
   -optimalizácia-ekológia-doprava)
   /Internalizácia dopadov dopravných systémov pre vytváranie optimálnej
   skladby v dopravnej sústave v osobnej doprave. Negatívne vplyvy dopravy na
   životné prostredie. Analýza externalít, ich finančné ohodnotenie a zahrnutie
   do nákladov prevádzkovateľov daného druhu dopravy. Využívanie a rozvoj
   environmentálne nyjvýhodnejších druhov osobnej dopravy v danom prostredí./
  
  
  BARTOŠOVÁ, Gabriela
   Metodika bilančnej analýzy v podniku cestnej dopravy.
   55 s., 0 obr., 5 tab., 4 graf., 1 príl., lit. 2.
   Cisko, Juraj SKO
   neuv., REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná-bilančná analýza-analýza ekonomická-doprava
   cestná-rentabilita-doprava cestná)
   /Komplexný rozbor hospodárenia podniku SAD, š.p. Michalovce metódou
   bilančnej analýzy podniku formou koeficientov stability, rentability,
   aktivity a likvidity./
  
  
  BÁTOROVÁ, Lenka
   Poštová prevádzka a poštové právo.
   66 s., 1 obr., 4 tab., 0 graf., 26 príl., lit. 11.
   Kollár, Štefan SKO
   Belobrad, Eugen REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (právo poštové-poisťovníctvo-legislatíva,poštová)
   /Pojednanie o začiazkoch poisťovníctva. Stručný prehľad dejín všeobecného
   poštového práva. Prehľad najdôležitejších všeobecných noriem. Historické
   udalosti týkajúce sa vývoja poštového práva a poštovej prevádzky na
   Slovensku./
  
  
  BAVOĽÁR, Jozef
   Prevádzkovo-ekonomické hodnotenie autobusu a trolejbusu v MHD Prešov.
   66 s., 0 obr., 23 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 8.
   Janus, Peter SKO
   Rievaj, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (MHD-hodnotenie ekonomické-ekonomická analýza-MHD)
   /Ekonomické a prevádzkové zhodnotenie autobusovej a trolejbusovej dopravy v
   meste Prešov. Porovnanie efektívnosti autobusovej a trolejbusovej dopravy.
   Návrh možných spôsbov zefektívnenia./
  
  
  BAZELIDESOVÁ, Janka
   Analýza ekonomických ukazovateľov prevádzky ŽHV vo vzťahu k novému systému
   riadenia ŽSR.
   98 s., 0 obr., 17 tab., 8 graf., 15 príl., lit. 14.
   Zvolenský, Peter SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (vozidlo hnacie železničné-obnova-transformácia ŽSR-železnice-modernizácia-)
   /Sledovanie ekonomických ukazovateľov prevádzky železničných hnacích
   vozidiel vzhľadom na nový systém riadenia. Zmeny v systéme riadenia a
   transformácia železníc na akciovú spoločnosť. Návrh zefektívneniea prevádzky
   železničných hnacích vozidiel./
  
  
  BELÁKOVÁ, Jana
   Využitiemožností dokumentárneho platobného styku pri riešení rizík platobnej
   neschopnosti zahraničného obchodného partnera.
   62 s., 3 obr., 7 tab., 0 graf., 18 príl., lit. 8.
   Masaryk, Radoslav SKO
   Gazdík, Peter REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (akreditív dokumentárny-neschopnoť platobná)
   /Dokumentárny platobný styk pri riešení rizík platobnej neschopnosti
   zahraničného obchodného partnera./
  
  
  BELANCOVÁ, Gabriela
   Realizácia systému hybridných služieb v podmienkach Slovenskej pošty, š.p..
   84 s., 20 obr., 9 tab., 1 graf., 7 príl., lit. 24.
   Chytil, Miroslav SKO
   Fecko, Jaroslav REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta hybridná-organizácia)
   /Návrh a postup realizácie služieb hybridnej pošty v podmienkach Slovenskej
   pošty, š.p. Vybudovanie stredísk hybridnej pošty v Bratislave a Košiciach./
  
  
  BELICA, Juraj
   Železničná stanica Kraľovany - Návrh rekonštrukcie stanice.
   66 s., 4 obr., 19 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 9.
   Klubal, Milan SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (rekonštrukcia-stanica železničná-doprava osobná-analýza)
   /Posúdenie nutnosti rozsahu stavebných prác, ktoré majú viesť k zvýšeniu
   traťovej rýchlosti a posúdenie nutnosti peronizácie pre hlavný smer.
   Zhodnotenie prevádzkovej situácie na trati. Návrh varientného riešenia pre
   rekonštrukciu železničnej stanice v Kráľovanoch./
  
  
  BERNÁTH, Ján
   Racionalizácia obehu sprievodných dokladov v pohraničnej prechodovej stanici
   Čierna nad Tisou - široký rozchod v súvislosti s colným konaním.
   31 s., 1 obr., 3 tab., 5 graf., 2 príl., lit. 7.
   Toth, Vojtech SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (racionalizácia-obeh dokladov-colné postupy-pohraničná žst.)
   /Návrh racionalizačných opatrení obehu sprievodných dokladov v pohraničnej
   priechodovej žst. Čierna nad Tisou v súvislosti s colným konaním. Postupy
   pri dopravných a prepravných úkonoch. Pobytové normatívy cudzích vozňov.
   Návrh dvoch racionalizačných opatrenízameraných na zlepšenie obehu
   sprievodných dokladov./
  
  
  BERNÁTH, Ján
   Racionalizácia obehu sprievodných dokladov v pohraničnej priechodovej
   stanici Čierna nad Tisou - široký rozchod v súvislosti s colným konaním.
   31 s., 1 obr., 3 tab., 5 graf., 2 príl., lit. 7.
   Tóth, Vojtech SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (nNákladný list SMGS-colné odbavenie-sprievodne doklady sMGS)
   /Návrh racionalizačných opatrení obehu sprievodných dokladov v pohraničnej
   prechodovej stanici Čierna nad Tisou - široký rozchod v súvislosti s colným
   konaním. Stanovenie technických a technologických postupov pre urýchlenie
   obehu sprievodných dokladov./
  
  
  BETKA, Juraj
   Organizácia dopravy na križovatkách ulíc Hlinská, Saleziánska, Nešporova a
   Komenského v Žiline.
   72 s., 10 obr., 36 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 4.
   Kalašová, Alica SKO
   Mokrý, Ivan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (riešenie dopravné-križovatka-križovatka-organizácia dopravy)
   /Návrh a zavedenie svetelného signalizačného zariadenia na riešených
   križovatkách za predpokladu, že križovatky budú líniovo koordinované./
  
  
  BIELA, Gabriela
   Posúdenie súčasných spôsobov úhrady poštových sadzieb.
   57 s., 7 obr., 1 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 8.
   Bajzík, I. SKO
   Meško, Jozef REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (sadzba poštová-úhrada)
   /Analýza a návrh spôsobov úhrady poštových sadzieb. Nové trendy v oblasti
   úhrad poštových sadzieb./
  
  
  BIELIK, Juraj
   Finančná analýza podniku motocentrumn Žilina, s.r.o.
   71 s., 9 obr., 13 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 16.
   Cisko, Štefan SKO
   Kanderka Miroslav, REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza podniku, finančná-motocentrum-finančná analýza)
   /Finančná analýza podniku Motocentrum s.r.o. Žilina. Stanovenie prognózy
   budúceho vývoja finančnej situácie firmy./
  
  
  BIELIKOVÁ, Daniela
   Návrh účinných reklamných kampaní a ich vyhodnotenie v pošte a obchodnej
   organizácií.
   61 s., 1 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit.7.
   Jackanin, Ondrej SKO
   Zajesenská, Oľga REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (reklama-pošta-kampaň reklamná-vyhodnotenie)
   /Návrh účinnej reklamnej kampane pre Slovenskú poštu, š.p. a NAREX Slovakia,
   s.r.o. . Spôsoby vyhodnocovania reklamných kampaní. Prehľad nástrojov
   používaných v reklame. Zhodnotenie ekonomickej a organizačnej náročnosti
   návrhu./
  
  
  BLAHO, Peter
   Preprava malých zásielok v martinskom regióne - marketingový prieskum.
   62 s., 6 obr., 17 tab., 17 graf., 4 príl., lit. 5.
   Salajová, Lucia SKO
   Harmanová, Danka REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (marketing-prieskum-preprava zásielok-Slovenská pošta-kurierske spoločnosti)
   /Marketingový prieskum preprav malých zásielok. Analýza postojov prepravcov
   k rozsahu a kvalite poskytovaných služieb. Zisťovanie záujmu o zavedenie
   nových služieb. Konkurencia v oblasti prepravy malých zásielok. Porovnanie
   postupov jednotlivých prepravcov. Vyhodnotenie prieskumu spešnín na ŽSR.
   SWOT-analýza a možnosti zlepšení v tejto oblasti./
  
  
  BLANÁRIK, Dominik
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAK-FCL,
   časť-Základy letu.
   90 s., 49 obr., 45 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 11.
   Tichavský, Vladimír SKO
   Beňo, Luděk REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (výučba-základy letu-letectvo-predpis JAR-FCL)
   /Teoretické požiadavky výučby pilotov kvalifikácie ATPL/Airline Transport
   Pilot Licence/, podľa predpisu JAR-FCL. Systém rozdelenia výcvikových hodín
   pre jednotlivé oblasti. Materiálové zabezpečenie výučby./
  
  
  BOBÁKOVÁ, Barbora
   Finančná analýza v podmienkach firmy Kysucká ložisková fabrika, závod
   valivých ložísk.
   85 s., 4 obr., 12 tab., 43 graf., 11 príl., lit. 6.
   Briduda, Milan SKO
   Kaštánek, Pavel REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (analýza finančná-ZVL)
   /Finanačná analýza firmy KLF-ZVL, a.s. od roku 1994 do roku 2000.
   Zhodnotenie vývoja a organizácie a vývojových trendov./
  
  
  BOBRÍK, Pavel
   Optimalizácia logistických reťazcov pri preprave zásielky do zahraničia.
   63 s., 7 obr., 2 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 16.
   Majerčák, Jozef SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (logistika-preprava zásielok-colné konanie-preprava zásielok)
   /Aplikácia využitia optimalizácie v logistických reťazcoch pri odosielaní
   zásielky do zahraničia cez niekoľko hraničných priechodov s využitím
   zjednodušených postupov v colnom konaní. Najefektívnejšie postupy v colnom
   konaní pri preprave zásielok do zahraničia./
  
  
  BOBRÍK, Pavel
   Optimalizácia logistických reťazcov pri preprave zásielky do zahraničia.
   63 s., 7 obr., 2 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 16.
   Majerčák, Jozef SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (logistické raťazce-optimalizácia-preprava zásielok-logistika)
   /Aplikácia optimalizácie v logistických reťazcoch pri odosielaní zásielok do
   zahraničia cez niekoľko hraničných priechodov s využitím zjednodušených
   postupov v colnom konaní spoločnosťou Bukóza Export-Import, Hencovce..
   Porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých dopráv. Návrh na efektívnejšie
   zjednodušené postupy v colnom konaní pri preprave zásielok do zahraničia./
  
  
  BODNÁR, Branislav
   Finančné plánovanie v podniku cestnej dopravy.
   72 s., 4 obr., 12 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Cisko, Štefan SKO
   Švaňa, Š. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (plánovanie finančné-manažment)
   /Finančné plánovanie a jeho postavenie v komnplexnom pláne podniku.Vzájomné
   väzby a vzťahy jednotlivých častí finančného plánu. Príklady viacerých metód
   a modelov finančného plánu/
  
  
  BOLECHOVÁ, Ingrid
   Návrh úpravy technologických postupov v premiestňovacom procese produktov
   balíkovej pošty.
   56 s., 0 obr., 7 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 13.
   Bajzík, Jerguš SKO
   Kosťov, Peter REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta balíková-postup technologický)
   /Návrh úpravy technologických postupov vybraných produktov balíkovej pošty :
   obyčajný balík, EMS - obchodný balík, doručovanie zapísaných zásielok.
   Efektívnosť služieb./
  
  
  BOLECHOVÁ, Alexandra
   Optimalizácia počtu dodávacích pôšt v obvode SPP Žilina.
   65 s., 2 obr., 25 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 7.
   Trávniková, Danka SKO
   Kyselová, Zdenka REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (dodávacia pošta-optimalizácia)
   /Stanovenie optimálneho počtu dodávacích pôšt v obvode SPP Žilina./
  
  
  BOLECHOVÁ, Andrea
   Porovnanie vybraných ukazovateľov letísk v správe SSL.
   43 s., 0 obr., 6 tab., 36 graf., 0 príl., lit. 6.
   Palička, Libor SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (ekonomická efektívnosť -Správa letísk-Slovenská správa letísk-ekonomické
   zhodnotenie)
   /Zhodnotenie hospodárenia letísk v správe SSL za obdobie rokov 1996-2000.
   Porovnanie výkonov, odbavovania cestujúcich, preprav pošty a nákladov
   jednotlivých letísk v správe SSL. Porovnanie nákladov a výnosov týchto
   letísk./
  
  
  BÓNOVÁ, Gabriela
   Zvyšovanie efektívnosti prekládky poľnoproduktov v prístave Bratislava.
   79 s., 0 obr., 13 tab., 12 graf., 14 príl., lit. 9.
   Záležák, Milan SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (efektivita prekládky-prístav-doprava vodná-efektivita)
   /Prekládka rôznych druhov substrátov v pristave Bratislava. Analýza
   technológií používaných pri prekládke sypkých materiálov v súčasnosti. Návrh
   výhodnejšieho technologického riešenia prekládky poľnoproduktov. Ekonomické
   zhodnotenie nvrhnutého riešenia./
  
  
  BOROŠOVÁ, Dana
   Možnosti zavedenia plynových autobusov v Brezne.
   75 s., 12 obr., 11 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Matějková, Zora SKO
   Villím, Vít REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (autobusy plynové-zavedenie)
   /Možnosť prestavby autobusov SAD OZ Brezno na pohon stlačeným zemným plynom.
   Prepočet ekonomickej náročnosti tejto akcie. Zdôvodnenie plynofikácie
   autobusov z ekonomického a ekologického aspektu./
  
  
  BOROŠOVÁ, Zuzana
   Trh zámorskej zbernej služby na Slovensku.
   57 s., 14 obr., 8 tab., 4 graf., 10 príl., lit. 14.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (preprava medzinárodná,lodná-vodná preprava-kusové zásielky)
   /Zhodnotenie trhu zámorskej zbernej služby kusových zásielok na Slovensku.
   Technológia zámorskej zbernej služby, jej cenové výhody, návrh na zlepšenie
   služieb pre zákazníka. Zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu trhu
   zbernej služby na Slovensku zameraného na zasielateľské firmy./
  
  
  BRANICKÁ, Ľubica
   Operácie komerčnej banky na peňažnom a devízovom trhu.
   66 s., 8 obr., 6 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 8.
   Benčát, Miroslav SKO
   Štofková, Jana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (trh finančný-banka-operácie finančné)
   /Operácie Komerčnej banky na peňažnom a devízovom trhu. Vysvetlenie operácií
   na modelových príkladoch./
  
  
  BRONČEKOVÁ, Tatiana
   E-biznis v podmienkach firmy.
   83 s., 6 obr., 0 tab., 0 graf., 0o príl., lit. 23.
   Madleňák, Radovan SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (obchod elektronický-internet-e-biznis)
   /Elektronické obchodovanie s tovarom a službami. On line doručovanie
   digitálnych informácií. Elektronické prenosy peňazí. Elektronické
   obchodovanie s akciami. Elektronické faktúrovanie dodávok tovaru. Obchodné
   aukcie, on-line dodávky tovaru. Priamy styk so zákazníkom a servisné
   služby./
  
  
  BUCÁK, Branislav
   Kontrola ako významný nástroj manažmentu kvality v železničnej doprave.
   73 s., 11 obr., 8 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 21.
   SKO
   REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (kvalita - manažment-manažment kvality)
   /Teória kontroly, pohľady a prístupy ku kontrole. Analýza kontrolných
   útvarov na ŽSR. Začlenenie prvkov manažmentu kvality do práce kontrolných
   útvarov. Zjednodušenie a sprehľadnenie výstupných informácií z kontrôl
   zamerané na opatrenia pre zvyšovanie kvality podniku ŽSR./
  
  
  BUDAJOVÁ, Katarína
   Kalkulácia nákladovej ceny v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave pre rok
   2001.
   76 s., 0 obr., 18 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 11.
   Gnap, Jozef SKO
   Grendár, O. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (kalkulácia-náklady-MCND-kalkulácia nákladov)
   /Kalkulácia ceny v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Metódy
   kalkulácií. Vplyv nákladových položiek na konečnú cenovú sadzbu. Kalkulácia
   podľa podľa metodického kalkulačného postupu. Indexy nákladov pre jednotlivé
   cenové relácie./
  
  
  BUDKOVSKÁ, Denisa
   Controlling - a zmeny v riadení vyplývajúce z transformácie podniku.
   56 s., 13 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Macků, Cecília SKO
   Sedláčková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (controlling-podnik štátny-transformácia-riadenie)
   /Charakteristika zmeny v riadení transformovaného podniku. Vymedzenie
   postavenia a významu controllingu v transformovanom podniku./
  
  
  BUDOVIČOVÁ, Zuzana
   Marketingový plán v š.p. SAD Prievidza.
   77 s., 4 obr., 8 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 9.
   Královenský, Jozef SKO
   Danko, Michal REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (plánovanie marketingové-podnik dopravný-dopravný podnik-marketing)
   /Formulovanie postupu tvorby marketingového plánu v š.p. Prievidza. Návrh
   metodiky zostavenia jednotlivých druhov plánov v dopravnej firme./
  
  
  BUJNA, Ivan
   Ekonomická analýza vybraných liniek prímestskej dopravy v SAD, š.p.Žilina.
   64 s., 0 obr., 12 tab., 2 graf., 2 príl., lit.6.
   Poniščiaková, Oľga SKO
   Pobeha, Peter REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-doprava prímestská-doprava autobusová-ekonomická
   analýza)
   /Metóda znižovania nákladov s pomocou rušenia nerentabilných spojov. Návrh
   opatrení na čiastočne zefektívnenie prevádzky prímestskej autobusovej
   dopravy./
  
  
  BUJNA, Ivan
   Ekonomická analýza vybraných liniek prímestskej dopravy v SAD, š.p. Žilina.
   64 s., 0 obr., 12 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 6.
   Poniščiaková, Oľga SKO
   Pobeha, Peter REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava autobusová, prímestská-analýza ekonomická-doprava autobusová)
   /Znižovanie nákladov pomocou rušenia nerantabilných spojov. Opatrenia na
   zefektívnenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy inými prostriedkami
   ako je rušenie nerentabilných spojov./
  
  
  CENKÝ, Rastislav
   Využitie elektronického obchodovania v doprave v SR.
   74 s., 8 obr., 4 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 5.
   Buková, Bibiana SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (e-obchodovanie-ŽSR-virtuálne bankovníctvo-internet-obchod)
   /Elektronický obchod- jeho vznik, vývoj a využívanie v doprave. Rozvoj
   elektronického obchodu. Analýza súčasného stavu elektronického obchodovania
   v doprave. Návrh na zlepšenie využitia elektronického obchodu v doprave./
  
  
  CEROVSKÝ, Vladimír
   Problematika elektrifikácie trate v úseku Zvolen - Banská Bystrica a jej
   prínosy v dopravnej prevádzke.
   82 s., 18 obr., 13 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 10.
   Majerčák, Jozef SKO
   Juriga, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (elektrifikácia-železnice-efektívnoť-eklektrifikácia)
   /Elektrifikácia traťového úseku Zvolen- Banská Bystrica. Analýza stavu
   trate. Návrh riešenia elektrifikácie. Analýza prínosov elektrifikácie v
   dopravnej prevádzke. Úspora prevádzkových nákladov a vplyv elektrfikácie na
   stav životného prostredia./
  
  
  CHALUPNÍČEK, Miroslav
   Návrh príručky pre výcvik pilotov podľa Joint Aviation Requirement- Flight
   Crew Licensing /JAR-FCL/.
   47 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 0.
   Blaško, Peter SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (pilot-výcvik-výcvik pilotov podľa JAR-FCL)
   /Návrh formy a obsahu výcvikovej príručky pre Leteckú školu Žilinskej
   univerzity. Príručka rieši problematiku kurzu odbornej spôsobilosti
   obchodného pilota lietadiel s prístrojovou kvalifikáciou a kurzu dopravného
   pilota lietadiel./
  
  
  CHAMKOVÁ, Marcela
   Prevádzkové a ekonomické posúdenie dopravnej obsluhy železničnou a
   autobusovou dopravou na úseku Brezno - Tisovec.
   59 s., 6 obr., 17 tab., 1 graf., 10 príl., lit. 13.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Keblovský, Peter REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravná obsluha-ŽSR a SAD-analýza ekonomická-dopravná obsluha)
   /Analýza súčasného stavu dopravnej obsluhy na úseku Brezno-Tisovec.Návrh
   zlepšení v odpravnej obsluhe na základe údajov o preprevných prúdoch
   cestujúcich a ekonomického vyhodnotenia železničnej a autobusovej dopravy v
   danej časti regiónu./
  
  
  CHLEBANOVÁ, Gabriela
   Analýza vlastných nákladov a možnosti ich znižovania v dopravnom podniku SAD
   Trenčín, š.p.
   70 s., 0 obr., 21 tab., 12 graf., 5 príl., lit. 15.
   Poniščiaková, Oľga SKO
   Scheer, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza finančná-náklady-znižovanie)
   /Analýza vlastných nákladov podniku SAD Trenčín, š.p. za roky 1998-1999 na
   základe hospodárskych výsledkov podniku. Návrh možností znižovania vybraných
   druhov nákladov, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie
   podniku./
  
  
  CHMELÍK, Peter
   Analýza zmeny nastupovania cestujúcich zo všetkých dverí na predné dvere v
   podmienkach MHD v Žiline.
   72 s., 2 obr., 3 tab., 5 graf., 8 príl., lit. 13.
   Surovec, Pavel SKO
   Popluhár, Juraj REC
   PED, CMD, 22.04.2001
   (vybavovanie tarifné-MHD)
   /Organizácia tarifného vybavovania a nástupu cestujúcich do vozidiel MHD.
   Analýza prevádzkových a ekonomických podmienok tarifného vybavovania a
   nástupu cestujúcich. Zhodnotenie problému na základe analýza. Záver
   prieskumu ukazuje, že je nevhodné zmeniť systém nastupovania cestujúcich
   všetkými dverami na na nástup len prednými dverami./
  
  
  CHMÚRA, Daniel
   Analýza stavu povrchu vozovky vo vybraných lokalitách a jej vplyv na
   nehodovosť.
   72 s., 12 obr., 15 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 10.
   Čelko, Ján SKO
   Paľo, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (vozovka-povrch-stav-nehodovosť-príčiny)
   /Analýza vybraných lokalít so zvýšeným počtom nehôd na cestách I/11 a II/487
   v okrese Čadca. Analýza povrchu vozovky. Analýza príčin zvýšenej
   nehodovosti. Návrh opatrení na zlepšenie situácie./
  
  
  CHOVANCOVÁ, Andrea
   Analýza dividendovej politiky akciových spoločností.
   95 s., 6 obr., 27 tab., 15 graf., 1 príl., lit. 25.
   Slepecký, Jaroslav SKO
   Štofko, Stanislav REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (spoločnosť akciová-dividendy-dividendy-akciové spoločnosti)
   /Teoretické hľadisko dividendovej politiky akciových spoločností.
   Dividendová politika akciových spoločností na Slovensku a v Česku. Posúdenie
   celkového súčasného stavu výplaty dividend v jednotlivých odvetviach nášho
   hospodárstva./
  
  
  CHOVANCOVÁ, Katarína
   Rizikový kapitál v podnikovej praxi.
   75 s., 2 obr., 8 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 16.
   Slepecký, Jaroslav SKO
   Hodáková, Miroslava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (podnikanie-kapitál rizikový)
   /Základné fakty a pojmy z oblasti trhu rizikového kapitálu. Práca fondov a
   rizikový kapitál. Popis investícií rizikového kapitálu na Slovensku a vo
   vybraných európských krajinách. Nové možnosti využitia rizikového kapitálu./
  
  
  CHROMEKOVÁ, Monika
   Výsročná správa - nástroj vzťahov s verejnosťou v podmienkach poštových
   podnikov u nás i v zahraničí.
   65 s., 8 obr., 3 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 5.
   Rostášová, Mária SKO
   Sedláčková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing-komunikácia-Public relations-podnik poštový-výrpčná správa)
   /Návrh výročnej správy pre poštové podniky, Slovenskú poštu, š.p. a Poštovú
   banku. Marketingová komunikácia a oblasť Public relations./
  
  
  CHUPÁŇOVÁ, Anna
   Cenotvorba prepravného a poistného pri preprave malých zásielok na ŽSR a u
   konkurencie.
   67 s., 17 tab., 1 obr., 9 graf., 7 príl., lit. 9.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Harmanová, Dana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (cenotvorba-preprava malých zásielok-ŽSR-prepravné-poistné)
   /Možnosti a spôsoby zatraktívnenia služby prepravy spešnín železnicou z
   hľadiska cien a možnosti poistenia zásielok./
  
  
  CÍBIK, Michal
   Použitie nekonvenčných dopravných zariadení na štátnych cestách a mestských
   komunikáciach v Žiline.
   75 s., 57 obr., 7 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Mokrý, Ivan SKO
   Kalašová, Alica REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (dopravné zariadenia-značenie cestné)
   /Rozdelenie nekonvenčných zariadení z hľadiska ich použitia a konštrukcie a
   ich následné inštalovanie vo vytypovaných lokalitách v Žiline./
  
  
  ČAPKOVIČ, Adrián
   Prístav Šaľa - možnosti riešenia a využívania.
   60 s., 12 obr., 19 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 11.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (vodná cesta-Váh-prístav -projekčné riešenie)
   /Vytvorenie prekládkových kapacít pre Vážsku vodnú cestu v meste Šaľa.
   Hodnotenie predpokladaných efektov zo zriadenia prístavu. Návrh etapizácie
   postupov./
  
  
  ČEPELOVÁ, Monika
   Internalizácia dopadov dopravných systémov pre vytváranie optimálnej
   skladby v dopravnej sústave-nákladná doprava.
   77 s., 0 obr., 31 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 14.
   Buček, Ondrej SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (systém dopravný-internalizácia-doprava
   nákladná-optimalizácia-ekológia-doprava)
   /Internalizácia dopadov dopravných systémov pre vytváranie optimálnej
   skladby v dopravnej sústave- nákladná doprava. Analýza interných a externých
   nákladov a analýza jednotlivých škodlivých účinkov dopravy na životné
   prostredie. Návrhy na riešenie internalizácie externých nákladov v nákladnej
   doprave./
  
  
  ČERVENKOVÁ, Jana
   Zhodnotenie systému odpisovania a obnovy investičného majetku divízie Riečna
   doprava.
   53 s., 5 obr., 15 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 7.
   Sroslík, Miloš SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (majetok investičný-odpisy-odpisový plán-opotrebovanie)
   /Charakteristika činnosti divízie Riečna doprava, jej organizačné štruktúry
   a popis investičného majetku. Opotrebovanie a odpisy investičného majetku.
   Ročný odpisový plán. Výpočet stupňa opotrebovania hlavných zložiek
   investičného majetku divízie./
  
  
  ČERVIENKA, Michal
   Hodnotenie efektívnosti infraštrukturálnych investícií.
   55 s., 0 obr., 24 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 5.
   Harmanová, Danka SKO
   REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (investície-infraštruktúra-granty-efektívnosř)
   /Hodnotenie investícií na tratiach Bratislava - Žilina a Žilina - Košice s
   použitím metód doby návratnosti, čistej súčasnej hodnoty a vnútorného
   výnosového percenta. Výsledkom sú finančné a ekonomické analýzy./
  
  
  ČITÁRY, Michal
   Zabezpečenie dopravy vo firme Branson Slovakia.
   60 s., 6 obr., 4 tab., 12 graf., 1 príl., lit. 3.
   Cajchan, Juraj SKO
   Kolárik, Marek REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (kvalita-doprava-manažment kvality-doprava-kvalita)
   /Zabezpečenie dopravy v spoločnosti Branson v podmienkach certifikovaného
   systému manažerstva kvality, v súlade s normou ISO 9000. Požiadavky normy
   sú aplikované na procesy zabezpečujúce dopravné činnosti./
  
  
  ČUCHRANOVÁ, Alena
   Udržateľná mobilita a intermodalita.
   73 s., 0 obr., 20 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 8.
   Buček, Ondrej SKO
   Mečár, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (trendy v doprave-ekológia-doprava)
   /Udržateľná mobilita a intermodalita. Návrh opatrení v oblasti dopravy
   zohľadňujúcich menšie zaťaženie životného prostredia./
  
  
  ČUKANOVÁ, Petra
   Optimalizácia doručovacej služby v podmienkach SPP Topoľčany.
   56 s., 1 obr., 18 graf., 0 graf., 7 príl., lit. 11.
   Kubričan, Milan SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (doručovanie zásielok-motorizácia-rajón poštový)
   /Optimalizácia organizácie doručovacej služby. Motorizácia doručovacích
   rajónov./
  
  
  DÁVID, Andraj
   Uplatňovanie kombinovanej prepravy kontajnerov v relácii Bratislava -
   Severné more.
   96 s., 17 obr., 45 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 36.
   Kubec, Jaroslav SKO
   REC
   PED, VOD, 28.04.2001
   (preprava kombinovaná-analýza-doprava vodná, vnútrozemská)
   /Variantný návrh spôsobu kombinovanej prepravy kontajnerov v relácií
   Bratislava - severné more s prihliadnutím na vnútrozemskú vodnú dopravu a
   výber optimálneho variantu na základe zvolených kritérií./
  
  
  DIKOVÁ, Katarína
   Stav a výhľadové možnosti vodnej dopravy na rieke Nitra.
   55 s., 3 obr., 7 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 16.
   Maráček, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 22.04.2001
   (cesta vodná - rieka Nitra-návrh vodnej cesty)
   /Popis súčasného stavu rieky Nitry a jej začlenenie do systému európskych
   vodných ciest. Napojenie na Vážsku vodnú cestu. Úprava koryta rieky. Návrh
   prístavov podľa zadaných kapacitných podmienok. Ekonomické zhodnotenie
   návrhu./
  
  
  DODOK, Daniel
   Optimalizácia spracovania listových zásielok na ATL HSC Bratislava O22.
   66 s., 6 obr., 17 tab., 10 graf., 2 príl., lit. 8.
   Stráňai, Karol SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (linka automatická, triediaca-pošta-pošta-zásielky listové)
   /Zmapovanie fungovania automatickej triediacej linky listových zásielok na
   HSC v Bratislave O22. Návrh na odstránenie zistených nedostatkov a lepšie
   využívanie automatickej linky./
  
  
  DOLNÍK, Rastislav
   Obnova vozidlového parku z pohľadu riadenia dopravnej firmy.
   63 s., 0 obr., 4 tab., 5 graf., 4 príl., lit. 7.
   Liščák, Štefan SKO
   Laš, Pavol REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (park vozidlový - obnova)
   /Prístup k riešeniu problému obnovy vozidlového parku v daných ekonomických
   a prevádzkových podmienkach z pohľadu riadenia dopravnej firmy./
  
  
  DRMAJ, Radomír
   Riadenie rentability v podniku cestnej dopravy.
   71 s., 19 obr., 19 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 5.
   Ceniga, Pavel SKO
   Polóni, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (rentabilita-dopravný podnik-doprava cestná-rentabilita)
   /Analýza rentability v podniku cestnej dopravy. Návrh opatrení na zvýšenie
   rentability podniku./
  
  
  DUDÁŠ, Slavomír
   Financovanie dotácie do tržieb z dôvodu poskytovaných zliav vo verejnej
   hromadnej autobusovej doprave.
   63 s., 3 obr., 24 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
   Gnap, Jozef SKO
   Hreusík, Stanislav REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (dotácie finančné-MHD-zľavy na MHD-dotácie)
   /Problematika financovania dotácie do tržieb z dôvodu poskytovaných zliav vo
   verejnej hromadnej autobusovej doprave./
  
  
  DŽURBALOVÁ, Anežka
   Návrh dopravnej obsluhy na trati Žilina-Čadca.
   62 s., 2 obr., 12 tab., 14 graf., 3 príl., lit. 6.
   Glasa, Rastislav SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (marketing-obsluha dopravná-dopravná obsluha-železnica)
   /Analýza súčasného stavu dopravnej obsluhy na trati Žilina - Čadca. Využitie
   marketingových metód pre návrh opatrení na skvalitnenie prepravy
   cestujúcich v regióne a zvýšenie sa podielu prepravených osôb železnicou./
  
  
  ĎURICA, Ľuboš
   Návrh odčlenenia obchodných činností od dopravných činností s nadväznou
   zmenou organizačnej štruktúry a organizácie práce v železničnej stanici
   Žilina.
   65 s., 12 obr., 12 tab., 9 graf., 5 príl., lit. 10.
   Labaj, Jozef SKO
   Kováč, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (organizácia práce-dopravná činnosť-činnosť obchodná-železnice-štruktúra
   organizačná-železničná doprava)
   /Návrh spôsobu odčlenenia obchodných činností od dopravných činností . Zmena
   organizačnej štrukúry a organizácie práce v železničnej stanici Žilina.
   Návrh organizácie práce pri rôznych variantoch rozčlenenia obchodných
   činností a dopravných činností. Analýza obchodných a dopravných činností v
   železničnej stanici Žilina./
  
  
  ĎURINOVÁ, Monika
   Optimalizácia prevádzkovej potreby zamestnancov v nádväznosti na výkonnosť,
   prevádzkovú potrebu a rentabilitu pôšt a doručovacích rajónov na SPP Žilina.
   71 s., 5 obr., 7 tab., 13 graf., 10 príl., lit. 14.
   Vlčanová, Jarmila SKO
   Paďouchová, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (optimalizácia počtu zamestnancov-prevádzková potreba-rentabilita
   podniku-normovanie práce)
   /Návrh racionalizačných a organizačných opatrení s cieľom optimalizovať
   prevádzkovú potrebu zamestnancov v nádväznosti na výkonnosť a rentabilitu
   pôšt a doručovacích rajónov./
  
  
  EISNER, Stanislav
   Objektivizácia stratovosti verejnej autobusovej dopravy z hľadiska tarifnej
   politiky.
   71 s., 5 obr., 14 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 9.
   Hreusík, Stanislav SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (politika tarifná-doprava autobusová-politika dotačná-doprava autobusová)
   /Analýza cien a poskytovaných zliav v autobusovej doprave. Stanovenie
   ekonomickej ceny prepravného výkonu v prímestskej autobusovej doprave na
   základe modelovej kvantifikácie. Návrh nového ekonomického cestovného a jeho
   porovnanie so súčasne platnými tarifami./
  
  
  EPERJEŠIOVÁ, Ingrid
   Leasing - moderný spôsob nákupu zariadenia pre malé a stredné firmy.
   82 s., 3 obr., 11 tab., 3 graf., 9 príl., lit. 15.
   Mičeková, Mária SKO
   Chalányová, Ľudmila REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (leasing-analýza súčasného stavu)
   /Problematika leasingu. Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti leasingu ako
   významnej alternatívy financovania podnikateľských potrieb. Návod pre postup
   podnikateľa pri získavaní leasingu./
  
  
  ERBANOVÁ, Elena
   Nová služba SP, š.p.- Obchodný balík a jeho etablovanie sa na trhu.
   62 s., 3 obr., 7 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 6.
   Kyselová, Tatiana SKO
   Fľak, Ján REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (balík obchodný-produkt poštový-marketing-balík obchodný)
   /Analýza stavu na poštovom prepravnom trhu. Popis produktu EMS-OB /obchodný
   balík/. Podmienky podania, track and trace. Možnosti optimalizácie siete OU.
   Analýza prepravných spoločností. Expresná preprava. Návrh marketingovej
   stratégie./
  
  
  FABIAN, Roman
   Internet on-line booking a jeho aplikácia na podmienky ČSA v SR.
   69 s., 7 obr., 7 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 46.
   Mánik, Vladimír SKO
   Novák, Andrej REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (Internet-booking leteniek-systémy distribučné-Internet)
   /Popis používaných rezervačných systémov pri predaji leteniek. Aspekty
   rozhodujúce o zavedení Internet on-line bookingu pre ČSA v SR. Aplikácia a
   popis systému Travel SITA./
  
  
  FABÍKOVÁ, Zuzana
   Analýza trhu elektronických obchodov v Slovenskej republike.
   56 s., 5 obr., 10 tab., 6 graf., 3 príl., lit. 10.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (internet-obchod-obchod elektronický-SR)
   /Analýza súčasnej situácie v oblasti elektronického obchodu na Slovensku.
   Charakteristika obchodov a ich produktov. Vyhodnotenie trhu, kvality
   obchodov. Analýza podmienok rozvoja e-businessu na Slovensku./
  
  
  FABIŠÍKOVÁ, Daniela
   Prepojenie dvoch prepravno-právnych režimov v medzinárodnej železničnej
   preprave tovaru s osobitným zameraním na používanie taríf.
   61 s., 2 obr., 4 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 12.
   Fedorikova, Dana SKO
   Kejíková, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (právne predpisy-tarify-železničná preprava,medzinárodná-prdpis právny)
   /Analýza taríf v systéme prepravy podľa prepravných podmienok a podľa
   Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej
   preprave tovaru./
  
  
  FAZEKAŠOVÁ, Eva
   Hodnotenie úrovne finančných rozborov v podmienkach ŽSR.
   38 s., 0 obr., 7 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 8.
   Bartošová, Viera SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (analýza finančná-transformácia podniku)
   /Zhodnotenie úrovne finančných rozborov ŽSR vzhľadom na chystanú
   transformáciu podniku na obchodnú spoločnosť. Návrh smerovania finančno
   ekonomických rozhodnutí v budúcnosti./
  
  
  FAZEKAŠOVÁ, Eva
   Hodnotenie úrovne finančných rozborov v podmienkach ŽSR.
   38 s., 0 obr., 7 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 8.
   Bartošová, Viera SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (analýza finančná- ŽSR)
   /Zhodnotenie doterajšej úrovne finančných rozborov ŽSR. Smer, ktorým by sa
   malo uberať finančno-ekonomické rozhodnutie v podmienkach transformácie na
   obchodnú spoločnosť./
  
  
  FELCAN, Róbert
   Ekonomicky oprávnené náklady vo verejnej autobusovej doprave.
   86 s., 8 obr., 16 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 7.
   Hreusík, Stanislav SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (náklady ekonomické-SAD-analýza ekonomická)
   /Zhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov vo verejnej autobusovej
   doprave. Návrh opatrení na zobjektivizovanie ekonomicky oprávnených nákladov
   vo vzaťahu k výkonom vo verejnom záujme./
  
  
  FERIANCOVÁ, Daniela
   Ekonomická analýza harmonizácie železničnej a autobusovej dopravy na
   sledovanej regionálnej trati Kapušany pri Prešove - Bardejov.
   75 s., 3 obr., 21 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 18.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Zavadský, Peter REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava verejná-ŽSR-SAD-harmonizácia)
   /Projekt harmonizácie železničnej a autobusovej dopravy v atrakčnom obvode
   regionálnej dráhy Kapušany pri prešove - Bardejov. Analýza súčasného stavu.
   Zistenie možnosti jedmnotlivých dopravcov vykonávajúcich verejnú hromadnú
   dopravu. Porovnanie výsledkov a na ich základe návrh harmonizácie dopravnej
   obsluhy./
  
  
  FERKOVÁ, Dagmar
   Marketing v nákladnej preprave v atrakčnom obvode Košice a Trebišov.
   63 s., 6 obr., 11 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 8.
   Harmanová, Danka SKO
   Hrudková, Zuzana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (marketing-doprava železničná-preprava nákladná)
   /Teória marketingu. Popis situácie na dopravnom trhu. Rozbor procesu
   marketingového prieskumu. Zhodnotenie výsledkov prieskumu. Návrhy na
   dosiahnutie vyššieho podielu ŽSR na prepravnom trhu./
  
  
  FERTAĽ, Vladimír
   Dopravné náklady ako zložka colnej hodnoty.
   30 s., 0 obr., 0 tab., 3 graf., 2 príl., lit. 7.
   Bartošová, Viera SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (clo-náklady dopravné)
   /Náklady na dopravu dovážaného tovaru v zahraničí ako jedna z
   pripočítateľných položiek colnej hodnoty tovaru. Analýza a zhodnotenie
   jednotlivých foriem a spôsobov predkladania nákladov na dopravu tovaru.
   Návrh spôsobu riešenia pre budúce obdobie./
  
  
  FERTAĽ, Vladimír
   Dopravné náklady ako zložka colnej hodnoty.
   30 s., 0 obr., 0 tab., 3 graf., 2 príl., lit. 7.
   Bartošová, Viera SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colná správa-dopravné náklady-dopravné náklady na dopravu v zahraničí)
   /Náklady na dopravu dovážaného tovaru v zahraničí, ako jedna z
   pripočítateľných položiek colnej hodnoty tovaru. Analýza a posúdenie
   jednotlivých foriem a spôsobov predkladania nákladov na dopravu tovaru.
   Návrh spôsobu riešenia pre budúce obdobie./
  
  
  FISCHEROVÁ, Jana
   Finančná analýza v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. OZ Stredoslovenské
   riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica.
   75 s., 2 obr., 2 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 7.
   Rostašová, Mária SKO
   Hodáková, Miroslava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (analýza finančná-SP, š.p.-likvidita-rentabilita)
   /Finančná analýza posniku Slovenská pošta./
  
  
  FRAŇO, Michal
   Marketingová podpora služieb firmy s využitím internetu.
   62 s., 1 obr., 4 tab., 5 graf., 13 príl., lit. 12.
   Birnerová, Eva SKO
   Kollar, Ivan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (marketing - internet)
   /Možnosti využitia internetu vo vybraných marketingových činnostiach pre
   firmu Colspedia s.r.o. Vyhodnotenie firemnej www stránky./
  
  
  FRÁTRIK, Rastislav
   Tvorba interaktívnych internetových aplikácií.
   90 s., 21 obr., 5 tab., 0 graf., 42 príl., lit 14.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (internet-tvorba www stránok)
   /Problematika tvorby interaktívnych webových stránok. Príklad aplikácie
   WEBAREF, ktorá slúži k plánovaniu a prihlasovaniu sa na termíny skúšok.
   Princíp práce jazyka HTML. Najznámejšie programovacie jazyky pri výstavbe
   www stránok./
  
  
  FRIEDMANOVÁ, Miroslava
   Riadenie likvidity v podniku cestnej dopravy.
   70 s., 3 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Švaňa, Štefan SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-likvidita-riadenie)
   /Riadenie likvidity v podniku cestnej dopravy OZ SAD SPišská Nová Ves.
   Ekonomická analýza podniku. Vypočítanie stavu likvidity. Zhodnotenie
   vypočítaného výsledku likvidity./
  
  
  FROĽOVÁ, Martina
   Štúdia budovania ISDN prístupov v meste Martin pre potreby OZ RT SS Banská
   Bystrica
   80 s., 16 obr., 41 tab., 12 graf., 0 príl., lit 15.
   Ďurko, Štefan SKO
   Achimský, Karol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (sieť telefónna, digitálna-ISDN)
   /Možné využitie ISDN v jednotlivých odvetviach slovenského hospodárstva.
   Porovnanie jednotlivých variantov zavedenia ISDN prístupu . Prognóza pre
   mesto Martin na ďalších 5 rokov./
  
  
  GAHÉR, Andrej
   Prenájom plavidiel.
   67 s., 1 obr., 11 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 12.
   Horyna, Karol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (plavidlá- prenájom.doprava vodná)
   /Sučasný stav prenajímania plavidiel. Rozvoj tohto oboru a jeho plánovanie.
   Prenájom plavidiel ako jeden z prejavov ekonomického zblíženia./
  
  
  GAJDOŠÍK, Ján
   Aspekty reklamy v podmienkach Slovenskej pošty, š.p.
   67 s., 1 obr., 8 tab., 0 graf., 9 príl., lit 6.
   Farkašová, Viera SKO
   Zajásenská, Oľga REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (reklama-pošta-stratégia reklamná-zákazník-reklama a jej vplyv)
   /Špecifiká reklamy v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. Teoretické
   východiská reklamy. Konkrétne možnosti uplatnenia reklamy z hľadiska potrieb
   zákazníkov pošty./
  
  
  GÁPOVÁ, Andrea
   Upevnenie trhovej pozície ST, a.s. v poskytovaní internetových služieb na
   slovenskom internetovom trhu.
   58 s., 3 obr., 2 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 7.
   Štiblický, Milan SKO
   Belobrad, Eugen REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (Slovenské telekomunikácie-internet-internet-stratégia ST)
   /Poskytovanie internetových služieb prostredníctvom Slovenských
   telekomunikácií. Návrh opatrení a stratégií na upevnenie sučasnej výhodnej
   trhovej pozície pre Slovenské telekomunikácie, a.s./
  
  
  GARGULÁK, Ján
   Colné režimy - ekonomické nástroje politiky štátu v oblasti colníctva.
   47 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Tomová, Anna SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (clo-režim colný-zákon colný)
   /Analýza problematiky colného konania a colných režimov. Návrh na zmenu
   niektorých ustanovení Colného zákona a návrh na zosúladenie niektorých
   ustanovení colného a daňového práva./
  
  
  GARGULÁK, Ján
   Colné režimy - ekonomické nástroje politiky štátu v oblasti colníctva.
   47 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Tomová, Anna SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colný režim-štátna politika)
   /Riešenie a ozrejmenie problematiky colného konania a colných režimov. Návrh
   na zmenu niektorých ustanovení Colného zákona. Návrh na zosúladenie
   niektorých ustanovení colného a daňového práva./
  
  
  GAŠPARÍK, Jozef
   Grafikon vlakovej dopravy pre Tatranské elektrické železnice s využitím
   nových vlakových jednotiek.
   74 s., 2 obr., 33 tab., 19 graf., 12 príl., lit. 23.
   Lichner, Dušan SKO
   Olexa, Ladislav REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava vlaková-grafikon)
   /Návrh grafikonu vlakovej dopravy pre Tatranské elektrické železnice po
   nasadení nových elektrických jednotiek radu 425.95 do prevádzky.
   Charakteristika tratí. Popis elektrického vozidla 429.95 a jeho porovnanie
   so súčsnou el. jednotkou 425.95. Návrh taktového grafikonu vlakovej dopravy,
   založeného na princípe jazdy vlakov v rovnakých časových intervaloch./
  
  
  GAZDÍK, Róbert
   Možnosti získavania finančných prostriedkov na kapitálovom trhu s využitím
   kapitálového trhu z pohľadu podniku.
   80 s., 0 obr., 2 tab., 7 graf., 2 príl., lit. 9.
   Margen, Peter SKO
   Kováčiková, Martina REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (trh kapitálový-cenné papiere-financovanie podniku)
   /Analýza alternatív financovania podniku na kapitálovom trhu. Popis
   realizácie týchto alternatív a ich podporných služieb. Návrh optimálneho
   riešenia financovania podniku s ohľadom na súčasný stav./
  
  
  GAŽO, Ján
   Postavenie produktov SP, š.p. poskytovaných v konkurenčnom prostredí.
   74 s., 0 obr., 28 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 11.
   Poláková, Helena SKO
   Močková, Miriam REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (poštové produkty-konkurencia-konkurenčné prostredie-spoje)
   /Produkty SP. š.p. a ich postavenie na trhu. Porovnanie jednotlivých
   produktov konkurenčných firiem. Analýza produktov a návrh na odstránenie
   nedostatkov./
  
  
  GAŽO, Juraj
   Optimalizácia technologických postupov v PS Kúty pri preprave vlaku NEX
   42537/42538 v relácii Bratislava Pálenisko-Praha Žižkov.
   60 s., 2 obr., 9 tab., 2 graf., 6 príl., lit. 10.
   Trhan, Ján SKO
   Majerčák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (postup technologický-preprava vlaku-optimalizácia prepravy)
   /Návrh na skvalitnenie technológie pri spracovaní vlaku kombinovanej,
   kyvadlovej dopravy Nex 42537/42538 v pohraničnej výmennej stanici Kúty za
   účelom skrátenia času pobytu vlaku v pohraničnej stanici./
  
  
  GELETA, Marián
   Návrh modelu taktového GVD osobných vlakov na traťovom úseku Čadca - Skalité
   - Zwardoň.
   66 s., 14 obr., 44 tab., 4 graf., 10 príl., lit. 10.
   Jambor, Rastislav SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (GVD taktový-poriadok cestovný-ŽSR)
   /A suggestion of a tact time-table for the track Čadca-Skalité-Zwardoň
   focussed on the effort to secure time and scope continuity in junction
   stations./
  
  
  GIRA, Ľubomír
   Ekonomický prínos produktov Poštovej banky, a.s. pre SPP Bardejov.
   62 s., 0 obr., 14 tab., 8 graf., 0 príl., lit. 9.
   Sulín, Alexander SKO
   REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (bankovníctvo-produkty-analýza ekonomická-bankové produkty)
   /Produkty poštovej banky poskytované poštou. Ekonomický prínos týchto
   produktov pre SPP Bardejov. Spôsob odmeňovania týchto produktov. Trendová
   analýza vybraných produktov Poštovej banky./
  
  
  GLOGOVSKÝ, Richard
   Výukový grafikon vlakovej dopravy v dopravnom labaratóriu.
   73 s., 9 obr., 13 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 9.
   Lichner, Dušan SKO
   Kalina, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (technológia-doprava železničná-grafikon výlukový)
   /Návrh výlukového grafikonu vlakovej dopravy pre dopravné laboratórium
   Katedry železničnej dopravy ŽU. Popis dopravného laboratória a
   charakteristika staníc a zabezpečovacích zariadení. Podklady pre zostavu a
   návrh variantu výlukového grafikonu vlakovej dopravy./
  
  
  GONDŽÁROVÁ, Zuzana
   Problematika stanovenia preukázateľnej straty v prímestskej autobusovej
   doprave.
   72 s., 0 obr., 6 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 7.
   Gnap, Jozef SKO
   Hreusík, Stanislav REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava autobusová-ekonomické zhodnotenie-náklady-dopravaautobusová
   prímestská)
   /Charakterizovanie problémov súvisiacich so vznikom strát v autobusovej
   prímestskej doprave. Stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov, primeraného
   zisku a vyčíslenia straty. Návrh opatrení na riešenie tejto situácie z
   hľadiska dopravcu a štátu./
  
  
  GREGOR, Michal
   Stanovenie univerzálnej charakteristiky osobného automobilu pre potreby
   slovenského trhu.
   65 s., 0 obr., 10 tab., 9 graf., 1 príl., lit. 6.
   Ivánek, Peter SKO
   Matějka, REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (automobil osobný-charakteristika-dotazníkový prieskum)
   /Spracovanie dotazníkového prieskumu za účelom zistenia najvhodnejšieho
   osobného automobilu pre potreby slovenského trhu./
  
  
  GREGOR, Juraj
   Využitie vozňov ŽSR na rekreáciu a tematické zájazdy zamestnancov ŽSR.
   55 s., 16 obr., 14 tab., 2 graf., 10 príl., lit. 10.
   Voleský, Karel SKO
   Delina, Pavol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (park vozňový-využitie)
   /Analýza vozňového parku ŽSR, za účelom využitia vozňov na rekreáciu a
   zájazdy zamestnancov, i pre subjekty mimo ŽSR./
  
  
  GRELL, Roman
   Technicko-ekonomické porovnanie lietadiel TU-154M a B 737-400.
   73 s., 38 obr., 14 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Mác, Ján REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (lietadla-technicko ekonomické porovnanie)
   /Technicko-ekonomické porovnanie lietadiel TU-154 M a B 737-400. Porovnanie
   hmotnosti, obchodného zaťaženia, priamych prevádzkových nákladov,
   jednotkových nákladov. Porovnanie konštrukčných prvkov lietadiel TU 154 M a
   B 737-400./
  
  
  HAJDÁK, Martin
   Lízing ako forma financovania podnikateľských aktivít v cestnej doprave.
   69 s., 2 obr., 11 tab., 5 graf., 4 príl., lit. 10.
   Mičeková, Mária SKO
   Paľo, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (lízing-podnikanie-financovanie podnikateľských aktivít)
   /Teoretická podstata lízingu, vrátane jeho daňových a právnych aspektov.
   Analýza konkrétnej lízingovej operácie. Daňové úspory pri obstarávaní
   investície formou lízingu./
  
  
  HÁJNIK, Jaroslav
   Softwarové spracovanie hodnotenia dodávok v súlade s požiadavkami ISO 9002
   vo variante návrhu pre podnik Ferona Slovakia, a.s.
   84 s., 3 obr., 4 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 11.
   Vaculík, Juraj SKO
   Kubek, Juraj REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém informačný-software-dodávky-hodnotenie-ASP technológia)
   /Zefektívnenie procesu hodnotenia dodávateľov a dodávok v súlade s
   požiadavkami normy ISO 9002 v žilinskej prevádzke akciovej spoločnosti
   FERONA Slovakia. Spracovanie z papierovej formy do softwerovej podoby./
  
  
  HALGASOVÁ, Žaneta
   Optimalizácia počtu vozňov osobnej dopravy pre súčasný GVD.
   55 s., 1 obr., 25 tab., 9 graf., 3 príl., lit. 4.
   Voleský, Karel SKO
   Šulík, Štefan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (vozeň osobný-optimalizácia počtu)
   /OPtimalizácia počtov vozňov osobnej dopravy pre súčasný grafikon vlakovej
   dopravy. Popis súčasného stavu vozňového parku vlakovej osobnej dopravy.
   Stanovenie optimálnej potreby vozňov. Výpočet grafikonovej potreby pre GVD
   2000/2001./
  
  
  HALUŠKA, Marian
   Materiálové zabezpečenie výučby pilotov podľa JAR-FCL, časť- Navigácia I.
   143 s., 102 obr., 8 tab., 0 geaf., 1 príl., lit. 6.
   Kevický, Dušan SKO
   REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (navigácia lietadla-základy)
   /Teoretické požiadavky a vedomosti z navigácie pre získanie kvalifikácie -
   dopravný pilot - podľa požiadaviek predpisu JAR-FCL. Návrh systému výučby
   rozdelený na prednášky a cvičenia./
  
  
  HARANTOVÁ, Jana
   Cenová kalkulácia prepravných výkonov v podniku cestnej nákladnej dopravy.
   79 s., 1 obr., 8 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 12.
   Križanová, Anna SKO
   Krasňanová, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (kalkulácia cenová-výkon prepravný)
   /Možnosti zdokonalenia súčasného stavu operatívneho rozhodovania o výške
   ceny a uplatnenie progresívneho kalkulačného postupu- dynamickej kalkulácie
   vlastných nákladov v podniku cestnej nákladnej dopravy./
  
  
  HARGAŠ, Juraj
   Koncepcia osobnej hromadnej dopravy v smere Ružomberok - Korytnica.
   87 s., 10 obr., 12 tab., 7 graf., 2 príl., lit. 10.
   Maráček, Ján SKO
   Hollarek, T. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (železnica-úzkorozchodná-doprava hromadná-železničná)
   /Posúdenie a porovnanie prevádzkovej a ekonomickej vhodnosti jednotlivých
   dopravných systémov, realizovaných na danom území. Návrh úzkorozchodnej
   elektrifikovanej železnice. Ekonomické zhodnotenie návrhu./
  
  
  HARVAN, Róbert
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, časť -
   Drak letúna.
   97 s., 66 obr., 10 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Beňo, Luděk SKO
   Tichavský, Vladimír REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (lietadlo-konštrukčné prvky)
   /Všeobecné požiadavky JAR-FCL pre časť - drak letúna. Teoretické požiadavky
   na jednotlivé konštrukčné prvky. Návrh systému zabezpečenia výučby, vrátane
   evaluácie./
  
  
  HAZLINGEROVÁ, Soňa
   Marketing telekomunikačnej služby EASY.
   92 s., 10 obr., 4 tab., 9 graf., 1 príl., lit. 16.
   Gogolák, Karol SKO
   Kaštánek, Pavol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing-telekomunikácie-komunikácia marketingová-firma Eurotel)
   /Súčasný trh mobilnej komunikácie. Charakteristika spoločnosti EUROTEL a jej
   produktu - karty EASY. Strategické plánovanie rozvoja spoločnosti Eurotel.
   Nástroje marketingového mixu využívané v spoločnosti Eurotel./
  
  
  HERCEGOVÁ, Petra
   Prevádzkové podmienky a úpravy osobnej výletnej lode pre reláciu
   BRATISLAVA-GYÖR.
   83 s., 10 obr., 16 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Klepoch, Jaromír SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (prevádzka-loď výletná)
   /Návrh úpravy interiéru výletnej lode tak, aby tieti zmeny pozitívne
   vplývali na kvalitu prepravy a boli vhodné z hľadiska prevádzkových nárokov
   plavby./
  
  
  HERDA, Martin
   Technicko-ekonomické aspekty komunikácie s plavidlom.
   54 s., 8 obr., 13 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 15.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (rádiokomunikácia-lodná rádiokomunikácia-efektivita)
   /Technicko-ekonomické aspekty rádiokomunikácie s plavidlami. Analýza
   podmienok v Slovenskej plavbe a prístavoch. Posúdenie investičných
   podmienok. Súčasné podmienky komunikácie plavidlo- breh./
  
  
  HERIBANOVÁ, Zuzana
   Možnosti zdokonalenia systému spracovania dát o lodnej prevádzke.
   66 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 20 príl., lit. 9.
   Sochor, Pavel SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (doprava riečna- systém informačný)
   /Charakteristika podniku Slovenská plavba a prístavy. Riadenie riečnej
   flotily v podmienkach SPaP, a.s.. Zber údajov o činnosti flotily, ich
   štruktúra a informačný obsah. Význam a použiteľnosť týchto údajov pre
   riadenie lodnej prevádzky. Nové možnosti automatizovaného zberu a
   spracovania údajov o činnosti plavidiel v podniku SPaP, as./
  
  
  HIČÁK, Štefan
   Výber vozidiel, ktoré vyhovujú Dohovoru TIR.
   38 s., 14 obr., 0 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 17.
   Adamicová, Eva SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (Dohovor TIR-dopravcovia-TIR-výber vozidel)
   /Výber a schvaľovanie vozidiel prepravujúcich tovar na podklade karnetu TIR
   od jeho počiatku až po súčasnosť. Porovnanie Dohovoru TIR s Dohovorom o
   spoločnom tranzitnom režime. Odporúčania pre realizáciu v praxi./
  
  
  HIČÁK, Štefan
   Výber vozidiel, ktoré vyhovujú Dohovoru TIR.
   38 s., 14 obr., 0 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 17.
   Adamicová, Eva SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (Dohovor TIR-vozidlá-dopravca-TIR)
   /Dohovor TIR - výber a schvaľovanie vozidiel prepravujúcich tovar na
   podklade karnetu TIR od jeho počiatku po súčasnosť. Výhody a nevýhody tohto
   Dohovoru. Porovnanie Dohovoru TIR s Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime.
   Odporúčanie pre realizáciu predpisu v praxi./
  
  
  HLINKA, Igor
   Dotačné financovanie železničnej dopravy v krajinách CEFTA.
   62 s., 0 obr., 22 tab., 16 graf., 0 príl., lit. 24.
   Tomová, Anna SKO
   Molko, neuv. REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (financovanie žel. dopravy-dotačná politika-ŽSR)
   /Porovnanie transformačného procesu železníc krajín CEFTA od roku 1993 do
   roku 1999. Vymedzenie hlavných rozdielov v transformačnom procese.
   Hodnotenie dotačného financovania železničnej dopravy v krajinách CEFTA.
   Návrh opatrení na zlepšenie súčasnej situácie./
  
  
  HLUŠÁKOVÁ, Alena
   Analýza využívania poštových terminálov ako nástrojov bezhotovostných
   platieb za tovar a služby a perspektíva ich budúceho vývoja.
   71 s., 5 obr., 2 tab., 5 graf., á príl., lit. 11.
   Šujanský, Jozef SKO
   Ondrišek, Vincent REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (POS terminál - karta platobná)
   /Analýza súčasnej situácie na trhu poskytovania služieb bezhotovostného
   platenia platobnými kartami v žilinskom regióne. Návrh opatrení na zlepšenie
   marketingovej a obchodnej politiky Slovenskej sporiteľne a.s. . Špecifikácia
   charakteristík regionálneho trhu./
  
  
  HOLÁKOVÁ, Anna
   Trestná činnosř v pošte.
   58 s., 1 obr., 9 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 12.
   Rostášová, Mária SKO
   Belobrad, Eugen REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (trestná činnosť-pošta-právo-činnosř trestná)
   /Legislatívne pozadie porušovania právnych predpisov v podmienkach poštovej
   prevádzky. Analýza trestnej činnosti v podmienkach SPP Žilina. Príčiny a
   podmienky vzniku trestnej činnosti na poštách. Návrh preventívnych opatrení
   na minimalizáciu trestnej činnosti./
  
  
  HOLODOVÁ, Zuzana
   Návrh systémových zmien vo vzdelávaní pracovníkov colnej správy.
   31 s., 0 obr., 11 tab., 20 graf., 8 príl., lit. 8.
   Nemcová, Viera SKO
   Gazdíková, Margita REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (vzdelávanie-colníci)
   /Riešenie systémových zmien vo vzdelávaní pracovníkov colnej správyv
   intenciách zákona NR SR č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a
   ostatných platných colných predpisov./
  
  
  HOLODOVÁ, Zuzana
   Návrh systémových zmien vo vzdelávaní pracovníkov colnej správy.
   31 s., 0 obr., 11 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 8.
   Nemcová, Viera SKO
   Gazdíková, Margita REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colná spráca-vzdelávanie-ľudské zdroje-vzdelávanie)
   /Návrh systémových zmien vo vzdelávaní pracovníkov colnej správy ,
   spracovaný v intenciách zákona NR SR č.200/1998 Z.z. O štátnej službe
   colníkov a ostatných relevantných predpisov a vyhlášok./
  
  
  HORÁKOVÁ, Eva
   Inovácia poštového platobného styku v pôsobnosti SPP Liptovský Mikuláš.
   55 s., 2 obr., 3 tab., 13 graf., 7 príl., lit. 5.
   Sališová, Katarína SKO
   Vrzalová, Elena REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (styk platobný-pošta-poukážky poštové)
   /Analýza súčasného stavu poštového platobného styku v pôsobnosti SPP
   Liptovský Mikuláš dotazníkovou formou. Návrh riešení na odstránenie
   nedostatkov, ktoré vyplynuli z analýzy./
  
  
  HOREČNÝ, Ľuboš
   Dopravné prieskumy s využitím elektronických označovačov a počítačov vo
   vozidlách MHD Žilina.
   74 s., 18 obr., 8 tab., 0 graf., 5 príl., lit.12.
   Surovec, Pavel SKO
   Rievaj, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (dopravné prieskumy-elektronická technika)
   /Elektronické označovače a počítače vo vozidlách MHD na zaznamenaávanie
   informácií o pohybe cestujúcich a prevádzke vozidiel na linkách MHD./
  
  
  HOREHÁJOVÁ, Zuzana
   Technológia spracovania zásielok kuriérskou spločnosťou UPS.
   58 s., 3 obr., 1 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 18.
   Čaplovič, Ján SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (UPS-doručovanie-United Parcel Service)
   /Oboznámenie sa so spoločnosťou UPS. Produkty poskytované službou UPS.
   Technológia spracovania a sledovania zásielok. Porovnanie domácich produktov
   spoločností UPS a DHL./
  
  
  HORNYAK, Csaba
   Ekologický prínos výmeny podvozkov v žst. Maťovce.
   36 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 8.
   Bystránsky, Jozef SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (ekológia-železnice-podvozky-výmena-ekológia)
   /Preväzovanie vozňov v prekládkovom pohraničnom železničnom uzle Maťovce,
   kde sa stretávajú dva rozchody. Zhodnotenie ekologickej výhodnosti
   preväzovania vozňov oproti prekládke tovaru. Zmapovanie nedostatkov
   vyskytujúcich sa pri tejto činnosti. Návrh spôsobov na ich odstránenie./
  
  
  HORNYÁK, Czaba
   Ekologický prínos výmeny podvozkov v žst. Maťovce.
   36 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 8.
   Bystránsky, Jozef SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (podvozky vozňov-výmena-prekládka tovaru-výmena podvozkov-porovnanie)
   /Preväzovanie vozňov v prekládkovom pohraničnom železničnom uzle Maťovce,
   kde sa stretávajú dva traťové rozchody. Porovnanie ekologickej výhodnosti
   preväzovania vozňov oproti prekládke tovaru. Zmapovanie nedostatkov
   vyskytujúcich sa pri tejto činnosti. Návrh spôsobov na odstránanie
   vyšpecifikovaných nedostatkov./
  
  
  HORVÁTH, Štefan
   Skvalitnenie prepravno-obchodnej činnosti v preprave spešnín a kuriérnych
   zásielok na ŽSR.
   61 s., 0 obr., 4 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 4.
   Adamicová, Eva SKO
   Kollár, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (kvalita -preprava spešnín-služby železníc-kvalta)
   /Informácie o súčasnom stave prepravy spešnín a kuriérnych zásielok. Návrh
   na zvýšenie podielu železničnej dopravy a zvýšenie záujmu prepravcov
   využívať služby železnice pri preprave spešnín./
  
  
  HRABEC, Štefan
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, pohonné
   jednotky.
   70 s., 23 obr., 6 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 1.
   Kříž, Jozef SKO
   Kyselica, Stanislav REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (motory prúdové,letecké)
   /Zostavenie prehľadného zobrazenia konštrukcie lietadla pomocou textu a
   obrázkov, ktoré bude slúžiť ako učebná pomôcka s možnosťou využitia
   ponúkanej literatúry a softvérového vybavenia./
  
  
  HRADSKÁ, Monika
   Náklady na údržbu tlačných člnov.
   55 s., 5 obr., 10 tab., 3 graf., 0 príl., lit. 6.
   Šlesinger Ján, SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (údržba tlačných člnov-náklady na údržbu-člny)
   /Analýza nákladov na údržbu a opravy tlačných člnov. Zhodnotenie
   starostilvosti o tlačné člny. Vyhodnotenie nákladov vynaložených na opravy
   jednotlivých lodných zariadení. Možnosti zníženia nákladov za údržbu
   vypracované na základe analýzy a porovania nákladov./
  
  
  HREBEŇÁK, Jaroslav
   Spoločný tranzitný režim v podmienkach Slovenskej republiky a možnosti jeho
   rozvoja.
   42 s., 1 obr., 3 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 6.
   Gnap, Jozef SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (tranzitný režim-reforma)
   /Analýza tranzitného režimu. Možnosti jeho využitia pri uľahčovaní formalít.
   Návrh reformy tranzitného režimu a jej využitie v colnej praxi./
  
  
  HREBEŇAK, Jaroslav
   Spoločný tranzitný režim v podmienkach Slovenskej republiky a možnosti jeho
   rozvoja.
   42 s., 1 obr., 3 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 6.
   Gnap, Jozef SKO
   Knižka, Jánj REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (tranzitný režim SR)
   /Spoločný tranzitný režim, jeho klady a nedostatky. Možnosti jeho využitia
   pri uľahčovaní colných formalít. Reforma Spoločného tranzitného režimu./
  
  
  HREBENÁROVÁ, Dušana
   Komputácia externých nákladov.
   85 s., 0 obr., 40 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 10.
   Buček, Ondrej SKO
   Mečár, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (náklady finančné-politika dopravná-dopravná politika-náklady)
   /Problematika externých nákladov a ich internalizácia. Externé náklady sú
   členené na : dopravné nehody, hluk a znečistenie, a kongescie. Porovnanie
   jednotlivých dopravných odvetví, ktoré sa najviac podieľajú na týchto
   externých nákladoch. Konkrétne výpočty a odhad externých nákladov./
  
  
  HREBÍK, Andrej
   Optimalizácia systému obehov vozňov klasickej stavby v uzle Nové Zámky.
   67 s., 1 obr., 25 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 9.
   Moravanská, Andrea SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (vozne-systém obehový-obeh vozňov-optimalizácia)
   /Optimalizácia systému vozňov klasickej stavby v uzle Nové Zámky
   zohľadňujúce čo najhospodárnejšie využitie vozňov a súčasne spĺňajúca
   podmienky kvalitnej prepravy cestujúcich. Návrh východísk pre ďalšie
   smerovanie zvyšovania kvality osobnej dopravy v tejto oblasti./
  
  
  HREHOVÁ, Katarína
   Návrh a organizácia dopravy v centre mesta Vranov nad Topľou.
   63 s., 2 obr., 14 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 10.
   Paľo, Jozef SKO
   Balog Jozef, REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná-križovatka-križovatka organizácia dopravy)
   /Analýza súčasného stavu, s využitím výhľadových podkladov. Návrh malej
   okružnej križovatky v centre mesta za účelom spomalenia a usmernenia dopravy
   v meste./
  
  
  HREUSÍKOVÁ, Tatiana
   Key Account Management v podmienkach poštových operátorov.
   86 s., 9 obr., 9 tab., 2 graf., 8 príl., lit. 10.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Rostášová, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (key account management-zákaznícky servis-kľúčový zákazník-výnosy)
   /Key Account Management v podmienkach poštových operátorov v Nemeckej pošte
   a.s. a Slovenskej pošte, š.p. Popis systému balíkovej služby najväčšieho
   poštového operátora na európskom trhu Kuriér a balíkovej služby NP, a.s.
   Uplatňovanie metód KAM a porovnanie u NP, a.s. a SP š.p. a odporúčania na
   zlepšenie služieb pre Slovenskú poštu./
  
  
  HRIVNÁK, Martin
   Využitie Du-Pontovho rozkladu v prognózovaní finančných výsledkov ŽSR.
   71 s., 0 obr., 28 tab., 38 graf., 1 príl., lit. 14.
   Tomová, Anna SKO
   Hrudková, Zuzana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (prognózovanie finančné-ŽSR-prognózovanie)
   /Návrh modelu kvantifikácie determinujúcich činiteľov rentability vlastného
   kapitálu ROE pre ŽSR. Analýza vývoja v rokoch 1999 a 2000 vypracovaná na
   základe tohto modelu. Simulácia finančných výsledkov pre ŽSR pomocou
   navrhnutého modelu./
  
  
  HROMUĽÁK, Daniel
   Analýza potrieb civilného letectva SR s ohľadom na aplikáciu predpisov
   JAR-66 a JAR-147.
   64 s., 4 obr., 3 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 12.
   Jenkevičová, Marcela SKO
   Beňo, Luděk REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (lietadlo-údržba-personál-výcvik-personál údržby lietdla)
   /Porovnanie súčasného stavu vo výcviku a osvedčovaní personálu údržby
   lietadiel v SR s požiadavkami JAR-66 a JAR-147. Porovnanie požiadaviek na
   vedomosti na základe ktorých je vydávaný preukaz o spôsobilosti osvedčenia
   lietadiel do prevádzky. Popis stavu výcvikových zariadení pre personál
   údržby v SR./
  
  
  HRUBOŠ, Peter
   Náklady a zabezpečenie prevádzkyschopnosti motorových lodí a remorkérov.
   52 s., 4 obr., 18 tab., 4 graf., 1 príl., lit.6.
   Šlesinger, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (efektívnosť prevádzky motorových lodí-náklady-doprava lodná)
   /Analýza nákladov na údržbu a opravy motorových nákladných lodí a tlačných
   remorkérov typu Muflon. Porovnanie využitia jednotlivých plavidiel. Analýza
   nákladov na zabezpečenie prevádzkyschopnosti týchto plavidiel./
  
  
  HRUŠOVSKÝ, Juraj
   Možnosti obchodnej logistiky v SCP a.s. Ružomberok.
   68 s., 10 obr., 8 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 12.
   Hurtešák, Milan SKO
   Královenský, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (logistika obchodná-systém informačný)
   /Využitie logistických princípov pri podnikových rozhodnutiach od nákupu
   surovín až po predaj hotových výrobkov, teda v komplexnom toku materiálov v
   akciovej spoločnosti SCP Ružomberok./
  
  
  HUJOVÁ, Denisa
   Využitie analýzy parciálnych výsledkov pri hodnotení podniku.
   62 s., 0 obr., 15 tab., 22 graf., 9 príl., lit. 13.
   Bartošová, Viera SKO
   Žačko, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (analýza finančná-prognózovanie-ŽSR-prognózovanie)
   /Sledovanie vývoja skutočných nákladov ŽSR v rokoch 1995-1999. Zhodnotenie
   pripravovanej transformácie ŽSR. Analýza prognózovaných nákladov až do roku
   2005./
  
  
  HULÍN, Martin
   Analýza výhodnosti závodnej medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
   Skloplast, a.s. Trnava a možnosti alternatívnych spôsobov dopravy.
   77 s., 7 obr., 15 tab., 13 graf., 3 príl., lit. 8.
   Duffek, Imrich SKO
   Liščák, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava nákladná, cestná-doprava kombinovaná)
   /Problematika exportu tovarov yo Skloplast, a.s. Trnava. Analýza závodevej
   dopravy. Možnosti alternatívnej dopravy pri exporte./
  
  
  HYNKOVÁ, Veronika
   Hodnotenie úrovne finančných rozborov ŽSR a ČD.
   70 s., 0 obr., 13 tab., 25 graf., 6 príl., lit. 24.
   Bartošová, Viera SKO
   Remiš, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (analýza finančná-komparácia-ŽSR-analýza finančná)
   /Hodnotenie úrovne a vypovedacej hodnoty finančných ukazovateľov za roky
   1993-1999. Výsledky ekonomických rozborov ŽSR a ČD sú podkladom pre návrhy a
   odporúčania na zlepšenie finančného riadenia ŽSR./
  
  
  IHNÁT, Peter
   Posúdenie využitia simultánnej metódy pri zostave skupinových vlakov v
   železničnej stanici Košice.
   66 s., 16 obr., 15 tab., 13 graf., 4 príl., lit. 9.
   Márton, Peter SKO
   Lukáč, Luboš REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (zostava skupinových vlakov-metóda simultánna-zostava vlakov)
   /Posúdenie možnosti využitia metód simultánnej zostavy skupinových
   nákladných vlakov v žst. Košice. Popis technických zariadení. Metódy
   využívané pri zostave skupinových vlakov. Riešenie aplikované na súčasné
   technické vybavenie stanice a na súčasnú technológiu používanú na ŽSR./
  
  
  ILAVSKÁ, Marcela
   Variantný návrh cestovných poriadkov TEŽ a OŽ v nadväznosti na prepravné
   požiadavky.
   69 s., 2 obr., 36 tab., 31 graf., 4 príl., lit. 9.
   Olexa, Ladislav SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (poriadok cestovný-návrh)
   /Návrh cestovného poriadku na tratiach Tatranských elektrických železníc a
   Ozubnicovej železnici s ohľadom na požiadavky cestovného ruchu. Zhodnotenie
   situácie v roku 2000. Návrh cestovných poriadkov pre zimnú i letnú sezónu i
   pre obdobie mimosezónne. Navrhnuté varianty sú porovnané s rokom 2000./
  
  
  ILIAŠOVÁ, Erika
   Produktová analýza pobočky VÚB, a.s. vrátane jej marketingovej pozície na
   peňažnom trhu.
   65 s., 6 obr., 7 tab., 1 graf., 9 príl., lit. 7.
   Briatková, Mária SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (produkt poštový-analýza; pošta-trh peňažný-konkurenčné prostredie)
   /Analýza produktov pobočky VÚB, a.s.. Zhodnotenie jej marketingovej pozície
   na peňažnom trhu./
  
  
  IVÁNKOVÁ, Katarína
   Metódy ohodnocovania podnikov využívané v znaleckej praxi na Slovensku.
   80 s., 3 obr., 10 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 8.
   Sedláková, Iveta SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (ohodnocovanie podniku-znalectvo-metódy-posudok znalecký)
   /Analýza a návrh na zlepšenie metód ohodnocovania podnikov využívaných v
   znaleckej praxi v Slovenskej republike podľa vyhlášky MS SR č. 255/2000.
   Aplikácia dvoch vybraných metód na ohodnotenie konkrétneho podniku formou
   znaleckého posudku./
  
  
  JACKOVÁ, Beáta
   Návrh samoobslužného výpravného systému na tratiach TEŽ a OŽ.
   80 s., 3 obr., 34 tab., 7 graf., 15 príl., lit.12.
   Olexa, Ladislav SKO
   Hámoš, Peter REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (výpravný systém samoobslužný-TEŽ-vypravovanie vlakov)
   /Návrh samoobslužného výpravného systému na tratiach TEŽ a OŽ založený na
   báze samoobslužného predaja prepravných cenín a dobudovania technickej
   základne./
  
  
  JAKUBÍKOVÁ, Katarína
   Racionalizácia systému skladovania vo vybranom distribučnom sklade.
   78 s., 2 obr., 14 tab., 8 graf., 1 príl., lit. 9.
   Šulgan, Marian SKO
   Mlichová, J. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (skladové hospodárstvo-racionalizácia-zásobovanie)
   /Riešenie prepravného procesu produktov spoločnosti TENTO, a.s. z materskej
   firmy do vybraného skladu vo Vígľaši. Riešenie optimálneho dodávkového
   cyklu. Riadenie skladového hospodárstva zavedením čiarového kódu./
  
  
  JALČAK, Martin
   Spotreba pohonných hmôt a elektrickej energie pri prevádzke vozidlového
   parku MHD.
   64 s., 2 obr., 6 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 6.
   Reisinger, Antonín SKO
   Rievaj, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (spotreba energií-MHD-vozidla MHD-hmoty pohonné-pohonné hmoty-spotreba)
   /Analýza spotreby pohonných hmôt a elektrickej energie v mestskej hromadnej
   doprave. Návrh opatrení na zníženie spotreby energií a zefektívnenie
   prevádzky vozidlového parku./
  
  
  JANÁK, Slavomír
   Voľba druhu osobnej hromadnej dopravy medzi mestami Prievidza - Nováky.
   69 s., 6 obr., 17 tab., 14 graf., 6 príl., lit. 12.
   Hámoš, Peter SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava osobná-taktový GVD-doprava integrovaná)
   /Voľba druhu osobnej hromadnej dopravy medzi mestami Prievidza - Nováky.
   Analýza dopytu pod dopravných službách zo strany cestujúceho. Riešenie
   dopravnej situácie formou integrovanej dopravy./
  
  
  JANČARIKOVÁ, Lenka
   Prieskum možných prepravných nárokov na Vážskej vodnej ceste.
   60 s., 6 obr., 10 tab., 4 graf., 12 príl., lit. 10.
   SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   ()
  
  
  JANČARIKOVÁ, Lenka
   Prieskum možmých prepravných nárokov na Vážskej vodnej ceste.
   60 s., 6 obr., 10 tab., 4 graf., 12 príl., lit. 10.
   Čavrková, Viera SKO
   REC
   PED, VD, 20.04.2001
   (prieskum trhu-preprava tovarov-vodná doprava-preprava tovarov-prieskum
   trhu)
   /Získavanie informácií marketingovým prieskumom. Prieskum možných
   prepravných nárokov na Vážskej ceste v dotazníkovej forme. Vyhodnotenie
   dotazníkov./
  
  
  JANČULOVÁ, Ingrid
   Riešenie financovania bytovej otázky fyzických a právnických osôb.
   64 s., 0 obr., 12 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 29.
   Grigova, Anna SKO
   Paďourová, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (úver hypotekárny-sporenie stavebné-výstavba bytová-financovanie)
   /Riešenie financovania bytovej výstavby. Hypotekárne úvery ako doplnkové
   formy financovania bytovej výstavby. Rozbor jednotlivých foriem stavebných
   úverov./
  
  
  JANDÁKOVÁ, Tatiana
   Ohodnotenie majetku časti podniku ŽSR na účel nepeňažného vkladu do
   novovzniknutej Železničnej spoločnosti, a.s.
   89 s., 11 obr., 8 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 13.
   Sedláková, Iveta SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (ohodnotenie majetkové-metodika-znalecká činnosť)
   /Transformácia ŽSR a znalecká činnosť s ňou súvisiaca. Návrh rozpracovania
   metodiky ohodnococovania pohľadávok. Spôsob tvorby znaleckého posudky pre
   potreby transformácie./
  
  
  JANEČKOVÁ, Zuzana
   Metóda klasifikácie zdrojov finančných prostriedkov v doprave.
   71 s., 0 obr., 15 tab., 6 graf., 4 príl., lit. 18.
   Chlebíková, Darina SKO
   Frličková, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (kapitál finančný-zdroje-doprava-zdroj finančný)
   /Metóda klasifikácie zdrojov finančných prostriedkov v doprave, so zameraním
   na tie, ktoré budú použité na financovanie projektov rozvoja dopravných
   systémov./
  
  
  JANEGOVÁ, Lucia
   Zvyšovanie kvality železničnej dopravy v železničnej stanici Trenčín.
   59 s., 5 obr., 8 tab., 14 graf., 1 príl., lit. 12.
   Voleská, Irena SKO
   Minař, Vladimír REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava železničná-kvalita-kvalita dopravných služieb)
   /Analýza požiadaviek na služby v žlezničnej stanici Trenčín na základe
   teoretických poznatkov z oblasti systému riadenia kvality. Návrh opatrení na
   zvýšenie kvality poskytovaných služieb na základe požiadaviek a potrieb
   zákazníkov./
  
  
  JANNOVÁ, Andrea
   Možnosti zvyšovania tržieb v železničnej nákladnej preprave prostredníctvom
   cenotvorby.
   58 s., 3 obr., 10 tab., 1 graf., 21 príl., lit. 24.
   Molnárová, Hana SKO
   Kejíková, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (cenotvorba-tržby-tarify prepravných služieb)
   /Vytvorenie sadzieb dovozného pre vnútroštátnu prepravu tovarov využitím
   metodiky výpočtu sadzieb, v ktorej sa opúšťa od ich lineárnej závislosti a
   nahrádza sa parabolickou závislosťou.Porovnanie vytvorených sadzieb so
   súčasne platnou tarifou pre prepravu vozňových zásielok./
  
  
  JÁNOŠÍK, Branislav
   Marketingová stratégia na podporu produktu na trhu. Porovnávanie vybraných
   druhov produktov.
   20010420,
   Mlynarčík, Lubomír SKO
   Zemanová, Lucia REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (produkt poštový-marketing)
   /Marketingová stratégia na podporu produktov pošty na trhu. Porovnanie
   vybraných druhov produktov./
  
  
  JANTOŠ, Ladislav
   Optimalizácia poštovej prepravy v oblastnej poštovej prepravnej sieti OSC
   Stará Ľubovňa.
   56 s., 17 obr., 20 tab., 0 graf., 12 príl., lit. 4.
   Krotál, Stanislav SKO
   Krajánek, Blažej REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (preprava poštová-optimalizácia-doprava závodová-pošta)
   /Optimalizácia poštovej prepravy v oblastnej poštovej prepravnej sieti OSC
   Stará Ľubovňa. Využitie teórie grafov a metódy Clarke-Wright pri jej
   riešení./
  
  
  JANUCH, Jozef
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL.
   Plánovanie a vykonanie letu, časť I.
   50 s., 17 obr., 4 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 11.
   Chudý, Ján SKO
   Beňo, Luděk REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (piloti-príprava teoretická)
   /Rozbor všeobecných požiadaviek JAR-FCL. Teoretické požiadavky pre
   plánovanie a vykonanie letu. Návrh systému zabezpečenia výučby pilotov.
   Evaluácia./
  
  
  JARINA, Jaroslav
   Tarifné systémy v prímestskej osobnej doprave.
   85 s., 1 obr., 5 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 13.
   Surovec, Pavel SKO
   neuv., REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (tarifa cestovná-doprava osobná,autobusová)
   /Definovanie východiskových atribútov a cieľových výstupov tarifných
   systémov. Charakteristika tarifných systémov. Východiska tvorby taríf. Návrh
   riešení zdrojovej a výstupovej stránky a ich vyhodnotenie. Návrh formy
   naplnenia funkcie tarifných systémov osobnej doprave./
  
  
  JASEČKO, Štefan
   Vplyv automobilovej dopravy na životné prostredie v meste Spišská Nová Ves.
   76 s., 2 obr., 26 tab., 2 graf., 5 príl., lit. 13.
   Gonda, Jozef SKO
   Cajchan, Juraj REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (prostredie životné-doprava-elektromobil)
   /Analýza stavu dopravy v Spišskej Novej Vsi z ekologického hľadiska. Analýza
   automobilovej dopravy v meste: počtom dopravných prostriedkov a ich vplyvom
   na životné prostredie. Ekonomické zhodnotenie elektromobilu ako dopravného
   prostriedku šetriaceho životné prostredie./
  
  
  JASOVSKÝ, Roman
   Možnosti prepravy spešnín s väčšou hmotnosťou v regióne Košice.
   61 s., 4 obr., 12 tab., 8 graf., 7 príl., lit. 9.
   Knižka, Ján SKO
   Čipáková, Branislava REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (preprava spešnín-prognóza)
   /Preprava spešnín s väčšou hmotnosťou ako náhrada za prepravu kusových
   zásielok. Analýza tejto služby v jednotlivých regiónoch. Zhodnotenie
   využitia tejto služby a návrh postupov na jej ďalší rozvoj./
  
  
  JECKO, Alexander
   Technológia práce so zásielkami na hraničných priechodoch pri vykonávaní
   colných kontrol.
   34 s., 3 obr., 2 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 15.
   Klapita, Vladimír SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (colný režim-technológia práce)
   /Technológia práce so zásielkami na hraničných priechodoch pri vykonávaní
   colných kontrol. Návrh technickej základne umožňujúcej realizovať novú
   technológiu práce so zásielkami na hraničnom priechode Vyšné Nemecké./
  
  
  JECKO, Alexander
   Technológia práce so zasielkami na hraničných prechodoch pri vykonávaní
   colných kontrol.
   34 s., 3 obr., 2 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 15.
   Klapita, Vladimír SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colná kontrola zásielok-technológia práce-hranice)
   /Problematika technológie práce so zásielkami na hraničných priechodoch pri
   vykonávaní colných kontrol. Návrh novej technológie práce so zásielkami na
   hraničnom prechode Vyšné Nemecké./
  
  
  JEDINÁKOVÁ, Katarína
   Financovanie firmy prostredníctvom Tatra banky, a.s.
   57 s., 0 obr., 6 tab., 9 graf., 3 príl., lit. 12.
   Šišková, Mária SKO
   Engelthallerová, Elena REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (banka-financovanie firmy)
   /Financovanie firmy prostredníctvom banky. Teória a prax vo financovaní
   firiem. Popis produktov Tatra banky a.s. Popis postupov pri financovaní
   fiktívnej firmy prostredníctvom Tatra banky./
  
  
  JELLÚŠOVÁ, Lenka
   Návrh modelu integrovaného systému osobnej dopravy v regióne Čadca.
   64 s., 5 obr., 24 tab., 24 graf., 5 príl., lit. 8.
   Jambor, Rastislav SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprva integrovaná)
   /Návrh modelu integrovaného dopravného systému v regióne Čadca. Porovnanie
   železničnej a autobusovej dopravy. Návrh novej technológie dopravy,
   založenej na koordinácii autobusovej a železničnej dopravy./
  
  
  JURÁMIK, Peter
   Návrh modelu taktového grafikonu vlakovej dopravy osobných vlakov na
   traťovom úseku Žilina - Trenčín.
   67 s., 21 obr., 20 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 10.
   Jambor, Rastislav SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (grafikon vlakovej dopravy-osobná doprava-GVD)
   /Návrh taktového grafikonu vlakovej dopravy na traťovom úseku
   Žilina-Trenčín, ako jedna z možností skvalitnenia železničnej osobnej
   dopravy a ekologického prístupu./
  
  
  JURÍK, Peter
   Prevádzkové a ekonomické posúdenie harmonizácie železničnej dopravy na trati
   Lučenec - Utekáč.
   78 s.,, 0 obr., 16 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 5.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Poláček, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (integrovaná doprava-harmonizácia)
   /Projekt harmonizácie železničnej a autobusovej dopravy na trati Lučenec -
   Utekáč. Zhodnotenie možností dopravcov pre verejnú hromadnú dopravu. Návrh
   riešenia harmonizácie s vlakovou dopravou./
  
  
  KÁČER, Igor
   Analýza vybraných prepravných relácií podniku Steindorfer, s.r.o.
   66 s., 4 obr., 8 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 10.
   Cisko, Štefan SKO
   Páleš, Rudolf REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza finančná-podnik MCND)
   /Kalkulácia nákladov vybraných prepravných relácií uskutočnených v
   medzinárodnej cestnej nákladnej doprave firmou Steindorfer, s.r.o./
  
  
  KÁČERIKOVÁ, Andrea
   Rozbor vlastností mobilných sietí v Európe.
   68 s., 12 obr., 9 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 15.
   Volner, Rudolf SKO
   Vaculík, Martinq REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (siete telefónne mobilné)
   /Rozbor vlastností mobilných sietí v Európe z hľadiska technickej
   realizácie. Ekonomický rozbor podmienok využitia systémov UMTS v Európe a na
   Slovensku./
  
  
  KAKÓDYOVÁ, Zuzana
   Odmeňovanie v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. Banská Bystrica.
   71 s., 3 obr., 8 tab., 1 graf., 2 príl., lit. 15.
   Kaštánek, Pavel SKO
   Zájasenská, Oľga REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (odmeňovanie-pošta-systém mzdový)
   /Návrh na zlepšenie súčasného stavu odmeňovania zamestnancov štátneho
   podniku Slovenská pošta Banská Bystrica./
  
  
  KALIVODA, Marek
   Posúdenie možností zjednotenia prepravy nebezpečného tovaru v režimoch SMGS,
   CIM.
   76 s., 4 obr., 0 tab., 3 graf., 9 príl., lit. 8.
   Knižka, Ján SKO
   Lopata, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (preprava-tovar nebezpečný-legislatíva-preprava nebezpečného tovaru)
   /Zjednotenie technológie prepravy nebezpečného tovaru v režimoch SMGS a CIM
   a to spojením spoločných prvkov oboch konvencií a následným vytvorením
   predpisov pre jednotný spôsob prepravy nebezpečného tovaru. Aplikácia
   dohovou COTIF aj na nečlenské štáty./
  
  
  KANDERA, Martina
   Inventarizácia a návrh nového dopravného značenia na úseku cesty č. I/64.
   69 s., 20 obr., 40 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 5.
   Kalašová, Alica SKO
   Mišanko, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (inžinierstvo dopravné-značenie dopravné)
   /Analýza súčasného stavu a návrh nového dopravného značenia na prieťahu
   štátnej cesty I/64. Riešenie troch nehodových úsekov. Revízia existujúcich
   osadených značiek. Návrh zmien súčasného dopravného značenia. Výpočet
   celkových nákladov na realizáciu navrhnutých opatrení./
  
  
  KASPER, Rastislav
   Tvorba hospodárského výsledku a optimalizácia jeho použitia v podmienkach
   podniku.
   70 s., 0 obr., 10 tab., 13 graf., 0 príl., lit. 13.
   Bartošová, Viera SKO
   REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (transformácia ŽSR-výsledok hospodársky-ŽSR)
   /Tvorba hospodárského výsledku a optimalizácia jeho použitia v podmienkach
   ŽSR. Analýza vývoja hospodárského výsledku ŽSR z rôznych pohľadov v rokoch
   1993 - 2000. Návrh konkrétnej alternatívy hospodárského výsledku a
   financovania obnovy mobilného parku ŽS, a.s./
  
  
  KICOVÁ, Eva
   Finančná analýza nákladov a výnosov autobusovej dopravy v SDA š.p.
   Michalovce.
   72 s., 5 obr., 31 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 17.
   Križanová, Anna SKO
   Ladič, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza finančná-doprava autobusová-doprava autobusová-náklady)
   /Zhodnotenie finančnej situácie v podniku SAD, š.p. Michalovce. Ohodnotenie
   finančnej situácie podniku na základe podkladov a informácií z finančného
   účtovníctva, údajov jednotlivých oddelení podniku a ich zamestnancov./
  
  
  KIKUC, Peter
   Organizačná štruktúra podniku ako faktor zvyšovania kvality.
   32 s., 9 obr., 0 tab., 1 graf., 11 príl., lit. 13.
   Voleská, Irena SKO
   Bartošová, Viera REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (štruktúra organizačné-kvalita práce)
   /Efektívne usporiadanie organizačnej štruktúry ako dôvod zvyšovania celkovej
   kvality práce vo firme a zvýšenia jej perspektívnosti v budúcnosti./
  
  
  KIKUC, Peter
   Organizačná štruktúra podniku ako faktor zvyšovania kvality.
   32 s., 9 obr., 0 tab., 1 graf., 11 príl., lit. 13.
   Voleská, Irena SKO
   Bartošová, Viera REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (podnik - organizačná štruktúra-kvalita-organizačná štruktúra)
   /Zhodnotenie dôležitosti efektívneho usporiadania organizačnej štruktúry z
   dôvodu zvyšovania celkovej kvality vo firme./
  
  
  KIRSCHNEROVÁ, Erika
   Integrácia APO a NeAPO technológií.
   72 s., 2 obr., 2 tab., 4 graf., 7 príl., lit. .
   Loučka, Ivan SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta - automatizované technológie-neautomatizovaná
   technológia-pošta-APO-NeAPO)
   /Porovnanie postupov spracovania dokladov a dát z automatizovaných a
   neautomatizovaných pôšt v podmienkach Strediska poštovej prevádzky Banská
   Bystrica.Návrh efektívnejšieho príjmu a spracovania dokladov z
   neautomatizovaných pôšt na spracovateľskom mieste./
  
  
  KĽAP, Ľubomír
   Problematika kriminality v železničnej doprave.
   52 s., 29 obr., 0 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 13.
   Komara, Daniel SKO
   REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (doprava železničná-kriminalita-kriminalita-železnica)
   /Analýza súčasného stavu kriminality v železničnej doprave. Špecifikácia
   oblasti v doprave a preprave s najčastejšie sa vyskytujúcou trestnou
   činnosťou. Návrh opatrení na odstránenie, resp. minimalizovanie nezákonnej
   činnosti./
  
  
  KĽAP, Ľubomír
   Problematika kriminality v železničnej doprave.
   52 s., 29 obr., 0 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 13.
   Komara, Daniel SKO
   REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (železnice-kriminalita)
   /Kriminalita v železničnej doprave. Analýza súčasného stavu v oblasti
   železničnej dopravy a v preprave. Špecifikácia najčastejšie sa vyskytujúcich
   trestných činov. Návrh opatrení na odstránenie, resp. minimalizáciu trestnej
   činnosti./
  
  
  KLUČKA, Martin
   Návrh opatrení na rozvoj linky sprevádzanej kombinovanej dopravy Budapešř -
   Jozsefváros (MAV) -Gliwice (PKB).
   66 s., 13 obr., 11 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 11.
   Kováč, Milan SKO
   Trhan, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava kombinovaná-technológia)
   /Návrh opatrení na rozvoj linky kombinovanej dopravy. Prieskum tranzitného
   prúdu v smere SEVER - JUH a opačne. Posúdenie zlučiteľnosti cestných návesov
   a použitých železničných vozňov. Zostava vlakovej súpravy. Návrh
   technologických postupov činností./
  
  
  KLUČKA, Peter
   Analýza nehodovosti na ŽSR.
   58 s., 0 obr., 18 tab., 5 graf., 2 príl., lit. 18.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Poláček, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (nehodová údalosť-doprava železničná)
   /Analýza nehodovosti na ŽSR. Analýza bezpečnosti železničnej dopravy. Rozbor
   bezpečnosti na železničných priecetiach a pracovná úrazovosť. Opatrenia na
   riešenie nehodovosti vo vzťahu k ľudskému a technickému činiteľu a
   modernizácia železničnej infraštruktúry./
  
  
  KNIHOVÁ, Katarína
   Sledovanie kvality vybraných poštových produktov.
   66 s., 14 obr., 6 tab., 1 graf., príl., 4. lit. 26.
   Fľak, Ján SKO
   Zemanová, Lucia REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (manžment-kvalita-zásielka poštová-doprava-kvalita-podnikové riadenie)
   /Definícia a charakteristika kvality služieb. Využívanie noriem kvality.
   Charakteristika najpoužívanejších metód merania doby dopravy zásielok.
   Vlastný návrh merania doby dopravy zásielok./
  
  
  KOHÚT, Peter
   Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
   79 s., 47 obr., 59 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 37.
   Maráček, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (Dunaj-vojenské využitie-vodná doprava-vojenské využitie)
   /Vojenské využitie Dunaja v časovom slede of prvých historických údajov až
   po výstavbu vojenskej flotily a jej zánik v r. 1959. Mimoriadne situácie na
   Dunaji, ochrana hraníc a medzinárodných záväzkov./
  
  
  KOIŠ, Marián
   Materiálové zabetpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, časť
   -Prístrojové vybavenie.
   78 s., 46 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. neuv.
   Dendis, Tomáš SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (lietadlo-prístrojové vybavenie-prístrojové vybavenie-lietadlo)
   /Spracované teoretické požiadavky výučby pilotov pre kvalifikáciu ATPL,
   podľa predpisu JAR-FCL. Systém rozdelenia počtu hodín pre jednotlivé
   oblasti. Požiadavky na materiálne zabezpečenie výučby./
  
  
  KOLLÁR, Michal
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Brezno-Jesenské.
   69 s., 0 obr., 34 tab., 4 graf., 9 príl., lit. 9.
   Klubal, milan SKO
   Mikulka, Pavol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (priepustnosť železničnej trate-dopravne-počet)
   /Optimalizácia počtu dopravní na trati Brezno - Jesenské. Charakteristiky
   staníc a ich dopravné a prepravné výkony. Výpočet priepustnosti daného úseku
   trate. Návrh riešenia optimalizácie a zhodnotenie vypočítaných hodnôt./
  
  
  KONEČNÁ, Vladimíra
   Zhodnotenie využitia a nákladovosti vybraných typov vozidiel nákladnej
   dopravy SSE, š.p. Montážny závod Žilina.
   70 s., 0 obr., 36 tab., 3 graf., 7 príl., lit. 3.
   Beniač, Marián SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (nákladné vozidlo-nákladovosť-výkon prepravný-vozidlo cestné nákladné)
   /Zhodnotenie niektorých nákladových položiek a časového a výkonového
   využitia vybraných typov vozidiel nákladnej dopravy v SSE, š.p. Žilina.
   Stanovenie optimálnej skladby nákladov a minimálnej výšky prepravných
   výkonov, ktoré by umožnili pokrytie prevádzkových nákladov. Určenie sadzieb
   zodpovedajúcim trhovým cenám./
  
  
  KONEČNÝ, Vladimír
   Riadenie technologických procesov cestnej nákladnej dopravy a návrh noriem
   ISO/DIS 9000:2000.
   85 s., 6 obr., 10 tab., 5 graf., 6 príl., lit. 18.
   Gnap, Jozef SKO
   Dopita, Ivo REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (kvalita-manažérstvo-cestná nákladná doprava-riadenie-technologický
   proces-doprava nákladná,cestná)
   /Aplikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 do riadenia
   technologických procesov cestnej nákladnej dopravy. Návrh metód a postupov
   rešpektujúcich požiadavky tejto medzinárodnej normy./
  
  
  KOPČANSKÁ, Eva
   Služby internetu na Slovensku.
   71 s., 16 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 21.
   Šuraj, Peter SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (internet-služby on line-ISDN-sieř telefónna)
   /Informácia o službách internetu na Slovensku. Služba ST Online. Informácia
   o poskytovateľoch VoIP na Slovensku. Služby cez internet a konkurenčný boj
   jednotlivých poskytovateľov služieb./
  
  
  KOPPOVÁ, Martina
   Uplatňovanie controllingu v podniku cestnej dopravy.
   73 s., 6 obr., 3 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 10.
   Poniščiaková, Oľga SKO
   Šulgan, Marian REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (controlling-podnik dopravný-podnik cestnej dopravy-ekonomická analýza)
   /Uplatňovanie systému controllingu v podniku cestnej dopravy. Určenie dôvodu
   rezignácie systému controllingu v podnikoch, na základe ekonomickej analýzy
   rôznych podnikov. Návrh uplatnenia nových postupov controllingu./
  
  
  KORBELOVÁ, Slávka
   Možnosti prepravy spešnín s väčšou hmotnosťou v regióne Žilina.
   57 s., 0 obr., 15 tab., 11 graf., 5 príl., lit.7.
   Knižka, Ján SKO
   Lutišanová, Marta REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (spešnina s vyššou hmotnosťou-marketingový prieskum)
   / Analýza možností prepravy spešnín s vyššou hmotnosťou v regióne Žilina.
   Návrh riešenia, ktoré by zabezpečilo zvýšenie objemu prepravy spešnín s
   vyššou hmotnosťou./
  
  
  KOSORIN, Martin
   Využitie informácií z elektronickej pokladne pre tvorbu cestovného poriadku
   v MHD.
   68 s., 0 obr., 18 tab., 5 graf., 9 príl., lit. 8.
   Cisko, Štefan SKO
   Jahodníková, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (MHD-pokladňa elektronická-cestovný poriadok-tvorba-elektronická pokladňa)
   /Využitie informácií z elektronickej pokladne EPT 2000 pri návrhu na
   zefektívnenie systému Mestskej hromadnej dopravy v Nových Zámkoch. Návrh
   dvoch alternatívnych riešení na základe analýzy informácií z elektronickej
   pokladne./
  
  
  KOVÁČIK, Róbert
   Ekonomické zhodnotenie hypotekárneho úveru Istrobanky, a.s. , a stavebného
   úveru PSS, a. s., z pohľadu klienta.
   77 s., 0 obr., 27 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 22.
   Kováčiková, Martina SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (úver hypotekárny-sporenie stavebné-banka-úvery)
   /Všeobecná charakteristika hypotekárneho úveru a stavebného úveru ako aj
   podmienky ich získania v konkrétnych peňažných ústavoch. Aplikácia oboch
   produktov na konkrétnom príklade klienta. Porovnanie týchto dvoch úverov a
   analýza ich určenia. Zhodnotenie ich výhodnosti pre klienta./
  
  
  KOVÁČIK, Mário
   Analýza rozvoja prihraničných regiónov s prihliadnutím na poštové a
   telekomunikačné služby.
   70 s., 20 obr., 11 tab., 0 graf., 17 príl., lit. 12.
   SKO
   REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (služby telekomunikačné-marketingový prieskum-prieskum marketingový-poštové
   služby)
   /Analýza rozvoja prihraničných regiónov s prihliadnutím na poštové a
   telekomunikačné služby relaizované prostredníctvom nástrojov marketingového
   prieskumu./
  
  
  KOVÁČIK, Branislav
   Výstavba optickej transportnej siete Slovenských telekomunikácií, a.s.
   53 s., 21 obr., 7 tab., 8 graf., 0príl., lit. 12.
   Kleskeň, Ľubomír SKO
   Achimský, Karol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (sieř optická, transportná)
   /Výstavba kvalitnej telekomunikačnej infraštruktúry. Súčasný stav
   transportnej siete. Ďalšie možnosti budovania transportnej siete tak, aby
   bola schopná zvládať požiadavky na prenosové kapacity./
  
  
  KOVÁČOVÁ, Monika
   Posúdenie možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v meste
   Žilina.
   84 s., 6 obr., 10 tab., 1 graf., 0 príl., lit.8.
   Popluhár, Juraj SKO
   Hollárek, Tomáš REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (dopravný systém integrovaný-legislatíva-doprava)
   /Návrh aplikácie integrovaného dopravného systému v meste Žilina.
   Zhodnotenie a popis integrovaného dopravného systému, ktorý je už zavedený v
   iných mestách. Predbežný návrh IDS v Žiline./
  
  
  KRAICOVÁ, Veronika
   Odmeňovanie a motivácia zamestnancov v podniku cestnej dopravy.
   72 s., 1 obr., 1 tab., 9 graf., 12 príl., lit.10.
   Farkašová, Viera SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (odmeňovanie v podniku-motivácia)
   /Vypracovanie motivačného systému dopravnej firmy. Názory zamestnancov
   dopravnej firmy týkajúce sa motivácie, odmeňovania a hodnotenia v daných
   dopravných firmách. Názory na hmotnú a nehmotnú motiváciu./
  
  
  KRAMÁROVÁ, Zuzana
   Využitie marketingových nástrojov v riadení podnikov cestnej nákladnej
   dopravy.
   68 s., 4 obr., 5 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   Babušík, J. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (marketing-podnik dopravný)
   /Uplatnenie marketingových nástrojov v riadení dopravného podniku. Návrhy a
   opatrenia na dosiahnutie zlepšenia marketingových aktivít v dopravnej
   firme./
  
  
  KRATOCHVÍL, Vladimír
   Využitie Internetu pre prezentáciu činnosti prevádzkovateľov hromadnej
   dopravy osôb v mestách s dôrazom na poskytovanie služieb cestujúcej
   verejnosti.
   76 s., 12 obr., 4 tab., 1 graf., 2 príl., lit 17.
   Šimala, Zdeno SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (MHD-internet-prezentácie internetové)
   /Zhodnotenie možností využitia Internetu na prezentáciu prevádzkovateľov
   hromadnej dopravy osôb v mestách. Špecifikácia cieľových skupín a niektorých
   www prezentácii prevádzkovateľov MHD. Návrh všeobecného modelu
   web-prezentácií.Návrh budúcej prezentácie pre konkrétny dopravný podnik./
  
  
  KRAVEC, Ján
   Tímová práca v podmienkach colnej správy.
   45 s., 4 obr., 10 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 12.
   Janotová, Helena SKO
   Voleská, Irena REC
   PED, ŽD, 29.04.2001
   (práca tímová-colná správa-komunikácia tímová)
   /Analýza tímov a tímovej práce v podmienkach colnej správy v rôznych
   oblastiach. Poslanie a ciele práce v skupine. Zloženie skupiny.
   Informovanosť pracovníkov a úroveň komunikácie. Vzťahy medzi pracovníkmi.
   Atmosféra na pracovisku. Proces rozhodovania. Štýl riadenia organizácie./
  
  
  KRAVEC, Ján
   Timová práca v podmienkach colnej správy.
   45 s., 4 obr., 10 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 12.
   SKO
   REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colná správa-tímová práca)
   /Analýza tímov a tímovej práce v podmienkach colnej správy v rôznych
   oblastiach ako sú : poslanie a ciele práce v skupine, zloženie skupiny,
   informovanosť pracovníkov a úroveň komunikácie, vzťahy medzi pracovníkmi,
   proces rozhodovania a štýl riadenia organizácie./
  
  
  KRIŽANOVÁ, Eva
   Posúdenie možností realizácie vysokorýchlostných tratí na území Slovenskej
   republiky.
   104 s., 36 obr., 32 tab., 8 graf., 8 príl., lit. 10.
   Majerčák, Jozef SKO
   Remišová, Dezika REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (trať vysokorýchlostná-posúdenie možností-prieskum marketingový)
   /Posúdenie možností realizácie vysokorýchlostných tratí na území Slovenskej
   republiky. Vývoj vysokorýchlostnej dopravy vo svete. Popis technických
   parametrov jednotlivých vlakov vysokej rýchlosti. Prehľad o štúdiach a
   projektoch zameraných na tento tématický okruh v SR. Faktory ovplyvňujúce
   výstavbu vysokorýchlostných tratí./
  
  
  KROŠLÁK, Vladimír
   Ekonomická analýza pravidelnej osobnej dopravy v SAD, š.p. Nitra- yávod
   Topoľčany.
   69 s., 8 obr., 19 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 9.
   Križanová, Anna SKO
   Krištof, Anton REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-podnik dopravý)
   /Ekonomická analýza nákladov a tržieb pravidelnej osobnej dopravy v SAD,
   š.p. Nitra - závod Topoľčany. Koncepcia ďalšieho rozvoja podniku na základe
   vykonanej finančnej analýzy./
  
  
  KRŠKO, Michal
   Zvyšovanie kvality železničnej dopravnej prevádzky na trati Žilina-Rajec.
   70 s., 0 obr., 31 tab., 16 graf., 6 príl., lit. 10.
   Voleská, Irena SKO
   Lapúnik, Pavol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (služby dopravné-kvalita-kvalita-dopravná prevádzka)
   /Teoretické poznatky o kvalite dopravných služieb. Analýza súčasného stavu.
   Sledovanie vývoja prepravy tovaru, spešnín, rozsahu vlakovej dopravy a
   predaných cestovných lístkov./
  
  
  KRUGOVÁ, Darina
   Využitie poštových produktov pre marketingovú komunikáciu firmy.
   69 s., 3 obr., 2 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 9.
   Mlynarčík, Ľ SKO
   Paďourová, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (komunikácia marketingová-marketing-stratégia komunikačná)
   /Charakteristika jednolivých komunikačných marketingových nástrojov.
   Komunikačná stratégia pre firmu X. Ekonomické zhodnotenie poštových
   produktov použitých v komunikačnej stratégií./
  
  
  KRŽANOVÁ, Gabriela
   Systém vzdelávania v podmienkach transformácie Železníc Slovenske republiky.
   58 s., 5 obr., 6 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 22.
   Kohút, Miroslav SKO
   Lichner, Dušan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (transformácia - ŽSR-vzdelávanie - ŽSR)
   /Systém vzdelávania v podmienkach transformácie ŽSR. Analýza súčasného
   vzdelávacieho procesu. Vplyv transformácie železníc na vývoj zamestnanosti.
   Možnosti skvalitnenia súčasného vzdelávania. Komplexné riešenie aktuálnej
   otázky rekvalifikácie zamestnancov./
  
  
  KUBALÁK, Martin
   Návrh systému vzdelávania organizačných útvarov ľudských zdrojov v
   súvislosti s reštrukturalizáciou ST, a.s.
   131 s., 2 obr., 3 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 11.
   Kika, Marián SKO
   Streinitzerová, Mariana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (vzdelávanie manažérske-manžment-vzdelávanie)
   /Stratégia a politika riadenia ľudských zdrojov v podniku Slovenské
   telekomunikcie, akciová spoločnosť./
  
  
  KUBÁŇ, marek
   Analýza telekomunikačných trhov v oblasti VRS v krajinách V4.
   99 s., 11 obr., 89 tab., 49 graf., 0 príl., lit. 15.
   Kulich, Rastislav SKO
   Štofková, Jana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (trh telekomunikačný-analýza trhu)
   /Analýza telekomunikačných trhov v oblasti verejných rádiotelefónnych sietí
   v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku. Prezentácia operátorov v
   jednotlivých krajinách. Porovnanie produktov. Tarifná politika jednotlivých
   operátorov. Predpokladané trendy vývoja./
  
  
  KUBÁŇOVÁ, Martina
   Ako získať zákazníka - marketingový program kvality služieb v osobnej
   železničnej preprave.
   58 s., 10 obr., 3 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 10.
   Pilková, Ivana SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava osobná železničná-marketing)
   /Analýza súčasného stavu marketingu v železničnej osobnej preprave. Návrh
   marketingového programu kvality služieb./
  
  
  KUČERA, Andrej
   Prevádzkovo-ekonomické ukazovatele kontajnerovej lode zmiešanej plavby na
   relácii Astrachaň.
   87 s., 6 obr., 6 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 29.
   Klepoch, Jaromír SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (doprava riečno-námorná-efektívnosť)
   /Prevádzkovo-ekonomické ukazovatele kontajnerovej lode zmiešanej plavby na
   relácii Astrachaň. Projekt riečno-námornej lode. Posúdenie prevádzky lode a
   efektívnosť zmiešanej plavby./
  
  
  KUDELA, Marek
   Návrh technológie spracovania vozňových zásielok na vlečke Devínska Nová Ves
   - Volkswagen.
   68 s., 6 obr., 7 tab., 5 graf., 3 príl., lit. 10.
   Klapita, Vladimír SKO
   REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (logistika-spracovanie vozňových zásielok-zásielka vozňová -technológia
   spracovania)
   /Spracovanie železničných vozňov na vlečke Volkswagen Slovakia v súvislosti
   s nárastom výroby automobilov.Zakomponovanie princípov logistiky do
   technologických postupov pri riešení spracovania železničných vozňov. Návrh
   riešenia na minimalizáciu problémov na vlečke./
  
  
  KUHAJDA, Ondrej
   Organizácia dopravy počas modernizácie úseku trate medzi žst. Trnava - žst.
   Leopoldov pre traťovú rýchlosť 160 km.h-1.
   74 s., 0 obr., 39 s., 0 graf., 9 príl., lit. 1.
   Bulla, Ľubomír SKO
   Majerčák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (traťová priepustnosť-organizácia dopravy-grafikon redukovaný)
   /Organizácia dopravy počas modernizácie úseku trate . Charakteristika
   traťových úsekov a jednotlivých staníc. Výpočet priepustnosti týchto
   traťových úsekov a žst. Sereď. Návrh alternatívnych riešení. Zhodnotenie
   jednotlivých alternatív./
  
  
  KUNOVÁ, Erika
   Návrh organizačnej štruktúry Správy železničných koľajových vozidiel v
   Žiline.
   61 s., 14 obr., 7 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 7.
   Voleská, Irena SKO
   Klinko, Miloslav REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (štruktúra organizačná-manažment)
   /Prehodnotenie vhodnosti súčasného stavu organizačnej štruktúry Správy
   železničných koľajových vozidiel /SŽKV/ v Žiline. Návrh zmien a novej
   organizačnej štruktúry na základe vykonanej analýzy./
  
  
  KURUC, Vladimír
   Možnosti počítačovej evidencie pohybu kontajnerov v prístave Bratislava.
   71 s., 36 obr., 0 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 15.
   Varga, Peter SKO
   Novomeská, Jana REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (systém informačný-pohyb kontajnerov)
   /Analýza súčasného spôsobu pohybu kontajnerov v kontajnerovom depe.
   Vypracovanie modelu riešenia evidencie. Demonštračný program CONDEPOT.
   Výhody a nevýhody navrhnutého riešenia. Porovnanie s terajšou situáciou./
  
  
  KUTLÍK, Michal
   Návrh prevádzkovej príručky pre výcvik lietania podľa EU.
   153 s., neuv.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (výcvik letecký)
   /Zdôvodnenie prijatia európskych noriem JAA v SR. Návrh prevádzkovej
   príručky pre výcvik lietania./
  
  
  KUZMIŠINOVÁ, Viera
   Optimalizácia pobytu vozňa Maťovce-Haniska pri Košiciach.
   84 s., 0 obr., 49 tab., 38 graf., 0 príl., lit. 11.
   Klubal, Milan SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (technológia pracovná-žst.-technológia traťová)
   /Posúdenie súčasného pobytu vozňov a jednotlivých prvkov pobytu vozňov.
   Návrh opatrení na zníženie celkového pobytu vozňov na trati
   Maťovce-Haniska./
  
  
  KYPTA, Pavol
   Identifikačné znaky cestných motorových vozidiel a ochrana proti zneužitiu.
   82 s., 16 obr., 12 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Ivánek, Peter SKO
   Kohút, Pavol REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (vozidlá motorové-identifikácia-identifikácia vozidiel)
   /Zloženie a umiestnenie identifikačných znakov cestných motorových vozidiel.
   Ochrana identifikačných znakov motorových vozidiel proti ich zneužitiu .
   Moderné elektronické systémy ako prostriedky na zníženie neobjasnenosti
   krádeži vozidiel a poisťovacích podvodov./
  
  
  LABUDA, Juraj
   Ekonomicko-obchodné porovnanie lietadiel EMBRAERER170
   67 s., 8 obr., 25 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 10.
   Seslár, Ladislav SKO
   Sedláček, Bohuslav REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (aerolínie SR-park lietadlový SR)
   /Porovanie výkonných charakteristíck lietadiel EMBRAER a BOMBARDIE.
   Porovnanie z hľadiska cestujúcich a na pojenie na plánované trate SLL.
   Ekonomické porovnanie oboch lietadiel. Požiadavky JAR OPS 1. Zdôvodnenie
   výberu typu./
  
  
  LABUDOVÁ, Katarína
   Pozícia divízie Riečna doprava v ekonomických ukazovateľoch a.s. SPaP.
   96 s., 5 obr., 62 tab., 16 graf., 26 príl., lit. 7.
   Sroslík, Miloš SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (ukazovatele ekonomické-doprava riečna)
   /Zhodnotenie postavenie divízie Riečna doprava v rámci a.s. SPaP na základe
   zhodnotenia ekonomických ukazovateľov ako sú majetková štruktúra, finančná
   štruktúra, náklady výnosy, hospodársky výsledok./
  
  
  LALO, Radoslav
   Hybridný osobný elektromobil.
   65 s., 10 obr., 18 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 16.
   Kučera, Stanislav SKO
   Cajchan, Juraj REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (elektromobil osobný-návrh)
   /Návrh hybridného osobného automobilu, ako predstavy o vozidle bucdúcnosti,
   ktoré nebude škodiť ľudskému organizmu ani životnému prostrediu./
  
  
  LAPČÁK, Daniel
   Rentabilita prepravy nákladov motorovými nákladnými loďami.
   63 s., 10 obr., 13 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 5.
   Miklášová, Alica SKO
   neuv., REC
   PED, VD, 20.04.2001
   (preprava lodná, nákladná- rentabilita)
   /Analýza príčin nehospodárnosti prevádzky motorových nákladných lodí. Návrh
   postupu hodnotenia efektívnosti prepravy nákladov nákladnými motorovými
   loďami./
  
  
  LAZÁR, Peter
   Marketingová stratégia spoločnosti D.K.C., s.r.o. Zvolen.
   104 s., 7 obr., 13 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 10.
   Birnerová, Eva SKO
   Križanová, Anna REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (stratégia marketingová-dopravná firma-marketing-marketing-doprava)
   /Návrh marketingovej stratégie dopravnej firmy. Analýzy vnútorného i
   vonkajšieho prostredia. Formulovanie cieľov marketingu, vypracované na
   zálade analýz. Návrh marketingovej stratégie a rozpracovanie marketingového
   programu v oblasti jednotlivých nástrojov marketingového mixu./
  
  
  LAZOVÝ, Ľubomír
   Možnosti prezentácie informácií prostredníctvom Internetu.
   78 s., 6 obr., 3 tab.m, 0 graf., 2 príl., lit. 18.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (Internet-prezentácia informácií)
   /Najznámejšie spôsoby prezentácie informácií prostredníctvom Internetu.
   Prezentácia prostredníctvom jazyka HTML s využitím jazykov Java Script a
   PHP. Návrh jednoduchého modelu portálu umožňujúceho ľahší prístup študentov
   k informáciám./
  
  
  LECÁK, Martin
   Prevádzková dokumentácia leteckej spoločnosti.
   102 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Dendis, Tomáš REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (prevádzka lietadiel-príručka-letecká spoločnosť-prevádzka)
   /Dokumenty, predpisy a zákony potrebné pre vytvorenie novej leteckej
   spoločnosti. Podklad pre vypracovanie kompletnej prevádzkovej dokumentácie
   konkrétnej leteckej spoločnosti./
  
  
  LENKO, Vladimír
   Porovnanie regulačného rámca v sektore telekomunikácií v krajinách EÚ a v
   Slovenskej republike.
   88 s., 2 obr., 3 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 11.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (telekomunikácie-regulácia-národné regulačné autority-telekomunikácie)
   /Harmonizácia direktív v niektorých členských krajinách EU ako sú : Nemecko,
   Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Španielsko a Slovenská republika.
   Charakteristika národných regulačných autorít týchto krajín./
  
  
  LIBA, Michal
   Ľudský činiteľ a jeho vplyv na vývoj nehodovosti.
   33 s., 0 obr., 4 tab., 6 graf., 9 príl., lit. 10.
   Cáborský, Jozef SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (nehodovosť-činiteľ ľudský)
   /Rozbor nehodového správania zamestnancov a vplyv ľudského činiteľa na
   bezpečnosť prevádzky. Analýza vývoja nehodovosti z viny ľudského činiteľa za
   obdobie rokov 1985-2000./
  
  
  LIBA, Michal
   Ľudský činiteľ a jeho vplyv na vývoj nehodovosti.
   33 s., 0 obr., 4 tab., 6 graf., 9 príl., lit. 10.
   Cábocký, Jozef SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (nehodovosť - ľudský činiteľ)
   /Rozbor nehodového správania sa zamestnancov. Vplyv ľudského faktora na
   bezpečnosť prevádzky. Analýza vývoja nehodovosti zavinenej ľudským činiteľom
   za obdobie rokov 1985 - 2000./
  
  
  LICHTNEROVÁ, Renáta
   Komparácia úverového procesu vo vybraných komerčných bankách.
   76 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 9.
   Mareková, Anna SKO
   Magvašiová, Jana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (banka komerčná-úver-úver-spôsoby poskytovania)
   /Analýza poskytovania úverov vo vybraných komerčných bankách. Komprácia
   úverových procesov. Úverový obchod./
  
  
  LIPA, Štefan
   Európska menová únia - súčasnosť a perspektíva.
   37 s., 0 obr., 3 tab., 0 geaf., 0 príl., lit. 20.
   Tomová, Anna SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (menová únia-perspektíva)
   /Vývoj európskej menovej unifikácie a jej perspektívy. Fungovanie EMÚ vo
   vzťahu k Slovenskej republike./
  
  
  LIPA, Štefan
   Európska menová únia-súčasnosť a perspektíva.
   37 s., 0 obr., 3 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 20.
   Tomová, Anna SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (Európska únia-menová unifikácia-menová unifikácia-EÚ)
   /Vývoj európskej menovej unifikácie a jej perspektívy. Praktické otázky
   fungovania EMÚ vo vzťahu k Slovenskej republike./
  
  
  LIPJANEC, Radoslav
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, pohonné
   jednotky.
   96 s., 72 obr., 13 tab., 0 graf., 1 príl., lit 3.
   Kříž, Josef SKO
   Kyselica, Stanislav REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (konštrukčné prvky lietadiel-lietadlá-pohonné jednotky)
   /Lietadlové motory. Spaľovanie a pracovný obeh. Pohonná jednotka. Popis
   namáhania piestového motora. Popis jednotlivých konštrukčných prvkov
   pohonných jednotiek podľa JAR-FCL. Charakteristika motora. Návrh systému
   zabezpečenia výučby, vrátane evaluácii./
  
  
  LISÝ, Pavel
   Návrh prevádzkovej príručky pre KLD ŽU.
   128 s., 3 obr., 12 tab., 0 graf., 0 príl., lit 6.
   Blaško, Peter SKO
   Jůn, František REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (letecká príručka)
   /Zdôvodnenie prijatia európskych noriem JAA VSR. Porovnanie súčasných noriem
   a odporúčaní ICAO s normami JAA. Vzor prevádzkovej príručky pre KLD ŽU -
   Všeobecná časť./
  
  
  LIŠČÁK, Ján
   Údržbový systém ako faktor spoľahlivosti dopravného prostriedku v procese
   prevádzky.
   72 s., 4 obr., 20 tab., 0 graf., 14 príl., lit. 8.
   Liščák, Štefan SKO
   Laš, Pavol REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (údržba-prostriedok dopravný-systém údržbový)
   /Údržbový systém ako prostriedok spoľahlivosti dopravného prostriedkuUrčenie
   najporuchovejších skupín na základe analýzy a stanovenie kilometrického
   intervalu opráv pre tieto rizikové skupiny. Návrh údržbového systému pre
   vozidlá podnikovej dopravy v Kysuckých pekárňach a cukrovinkárňach./
  
  
  LITVAJOVÁ, Monika
   Možnosti využitia výkazu a ukazovateľa peňažných tokov vo finančnom riadení
   podniku cestnej dopravy.
   70 s., 0 obr., 4 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 12.
   Cisko, Štefan SKO
   Švaňa, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (cash flow-riadenie finančné-likvidita)
   /Výkaz cash flow a jeho charaketristika. Využitie finančnej analýzy a
   ukazovateľa finančných tokov vo finančnom riadení podniku./
  
  
  LOPATKOVÁ, Denisa
   Riadenie ľudských zdrojov.
   68 s., 5 obr., 1 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Ďugel, Pavel SKO
   STRAŠÍKOVÁ, Stanislava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (manažment personálny-zdroj ľudský-zamestnanec)
   /Kvalita riadenia ľudských zdrojov a personálny manažment v podniku./
  
  
  LOVASOVÁ, Lucia
   Analýza stavu konkurenčného prostredia v oblasti VRS v Slovenskej republike.
   101 s., 34 obr., 19 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Kulich, Rastislav SKO
   Štofková, Jana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (sieť mobilná-analógový digitálny systém mobilnej komunikácie)
   /Porovnanie analógového systému NHT a digitálneho systému. Analýza
   konkurenčného prostredia v poskytovaní služieb mobilnými operátormi na
   Slovensku./
  
  
  LÚČAN, Radoslav
   Osobná lodná preprava Šibenice - Strečno.
   95 s., 26 obr., 18 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 28.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.05.2001
   (linka lodná-ekonomické hodnotenie)
   /Možnosti osobnej lodnej prepravy na VDŽ-Vodné dielo Žilina. Alternatívne
   vedenie lodných liniek. Úprava koryta Váhu. Legislatívapodmienok vykonávania
   plavby./
  
  
  LUKÁČ, Ivan
   Implementovanie bázy dát pre expertné systémy v procese vzdelávania.
   77 s., 14 obr., 6 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Kremeňová, Iveta SKO
   REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (expertný systém-báza dát)
   /Vývoj programovej nadstavby určenej na manipuláciu s údajmi v expertnom
   systéme. Vývoj databázových systemov až po znalostné systémy s využitím
   umelej inteligencie a neurónových sietí./
  
  
  LUKÁČ, Ivan
   Implementovanie bázy dát pre expertné systémy v procese vzdelávania.
   77 s., 14 obr., 6 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Achimský, Karol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém expertný-implementácia)
   /Vývoj programovej nadstavby určenej na manipuláciu s údajmi v expertnom
   systéme. Vývoj databázových systémov až po znalostné systémy s využitím
   umelej inteligencie a neurónových sietí./
  
  
  LUKÁČIK, Peter
   Aspekty a možnosti riešenia vplyvov železničnej dopravy na životné
   prostredie.
   69 s., 4 obr., 13 tab., 12 graf.m, 8 príl., lit. 8.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Horák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (prostredie životné-doprava železničná-ekológia-vplyv dopravy)
   /Stav železničnej dopravy a jej vplyv na životné prostredie. Zhodnotenie
   nepriaznivých účinkov železničnej dopravy ako na životné prostredie tak aj
   na ľudský organizmus. Porovnanie týchto vplyvov s účinkami ostatných
   dopravných systémov na životné prostredie. Možnosti eliminácie nežiadúcich
   účinkov./
  
  
  LUKÁČOVÁ, Eva
   Kapacita dráhového systému letiska Praha Ruzyně po dostavbe RWY 06R/24L, v
   závislosti na spôsobe prevádzkového využitia jednotlivých smerov dráh.
   74 s., 1 obr., 27 tab., 5 graf., 0 príl., lit 5.
   Hloušek, Petr SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (dráhový systém letiska-kapacita)
   /Riešenie kapacity dráhového systému na letisku Praha-Ruzyně v súčasnosti a
   po dostavbe paralelenej dráhy RWY 06R/24L./
  
  
  LUPTÁK, Michal
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL,
   plánovanie a vykonanie letu, časť II.
   123 s., 43 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Klein, Vladimír SKO
   Kříž, Josef REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (príprava teoretická-pilot-plánovanie letu-výučba-)
   /Všeobecné požiadavky JAR-FCL. Teoretické požiadavky na plánovanie a
   vykonanie letu. Návrh systému zabezpečenia výučby. Evaluácia./
  
  
  ĽUPTÁKOVÁ, Martina
   Porovnávacia analýza hospodárskej činnosti štátnych podnikov SAD v SR.
   124 s., 4 obr., 133 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 3.
   Královenský, Jpzef SKO
   Pobeha, Peter REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza porovnávacia, hospodárska)
   /Výpočet štandardných hodnôt vypočítaný na základe vybraných pomerových
   ukazovateľov. Na základe štandardných hodnôt si môžu jednotlivé podniky
   porovnať a zhodnotiť hospodárske výsledky./
  
  
  LUŠŇAKOVÁ, Jarmila
   Prepravno-obstarávateľská činnosť v pohraničnej priechodovej stanici Čadca.
   81 s., 0 obr., 8 tab., 5 graf., 8 príl., lit. 19.
   Kejíková, Anna SKO
   Kubjatková, Emília REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (prepravno-obstarávateľská činnosť-colné konanie-preprava)
   /Posúdenie kvality poskytovaných služieb zákazníckom v pohraničnej stanici
   Čadca. Analýza jestvujúceho stavu úrovne služieb. Návrh stratégie ďalšieho
   rozširovania a skvalitňovania služieb./
  
  
  MACEK, Michal
   Riadenie a koordinácia letovej prevádzky na letisku Piešťany.
   74 s., 13 obr., 4 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Novotný, Marian SKO
   Jando, Ján REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (letová prevádzka-riadenie)
   /Popis letiska z technického hľadiska. Rozdelenie úloh civilných a
   vojenských L.P.S a ich vzájomná koordinácia pri zabezpečovaní letovej
   prevádzky./
  
  
  MACKŮ, Marián
   Simulátor pre stanovište TWR. Využitie radarových služieb na stanovišti TWR.
   85 s., 7 obr., 2 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 5.
   Lachkovič, Richard SKO
   Líška, Jozef REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (simulátor-služba radarová-letište-radar-simulátor)
   /Súčasný stav v simulácii letiskového riadenia s príslušnou metodikou
   výsviku. Prehľadné zobrazenie problematiky pomocou textu, obrázkou a grafov.
   Návrh využitia prehľadového radaru v letiskovej službe riadenia./
  
  
  MAĎAR, Tibor
   Prognóza produktivity Železníc Slovenskej republiky na základe pyramídového
   rozkladu.
   63 s., 3 obr., 27 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 11.
   Tomová, Anna SKO
   Hrudková, Zuzana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (prognózovanie-produktivita-pyramídový rozklad-prognóza produktivity)
   /Určenie pyramídového modelu rozkladu produktivity prácea jeho rozklad na
   čiastkové ukazovatele. Výpočet vplyvu jednotlivých ukazovateľov
   produktivity ŽSR v rokoch 1995 - 2000. Prognóza zmeny ukazovateľa
   produktivity na základe zmeny determinantu s najväčším vplyvom./
  
  
  MAGUR, Mikuláš
   Riadenie ľudských zdrojov ako základná zložka zvyšovania kvality.
   62 s., 5 obr., 29 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 17.
   Voleská, Irena SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (manažment-kvalita práce-personálny manažment-zdroj ľudský)
   /Problematika riadenia ľudských zdrojov ako základná zložka zvyšovania
   kvality práce. Analýza súčasného stavu personálneho manažmentu v colných
   úradoch./
  
  
  MAGUR, Mikuláš
   Riadenie ľudských zdrojov ako základná zložka zvyšovania kvality.
   62 s., 5 obr., 29 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 17.
   Voleská, Irena SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (manažment personálny-ľudské zdroje - roadenie)
   /Riadenie ľudských zdrojov ako zložka zvyšovania kvality práce colných
   úradov. Analýza súčasného stavu zameraná na pracovníkov jednotlivých colných
   pobočiek a deklarantov. Manažér ako edukačný a motivačný zdroj pri riadení
   ľudských zdrojov./
  
  
  MAJÁK, Jozef
   Personálne plánovanie a analýza potrieb zamestnancov v dopravnom podniku.
   Farkašová, V. SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, AMSJ, 20.04.2001
   (plánovanie podnikové-podnik dopravný-plánovanie personálne)
   /Plánovanie, organizácia, získavanie, prijímanie a zaradenie pracovníkov do
   zamestnania v dopravnom podniku. Analýza potrieb zamestnancov na základe
   dotazníkového prieskumu./
  
  
  MALEC, Adam
   Návrh zmien protokolov zo skúšok prevádzkovej spotreby paliva pracovných
   strojov, traktorov a nadstavieb špeciálnych automobilov.
   76 s., 12 obr., 10 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 10.
   Ivánek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (hmota pohonná-spotreba-protokol skúšobný-spotreba paliva)
   /Návrh zmien protokolov zo skúšok prevádzkovej spotreby paliva vybraných
   druhov vozidiel a doplnkovej výbavy vozidiel. Zabezpečenie funkčných väzieb
   medzi jednotlivými typmi protokolov tak, aby mohli byť protokoly pre
   nadstavbu automobilu a doplnkovú výbavu vozidla vyhotovené aj samostatne./
  
  
  MALIK, Marian
   Racionalizácia odbytových, logistických a dopravných činností v podnikoch
   skupiny Chemosvit.
   60 s., 0 obr., 22 tab., 8 graf., 6 príl., lit. 6.
   Bielený, Vladimír SKO
   Čech, Vojtech REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (manipulácia s materiálom-materiál-manipulácia-dopravná činnosť v podniku)
   /Racionalizácia odbytových, logistických a dopravných činností v podnikoch
   skupiny Chemosvit. Analýza činnosti a definovanie ich kladov a
   nedostatkov.Návrh na zníženie nákladov na jednotlivé činnosti./
  
  
  MÁLIK, Michal
   Využitie marketingových nástrojov v riadení podnikov cestnej osobnej
   dopravy.
   77 s., 0 obr., 6 tab., 4 graf., 4 príl. lit. 17.
   Birnerová, Eva SKO
   Vaněk, E. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (marketing-doprava osobná, cestná)
   /Možnosti využitia marketingových nástrojov na dosiahnutie podnikových
   cieľov. Využitie marketingu v podniku SAD Žilina. Návrh postupov a činností,
   ktoré možno využiť v oblasti marketingu cestnej osobnej dopravy./
  
  
  MALO, Branislav
   Komparatívna analýza technológie činnosti spoločných výmenných staníc.
   88 s., 1 obr., 29 tab., 8 graf., 24 príl., lit. 12.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marián REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (technológia práce-stanica pohraničná-železničná stanica pohraničná)
   /Informácia o technológii práce jednotlivých vybraných pohraničných
   priechodových staníc. Vzájomné porovnanie vybraných PPS. Analýza výsledkov
   komparácie. Identifikácia slabých článkov vo vzájomnej odovzdávke vlakov./
  
  
  MANDULOVÁ, Dajana
   Transformácia hospodárského výsledku podnikateľského subjektu na základ
   dane.
   63 s., 3 obr., 4 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 12.
   Bartošová, Viera SKO
   Salajová, Lucia REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (výsledok hospodársky-daň-daň-výpočt-hospodársky výsledok)
   /Problematika transformácie hospodárského výsledku na daňový základ v
   jednoduchom a podvojnom účtovníctve./
  
  
  MARCINEK, Ľudovít
   Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov v podmienkach Colnej správy.
   43 s., 0 obr., 2 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 9.
   Majer, Ivan SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (bezpečnosť a ochrana zdravia)
   /Posúdenie organizácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach
   Colnej správy. Zhodnotenie jestvujúceho stavu bezpečnosti. Návrh niektorých
   zmien na odstránanie nedostatkov a zlepšenie pracovných podmienok./
  
  
  MARCINEK, Ľudovít
   Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov v podmienkach Colnej správy.
   43 s., 0 obr., 2 tab., 2 graf., príl., 0, lit. 9.
   Majer, Ivan SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (BZOP-colná správa-bezpečnosť práce)
   /Posúdenie organizácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach
   colnej správy. Návrh niektorých zmien na odstránenie nedostatkov, ktoré boli
   vytypované na základe analýzy jestvujúceho stavu./
  
  
  MARKO, Róbert
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Trnava - Kúty.
   71 s., 0 obr., 38 tab., 4 graf., 11 príl., lit. 8.
   Klubal, Milan SKO
   Mikulka, Pavol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravňa-optimalizácia počtu)
   /Charakteristika traťového úseku a jednotlivých staníc na trati Trnava-Kúty.
   Výpočet traťovej priepustnosti uvažovaného traťového úseku. Návrh na
   zlepšenie prevádzky na tejto trati optimalizáciu počtu dopravní na úseku./
  
  
  MARKOČI, Tomáš
   Optimalizácia nákladov na opravy a údržbu vozidlového parku spoločnosti
   CHEDOS.
   80 s., 9 obr., 6 tab., 9 graf., 22 pr9l., lit. 6.
   Stercz, Dušan SKO
   Ivánek, Peter REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (oprava-park vozidlový-vozidlá-údržba)
   /Optimalizácia nákladov na opravu a údržbu vozidlového parku spoločnosti
   CHEDOS, s.r.o Svit. Analýza uskutočnených servisných služieb. Opravy s
   najvyšším vplyvom na finančné náklady. Opatrenia na zníženie nákladov za
   opravy a údržbu vozidiel./
  
  
  MARKOVÁ, Daniela
   Analýza a porovnanie bankových produktov poskytovaných prostredníctvom EDC.
   86 s., 10 obr., 4 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 25.
   Mičeková, Mária SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (elektronické distribučné cesty - EDC-bankovníctvo elektronické-EDC
   produkty)
   /Analýza a porovnanie služieb poskytovaných bankami na Slovensku,
   prostredníctvom elektronického bankovníctva./
  
  
  MARLENGOVÁ, Andrea
   Finančná analýza v podmienkach SP, š.p. Banská Bystrica.
   77 s., 0 obr., 46 tab., 10 graf., 2 príl., lit. 10.
   Kaštánek, Pavel SKO
   Zajasenská, Oľga REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (analýza finančná-SP, š.p.)
   /Vypracovanie finančnej analýzy v podmienkach Slovenskej pošty, š.p. za roky
   1998 - 2000. Výpočet finančných ukazovateľov a ich následné zhodnotenie./
  
  
  MARSINA, Ivan
   Diagnostika finančnej situácie obchodnej firmy.
   68 s., 29 obr., 15 tab., 24 graf., 15 príl., lit. 7.
   Sedláčková, Anna SKO
   Jacková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (diagnostika finančná-obchodná firma-finančná analýza-analýza
   finančná-obchodná firma)
   /Diagnostika firmy EMOS-Elektro, s.r.o. Bytča. Finančná analýza firmy a
   zhodnotenie finančnej situácie na základe analýzy./
  
  
  MARTOŠOVÁ, Lenka
   Prostredie pre medzinárodný marketing
   89 s., 2 obr., 18 tab., 7 graf., 3 príl., lit. 16.
   Tomová, Martina SKO
   Doletina, Ivan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing medzinárodný-Telekom-marketing)
   /Charakteristika prostredia pre medzinárodný marketing. Ukazovatele vývoja
   trhu a cien na svetovom trhu. Aplikácia medzinárodného marketingu vo
   vybranom telekomunikačnom podniku./
  
  
  MASTALIČ, Ján
   Návrh pružnej organizácie oblastnej poštovej prepravnej siete na základe
   dennej skladby.
   72 s., 5 obr., 36 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 14.
   Krajánek, Blažej SKO
   L fler, Viliam REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (optimalizácia-preprava poštová-sieť prepravná-optimalizácia)
   /Optimalizácia posštovej prepravnej siete na základe dennej skladby
   prijatých poštových zásielok poštami v obvode OSC Žilina 2, podľa doby
   dopravy./
  
  
  MAŤAŠOVSKÁ, Andrea
   Organizácia ubytovacích a stravovacích služieb vo vlakoch osobnej prepravy
   Železníc Slovenskej republiky.
   73 s., 12 obr., 21 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 7.
   Lichner, Dušan SKO
   Henzély, Karol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (kvalita-služby dopravné- preprava osobná-služby-služby-ŽSR)
   /Návrh nových riešení na zlepšenie ubytovacích a stravovacích služieb v
   osobných vozňoch ŽSR. Rozbor histórie i súčasného stavu v tejto oblasti.
   Analýza organizácie práce v reštauračných a ležadlových vozňoch. Návrhy na
   zlepšenie kvality týchto služieb./
  
  
  MATEJOV, Daniel
   Možnosti financovania štátneho podniku.
   72 s., 2 obr., 19 tab., 7 graf., 6 príl., lit 10.
   Pardubická, Miroslava SKO
   Storoška, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (financovanie-podnik štátny-analýza finančná, podniková)
   /Návrh vhodného spôsobu financovania štátneho podniku. Rozbor foriem
   financovania. Finančná analýza podniku a súčasný spôsob financovania
   podniku. Návrh konkrétnych spôsobov financovania./
  
  
  MATULA, René
   Spôsoby skvalitňovania poskytovaných dopravných služieb v regióne
   Jablonica-Brezová pod Bradlom.
   44 s., 0 obr., 29 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 2.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Bartošová, Viera REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (prieskum dotazníkový-služba dopravná-dopravné služby-kvalita-ŽSR-kvalita
   dopravných služieb)
   /Analýza poskytovaných služieb v regióne. Vypracovanie dotazníka pre
   prieskum poskytovaných dopravných služieb. Vyhodnotenie dotaznékového
   prieskumu. Návrh spôsobov na skvalitnenie poskytovaných dopravných služieb
   pre ŽSR./
  
  
  MEDVEDJOVÁ, Zuzana
   Finančné rozhodovanie pri finančných investíciach.
   82 s., 9 obr., 7 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 11.
   Cisko, Štefan SKO
   Kucharčíková, Alžbeta REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (investície-riziko-výnosy-investície)
   /Problematika finančného rozhodovania pri finančných investíciach.
   Charakteristika finančnej investície podniku a finančného trhu s jeho
   nástrojmi a inštitúciami. Popis investičného procesu. Výpočet výnosu a
   rizika. Investovanie do cenných papierov./
  
  
  MICHÁLIKOVÁ, Zuzana
   Vplyv ľudského faktora na kvalitu služien Slovenskej pošty, š.p.
   74 s., 5 obr., 7 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 29.
   Janotová, Helena SKO
   Strenitzerová, Mariana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (personálny manažment-kvalita-ISO 9000-kódex etický-kvalita služieb)
   /Zhodnotenie vplyvu ľudského faktora na kvalitu služieb Slovenskej pošty ,
   š.p. Analýza súčasného stavu poskytovania služieb. Návrh opatrení na
   odstránenie negetívnych vplyvov./
  
  
  MICHALÍKOVÁ, Andrea
   Efektívnosť modernizácie vozňového parku ŽSR pre nákladnú dopravu.
   85 s., 5 obr., 30 tab., 4 graf., 6 príl., lit. 15.
   Molnárová, Hana SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (park vozňový-modernizácia-ŽSR-vozňový park)
   /Zhodnotenie efektívnosti modernizácie vozňového parku aplikovaním metód
   hodnotenia investícií na zvolené rady nákladných vozňov. Návrh na
   modernizáciu vozňového parku./
  
  
  MIHÁLIK, Pavol
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Nové Zámky - Topoľčany.
   62 s., 5 obr., 47 tab., 3 graf., 12 príl., lit. 9.
   Klubal, Milan SKO
   Antoš, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravne-optimalizácia počtu)
   /Stanovenie optimálneho počtu dopravní na trai Nové Zámky - Topoľčany.
   Analýza súčasného stavu. Výpočet priepustnej výkonnosti daného traťového
   úseku. Stanovenie optimálneho počtu dopravní. Zhodnotenie návrhu daných
   opatrení./
  
  
  MIHOVÁ, Ivana
   Vplyv marketingového prostredia na možnosti rozvoja železničnej dopravy.
   65 s., 3 obr., 13 tab., 1 graf., 11 príl., lit. 16.
   Bieliková, Alžbeta SKO
   Kunc, Marek REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (marketing-doprava železničná-služba dopravná-marketing)
   /Analýza vzťahu medzi dopravným podnikom a zákazníkom. Zhodnotenie kvality
   poskytovaných služieb. Dotazníkový prieskum hodnotenia kvality a kultúry
   cestovania cestujúcimi. Návrh opatrení na zvyšovanie kvality služieb./
  
  
  MIKLÁŠ, Andrej
   Postavenie dopravy v logistickom systéme obstarávacieho procesu.
   87 s., 13 obr., 0 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 14.
   Královenský, Jozef SKO
   Šulgan, Marian REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (logistika-doprava-controlling-obstarávanie)
   /Postavenie dopravy v logistických systémoch a zaradenie dopravných firiem
   do týchto systémov. Návrh controllingových ukazovateľov pre plánovanie,
   kontrolu a riadenie obstarávacieho procesu./
  
  
  MIKLOVIČ, Milan
   Posúdenie možnosti zjednotenia prepravy mimoriadnych zásielok v režimoch CIM
   a SMGS.
   63 s., obr., 1 tab., 3 graf., 12 príl., lit. 11.
   Knižka, Ján SKO
   Lopata, Ján REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (zasielka mimoriadna-preprava-prepravné režimy
   SMGS-CIM-SMGS-CIM-zjednotenie)
   /Analýza medzinárodnej prepravy mimoriadnych zásielok na styku dvoch
   prepravných režimov SMGS-CIM. Možnosti zjednotenia dvoch prepravných
   režimov. Globálny návrh postupu pre zbližovanie dvoch medzinárodných
   prepravných režimov v preprave mimoriadných zásielok./
  
  
  MIKO, Vladimír
   Racionalizácia skladovania vo vybranom distribučnom sklade spoločnosti
   AGRODEAL s.r.o., Trnava.
   87 s., 32 s., 2 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 5.
   Šulgan, Marián SKO
   Mlichová, Júlia REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (skladovanie-racionalizácia-kód čiarový-sklad-automatická identifikácia
   tovarov)
   /Racionalizácia distribučného skladu podniku AGRODEAL, s.r.o.
   prostredníctvom využitia čiarového kódu na automatickú identifikáciu
   tovarov./
  
  
  MIKULOVÁ, Ivana
   Návrh modelu regionálneho informačného centra v železničnej stanici Žilina.
   66 s., 4 obr., 0 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 12.
   Jambor, Rastislav SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (ruch cestovný-infocentrum-infocentrum-management)
   /Návrh regionálneho informačného centra, ktorého úlohou bude poskytovanie
   komplexných informácií z oblasti regionálneho cestovného ruchu, ubytovania,
   stravovania a z oblasti železničnej dopravy./
  
  
  MIKULOVÁ, Mária
   Aplikácia manažmentu kvality na hraničnom priechode Becherov.
   31 s., 3 obr., 0 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (kvalita-manažment-manažment kvality)
   /Zvyšovanie kvality služieb na hraničnom priechode Becherov. Analýza
   súčasného stavu. Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti./
  
  
  MIKULOVÁ, Mária
   Aplikácia manažmentu kvality na hraničnom priechode Becherov.
   31 s., 3 obr., 0 tab., 2 graf., 2 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (manažment kvality-colné konanie)
   /Zvyšovanie kvality služieb na hraničnom priechode Becherov. Analýza
   súčasného stavu. Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti výkonu služby./
  
  
  MIKUŠKO, Peter
   Štúdia malého autobusu na báze šasi automobilu DAEWOO AVIA AD 100.
   76 s., 26 obr., 8 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 13.
   Matějka, Rostislav SKO
   Turanský, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (minibus-konštrukcia-legislatíva-konštrukcia autobusu)
   /Posúdenie vhodnosti stavby autobusu na šasi nákladného automobilu DAEWOO
   AVIA AD 100 po technickej stránke, pri dodržaní všetkých legislatívnych
   podmienok stanovených vo vyhláške MDPT SR č.116/1997 Z.z./
  
  
  MISTRÍK, Branislav
   Analýza prímestskej dopravy u vybraných liniek z hľadiska rentability v SAD
   š.p. Trenčín.
   74 s., 1 obr., 21 tab., 3 graf., 7 príl., lit. 14.
   Boc, Anton SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (rentabilita-doprava prímestská-SAD-rentabilita)
   /Analýza rentability troch liniek prímestskej autobusovej dopravy.
   Spracovanie výsledkov analýzy a hospodárskych výsledkov podniku za rok
   1999.Jedným z opatrení na zlepšenie rentability na týchto linkách je
   zavedenie minibusov./
  
  
  MIZERÁKOVÁ, Magda
   Analýza nákladov v logistickom reťazci.
   73 s., 9 obr., 3 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Ceniga, Pavel SKO
   Šulgan, Miroslav REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (logistika-podnik dopravný-servis zákaznícky-logistický reťazec-náklady)
   /Minimalizácia celkových logistikých nákladov pri požadovanej úrovni
   zákazníckeho servisu. Analýza nákladov v logistickom reťazci./
  
  
  MĹKVY, Jozef
   Náklady na zabezpečenie prevádzkyschopnosti tlačných remorkérov.
   65 s., 9 obr., 36 tab., 6 graf., 6 príl., lit. 8.
   Schlesinger, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (oprava-čln tlačný-údržba-remorkér-náklady-údržba)
   /Analýza nákladov na údržbu a opravy tlačných remorkérov typu TR100 a
   TR16000, TR2000 a tlačno vlečných TŤR 1440. Analýza nákladov na zabezpečenie
   prevádzkyschopnosti technických zariadení plavidiel. Možnosti zníženia
   nákladov na opravy./
  
  
  MOLNÁR, Zoltán
   Organizácia a riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v colnej
   správe.
   38 s., 0 obr., 1 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 18.
   Churý, Vladimír SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 29.04.2001
   (bezpečnosť práce)
   /Návrh úpravy a doplnenia zmien z oblasti bezpečnoosti a ochrany zdravia pri
   výkone štátnej služby v Colnej správe SR, spracovaný v intenciách zákona NR
   SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP a ostatných platných smerníc Medzinárodnej
   organizácie práce a dohôd EÚ./
  
  
  MOLNÁR, Zoltán
   Organizácia a riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v colnej
   správe.
   38 s., 0 obr., 1 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 18.
   Churý, Vladimír SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (bezpečnosť pri práci-colná správa-pracovná bezpečnosť)
   /Návrh úpravy a doplnenia zmien v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
   výkone štátnej služby v Colnej správe Slovenskej republiky, spracovaný na
   základe zákana NR SR č. 330/1996 Z.z. o BZOP a ostatných platných smerníc
   Medzinárodnej organizácie práce a dohôd Európskej únie./
  
  
  MOLNÁROVÁ, Magdaléna
   Zvýšenie efektívnosti kontrólnej činnosti vedúceho colnej pobočky.
   43 s., 0 obr., 5 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 14.
   Voleský, Karol SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (kontrolná činnosť-efektívnosť)
   /Nároky na pracovnú činnosť kontrolného aparátu Colnej správy, vedúceho
   colnej pobočky a na jeho kontrolnú činnosť v oblasti výkonu služby.
   Porovnanie základných teoretických poznatkov kontrolnej činnosti a ich
   aplikácia v praktickej oblasti./
  
  
  MOLNÁROVÁ, Magdaléna
   Zvýšenie efektívnosti kontrólnej činnosti vedúceho colnej pobočky.
   43 s., 0 obr., 5 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 14.
   Voleský, Karol SKO
   Pečený, Zdenek REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (manažment personálny-kontrola-kontrolna činnosť)
   /Nároky na pracovnú činnosť kontrolného aparátu colnej správy, vedúceho
   colnej pobočky a na jeho kontrolnú činnosť v oblasti výkonu služby.
   Porovnanie základných teoretických poznatkov kontrolnej činnosti s ich
   aplikáciou v praxi./
  
  
  MOŽÁRY, Marian
   Kvalita peňažného styku Slovenskej pošty, š.p..
   83 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 8.
   Csaba, Urban SKO
   Obický, Vladimír REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (styk peňažný-kvalita-pošta-kvalita)
   /Analýza súčasného platobného styku v podmienkach Slovenskej pošty, š.p.
   Zlepšenie platobného styku na základe technickej inovácie./
  
  
  MOŽÁRY, Marian
   Kvalita peňažného styku Slovenskej pošty, š.p.
   83 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 8.
   Csaba, Urban SKO
   Obický, Vladimír REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta-styk platobný-platobný styk na poštách)
   /Analýza súčasného platobného styku v podmienkach Slovenskej pošty, š.p.
   Zhodnotenie problémov pri platobnom styku . Návrh technickej inovácie za
   účelom zlepšenia procesov pri platobnom styku./
  
  
  MRAVCOVÁ, Katarína
   Návrh spracovateľského centra pre propagačné zásielky v podmienkach SPP
   Žilina.
   64 s, 0 obr., 23 tab., 7 graf., 2 príl., lit. 12.
   Kyselová, Zdenka SKO
   Loffler, Viliam REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (propagácia-pošta-zásielka propagačná-spracovanie)
   /Návrh spracovateľského centra pre propagačné zásielky v podmienkach SPP
   /Správa poštových prevádzok/Žilina./
  
  
  MURČOVÁ, Simona
   Akcptácia propagačných nástrojov na poštách.
   79 s., 10 obr., 38 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 27.
   Rostášová, Mária SKO
   Strašíková, Stanislava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing-komunikácia-propagácia-využívanie pôšt)
   /Analýza využívania nástrojov propagácie a vplyvu propagácie na zákazníkov
   na poštách SR. Zisťovanie miery jednotnosti týchto prostriedkov v rámci
   imdžu Slovenskej pošty, š.p../
  
  
  NAGY, Juraj
   Zodpovednosť subjektov zúčastnených na prepravnom procese v medzinárodnej
   cestnej nákladnej doprave.
   75 s., 2 obr., 9 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   Danáč, Peter SKO
   Královenský, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava medzinárodná ,nákladná, cestná-zasielateľstvo MCND)
   /Zodpovednosť subjektov zúčastnených na prepravnom procese v medzinárodnej
   cestnej nákladnej doprave. Porovnanie zodpovednosti subjektov podieľajúcich
   sa na doprave v porovnaní s poistnými podmienkami, ktoré poskytujú poisťovne
   Union a GENERALI. Na základe analýzy poistných podmienok sú navrhnuté možné
   riešenia problémov v oblasti zodpovednosti jednotlivých subjektov, ktoré by
   do určitej miery mohli zefektívnisř sektor zasielateľských služieb./
  
  
  NAGYOVÁ, Petra
   Možnosti využívania viacparmetrálnych modelov finančnej analýzy v
   podmienkach Slovenskej pošty, š.p. OZ ZsRP Bratislava.
   80 s., 2 obr., 26 tab., 6 graf., 5 príl., lit. 16.
   Kaštánek, Pavel SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (analýza finančná-model viacparametrálny)
   /Popis viacparametrálnych analytických modelov a ich aplikácia na podmienky
   Slovenskej pošty, š.p. OZ ZsRP Bratislava. Aplikácia indexu bonity,
   Rýchleho testu, Altmanovho modelu a Misx modelu za roky 1997-2000./
  
  
  NEKORANCOVÁ, Jarmila
   Marketingový pohľad na služby ISDN.
   72 s., 11 obr., 9 tab., 9 graf., 2 príl., lit. 13.
   Zemanová, Lucia SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (marketing - ISDN-ISDN-služby)
   /Uplatnenie marketingu v Slovenských telekomunikáciách, a.s. Charakteristika
   služieb ISDN. Prístupy a aplikácie, opis cieľov aktivít a nástroje
   marketingu. Návrh stratégie zlepšenia prístupu k zákazníkom. Marketingové
   aktivity na podporu predaja produktov./
  
  
  NOVÁK, Miroslav
   Personálna príprava pracovníkov colnej správy pre vstup do EÚ.
   29 s., 1 obr., 4 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 14.
   Bartošová, Viera SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (vzdelávanie-efektivita-EU-personálna pripravenosť)
   /Posúdenie súčasného stavu v oblasti vzdelávania pracovníkov colnej správy
   pre vstup do Európskej únie. Analýza vzdelávacieho procesu v colnej
   správeNávrhy na zefektívnenie vzdelávacieho procesu a zvýšenie personálnej
   pripravenosti v rámci integračného procesu SR pre vstup do EÚ./
  
  
  NOVÁK, Miroslav
   Personálna príprava pracovníkov colnej správy pre vstup do EÚ.
   29 s., 1 obr., 4 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 14.
   Bartošová, Viera SKO
   Janotová, Helena REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colná správa-vzdelávanie personálu)
   /Posúdenie súčasného stavu v oblasti vzdelávania pracovníkov colnej správy a
   personálna pripravenosť colnej správy do Európskej únie. Rozpracovanie
   vzdelávacieho procesu v colnej správe. Návrh na zefektívnenie vzdelávacieho
   proveesu colnej správy a zvýšeniu personálnej pripravenosti v rámci
   integračného procesu./
  
  
  NOVÝ, Marián
   Aplikácia základných funkcií manažmentu na podmienky Západoslovenského
   riaditeľstva pôšt Bratislava.
   82 s., 12 obr., 24 tab., 24 graf., 3 príl., lit. 18.
   Obický, Vladimír SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (manžment-pošta)
   /Základné funkcie manažmentu. Návrh úloh manažmentu v súlade s podnikovými
   cielmi v podmienkach Západoslovenského riaditeľstva pôšt Bratislava./
  
  
  ONDREJÁKOVÁ, Anna
   Štatistika a informačný systém hmotného investičného majetku na ŽSR.
   83 s., 0 obr., 30 tab., 9 graf., 21 príl., lit. 22.
   Harmatová, Danka SKO
   Kotian, Albín REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (majetok hmotný,investičný-IS-systém informačný-ŽSR)
   /Štatistika a informačný systém hmotného investičného majetku na ŽSR. Návrh
   na prepojenie informačných systémov SAP R/3 a ISI./
  
  
  ONDREJKOVÁ, Soňa
   Návrh opatrení na zobjektivizovanie ekonomicky oprávnených nákladov v
   železničnej doprave.
   84 s., 1 obr., 14 tab., 3 graf., 16 príl., lit. 15.
   Hreusík, Stanislav SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava osobná železničná-náklady-náklady-kalkulácia-ŽSR)
   /Návrh na optimalizáciu ekonomicky oprávnených nákladov v železničnej
   osobnej doprave v nádväznosti na inštitút výkonov vo verejnom záujme.
   Charakteristika postupov kalkulácie a vplyv vonkajších a vnútorných faktorov
   na výšku týchto nákladov./
  
  
  OPRCHALOVÁ, Elena
   Vplyv prevádzky diaľnice D61 na nehodovosť v meste Trenčín.
   79 s., 15 obr., 21 tab., 0 graf., 13 príl., lit. 10.
   Kušnierová, Jela SKO
   Kolárik, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (nehodovosť dopravná-signalizácia-bezpečnosť dopravy)
   /Analýza dopravnej prevádzky na diaľnici D 61 a vplyv dopravnej prevádzky na
   diaľnici na dopravnú nehodovosť v meste Trenčín. Návrh na znižovanie
   dopravnej nehodovosti odstraňovaním kritických dopravných úsekov využitím
   svetelnej signalizácie./
  
  
  OSVALDOVÁ, Katarína
   Analýza leasingu nákladných automobilov v SR.
   75 s., 1 ibr., 31 tab., 11 graf., 7 príl., lit. 12.
   Ceniga, SKO
   Dubovec, Ivan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (leasing-vozidlo nákladné-financovanie-automobil nákladný-obstaranie)
   /Analýza leasingu nákladných automobilov v SR.Návrh metodiky rozhodovania o
   finančných zdrojoch na obstaraávanie nákladných automobilov. Ansalýza foriem
   financovania a optimálny variant ich využitia./
  
  
  PÁLFY, Riachard
   Verejný prístav Žilina - jeho význam, umiestnenie, vybavenie.
   84 s., 39 obr., 11 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 35.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (prístav-založenie)
   /Návrh vybudovania verejného prístavu Žilina. Plavebná charakteristika
   prístavu. Zhodnotenie prepravných prúdov. Technicko ekonomické ukazovatele.
   Prevádzkové ukazovatele. Návrh plavebnej komory a lodného zdvíhadla./
  
  
  PALIČKA, Pavol
   Colné konanie v cestnej doprave.
   50 s., 1 obr., 3 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 19.
   Královenský, Jozef SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (logistika-colné konanie-colné konanie-elektronizácia)
   /Logistické technológie pri podávaní colného vyhlásenia elektronickou formou
   aj v rámci zjednodušených postupov v colnom konaní. Analýza colnej
   legislatívy. Harmonizácia colnej legislatívy s legislatívou EÚ. Zákon o
   elektronickom podpise a dobudovanie colného informačného systému Colnej
   správy Slovenskej republiky./
  
  
  PALIČKA, Pavol
   Colné konanie v cestnej doprave.
   50 s., 1 obr., 3 tab., 4 graf., 2 príl., lit. 19.
   Královenský, Jozef SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽSTH, 28.04.2001
   (logistika-colné konanie-tranzit-elektronická výmena dát-digitálny
   podpis-elektronické údaje)
   /Využitie konceptov logistických technológií pri podávaní colného vyhlásenia
   elektronickou formou aj v rámci zjednodušených postupov v colnom konaní. Na
   základe súčasného stavu colnej legislatívy je prevedená harmonizácia colnej
   legislatívy SR s legislatívou EU./
  
  
  PALIESEK, Peter
   Analýza podnikania v medzinárodnej cestnej doprave v podmienkach APP s.r.o.
   Púchov.
   68 s., 14 obr., 57 tab., 11 graf., 9 príl., lit. 3.
   Daniž, Jozef SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava medzinárodná, cestná-podnikanie-podmienky-analýza ekonomická,
   podniková)
   /Analýza podmienok podnikania a finančného zaťaženia v medzináronej cestnej
   doprave v podmienkach APP Púchov Ltd./
  
  
  PALKOVIČOVÁ, Ružena
   Racionalizácia dopravy v podniku Slovenské energetické závody-Servis, s.r.o.
   Tlmače.
   74 s., 4 obr., 24 tab., 1 graf., 5 príl., lit. 6.
   Královenský, Jozef SKO
   Švec, Miloš REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (racionalizácia dopravy-marketing-organizácia dopravy)
   /Racionalizácia dopravy v energetickom podniku. Analýza ekonomických
   ukazovateľov na zistenie stavu a efektívnosti dopravy. Návrh opatrení na
   zvýšenie hospodárnosti v doprave./
  
  
  PALLÉR, Zoltán
   Aplikácia metód manažmentu kvality pri vybavovaní sťažností na Colnom úrade
   v Čiernej nad Tisou.
   32 s., 2 obr., 3 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (kvalita-manažment-manažment kvality-sťažnosti)
   /Aplikácia metód manažmentu kvality pri vybavovaní sťažností na Colnom úrade
   v Čiernej nad Tisou. Analýza problematiky sťažností podľa zákona č. 152/1998
   Z.z. a služobného predpisu colnej správy č.9/98/3 za obdobie rokov
   1996-2000./
  
  
  PALLÉR, Zoltán
   Aplikácia metód manažmentu kvality pri vybavovaní sťažností na Colnom úrade
   v Čiernej nad Tisou.
   32 s., 2 obr., 3 tab., 4 graf., 3 príl., lit. 6.
   Voleská, Irena SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (manažment-vybavovanie sťažností-colnica-sťažnosti-opatrenia)
   /Aplikácia metód manažmentu kvality pri vybavovaní sťažností na Colnom úrade
   v Čiernej nad Tisou. Analýza problematiky vybavovania sťažností v súlade so
   zákonom č. 152/1998 Z.z. a služobného predpisu colnej správy č.9/98/3 za
   obdobie rokov 1996-2000 na Colnom úrade v Čiernej nad Tisou./
  
  
  PÁLOVICSOVÁ, Zuzana
   Úprava člnov na prepravu tekutých palív.
   84 s., 12 obr., 4 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 7.
   Kuruz, Milan SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (preprava vodná-dopravné prostriedky-rekonštrukcia člna na prepravu tekutých
   palív-čln-rekonštrukcia)
   /Návrh úprav člna na prepravu tekutých palív a to konkrétne na prepravu
   motorovej nafty a motorového benzínu v duanajskej a rýnskej oblasti./
  
  
  PANIS, Štefan
   Železničná nákladná doprava a možnosti jej uplatnenia na prepravnom trhu.
   45 s., 0 obr., 13 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 19.
   Horváth, Ján SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (doprava železničná,nákladná-doprava kombinovaná)
   /Analýza príčin súčasného poklesu objemu prepravovaného tovaru železnicou.
   Návrh opatrení na zvýšenie objemu prepravovaného tovaru a získanie pozícií
   na trhu dopravcov v SR./
  
  
  PANIS, Štefan
   Železničná nákladná doprava a možnosti jej uplatnenia na prepravnom trhu.
   45 s., 0 obr., 13 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 19.
   Horváth, Ján SKO
   Klubal, Michal REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (trh prepravný-železničná preprava)
   /Rozbor príčin súčasného poklesu objemu prepravovaného tovaru. Analýza
   súčasného stavu v železničnej nákladnej doprave. Návrh riešenia na zvýšenie
   objemu prepravovaného tovaru a získanie stratených pozícií na trhu dopravcov
   v SR./
  
  
  PAPP, Gabriel
   Colné prerokovávanie zásielok v TKD Dobrá.
   38 s., 10 obr., 2 tab., 1 graf., 10 príl., lit. 6.
   Klapita, Vladimír SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (doprava kombinovaná-colné konanie-ŽSR)
   /Problematika colného prerokovania zásielok v termináli kombinovanej dopravy
   Dobrá. Návrh racionalizačných opatrení pri colnom prerokovávaní zásielok.
   Podklady, ktoré budú slúžiť pre Colnú správu a ŽSR po dobudovaní terminálu
   kombinovanej dopravy Dobrá ako podkladový materiál pre colné prerokovávanie
   zásielok./
  
  
  PAPP, Juraj
   Racionalizačné opatrenia spracovania medzinárodných nákladných listov SMGS a
   CIM v ŽPS Čierna nad Tisou.
   41 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Lopata, Ján SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (nákladné listy-spracovanie)
   /Analýza jednotlivých technologických činností železničnej stanice,
   obchodno-prekládkového centra a pobočky colného úradu pri spracovaní
   sprievodných listín SMGS a CIM. Návrhy na racionalizáciu niektorých činností
   na základe ktorých sa zefektívní a skrátí spracovanie sprievodných listín./
  
  
  PAPP, Juraj
   Racionalizačné opatrenia spracovania medzinárodných nákladných listov SMGS a
   CIM v ŽSP Čierna nad Tisou.
   41 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Lopata, Jíán SKO
   Voleský, karel REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (nákladné listy SMGS a CIM-spracovanie-doprava medzinárodná
   železničná-železničné prekladisko-nákladné listy)
   /Analýza jednotlivých technologických činností železničnej stanice,
   obchodno-prekládkového centra a pobočky colného úradu pri spracovaní
   sprievodných listín SMGS a CIM. Návrh racionalizačných opatrení na skrátenie
   a zefektívnenie spracovania medzinárodných nákladných listov./
  
  
  PAPP, Gabriel
   Colné prerokovávanie zásielok v TKD Dobrá.
   38 s., 10 obr., 2 tab., 1 graf., 10 príl. lit. 6.
   Klapita, Vladimír SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (colné rokovanie-kombinovaná doprava-terminál kmbinovanej dopravy)
   /Colné prerokovanie zásielok v termináli kombinovanej dopravy Dobrá. Analýza
   súčasného stavu. Návrh racionalizačných opatrení pri colnom prerokovávaní
   zásielok./
  
  
  PAPPOVÁ, Zuzana
   Návrh ekonomického modelu telekomunikačného trhu v oblasti VRS.
   62 s., 2 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Kulich, Rastislav SKO
   Kaštánek, Pavel REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (model ekonomický-trh telekomunikačný-trh telekomunikačný-simulácia
   počítačová-model ekonomický)
   /Návrh ekonomického modelu telekomunikačného trhu využitím simulácie./
  
  
  PAPŠO, Stanislav
   Technológia čistenia strojov a zariadení "suchým ľadom".
   84 s., 29 obr., 3 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 12.
   Kevidký, Pavol SKO
   neuv., REC
   PED, VD, 20.04.2001
   (stroje-čistenie-plavidlo-čistiaca technológia)
   /Možnosti aplikácie progresívnej technológie čistenia strojov a zariadení,
   obšívky plavidiel v lodnom opravárenstve. Metóda čistenia suchým ľadom v
   prevádzkovej údržbe./
  
  
  PASTOREK, Roman
   Plaveč- návrh potrebného rozsahu zariadení a počtu pracovníkov pri zriadení
   spoločnej výmennej stanice.
   60 s., 0 obr., 12 tab., 10 graf., 4 príl., lit. 7.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marian REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (optimalizácia-technológia pracovná-stanica výmenná-činnosř)
   /Návrh potrebného počtu zariadení a počtu pracovníkov pri zriadení spoločnej
   výmennej stanice Plaveč. Popis stanice a súčasné usporiadanie prevádzky a
   ich štatistické spracovanie. Návrh nového usporiadania prevádzky.
   Zhodnotenie výsledkov návrhu./
  
  
  PASTUCHOVÁ, Tatiana
   Manažment problémových aktív.
   79 s., 8 obr., 14 tab., 3 graf., 14 príl., lit. 39.
   Sedláčková, Anna SKO
   Jacková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pohľadávkz z obchodného styku-manžment-pohľadávky)
   /Analýza, popis a následné vyhodnotenie celkového stavu problémových
   aktív/pohľadávok/ v podmienkach konkrétneho podniku. Návrh spôsobu
   organizácie a správy pohľadávok./
  
  
  PATÁK, Róbert
   Význam kalkulácie vlastných nákladov a tvorba ceny pre riadenie činnosti
   podniku Váhostav, a.s..
   87 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 3.
   Križanová, Anna SKO
   Srnka, Cyril REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (kalkulácia vlastných nákladov-doprava závodová-náklady-cenotvorba)
   /Problematika kalkulácií vlastných nákladov. Formy kalkulačného vzorca.
   Návrh nového kalkulačného systému v podniku Váhostav, a.s. Žilina./
  
  
  PAUKEJE, Ľuboš
   Zvyšovanie efektívnosti prekládky umelých hnojív.
   66s., 9 obr., 13 tab., 0 graf., 16 príl., lit. 13.
   Novomeská, Jana SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (prekládka-doprava vodná-prekládka tovarov-efektívnosť)
   /Analýza a návrh na zefektívnenie súčasného stavu prekládky a skladovania
   priemyselných hnojív v Prístave Bratislava./
  
  
  PAUR, Jozef
   Optimalizácia technologických postupov činnosti pohraničných staníc pri
   vlakoch kombinovanej dopravy.
   76 s., 0 obr., 17 tab., 0 graf., 1 príl., lit 19.
   Školník, Marián SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava kombinovaná-optimalizácia-optimalizácia kombinovanej dopravy)
   /Optimalizácia technologických postupov činnosti pohraničných staníc so
   zameraním na vlaky kombinovanej dopravy. Analýza súčasného stavu. Návrh
   optimálneho riešenia s ohľadom na platné medzinárodné zmluvy a dohody./
  
  
  PAVOLKOVÁ, Klaudia
   Úverová politika banky a hodnotenie bonity klienta pri poskytovaní úveru.
   73 s., 11 obr., 7 tab. 8 graf., 0 príl., lit 15.
   Paltikova, Mária SKO
   Pakanová, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (sústava banková-úvery-bonita klienta-úver)
   /Zhodnotenie úverovej politiky bánk. Druhy úverov a podmienky pre
   poskytovanie úveru. Finančná a nefinančná analýza. Hodnotenie bonity
   klienta/
  
  
  PETEJA, Boris
   Cenotvorba v osobnej vodnej doprave.
   70 s-, 13 obr., 11 tab., 0 graf., 10 príl., lit. 10.
   Sosedová, SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 25.04.2001
   (cenotvorba-doprava vodná-osobná doprava, lodná)
   /Kalkulácia nákladov a stanovenie ceny lodného lístka. Možnosť uplatnenia
   dynamickej kalkulácie zohľadňujúcej vývoj nákladov v čase./
  
  
  PETRÍK, Marián
   Platobné karty a ich vaužívanie v podmienkach MsP, Slovenskej sporiteľne,
   a.s. Trenčín.
   82 s., 6 obr., 12 tab., 12 graf., 12 príl., lit. 28.
   Polořavová, Želmíra SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (karty platobné-analýza)
   /Charakteristika jednotlivých typov platobných kariet a zariadení na ich
   obsluhu. Analýza počtu a objemu transakcií uskutočnených prostredníctvom
   platobných kariet. Problematika zneužívania PK. Elektronická peňaženka na
   báze čipovej karty./
  
  
  PIALA, Peter
   Použitie obalových prostriedkov na protikoróznu ochranu.
   92 s., 10 obr., 4 tab., 1 graf., 2 príl., lit. 16.
   SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (protikorózna ochrana-lodná preprava)
   /Použitie obalových prostriedkov na protikoróznu ochranu v podmienkach
   lodnej prepravy. Rozdelenie výrobkov na základe ich citlivosti na vonkajšie
   vplyvy prostredia a mechanické namáhanie. Určenie všeobecných požiadaviek na
   obaly. Ochranná účinnosť bariérových systémov. Výber obalových
   prostriedkov./
  
  
  PILÁRIK,
   Optimalizácia technologických postupov pohraničnej stanice
   Bratislava-Petržalka s výhľadom presunu spracovania vlakov do žst
   Bratislava-východ.
   55 s., 0. obr., 1 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 7.
   Školník, Marián SKO
   Majerčák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (pohraničná stanica-spracovanie vlakov-postup technologický-pohraničná
   stanica)
   /Postavenie pohraničnej železničnej stanice Bratsilava-Petržalka v
   medzinárodnej nákladnej preprave z hľadiska technologických postupov. Presun
   činností z pohraničných staníc medzi ŽSR a BB do stanice
   Bratislava-východ./
  
  
  PILÁT, Peter
   Optimalizácia technologických postupov pohraničnej stanice Rusovce s
   výhľadom presunu spracovania vlakov do žst. Bratislava východ.
   63 s., 0 obr., 1 tab., 12 graf., 3 príl., lit. 8.
   Školník, Marián SKO
   Majerčák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (pohraničná stanica-postup technologický-spracovanie vlakov)
   /Analýza súčasného stavu spracovávania vlakov a ostatných technologických
   činnosti v pohraničnej stanici Rusovce ako aj v železničnej stanici
   Bratislava-východ, ktorá má byť realizovaná v blízkej budúcnosti./
  
  
  PILKOVÁ, Katarína
   Rentabilita lodnej prepravy suchého a kusového tovaru.
   58 s., 2 obr., 8 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 8.
   Žarnay, Pavol SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (-preprava vodná-rentabilita)
   /Zhodnotenie plavby remorkéra s tlačnými člnmi, ktoré prepravujú suchý a
   kusový náklad. Návrh metódy sledovania a rozpočítania nákladov a tržieb
   medzi plavidlá, ktoré sa zúčastnia plavby. Návrh metódy priberania a
   odstavovania tlačných člnov z hľadiska rentability prepravovaného nákladu./
  
  
  PIPITA, Pavol
   Modernizácia terenného automobilu Praga V3S.
   79 s., 26 obr., 14 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 17.
   Benka, Marian SKO
   Matějka, Rostislav REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (vozidlo terénne-modernizácia-konštrukcia vozidla-modernizácia)
   /Modernizácia terenného vozidla PRAGA V3S. Konštrukčné zmeny: nový motor,
   spojka a päťstupňová prevodovka, posilňovač riadenia a trojokruhový brzdový
   systém./
  
  
  PLEVNÍKOVÁ, Gabriela
   Riadenie rizikového úveru a fázy jeho riešenia vo VÚB, a.s.
   89 s., 3 obr., 5 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 14.
   Gumančík, Jozef SKO
   Štofková, Jana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (úver rizikový - bankovníctvo-banka-úver)
   /Rizikový úver a postupy jeho riešenia z pohľadu komerčnej banky.Komplexná
   analýza a hodnotenie klienra./
  
  
  PODPLESKÝ, Radoslav
   Finančné rozhodovanie v podniku cestnej dopravy.
   78 s., 2 obr., 7 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 9.
   Cisko, Štefan SKO
   Šváňa, Š. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza finančná,podniková-finančné prostriedky-investovanie)
   /Problematika finančnégho rozhodovania v podniku cestnej dopravy. Efektívne
   vynakladanie finančných prostriedkov na rozvoj a fungovanie podniku.
   Krátkodobá alokácia kapitálu. Návrh optimálnej finančnej štruktúry./
  
  
  POLIAK, Miloš
   Ekonomická analýza v SAD, š.p. odštepný závod Revúca.
   72 s., 11 obr., 19 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 8.
   Križanová, Anna SKO
   Antalová, Jana REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-SAD-SAD-ekonomická analýza)
   /Ekonomická analýza hospodárenia v š.p. SAD Lučenec, odštepný závod Revúca v
   období 1998-1999. Zhodnotenie výsledkov metód ekonomickej analýzy
   matematicko-štatistickým a bodovým hodnotením. Stanovenie opatrení na
   zlepšenie hospodárskej situácie v závode./
  
  
  POLIAKOVÁ, Bibiana
   Analýza nákladov v podniku SAD š.p. Žilina.
   79 s., 0 obr., 40 tab., 10 graf., 0 príl., lit. 6.
   Ceniga, Pavol SKO
   Poniščiaková, Oľga REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava autobusová-SAD-náklady finančné-analýza finančná-SAD)
   /Analýza finančných nákladov SAD, š.p. Žilina za roky 1996-1999 zameraná na
   náklady v dopravnom procese. Vplyv nákladov na ukazovatele efektívnosti./
  
  
  POLŤÁK, Karol
   Financovanie bytovej problematiky v Slovenskej republike.
   87 s., 5 obr., 18 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 24.
   Šinálová, Margita SKO
   Komzala, Pavol REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (financovanie-výstavba bytová-výstavba bytov-financovanie)
   /Analýza súčasného stavu financovania bytovej výstaby. Hypotekárny úvera
   stavebé sporenie ako prostriedky na financovanie výstavby bytov. Podpora zo
   štátneho fondu rozvoja bývania. Porovnanie jednotlivých možností
   financovania bytovej výstavby./
  
  
  PORUBČANSKÁ, Lucia
   Vyhodnotenie produktovSlovenskej pošty, š.p. z pohľadu jej zákazníkov.
   59 s., 4 obr., 1 tab., 17 graf., 4 príl., lit. 9.
   Dolinská, Elena SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (produkt poštový-kvalita-dotazník-kvalita poštových služieb)
   /Prieskum spokojnosti zákazníkov s poštovými produktami využitím
   dotazníkovej formy. Vyhodnotenie prieskumu. Návrhy na odstránenie zistených
   nedostatkov./
  
  
  POTOČEK, Tomáš
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Trenčín-Chynorany.
   67 s., 1 obr., 51 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 16.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marián REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravňa-optimalizácia počtu)
   /Stanovenie optimálneho počtu dopravní na jednokoľajovej trati
   Trenčín-Chynorany. Možnosti zníženia nákladov predovšetkým mzdových./
  
  
  PRAZŇÁKOVÁ, Marcela
   Vnútropodnikový controlling.
   58 s., 5 obr., 2 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   Macků, Cecília SKO
   Močková, Miriam REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (controlling vnútropodnikový)
   /Teoretické vymedzenie pojmov controllingu. Zisťovanie stavu controllingu na
   Slovensku aj v zahraničí. Koncepcia nákladového a kalkulačného systému na
   báze controllingu. Vplyv vnútropodnikového controllingu na vnútropodnikové
   riadenie./
  
  
  PRIBIŠOVÁ, Martina
   Znižovanie nehodovosti na cestách I. triedy v okrese Prešov.
   75 s., 2 obr., 17 tab., 2 graf., 16 príl., lit. 14.
   Liščák, Štefan SKO
   Branislav, Zajac REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná-nehodovosť-nehodovosť-doprava cestná)
   /Nehodovosť na cestách I. triedy v okrese Prešov. Analýza súčasného stavu.
   Identifikácia faktorov spôsobujúcich najväčší počet dopravných nehôd v
   cestnej doprave. Návrh vhodných opatrení na zníženie nehodovosti./
  
  
  PRIEHODA, Peter
   Harmonizácia požiadaviek na kvalitu služiebmedzi zákazníkom a poskytovateľom
   služieb.
   81 s., 52 obr., 8 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 17.
   Krbilová, Izabela SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 25.04.2001
   (poštová prevádzka-služby-služba poštová-kvalita-benchmarking-systém
   informačný-pošta)
   /Normy a štandardy mapujúce potreby zákazníka. Pôsobenie ľudského činiteľa
   na kvalitu poštových služieb. Zber, spracovanie, uchovávanie a využitie
   informácií súvisiacich s vyjadrením predstáv zákazníka o kvalite požadovanej
   služby./
  
  
  PRINDEŠ, Radoslav
   Integrovaná ekonomika - ekonomika 21. stročia.
   97 s., 13 obr., 1 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 23.
   Vaculík, Juraj SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (internet; internetová ekonomika)
   /Charakteristika internetovej ekonomiky. Popis a vývoj hlavných oblastí
   internetovej ekonomiky./
  
  
  PRISTAŠOVÁ, Mária
   Miesto a význam etického kódexu v systéme kvality smerom k zákazníkom
   Slovenskej pošty, š.p.
   74 s., 2 obr., 3 tab., 8 graf., 4 príl., lit.21.
   Janotová, Helena SKO
   Strašíková, Stanislava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (kvalita-normy ISA 9000-kódex etický-podnikanie-etika)
   /Návrh zavedenia spracovaného etického kódexu podnikateľa do praxe.
   Sledovanie účinnosti a vplyvu etického kódexu na zákazníkov Slovenskej pošty
   š.p./
  
  
  PROCIVŇÁK, Vlastimil
   Informačný systém ako podpora systému kvality v dopravnej organizácii.
   74 s., 23 obr., 5 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 5.
   Cajchan, Juraj SKO
   Bajzík, Miroslav REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (systém informačný-doprava-kvalita-riadenie-inf.systém)
   /Analýza dopravnej organizácie, zameraná na informačný systém. Informácia o
   ponuke informačných systémov použivaných v SR a ČR v dopravnej organizácii.
   Návrh informačného systému pre konkrétnu organizáciu a jeho ekonomické
   zhodnotenie/
  
  
  PROKOPOVÁ, Jana
   Návrh riešenia hypotekárneho úverovania v Slovenskej republike vydávaním HZL
   na úrovni Slovenskej sporiteľne, a.s.
   81 s., 2 obr., 8 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 29.
   Kováčiková, Martina SKO
   Hodáková, Miroslava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (úverovanie hypotekárne)
   /Návrh riešenia hypotekárneho úverovanie v Slovenskej republike vydávaním
   hypotekárnych záložných listov Slovenskou sporiteľňou, a.s./
  
  
  PSOTKOVÁ, Katarína
   Skvalitnenie poskytovaných dopravných služieb na regionálnej trati Banská
   Štiavnica - Hronská Dúbrava.
   68 s., 3 obr., 26 tab., 2 graf., 3 príl., lit. 8.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Bartošová, Viera REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravné služby-kvalita-doprava osobná-cestujúci)
   /Kvalita súčasných dopravných služieb na regionálnej trati Hronská
   Dúbrava-Banská Štiavnica. Zhodnotenie možností na skvalitnenie služieb
   cestujúcim na regionálnej trati./
  
  
  PÔBIŠ, Miroslav
   Organizácia dopravy na križovatke ulíc Rázusová, Československej armády a
   Kuzmányho na námestí M.R.Štefánika v Brezne.
   57 s., 10 obr., 19 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 7.
   Paľo, Jozef SKO
   Kalašová, Alica REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná-križovatka-organizácia dopravy)
   /Organizácia dopravy na križovatke. Dopravný prieskum na križovatke.Návrh na
   ponechanie trojtaktného riadenia a skrátenie riadiaceho cyklu a zmenu dĺžky
   zelených signalizačných znamení. Návrh vybudovania cyklistických chodníkov./
  
  
  RAPŠÍKOVÁ, Lucia
   Zmenky a ich využitie v podnikateľskej praxi.
   99 s., 31 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 6.
   Brudňák, Slavomír SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (zmenka-legislatíva-zmenky-využitie)
   /Charakteristika zmeniek z legislatívneho, teoretického a praktického
   hľadiska. Kľuč k praktickému využívaniu zmeniek. Možnosti zneužitia zmenky./
  
  
  RATKOVSKÁ, Jana
   Inovácia peňažného styku-potreba a efektívnosř inovácie z technologického
   hľadiska i zo strany poskytovania služieb.
   66 s., 0 obr., 0 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 5.
   Sáňková, Tatiana SKO
   Fecko, Jaroslav REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (styk peňažný-pošta-poukážka poštová)
   /Zhodnotenie súčasného peňažného styku pošty. Zavedenie nových produktov a
   priblíženie inovácie poštového peňažného styku./
  
  
  RAUKOVÁ, Barbara
   Analýza lízingu osobných automobilov v SR.
   87 s., 0 obr., 27 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 8.
   Ceniga, Pavel SKO
   Dubovec, Ivan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (leasing-automobil osobný)
   /Analýza lízingu osobných automobilov pre podnikateľské účely. Porovnanie
   troch spôsobov obstarávania automobilov : lízing, bankový úver a kúpa v
   hotovosti. Vyhodnotenie najvýhodnejšieho spôsobu obstarávania osobného
   automobilu./
  
  
  RENČO, Miroslav
   Parametr APV ako determinant kvality účtovného informačného systému
   dopravného podniku.
   97 s., 14 obr., 8 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 16.
   Bartošová, Viera SKO
   Vician, Jaroslav REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (softvér-účtovníctvo-systém informačný,účtovný-kvalita-systém informačný)
   /Metodika výberu vhodného ekonomického systému pre malý až stredne veľký
   dopravný podnik. Spracovanie softvéru na základe požiadaviek špecifikovaných
   manažmentom podniku./
  
  
  RENDEK, Peter
   Optimalizácia počtu dopravní na úseku trate medzi žst Nitrianske Pravno a
   žst Topoľčany.
   71 s., 0 obr., 44 tab., 6 graf., 19 príl., lit. 9.
   Bulla, Ľubomír SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (dopravne-počet-optimalizácia-optimalizácia-dopravný úsek)
   /Optimalizácia počtu dopravní na úseku trate medzi ŽST Nitrianské Pravno -
   Topoľčany. Charakteristika traťového úseku a jednotlivých staníc. Návrh
   racionalizačných opatrení a ich ekonomické vyhodnotenie./
  
  
  RENDEKOVÁ, Dana
   Optimalizácia doručovacej služby na vybranej pošte v obvode SPP Prievidza.
   56 s., 3 obr., 24 tab., 11 graf., 2 príl., lit. 8.
   Krajčí, Igor SKO
   Mikuš, Ivan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (doručovanie-optimalizácia-rajón doručovací-výkonové zařaženie)
   /Návrh riešenia na úpravu doručovacieho obvodu pošty Bojnice. Návrh na
   zníženie zaťaženia doručovateľov na jednotlivých doručovacích rajónoch./
  
  
  RENDKOVÁ, Miriam
   Návrh úpravy zasielacích podmienok u vybraných produktov pošty.
   55 s., 6 obr., 7 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 10.
   Bajzík, Jerguš SKO
   Kosťov, Peter REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (zasielacie podmienky poštových produktov)
   /Návrh úpravy zasielacích podmienok, ktorých správnosť značne ovplyvňuje
   rýchle spracovanie a doručenie poštových zásielok./
  
  
  RENTKA, Martin
   Preprava malých zásielok v regióne Považská Bystrica - marketingový
   prieskum.
   53 s., 1 obr., 10 tab., 19 graf., 3 príl., lit. 8.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Bieliková, Alžbeta REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (marketingový prieskum-preprava spešnín-SWOT-analýza)
   /Marketingový prieskum vzťahujúci sa na kvalitu a rozsah poskytovaných
   služieb a záujem verejnosti o prípadne zavedenie nových služieb v oblasti
   prepravy malých zásielok. Porovnanie činností jednotlivých dopravcov v danom
   regióne. Vyhodnotenie prieskumu spešnín na ŽSR a SWOT analýza.Návrhy
   opatrení na zlepšenie služieb v tejto oblasti./
  
  
  ROHAĽ, Juraj
   Ľudský činiteľ a jeho vplyv na vývoj pracovnej úrazovosti.
   51 s., 1 obr., 4 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 15.
   Majer, Ivan SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (úraz pracovný-ľudský činiteľ-úrazovosť dôvody)
   /Analýza vplyvu ľudského činiteľa na vývoj pracovnej úrazovosti. Dominantné
   začlenenie ľudského faktora v systéme človek-stroj pracovné prostredie, na
   posúdenie dôvodov zlyhania ľudského činiteľa a jeho vplyv na ohrozenie
   bezpečnosti práce./
  
  
  ROHAĽ, Juraj
   Ľudský činiteľ a jeho vplyv na vývoj pracovnej úrazovosti.
   51 s., 1 obr., 4 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 15.
   Majer, Ivan SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 28.05.2001
   (úrazovosť pri práci-ľudský faktor-úrazovosť)
   /Analýza vplyvu ľudského činiteľa na vývoj pracovnej úrazovosti. Dominantné
   začlenenie ľudského faktora v systéme človek - stroj - pracovné prostredie.
   Posúdenie dôvodov zlyhania ľudského faktora na vývoj pracovnej úrazovosti so
   zámerom na jej zníženie./
  
  
  ROMEROVÁ, Tatiana
   Externality v doprave.
   62 s., 0 obr., 16 tab., 12 graf., 3 príl., lit. 8.
   Škalda, Pavel SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (náklady externé-doprava-)
   /Popis metód na výpočet externých nákladov v doprave. Na danom tranzitnom
   smere/Svrčinivec-Žilina-Bratislava-Rusovce/ boli vypočítané náklady pre
   cestnú aj železničnú dopravu. Nástroje spoplatnenia cestnej tranzitnej
   dopravy./
  
  
  RÚČKOVÁ, Viera
   Procesná a kvalitatívna analýza predajného cyklu Slovenských aerolínií, a.s.
   59 s., 3 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Meszáros, Miloslav SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (analýza procesná-aerolínie-Slovenské aerolínie-predajný cyklus)
   /Procesná analýza predajného cyklu v Slovenských aerolíniach, a.s. Predajný
   cyklus ako indikátor kvality. Aplikácia predajných indikátorov na podmienky
   Slovenských aerolínií, a.s./
  
  
  RUSŇÁK, Juraj
   Financovanie rozvoja Slovenských telekomunikácií, a.s. Trendy a stratégia v
   súčasnom období.
   91 s., 0 obr., 17 tab., 10 graf., 2 príl., lit. 11.
   Sedláčková, Anna SKO
   Špálek, Tibor REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (financovanie-Slovenské telekomunikácie-analýza finančná-)
   /Možnosti zdrojov financovania rozvoja v Slovenských telekomunikáciach a.s..
   Trendy a stratégia rozvoja a predpokladaný ekonomický vývoj v ST./
  
  
  RUSNÁKOVÁ, Veronika
   Interakcia integrovaného riadiaceho informačného systému nákladnej dopravy a
   informačného systému vlečky.
   49 s., 7 obr., 4 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 7.
   Zaťková, Marianna SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (systém informačný-interakcia)
   /Analýza existujúcej interakcie IRIS-N a informačného systému vlečiek v
   oblasti výmeny dát v elektronickej forme./
  
  
  SABINOVSKÝ, Ladislav
   Ekonomická analýza dopravných činností firmy Automobilová doprava Veľký
   Krtíš, a.s..
   106 s., 12 obr., 25 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 5.
   Královenský, Jozef SKO
   Melišíková, neuv. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava-podnikanie-analýza ekonomická-firma dopravná)
   /Podmienky na podnikanie v doprave na území SR a EU. Ekonomická analýza
   firmy Automobilová doprava Veľký Krtíš. Návrh opatrení na zvýšenie
   efektívnosti podnikania v tejto firme./
  
  
  SABOVÁ, Andrea
   Vplyv kariéry na osobný rozvoj manažéra a možnosti kariérového rastu v
   Slovenskej pošte, š.p.
   80 s., 5 obr., 17 tab., 0 graf., 9 príl., lit. 13.
   Strenitzerová, Marianna SKO
   Sedláčková, Anna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (zdroje ľudské-manažment-manažment personálny)
   /Manžment ľudských zdrojov a rozvoj možnosti kariérového rastu manžéra v
   štátnom podniku Slovenská pošta./
  
  
  SAJTÁK, Tomáš
   Organizácia prepráv kusových zásielok v systéme zbernej služby v
   zasielateľskej firme.
   63 s., 0 obr., 7 tab., 5 graf., 8 príl., lit. 10.
   Kijovský, Peter SKO
   Molnár, Imrich REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (zasielateľstvo-zberná služba-kusové zásielky-preprava)
   /Návrh medzinárodnej linky na prepravu kusových zásielok medzi Slovenskom a
   Slovinskom. Linka bude premávať raz týždenne pri použití vozidla s nosnosťou
   3,5 t. Súčasťou systému sú aj verejné colné sklady./
  
  
  SAKÁL, Martin
   Technológia prestavby vznetových motorov autobusov v MHD na pohon zemným
   plynom.
   68 s., 0 obr., 18 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 18.
   Plandor, Ladislav SKO
   neuv., REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (MHD-pohonné hmoty-plyn stlačený-autobus-rekonštrukcia)
   /Využitie stlačeného zemného plynu ako paliva pre dopravné prostriedky z
   pohľadu vplyvu na životné prostredie. Prestavba vznetových motorov u
   vozidiel využívaných v MHD, na motory, ktoré využívajú ako pohon stlačený
   zemný plyn./
  
  
  SAMUHEL, Ján
   Možnosti prepravy spešnín s väčšou hmotnosťou v regióne Bratislava.
   53 s., 0 obr., 13 tab., 12 graf., 8 príl., lit. 14.
   Knižka, Ján SKO
   Hrudková, Zuzana REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (spešniny s väčšou hmotnosťou-preprava)
   /Možnosti prepravy spešnín s väčšou hmotnosťou v regióne Bratislava. Náveh
   riešenia, ktoré by zabezpečilo zvýšenie objemu prepravy spešnín s väčšou
   hmotnosťou./
  
  
  SAPIETOVÁ, Stanislava
   Depozitné produkty vybraných bánk.
   58 s.,
   Skaličanová, Terézia SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (bankovníctvo-produkty-depozitné produkty bánk)
   /Prezentácia depozitných produktov vybraných bánk, určených pre individuálnu
   klientelu. Analýza možností investovania fyzických osôb do vkladových
   produktov bánk z hľadiska ich ponuky. Vyhodnotenie ponuky bánk./
  
  
  SČENSNÁ, Anna
   Miesto a význam Infotelu pre skvalitnenie poskytovaných služieb.
   71 s., 5 obr., 2 tab., 9 graf., 3 príl. lit. 8.
   Janotová, Helena SKO
   Strenitzerová, Mariana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (ST-Infotel-INFOTEL-systém informačný INFIS)
   /Analýza miesta a významu Infotelu pre skvalitnenie poskytovaných služieb
   Slovenských telekomunikácií,a.s. Význam a poslanie INFOTELU. Analýza
   súčasného stavu na vybraných strediskách Infotelu. Návrh na zlepšenie
   kvality služieb podľa noriem ISO radu 9000./
  
  
  SEDLIAČEK, Vladislav
   Návrh novej organizácie dopravy na autobusovej stanici v Žiline s dôrazom na
   spoplatňovanie vjazdu pre jednotlivých dopravcov.
   64 s., 2 obr., 18 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 3.
   Béreš, Ján SKO
   Kušnierová, Jela REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (autobusová doprava-organizácia-spoplatňovanie vjazdov-autobusová stanica)
   /Návrh novej organizácie dopravy na autobusovej stanici v Žiline. Návrh na
   spoplatňovanie vjazdu jednotlivých dopravcov./
  
  
  SEMANSKÁ, Lívia
   Analýza a plánovanie cash flow v SAD, š.p. Poprad.
   67 s., 5 obr., 33 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 10.
   Ceniga, Križanová, Pavel Anna SKO
   Kuňáková, Anna REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (cash flow-pánovanie-SAD-analýza finančná, podniková)
   /Zostavenie ročného a mesačného rozpočtu cash flow v podniku SAD, š.p.
   Poprad. Analýza minulých peňažných tokov formou prehľadu cash flow a analýza
   súčasného stavu cash flow v podniku. Na základe výsledkov bol vypracovaný
   návrh odporučených opatrení na zabezpečenie prosperovania podniku./
  
  
  SIHOCKÁ, Barbora
   Zvyšovanie efektívnosti prekládky feromateriálov v Prístave Bratislava.
   74 s., 5 obr., 14 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 5.
   Novomeská, Jana SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (náklady-prekládka tovarov-efektívnosť prekládky-prístav Bratislava)
   /Zhodnotenie prepravných vlastností feromateriálov. Súčasný stav v prekládke
   a v skladovaní feromateriálov v Prístave Bratislava. Analýza nákladov
   vynaložených na ich prekládku. Návrh spôsobu zvýšenia efektívnosti prekládky
   a skladovania feromateriálov. Výpočet efektívnosti investície./
  
  
  SIZONOV, Vasilij
   Racionalizácia skladovacieho systému vo vybranom distribučnom sklade.
   69 s., 19 obr., 7 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 6.
   Šulgan, Marián SKO
   Milchová, J. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (skladovací systém-organizácia-manipulácia s materiálom-čiarový kód -
   skladové hospodárstvo)
   /Racionalizácia skladovacieho procesu vo firme FERONA Slovakia, a.s.
   prevádzka Martin. Návrh modernizácie použitím automatickej identifikácie
   tovaru pomocou čiarového kódu a zmeny vo veľkosti a štruktúre parku
   manipulačných zariadení./
  
  
  SKÁLA, Martin
   Štúdia autobusovej súpravy.
   74 s., 21 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 3.
   Matějka, Rostislav SKO
   Pobeha, neuv. SAD Žilina
   PED, CMD, 20.04.2001
   (autobusová doprava-súprava autobusová-štúdia)
   /História a súčasne využitie autobusových súprav. Legislatívne vymedzenie
   autobusových súprav. Základné prevádzkové a technické parametre. Ekonomické
   zhodnotenie zavedenia autobusových súprav do prevádzky./
  
  
  SKALICKÝ, Pavel
   Organizácia dopravy na križovatke Duklianska - Šafáriková v Prešove.
   58 s., 13 obr., 17 tab., 0 graf., 9 príl. lit. 5.
   Paľo, Jozef SKO
   Staš, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (križovatka-organizácia dopravy-organizácia dporavy na križovatke)
   /Návrh križovatky ako izolovanej jednotky s dĺžkou cyklu 45 s. Posúdenie
   zavedenia líniovej koordiníácie medzi riešenou križovatkou a dvoma
   nasledujúcimi križovatkami s cyklom 64 s. Zhodnotenie oboch variantov./
  
  
  SLAMOVÁ, Radmila
   Návrh optimalizácie doručovacej služby v meste Považská Bystrica.
   47 s., 0 obr., 3 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 8.
   Kalma, Pavol SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (doučovanie poštové-optimalizácia)
   /Návrh opatrení na zlepšenie úrovne a organizácie poštovej služby.
   Zhodnotenie efektivity navrhnutžch opatrení./
  
  
  SLOVÍK, Marián
   Mažnosti racionalizácie vlakotvorných prác v železničnej stanici Zvolen.
   63 s., 7 obr., 35 tab., 9 graf., 2 príl., lit. 7.
   Márton, Peter SKO
   Pivka, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (vlakotvorba-racionalizácia)
   /Možnosti racionalizácie vlakotvorných prác v zriaďovacej stanici Zvolen.
   Analýza súčasného stavu technických zariadení stanice. Posúdenie aplikácie
   niektorých prevádzkovo-organizačných opatrení a stavebno-rekonštrukčných
   zmien./
  
  
  SLUKOVÁ, Miriam
   Výber dopravy pre elektrovod, a.s. Žilina.
   62 s., 1 obr., 6 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 7.
   Rievaj, Vladimír SKO
   Poniščiaková, Oľga REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (analýza ekonomická-doprava-doprava medzinárodná, cestná nákladná)
   /Výber dopravy pre Elektrovod Žilina, ktorá sa zaoberá výrobou oceľových
   konštrukcií pre energetiku a ich expedíciou do zahraničia. Ekonomická
   analýza služieb zasielateľskej firmy zabezpečujúcej prepravu dodávateľským
   spôsobom. Ekonomické a technické zhodnotenie možnosti prepravy do
   zahraničia vlastnou dopravou. Odporúčanie na obstaranie návesovej súpravy z
   vlastných zdrojov./
  
  
  SMATANOVÁ, Barbora
   Optimalizácia doručovacej služby na vybranej pošte v obvode SPP Trenčín.
   65 s., 0 obr., 23 tab., 2 graf., 6 príl., lit. 10.
   Marcinát, Ján SKO
   Obický, Vladimír REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta-doručovanie-doručovacie rajóny-motorizácia)
   /Návrh optimálneho počtu doručovacích rajónov. Stanovenie obvodov rajónov a
   trás doručovacích pochôdzok. Motorizácia cezpoľného doručovania ako forma
   optimalizácie doručovacej služby./
  
  
  SMATANOVÁ, Monika
   Návrh systému odmeňovania v podmienkach Železníc Slovenskej Republiky.
   68 s., 1 obr., 4 tab., 3 graf., 4 príl., lit. 13.
   Farkašová, Viera SKO
   Jamnická, Renáta REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (odmeňovanie-mzdy-mzdové tarify-hmotná zainteresovanosř)
   /Porovnanie existujúceho systému odmeňovania pracovníkov na Železniciach
   Slovenskej republiky a teóriou odmeňovania. Návrhy na zlepšenie
   odmeňovacieho systému./
  
  
  SOBOLOVÁ, Mária
   Vzťah medzi železnicami v oblasti odúčtovania a finančného vyrovnania v
   medzinárodnej doprave tovaru.
   71 s., 0 obr., 9 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 13.
   Matejková, Ľubica SKO
   Kejíková, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava medzinárodná,železničná-prepravné-odúčtovanie-železnica-finančné
   vyrovnanie v medzinár. doprave)
   /Vzťahy medzi železnicami v oblasti odúčtovania a finanačného vyrovnania
   medzinárodnej prepravy tovaru. Analýza systémov medzinárodnej železničnej
   prepravy. Základné princípy odúčtovania a finančného vyrovnania medzi
   žleznicami. Návrh na riešenie vzájomnej zadĺženosti medzi železnicami
   východnej Európy a Ázie a členmi SMGS./
  
  
  SPUSTA, Róbert
   Riadenie ľudských zdrojov v colnej správe.
   34 s., 0 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Bartošová, Viera SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽSTH, 30.04.2001
   (manažment personálny-ľudské zdroje-riadenie)
   /Analýza riadenia ľudských zdrojov v colnej správe. Adaptácia príslušníkov
   colnej správy, ako jeden z subsystémov riadenia ľudských zdrojov. Návrh
   nového systému riadenia ľudských zdrojov a nového adaptačného procesu./
  
  
  SPUSTA, Róbert
   Riadenie ľudských zdrojov v colnej správe.
   34 s., 0 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Bartošová, Viera SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (ľudské zdroje-riadenie-management personálny)
   /Analýza riadenia ľudských zdrojov v colnej správe. Adaptácia príslušníkov
   colnej správy, ako jeden so subsystémov riadenia ľudských zdrojov. Návrh
   nového systému riadenia ľudských zdrojov a nového adaptačného procesu, ktoré
   by mali pomôct pri adaptácii colníkov v colnej správe./
  
  
  STACH, Ľubomír
   Etický kódex colníka.
   39 s., 0 obr., 4 tab., 4 graf., 4 príl., lit.12.
   Janotová, Helena SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (etika-kódex-colník-klientelizmus-služba colná)
   /Problematika výkonu služobných činností na báze morálnych princípov
   pojatých v etickom kódexe colníka. Praktické uplatňovanie kódexu vo výkone
   colnej služby. Predchádzanie klientelizmu a korupcii pri colnom konaní
   formami pozitívnych krokov./
  
  
  STACH, Ľubomír
   Etický kódex colníka.
   39 s., 0 obr., 4 tab., 4 graf., 4 príl. lit. 12.
   Janotová, Helena SKO
   Adamicová, Eva REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (etický kódex colníka-etika-colná správa)
   /Problematika výkonu služobných činností na báze morálnych princípov
   pojatých v kódexe colníka. Praktické uplatňovanie etických princípov pri
   výkone colnej služby. Návrh na predchádzanie a obmedzenie korupcie a
   klientelizmu a zvýšenie disciplíny a sebadisciplíny pri plnení služobných
   povinností./
  
  
  STALMAŠKOVÁ, Martina
   Posúdenie možnosti rozvoja kombinovanej dopravy na Slovensku.
   67 s., 9 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 7.
   Šulgan, Marian SKO
   Michová, Jaroslava REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava kombinovaná-technické vybavenie pre kombinovanú dopravu)
   /Analýza súčasného stavu kombinovanej dopravy na Slovensku. Možnosti
   modernizácie technického vybavenia existujúcich prekladísk. Výstavba nových
   terminálov s medzinárodným významom. Využívanie systému "Rola" v rámci
   medzinárodnej nákladnej dopravy. Legislatíva v kombinovanej doprave./
  
  
  STRAKOVÁ, lENKA
   Etablovanie sa poštového peňažného poukazu E v platobnom styku Slovenskej
   republiky.
   62 s., 0 obr., 7 tab., 6 graf., 7 príl., lit. 8.
   Bajzík, Jerguš SKO
   Meško, Jozef REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (pošta-styk peňažný-platobný styk-pošta)
   /Analýza uplatnenia sa nového platobného dokladu- poštového peňažného
   poukazu "E", ktorý nahradil poštovú poukážku typu "B". Rozbor nedostatkov a
   návrh na ich eleimináciu./
  
  
  STRÁNSKA, Silvia
   Vyskokorýchlostná osobná železničná doprava v Európe.
   81 s., 0 obr., 26 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 10.
   Jambor, Rastislav SKO
   Klubal, Milan REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava vysokorýchlostná, železničná-marketing-doprava osobná)
   /Porovnanie vysokorýchlostných systémov konvenčnej železničnej dopravy v
   Európe a na Slovensku. Krétske koridory a ich smerovanie cez naše územie.
   Doposiaľ využívané podsystémy železničnej siete jednotlivých štátov.
   Možnosti zvýšenia rýchlosti na tratiach ŽSR a ich investičné náklady.
   Marketingový prieskum využívania osobnej dopravy a jednotlivých kategórií
   pri poskytovaní služieb v osobnej doprave./
  
  
  STRÁSKY, Juraj
   Návrh zmien v mestskej hromadnej doprave po sprevádzkovaní trolejbusovej
   trasy na sídlisko Hájik v Žiline.
   67 s., 12 obr., 19 tab., 10 graf., 14 príl., lit. 6.
   Popluhár, Juraj SKO
   Kušnierová, Jela REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (MHD-organizácia dopravy-linka MHD-analýza obratísk)
   /Návrh trolejbusových liniek na sídlisko Hájik po zavedení trolejbusovej
   dopravy cez nové trolejbusové trasy. Analýza trás a obratísk, ktorých sa
   zmeny týkajú./
  
  
  STREČANSKÁ, Katarína
   Prístupy riadenia výstavby informačných systémov - V-model.
   76 s., 27 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Súlovec, Roman REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (systém informačný-výstavba-software-informačný systém)
   /Stručný popis rôznych prístupov výstavby informčných systémov, so zameraním
   sa na konkrétny štandard vývoja informačných systémov, tzv. V-model.
   Uplatnenie V-modelu na podmienky Slovenskej pošty, štátny podnik./
  
  
  SÝKORA, Marian
   Použitie malých autobusov v podmienkach MHD v Žiline.
   76 s., 36 obr., 31 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 6.
   Olszar, Ján SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (autobus malokapacitný - MHD-MHD - efektívtívnosť liniek)
   /Návrh zavedenia malokapacitného autobusu na linkách MHD na základe analýzy
   linkového prieskumu. Ekonomické hodnotenie navrhnutého riešenia./
  
  
  ŠABIKOVÁ, Nina
   Leasing z pohľadu jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľov.
   60 s., 1 obr., 5 tab., 4 graf., 8 príl., lit. 19.
   Bartošová, Viera SKO
   Salajová, Lucia REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (leasing-účtovníctvo)
   /Komplexné informácie o leasingu, o jeho vzniku, vývoji, podstate,
   jednotlivých formách a využívaní. Posúdenie výhod a nevýhod leasingu
   predovšetkým z pohľadu nájomcu. Zhodnotenie spôsobov účtovania v povojnom i
   v jednoduchom účtovníctve podnikateľov./
  
  
  ŠČERBÁK, Miroslav
   Analýza súčasného stavu a návrh rozvoja podniku K.I.S, s.r.o.
   62 s., 2 obr., 8 tab., 17 graf., 0 príl., lit. 12.
   Iľaš, Ján SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná, nákladná- analýza dopravného podniku-rozvoj nákladnej
   dopravy v podniku)
   /Analýza súčasnej ekonomickej a prevádzkovej situácie v podniku KIS, s.r.o.
   zaoberajúcom sa cestnou nákladnou prepravou. Na základe analýzy sú
   vypracované postupy ďalšieho rozvoja podniku./
  
  
  ŠEBESTIANOVÁ, Mária
   Exploračná analýza ako nástroj hodnotenia kvality finančného plánu ŽSR.
   82 s., 13 obr., 17 tab., 18 graf., 0 príl., lit. 18.
   Tomová, Anna SKO
   Šnapko, neuv. - VVÚŽ Ža REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (analýza exploračná-plán finančný)
   /Exploračná analýza ako nástroj hodnotenia kvality finanačného plánu ŽSR.
   Presná kvantifikácia vplyvov determinujúcich činiteľov na zmenu vo
   finanačnom pláne ŽSR prostredníctvom exploračnej analýzy./
  
  
  ŠKUBÁK, Erich
   Možnosti využitia homebankingu pre malé a stredné firmy.
   73 s., 14 obr., 13 tab., 3 graf., 12 príl., lit. 6.
   Rybár, Peter SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (homebanking-podnikanie-podnikateľ-homebanking-SP)
   /Možnosti využitia homebankingu pre malé a stredné firmy./
  
  
  ŠOTEK, Karel
   Marketing životného poistenia v Slovenskej poisťovni, a.s. v regióne
   Žilina-Čadca.
   66 s., 8 obr., 3 tab., 7 graf., 0 príl., lit. 12.
   Žiaková, Lýdia SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (poistenie životné-marketing-poisťovníctvo)
   /Návrh optimálnej orientácie v marketingu Slovenskej poisťovne, a.s. v
   regiónoch Žilina a Čadca, vzhľadom na negatívny vývoj v percentuálnom
   trhovom podiele v poskytovaní životného poistenia./
  
  
  ŠPÁNIK, František
   Perspektíva rozvoja cestnej dopravy.
   71 s., 13 obr., 17 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Cajchan, Juraj SKO
   Kušnierová, Jela REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava cestná-podnikanie-prostredie životné-doprava-ydaňovanie-podnikanie
   v cestnej doprave)
   /Efektívnosť podnikania v cestnej doprave. Cestná doprava a zaťaženie
   životného prostredia. Využívanie ekologických vozidiel a návrh daňového
   zvýhodnenia týchto vozidiel. Odporúčanie na zmeny v legislatíve i v systéme
   výberu poplatkov a daní s cieľom zníženia negatívnych environmetálnych
   dopadov v cestnej doprave./
  
  
  ŠPIRIAK, Karol
   Softwarová podpora štátnych záverečných skúšok.
   62 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 17.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Kováčiková, Martina REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (software-administratívne činnosti)
   /Využívanie bázy dát na automatizáciu administratívnych prác na pracovisku
   Katedry spojov Žilinskej univerzity, prostredníctvom databázového systému
   Microsoft ACCESS./
  
  
  ŠTELMÁK, Peter
   Trendy vývoja medzinárodných prepráv vybraných komodít.
   37 s., 0 obr., 6 tab., 9 graf., 9 príl., lit. 9.
   Gnap, Jozef SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (preprava komodít-komodity-tranzit)
   /Vývojové trendy medzinárodných prepráv vybraných komodít a voľby
   traanzitných režimov so zameraním na hraničný prechod Výšné Nemecké-Užhorod.
   Zhodnotenie skladby prepravovaného tovaru, zaťaženosť hraničného prechodu a
   vplyv politických zmien na vývoj medzinárodných prepráv. Riešenie na
   elimináciu škodlivého vplyvu cestnej nákladnej dopravy na životné
   prostredie./
  
  
  ŠTELMÁK, Peter
   Trendy vývoja medzinárodných prepráv vybraných komodít.
   37 s., 0 obr., 6 tab., 9 graf., 9 príl. lit. 9.
   Gnap, Jozef SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (medzinárodná preprava komodít)
   /Vývojové trendy medzinárodných prepráv vybraných komodít. Voľby tranzitných
   režimov so zameraním na hraničný prechod Vyšné Nemecko - Užhorod.
   Hodnotenie skladby prepravovaného tovaru a zaťaženosti hraničného priechodu.
   Vplyv politických zmien na vývoj medzinárodných prepráv. Eliminácia
   škodlivého vplyvu cestnej nákladnej dopravy na životné prostredie./
  
  
  ŠTENSOVÁ, Andrea
   Moderné metódy odbytu poštových produktov.
   83 s., 3 obr., 14 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 17.
   Rostášová, Mária SKO
   Močková, Miriam REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (franchising-pošta-poštovňa-odbyt produktov)
   /ekonomické vyhodnotenie zavedenia poštového franchisingu v štátnom podniku
   Slovenská pošta./
  
  
  ŠTEVÍKOVÁ, Miroslava
   Pasport zvislého dopravného značenia vybraných mestských častí mesta Martin.
   69 s., 51 obr., 32 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Mišanko, Peter SKO
   Kalašová, Alica REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava - značenie-značenie dopravné, zvislé)
   /Technické údaje o zvislých dopravných zbačkách k 24. júlu 2000 a o ich
   stave vo vybraných mestských častiach mesta Martin. Doplnenie stavu značenia
   podľa platných predpisov Pravidiel cestnej premávky. Vypracovanie
   majetkového ocenenia a náklady na navrhnuté zmeny./
  
  
  ŠTEVKOVÁ, Dana
   Financovanie podniku cestnej dopravy.
   76 s., 2 obr., 10 tab., 2 graf., 12 príl., lit. 10.
   Šváňa, štefan SKO
   Cisko, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (financovanie podniku-podnik cestnej dopravy-financovanie)
   /Analýza jednotlivých foriem financovania podnikov cestnej dopravy. Návrh
   optimalizácie zdrojov financovania formou financovania investícií
   prostredníctvom vlastných zdrojov, úverom alebo leasingom./
  
  
  ŠULAJOVÁ, Monika
   Financovanie vybranej firmy prostredníctvom bankového úveru.
   64 s., 0 obr., 7 tab., 2 graf., 7 príl., lit. 9.
   Močko, Daniel SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (analýza finančná-likvidita-úver bankový)
   /Možnosti a spôsoby financovania potrieb podnikateľského subjektu hlavne
   prostredníctvom externých zdrojov./
  
  
  ŠUPA, Ivan
   Letecká nákladná doprava a perspektívy využitia lietadiel ľahších ako vzduch
   v tomto odvetví.
   92 s., 70 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 17.
   Sedláček, Bihuslav SKO
   Tichavský, Peter REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (letecká nákladná doprava)
   /Možnosti využitia leteckej dopravy na prepravu nákladu pomocou lietadiel
   ťažších ako vzduch s následným porovnaním a vyhodnotením s lietadlami
   ľahšími ako vzduch./
  
  
  ŠUSTEKOVÁ, Jana
   Návrh systému riadenia vzťahu so zákazníkmi v podmienkach malého a stredného
   podniku.
   70 s., 7 obr., 0 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 28.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Strenitzerová, Marianna REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (podnikanie-management)
   /Manažment vzťahov so zákazníkmi v malom a strednom podnikaní.
   Charakteristika malých a stredných podnikov. Charakteristika riadenia vzťahu
   so zákazníkmi. Návrhy týkajúce sa CRM riešenia. Architektúra CRM.
   Komunikačné kanály a technické prostriedky./
  
  
  ŠUTEK, Tomáš
   Voľba tranzitného režimu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
   63 s., 3 obr., 13 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 12.
   Birtus, Miloš SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava medzinárodná cestná nákladná-tranzitný režim-MCND)
   /Návrh rozvoja cestnej siete a vytváranie nácestných stredísk. Popis systému
   odbavovania na hraničnom priechode. Porovnanie výhod spoločného tranzitu a
   ostatných colných režimov./
  
  
  ŠUTORÍKOVÁ, Martina
   Leasing osobných automobilov.
   66 s., 1 obr., 7 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 13.
   Rešetková, Marta SKO
   Paľo, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (leasing-automobil-nájomca-prenajímateľ-leasing)
   /Základné termíny a typy leasingu. Právne aspekty leasingu. Analýza DPH,
   dane z príjmov a cestnej dane. Formy financovania spojené s obstarávanim
   osobného automobilu pre konkrétny podnik./
  
  
  ŠVAJKA, Ľubomír
   Riešenie odvodu colných príjmov do štátneho rozpočtu.
   32 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 6.
   Bartošová, Viera SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (colné príjmy-odvody)
   /Návrh na riešenie odvodu colných príjmov do Štátneho rozpočtu Slovenskej
   republiky, spracovaný v intenciách zákona NR SR č.180/1996 Z.z. Colný
   zákon. Návrh je rozpracovaný na podmienky v rámci colnej správy a v rámci
   zákona NR SR č.200 /1997 Z.z. O štátnej službe colníkov./
  
  
  ŠVAJKA, Ľubomír
   Riešenie odvodu colných príjmov do štátneho rozpočtu.
   32 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit.6.
   Bartošová, Viera SKO
   Tomová, Anna REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (štátny rozpočet-colné príjmy-odvod príjmov do štátneho rozpočtu)
   /Návrh na riešenie odvodu colných príjmov do štátneho rozpočtu Slovenskej
   republiky, spracovaný v intenciách zákona NR SR č. 180/ 1996 Z.z. Colný
   zákon. Návrh akceptuje podmienky v rámci colnej správy aj podľa zákona NR SR
   č. 200/1997 Z.z. Štátna služba colníkov./
  
  
  ŠVIDROŇOVÁ, Jana
   Posudzovanie úverovej spôsobilosti podnikateľského subjektu vo vybranej
   banke.
   78 s., 2 obr., 9 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 8.
   Miček, neuv. SKO
   Horáková, Miroslava REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (uveovanie-riziko-analýza finančná-úverovanie)
   /Komplexná úverová analýza pozostávajúca z nefinančnej a finančnej analýzy.
   Príklad finančnej analýzy konkrétneho klienta. Rozhodnutie o poskytnutí
   bankového úveru vypracované na základe finančnej analýzy./
  
  
  TABAČKOVÁ, Iveta
   Výskum metód pre hodnotenie kvality v pošte.
   73 s., 2 obr., 8 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 21.
   Zemanová, Lucia SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (kvalita- služba poštová-meranie kvality)
   /Zabezpečovanie kvality služieb v poštovom sketore. Diagnostikovanie kvality
   v poštovej prevádzke. Možnosti rozvoja systému riadenia kvality poštovej
   prevádzky v SP, štátny podnik./
  
  
  TABAČKOVÁ, Monika
   Logistika a zásobovanie v slovenských telekomunikáciách.
   71 s., 9 obr., 8 tab., 7 graf., 0 príl., lit.11.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Kováčiková, Martina REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (telekomunikácie-logistika-SR-integrovaný ekonomický systém)
   /Opis logistického reťazce zásobovania v nevýrobnom podniku. Systém SAPR13 v
   telekomunikáciách. Riadenie zásob. Príklad riadenia zásob podľa analýzy
   ABC./
  
  
  TABERNAUS, Stanislav
   Podmienky podnikania v zasielateľskej firme.
   81 s., 13 obr., 7 tab., 1 graf., 10 príl., lit. 7.
   Královenský, Jozef SKO
   Halajová, Edita REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (zasielateľstvo-legislatíva-podnikanie-firma dopravná-analýza
   ekonomická-zasielateľská firma)
   /Analýza podmienok podnikania v zasielateľskej firme. Charakteristika firmy.
   Legislatíva v zasielateľských činnostiach. Analýza vlastných nákladov. Návrh
   rozvoja firmy SPED-TRANS Levice./
  
  
  TAJBOŠOVÁ, Júlia
   Nové možnosti finanačnej analýzy v podmienkach ŽSR.
   55 s., 3 obr., 16 tab., 9 graf., 7 príl., lit. 20.
   Tomová, Anna SKO
   Beňová, REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (analýza finančná-model pyramídový-riadenie finančné)
   /Nové možnosti vo finanačnej analýze podnikov. Ukazovateľ EVA a jeho
   relatívne tvary. Vývoj tejto ekonomickej veličiny v ŽSR v rokoch 1993-1999.
   Návrh statickej podoby pyramídového modelu. EVA predstavuje integrovaný
   systém finančného riadenia./
  
  
  TALÁR, Martin
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL,časť
   -Meteorológia.
   106 s., 32 obr., 3 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 11.
   Nedelma, Milan SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (meteorológia-letectvo-letecká meteorológia)
   /Teoretické požiadavky výučby pilotov potrebné pre získanie preukazu ATPL
   podľa JAR-FCL z hľadiska leteckej meteorológie. Systém rozdelenia počtu
   hodín pre jednotlivé časti. Materiálové zabezpečenie výučby./
  
  
  TARABOVÁ, Jana
   Nové prístupy k hodnoteniu ekonomickej efektívnosti investičných projektov
   železničnej dopravy.
   55 s., 8 obr., 9 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 14.
   Tomová, Anna SKO
   Šnapko, neuv. REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (efektívnosť ekonomická-cash flow-projekt investičný)
   /Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov. Návrh
   metodického postupu finančnej kvantifikácie prínosov nemonetárneho
   charakteru. Navrhnuté ptincípy môžu byř použité pri hodnotení ekonomickej
   efektívnosti ľubovoľného projektu železničnej dopravy./
  
  
  TARABOVÁ, Jana
   Nové prístupy k hodnoteniu ekonomickej efektívnosti investičných projektov
   železničnej dopravy.
   55 s., 8 obr., 9 tab., 11 graf., 0 príl., lit. 14.
   Tomová, Anna SKO
   Šnapko, neuv. REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (analýza ekonomická-investície-doprava železničná)
   /Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov. Návrh
   metodického postupu finančnej kvantifikácie prínosov nemonetárneho
   charakteru. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti ľubovoľného investičného
   projektu železničnej dopravy./
  
  
  TEKEĽOVÁ, Milena
   Optimalizácia riadenia medzinárodnej prepravy.
   70 s., 18 obr., 7 tab., 4 graf., 4 príl., lit. 3.
   Gnap, Jozef SKO
   Ceniga, Pavel REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (optimalizácia-preprava medzinárodná-preprava medzinárodná-software)
   /Rozbor vybraných prepráv a ich následná optimalizácia vytvorením
   najkratších trás na prepravu. Návrh optimalizácie prepráv využitím softwaru
   navrhnutého pre tieto činnosti./
  
  
  TEKEĽOVÁ, Lenka
   Rentabilita lodnej prepravy tekutého nákladu.
   66s., 0 obr., 14 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 7.
   Sosedová, Jarmila SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (preprava lodná-náklad tekutý-rentabilita-lodná doprava)
   /Rentabilita prepravy tektého nákladu za roky 1999-2000 na vybraných
   prepravných reláciách Dunaja. Návrh použitia druhu plavidla, prevážaného
   nákladu a súčasný stav sledovania evidencie tržieb, prevádzkových nákladov a
   rentability. Aplikácia navrhnutého postupu prepravy na vybranej prepravnej
   relácií a pre určitý typ plavidla./
  
  
  TOPOLČÁNY, Roman
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, časť -
   Navigácia
   90 s., 46 obr., 11 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 18.
   JŮN, František SKO
   Kevický, Dušan REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (navigácia letecká-letecká navigácia-príprava pilotov)
   /Všeobecné požiadavky výučby pilotov potrebné pre získanie preukazu ATPL
   podľa predpisu JAR-FCL. Teoretické požiadavky na výuku pilotov z oblasti
   navigácie. Návrh systému zabezpečenia výučby, včítane evaluácie./
  
  
  TÓTH, Ľuboš
   Marketingová stratégia Poštovej banky, a.s. Bratislava.
   78 s., 0 obr., 5 tab., 10 graf., 1 príl., lit.11.
   Ilčin, Marek SKO
   Kováčová, Martina REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (stratégia marketingová-banka-bankovníctvo-marketing)
   /Marketingová stratégia a imidž Poštovej banky, a.s. Bratislava. Analýza
   postavenia Poštovej banky na slovenskom bankovom trhu a rozbor vnútornej
   situácie banky. Identifikácia problémových miest v komunikácii Poštovej
   banky. Návrh možných východísk na budovanie priaznivého imidžu banky./
  
  
  TRNKA, Michal
   Železničná stanica Skalité - stanovenie optimálneho počtu prevzatých a
   odovzdaných vozňov.
   67 s., 0 obr., 34 tab., 3 graf., 6 príl., lit. 9.
   Klubal, Milan SKO
   neuv., REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (stanica výmenná-priepustná výkonnosť-hospodárstvo traťové-optimalizácia)
   /Stanovenie optimálneho počtu prevzatých a odovzdaných vozňov v spoločnej
   výmennej stanici Skalité. Charakteristika stanice a traťového úseku. Úpravy
   na trati. Štatistické sledovanie súčasného stavu. Analýza výkonov za
   uplynulé roky a výpočet priepustnosti trate. Návrh opatrení na zvýšenie
   výkonov stanice./
  
  
  TRUCHLÝ, Branislav
   Tvorba stratégie dopravnej firmy NSC s.r.o. Dolný Kubín.
   77 s., 19 obr., 11 tab., 12 graf., 5 príl., lit. 9.
   Ostrihoň, Peter SKO
   Královenský, Jozef REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (stratégia-podnik dopravný-doprava cestná, nákladná)
   /Tvorba hlavných strategických cieľov dopravnej firmy NSC, s.r.o, ktoré
   slúžia ako podklad pre orientáciu firmy do budúcnosti./
  
  
  TURCÁR, Milan
   Analýza nadväznosti prípojov traťového úseku Bratislava - Kúty.
   77 s., 12 obr., 64 tab., 2 graf., 9 príl., lit. 12.
   Pečený, Zdeněk SKO
   Maděrič, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava osobná-kvalita-prípoje vlakové - nadväznosť)
   /Popis časovej nadväznosti prípojov, ako zložka kvality osobnej dopravy a
   možnosti jej optimalizácie. Analýza súčasného stavu v uzlových bodoch
   Brattislava hl. stanica, Zohor, Plavecký Mikuláš, Malacky. Veľké Levára,
   Sekule, Kúty. Optimalizácia je založená na lepšej koordinácii autobusovej a
   železničnej dopravy./
  
  
  TVRDÝ, Peter
   Virtuálne obchodné centrum,
   79 s., 6 obr., 0 tab., 0 graf., 4 príl. lit. 10.
   Kremeňová, Ivets SKO
   Madleňák, Radovan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (internet-obchod virtuálny)
   /Aplikácia pre obchodné centrum na internete sprostredkujúce predaj
   rozličného tovaru./
  
  
  UHLIAR, Martin
   Ekonomické zhodnotenie využitia nákladnej automobilovej dopravy vo vybranom
   agropodnikateľskom subjekte.
   73 s., 6 obr., 17 tab., 4 graf., 0 príl., lit. 9.
   Zekucia, Štefan SKO
   Liščák, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (agropodnik-doprava nákladná-analýza ekonomická-doprava podniková)
   /Vývojové trendy v doprave poľnohospodárskych produktov a materiálov.
   Špecifikácia sústavy technických prostriedkov pre dopravu a manipuláciu s
   materiálom v poľnohospodárstve. Využitie dopravných prostriedkov v danom
   podniku. Návrh na zlepšenie využitia nákladnej automobilovej dopravy vo
   vybranom agropodnikateľskom subjekte. Ekonomické vyhodnotenie návrhov./
  
  
  VAJDOVÁ, Vladimíra
   Aspekty kvality v prevádzke letísk.
   66 s., 6 obr., 2 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 9.
   Kazda, Antonín SKO
   Zajac, Ján REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (kvalita-normy-letisko-normy kvality-prevádzka letísk)
   /Normy z oblasti riadenia kvality a ich rozbor. Všeobecná charakteristika
   prevádzky letísk. Návrh systému riadenia kvality zameraný na prevádzku
   letiska podľa normy ISO 9000./
  
  
  VALČOVÁ, Erika
   Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom kontaktných
   centier.
   70 s., 6 obr., 4 tab., O graf., 5 príl., lit. 5.
   Kovalčíková, Ružena SKO
   Doletina, Ivan REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (ST-kvalita-zákazník-Slovenské telekomunikácie)
   /Porovnanie súčasného a pripravovaného systému poskytovania
   telekomunikačných služieb. Zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom
   kontaktných centier./
  
  
  VALOVIČ, Jozef
   Zníženie energetickej náročnosti MHD v Žiline pomocou kombinácie trolejbusov
   a autobusov v dopravnej špičke.
   61 s., 2 obr., 15 tab., 9 graf., 3 príl., lit. 6.
   Trojan, František SKO
   Rievaj, Vladimír REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (náročnosť energetická-doprava-MHD-energetická náročnosť)
   /Analýza nákladov na spotrebu energie v mestskej hromadnej doprave.
   Opatrenia na úsporu nákladov pri kombinácií autobusov a trolejbusov v
   dopravnej špičke. Návrh kombinovanej prevádzky na trolejbusových linkách v
   Žiline./
  
  
  VALOVIČ, Radoslav
   Využitie elektronickej komercie v železničnej doprave.
   86 s., 19 obr., 5 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 26.
   Tvrdý, Michal SKO
   Buková, Bibiána REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (e-obchod-internet-Internet-www-doprava-internet-využívanie)
   /Návrh využitia elektronickej komercie v železničnej doprave, využívajúci
   súčasné informačné systémy ŽSR. Pojednanie o problematike internetu,
   elektronické obchodovanie a informačné systémy používané na ŽSR. Uplatnenie
   elektronickej komercie v osobnej a nákladnej doprave. Návrh na využitie
   elektronickej komercie v železničnej doprave./
  
  
  VANGOR, František
   Aplikácia metód manažmentu kvality na vnútrozemskej pobočke Colného úradu
   Košice - Nácestné stredisko.
   40 s., 9 obr., 2 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 4.
   Voleská, Irena SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (manažment kvality-kvalita služieb)
   /Možnosti zefektívnenia colného konania znížením časovej náročnosti a
   zabezpečním jeho plynulosti vhodnou aplikáciou metód manažmentu kvality.
   Analýza jednotlivých návrhov a zhodnotenie ich účinnosti v oblastiach na
   ktoré boli zamerané/
  
  
  VANGOR, František
   Aplikácia metód manažmentu kvality na vnútrozemskej pobočke Colného úradu
   Košice-Nácestné stredisko.
   40 s., 9 obr., 2 tab., 2 graf., 0 príl., lit. 4.
   Voleská, Irena SKO
   Knižka, Ján REC
   PED, ŽD, 28.05.2001
   (manažment kvality-kvalita-manažment)
   /Zefektívnenie colného konania znížením časovej náročnosti a zabezpečením
   plynulosti procesu vhodnou aplikáciou metód manažmentu kvality na
   vnútrozemskej pobočke Colného úradu Košice-Nácestné stredisko. Analýza
   navrhovaných riešení a zhodnotenie ich účinnosti./
  
  
  VASEKOVÁ, Katarína
   Zvýšenie efektívnosti spracovania informácií v UNIQA POISŤOVNI, a.s.
   66 s., 39 obr., 2 tab., o graf., 12 príl., lit. 3.
   Madleňák, Radovan SKO
   Súlovec, Roman REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (informácie spracovanie-komunikácia elektronická-poisťovňa)
   /Porovanie spracovania poisťovacej agendy klasickým spôsobom a
   prostredníctvom elektroniky. Analýza objemu prichádzajúcich a odoslaných
   informácií. Návrh na zvýšenie efektívnosti spracovania informácií
   prostredníctvom elektronickej komunikácie./
  
  
  VASS, Július
   Racionalizácia technologických procesov pri colnom vybavovaní vlakov v
   Čiernej nad Tisou.
   36 s., 5 obr., 9 tab., 4 graf., 10 príl., lit. 7.
   Voleský, Karel SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (doprava osobná,železničná-colné riadenie-postup technologický)
   /Racionalizácia práce v medinárodných osobných vlakoch v Čiernej nad Tisou.
   Návrh racionalizačných opatrení pri pasovej a colnej kontrole cestujúcichv
   spolupráci s pracovníkmi železnice./
  
  
  VASS, Július
   Racionalizácia technologických procesov pri colnom vybavovaní vlakov v
   Čiernej nad Tisou.
   35 s., 5 obr., 9 tab., 4 graf., 10 príl., lit. 7.
   Voleský, karol SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (doprava železničná,osobná-colné odbavenie-vlak2)
   /Racionalizácia práce s medzinárodnými osobnými vlakmi v Čiernej nad Tisou.
   Analýza súčasného stavu. Návrh racionalizačných opatrení pri pasovej a
   colnej kontrole v spolupráci s pracovníkmi železnice./
  
  
  VAŠKOVIČ, Peter
   Optimalizácia zostavy súprav vlakov osobnej dopravy na trati
   Vrútky-Kremnica-Zvolen a Vrútky-Banská Bystrica-Zvolen.
   81 s., 0 obr., 7 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 12.
   Farkaš, Ján SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (optimalizácia osobnej dopravy)
   /Zefektívnenie osobnej železničnej dopravy na tratiach
   Vrútky-Kremnica-Zvolen a Zvolen-Banská Bystrica-Vrútky. Testovanie vlakov z
   hľadiska ich ekonomickej náročnostia príjmov z prepravy cestujúcich.
   Možnosti zníženia nákladov so zreteľom na podmienky práce a prostredia ŽSR./
  
  
  VAVRUŠKOVÁ, Miroslava
   Postavenie SP, š.p. na komunikačnom trhu Slovenskej republiky u vybraných
   produktov.
   86 s., 2 obr., 1 tab., 4 graf., 1 príl., lit. 28.
   Kajánek, Blažej SKO
   Zajasenská, Oľga REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (trh komunikačný-konkurencia-trh poštový-ponuka)
   /Zhodnotenie postavenia SP, š.p. na expresnom trhu u vybraných produktov
   EMS, EMS-obchodný balík, poštový kuriér. Analýza cenníkov a profilov
   jednotlivých kuriérskych spoločností vrátane SP a ich následné porovnanie a
   vyhodnoteniekonkurencieschopnosti./
  
  
  VEREŠOVÁ, Alexandra
   Úprava zasielateľskej zmluvy a všeobecných zasielateľských podmienok v SR a
   vybraných krajinách.
   84 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Adamicová, Eva SKO
   Fraňová, Ľubica REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (zasielateľstvo-podmienky-legislatíva-zasielateľské služby)
   /Úprava zasielateľskej zmluvy a Všeobecných zasielateľských podmienok v SR a
   vybraných krajinách.Návrh legislatívnych úprav v Obchodnom zákonníku a vo
   Všeobecných zasielateľských podmienkach. Návrh na zavedenie medzinárodného
   dohovoru, ktorý by unifikoval medzinárodnú úpravu zasielateľskej služby./
  
  
  VLK, Rastislav
   Návrh systému dopravnej obsluhy v osobnej preprave v atrakčnom obvode
   regionálnej dráhy Zohor-Plavecký Mikuláš a jeho ekonomické zhodnotenie.
   55 s., 0 obr., 22 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 13.
   Salajová, Lucia SKO
   Pečený, Zdeněk REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava osobná-obsluha dopravná)
   /Systém dopravnej obsluhy v osobnej preprave v atrakčnom obvode regionálnej
   dráhy Zohor - Plavecký Mikuláš. Analýza jestvujúceho systému a výhľadových
   potrieb zámeru regiónu. Návrh na zlepšenie systému dopravnej obsluhy v
   regióne./
  
  
  VOJTANOVSKÝ, Ľudovít
   Návrh využitia malokapacitných autobusov v regióne Rajecká dolina.
   63 s., 8 obr., 6 tab., 4 graf., 7 príl., lit. 14.
   Surovec, Pavel SKO
   Hollarek, Tomáš REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (autobus malokapacitný-efektívnosť-doprava autobusová)
   /Návrh na využitie malokapacitných autobusov v regióne Rajeckej doliny.
   Návrh troch variantov riešenia problému ich vyhodnotenie a výber
   najvýhodnejšieho riešenia./
  
  
  VOJTEK, Peter
   Racionalizácia dopravy v š.p. Západoslovenské energetické závody Bratislava.
   70 s., 4 obr., 3 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 13.
   Cajchan, Juraj SKO
   Ambros, Ivan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (doprava závodová-racionalizácia-doprava)
   /Možnosti racionalizácie cestnej dopravy v konkrétnych podmienkach ZSE, š.p.
   Bratislava. Kategorizácia vozidiel na základe analýzy súčasného
   stavu.Sledovanie technickohospodárskych ukazovateľov a náčrt smeru rozvoja v
   oblasti kalkulácie nákladov a sledovania prevádzkových nákladov./
  
  
  VOJTEK, Anton
   Návrh zabezpečenia komplexných prepravných služieb v logistickom tovarovom
   centre.
   69 s., 9 obr., 12 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 18.
   Šenkýr, Miroslav SKO
   Klapita, Vladimír REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (logistika-preprava tovarov-kvalita-zasielateľstvo)
   /Zabezpečenie komplexných prepravných služieb v logistickom tovarovom centre
   umiestnenom v Bratislave Pálenisku. Na základe analýzy súčasného stavu bol
   navrhnutý komplexný model zasielateľských činností v logistickom tovarovom
   centre. Aplikácia normy ISO 9001:2000 na tieto procesy. Odporúčanie pre
   čiastkový návrh spracovania príručky kvality./
  
  
  VOJTKO, Tibor
   Možnosti prepojenia informačných systémov ŽSR a Colnej správy SR.
   39 s.,, 5 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Labbancz, Štefan SKO
   Voleský, Karol REC
   PED, ŽD, 30.04.2001
   (systém informačný-prepojenie-ŽSR-Colná správa-systém informačný)
   / Analýza rozvoja a využívania informačných technológií v ránci ŽSR a Colnej
   správy SR. Popis informačných systémov. Návrh na prepojenie informačných
   systémov oboch subjektov zameraný na urýchlenie práce, zvýšenie
   spoľahlivosti a bezpečnosti údajovej základne./
  
  
  VOJTKO, Tibor
   Možnosti prepojenia informačných systémov ŽSR a Colnej správy SR.
   39 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
   Labbancz, Štefan SKO
   Voleský, Karel REC
   PED, ŽD, 28.04.2001
   (systém informačný-colná správa)
   /Analýza rozvoja a využívania informačných technologií v rámci Železníc
   Slovenskej republiky a Colnej správy SR. Informačné systémy, ktoré sa v
   súčasnosti používajú. Styčné body v ktorých sa stretávajú činnosti oboch
   subjektov. Návrh možného riešenia na prepojenie informačných systémov kvôli
   zrýchleniu práce a zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti údajovej základne./
  
  
  VOLČEK, Martin
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, Letecký
   zákon a postupy letovej prevádzkovej služby.
   272 s., 14 obr., 17 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 17.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Jůn, František REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (zákon letecký-analýza-pilot-teoretická príprava)
   /Všeobecné požiadavky JAR-FCL. Teoretické požiadavky na prípravu pilotov,
   časť - Letecký zákon a postupy letovej prevádzky. Návrh systému výučby
   vrátane evaluácie./
  
  
  VOLFOVÁ, Andrea
   Posúdenie vplyvu nových produktov na štandardné poštovélužby.
   53 s., 20 obr., 14 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 11.
   Kohút, Peter SKO
   Kavecká, Daniela REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (produkt poštový-pošta - služby)
   /Posúdenie vplyvu zavádzania nových produktov na štandardné poštové služby v
   tuzemskom poštovom styku v premiestňovacích činnostiach. Návrh postupov na
   minimalizáciu negatívneho dopadu vzájomného ovplyvňovania sa produktov a
   služieb na ekonomiku pošty./
  
  
  VRABEC, Peter
   Alternatívy rozvoja dopravných služieb regiónu Trnava so zameraním na
   nákladnú prepravu.
   86 s., 2 obr., 15 tab., 8 graf., 2 príl., lit. 13.
   Pristaš, Štefan SKO
   Majerčák, Jozef REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (doprava železničná-služby)
   /Návrh služieb ponúkaných ŽSR v regióne Trnava za účelom zvýšenia využitia
   železničnej dopravy.Analýza súčasnej dopravnej siete a dopravného trhu v
   regióne Trnava. Rozvoj dopravných služieb skrátením manipulačných operácií s
   materiálom v kombinácii s poskytovaním zvozu a rozvozu zásielok vozidlami
   cestných dopravcov./
  
  
  VRABEC, Marek
   Materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov podľa JAR-FCL, časť -
   Spojenie.
   98 s., 0 obr., 31 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 7.
   Palička, Libor SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (spojenie VFR-riadenie letovej prevádzky-letová prevádzka-spojenie)
   /Teoretické požiadavky výučby pilotov pre kvalifikáciu ATPL podľa predpisu
   JAR-FCL. materiálové zabezpečenie teoretickej prípravy pilotov pre časť -
   spojenie a riadenie letovej prevádzky./
  
  
  VRBANOVÁ, Zuzana
   Zhodnotenie systému odpisovania a obnovy majetku v prístave Bratislava.
   52 s., 3 obr., 16 tabuliek, 3 graf., 2 príl., lit. 5.
   Sroslík, Miloš SKO
   neuv., REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (majetok investičný-odpis-vodná doprava-odpisové sadzby)
   /Zhodnotenie spôsobu odpisovania investičného majetku, určiť stupeň
   opotrebovanosti a sledovať proces jeho obnovy v podmienkach divízie -Prístav
   Bratislava, SPaP, a.s.. Návrh spôsobu stanovenia odpisových sadzieb.
   Kvantifikácia stupňa opotrebovania. Zhodnotenie možností obnovy./
  
  
  VRBIAROVÁ, Daniela
   Prevádzka technických plavidiel vyčlenených na údržbu plavebnej dráhy na
   Dunaji.
   56 s., 7 obr., 23 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 9.
   Šlesinger, Ján SKO
   REC
   PED, VOD, 20.04.2001
   (vodné dielo-prevádzka-súprava technologická-plavebná dráha-plavebná dráha
   -údržba plavidiel)
   /Charakteristika súčasného stavu plavebnej dráhy na Dunaji. Charakteristika
   technických plavidiel vyčlenených pre údržbu plavebnej dráhy. Sledovanie
   prevádzkových nákladov týchto plavidiel. Návrh možností na zdokonalenie
   systému sledovania prevádzkových nákladov./
  
  
  VRZGULOVÁ, Elena
   Návrh efektívnejších spôsobov úhrady poštových poplatkov za podané poštové
   zásielky.
   64 s., 1 obr., 6 tab., 2 graf., 1 príl., lit. 19.
   Kačmárová, Alena SKO
   Belobrad, Eugen REC
   PED, KS, 20.04.2001
   (poplatky poštové- úhrada)
   /Charakteristika spôsobov úhrady, ktoré používa Slovenská pošta, š.p.- ich
   výhody a nevýhody. Analýza spôsobu úhrady poštových poplatkov na poštách v
   pôsobnosti odštepného závodu Riaditeľstva pôšt Bratislava. Návrh diaľkového
   kreditovania výplatného pri výplatných strojoch, ktoré by mohla Slovenská
   pošta v budúcnosti zrealizovať./
  
  
  ZÁHUMENSKÁ, Miriam
   Organizácia dopravy na križivatke cesty I/50 Bánovce nad Bebravou
   /Svätoplukova-Trenčianska cesta-Ul.J.Gábora/.
   69 s., 9 obr., 25 tab., 4 graf., 5 príl., lit. 5.
   Kalašová, Alica SKO
   Ďurkech, V. REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (križovatka svetelná-organizácia dopravy-doprava cestná-signalizácia)
   /Zhodnotenie súčasného značenia na križovatke cesty I/50. Návrh na zavedenie
   svetelného signalizačného zariadenia na riešenej križovatke./
  
  
  ZEMIAK, Rastislav
   Vplyv osobných nákladov a produktivity práce na hospodárske výsledky ŽSR.
   71 s., 5 obr., 11 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 14.
   Chlebíková, darina SKO
   Frličková, Anna REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (zdroje ľudské-ŽSR-produktivita práce-mzdy)
   /Osobné náklady a úroveň produktivity práce na ŽSR. Vplyv týchto
   ukazovateľov na hospodárske výsledky ŽSR. Návrh možnosti optimalizácie
   uvedených faktorov./
  
  
  ZMAZLÁKOVÁ, Magdaléna
   Efektívnosř asertivity v manažmente kvality.
   66 s., 2 obr., 3 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 19.
   Farkašová, Viera SKO
   Buček, Ondrej REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (asertivita-kvalita-manažment kvality-doprava železničná)
   /Teoretické poznatky a praktické návody o asertivite a jej využití v
   manažmente kvality. Návrhy na zefektívnenie riadiacej činnosti, na
   skvalitnenie manažérskych rozhodnutí, na lepšiu prácu s ľudskými zdrojmi a
   tým na zlepšenie pracovného prostredia a celkovej kvality ponúkaných služieb
   na železnici./
  
  
  ZUZČÁK, Peter
   Návrh metodiky merania spotreby pohonných hmôt osobných motorových vozidiel
   jazdiacich na LPG.
   76 s., 7 obr., 14 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 21.
   Líška, Pavol SKO
   Liščák, Štefan REC
   PED, CMD, 20.04.2001
   (pohonné hmoty-spotreba-meranie spotreby-pohonné hmoty)
   /Návrh metodiky merania spotreby LPG u osobných motorových vozidiel. Rozbor
   problematiky návrhu normy na meranie spotreby. Výber vhodného meracieho a
   vyhodnocovacieho zariadenia./
  
  
  ŽÁK, Pavol
   Záklafdný výcvik špecialistov leteckej informačnej služby LPS SR, š.p.
   131 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 0
   Franc, Jozef SKO
   Havel, Karel REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (informačná služba, letecká-prevádzková služba ,letecká-výcvik letecký)
   /Porovnanie výcviku špecialistov leteckej informačnej služby podľa letových
   prevádzkových služieb SR, š.p. s požiadavkami organizácie EUROCONTROL./
  
  
  ŽÁK, Ľubomír
   Návrh marketingovej analýzy a plánovanie v leteckej doprave.
   103 s., 22 obr., 4 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 12.
   Sedláček, Bohuslav
   Tichavský, REC
   PED, LD, 20.04.2001
   (marketingová analýza-letecká doprava-plánovanie-v leteckejdoprave-SWOT
   analýza-letecká doprava)
   /Návrh postupu pri uplatňovaní a tvorbe firemnej marketingovej stratégie./
  
  
  ŽEC, Ján
   Optimalizácia počtu dopravní na trati Kapušany pri Prešove - Bardejov.
   63 s., 1 obr., 18 tab., 19 graf., 10 príl., lit. 8.
   Klubal, Milan SKO
   Školník, Marián REC
   PED, ŽD, 23.04.2001
   (technológia traťová-výkonnosť priepustná)
   /Stanovenie optimálneho počtu dopravní na trati Bardejov-Kapušany pri
   Prešove. Charakteristika traťového úseku. Technológia miestnej práce na
   traťovom úseku. Vyhodnotenie výkonov celej trate. Návrhy na optimalizáciu
   traťovej technológie./

Späť